faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen psychologie

advertisement
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
psychologie
AANMELDINGSFORMULIER SCHAKELPAKKET PSYCHOLOGIE
Semester 1 (blok 1a en blok 1b)
2011-2012
Retourneren aan:
Secretariaat Opleiding Psychologie
T.a.v.: Lony Emmen
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
In te vullen door de cursist
Achternaam:………………………………………… …………………………… st.nr.: …………………….
Volledige voornamen …………………………………………………............ man/vrouw*
Straat en huisnummer:……………………………………………………………………...
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………...
Telefoonnummer……………………………………………………………………………
Geboortedatum en –plaats: ………………………………………………………………...
E-mailadres: ………………………………………………………………...
Meldt zich (voor studiejaar …./….) aan voor de volgende cursus(sen)
MODULE
BLOK
VAKCODE
Module A:
Psychologische disciplines en toepassingen
Module C:
Methoden en Technieken
Module D:
Academische vorming
Module E: Differentiatievak(ken) in de
richting:
Arbeids-, Organisatie en
Personeelspsychologie (AOP)
1a
1b
1a
1a&b
1b
PSBA2-03 € 150,00
PSBA2-02 € 150,00
PSBA2-06 € 150,00
PSBA2-07 € 150,00**
PSBA2-05 € 150,00
1a
1a
1b
1b
1b
1a
1a
1b
1b
1b
1a
1a
1a
1b
1b
1a
1a
1a
1a
1b
1b
1b
1b
PSBAM-AOP4 € 150,00
PSBAM-AOP6 € 150,00
PSBAM-AOP2 € 150,00
PSBAM-AOP3 € 150,00
PSBAM-AOP5 € 150,00
PSBAM-HG2 € 150,00
PSBA3-KO3 € 150,00
PSBA3-KO2 € 150,00
PSBA3-KO10 € 150,00
PSBA3-KO2 € 150,00
PSBAM-SPT1 € 150,00
PSBAM-SPT2 € 150,00
PSBAM-SPT3 € 150,00
PSBAM-06 € 150,00
PSBAM-SPT7 € 150,00
PSBAM-KO7 € 150,00
PSBAM-01 € 150,00
PSBAM-02 € 150,00
PSBA3-KO3 € 150,00
PSBAM-HG5 € 150,00
PSBAM-KO4 € 150,001
PSBAM-KO8 € 150,002
PSBA3-KO10 €150,00
Hersenen en Gedrag (H&G)
Klinische Psychologie
Ontwikkelingspsychologie
Sociale psychologie & haar toepassingen
(SPT)
Module F: verdiepingsminor “Psychologie
in de Gezondheidszorg”
(voor HG/KO studenten)
1
2
1›2
KRUIS
AAN
De cursus is niet toegankelijk voor studenten die PSBAM-KO8 volgen of gevolgd hebben
De cursus is niet toegankelijk voor studenten die PSBAM-KO4 volgen of gevolgd hebben
v20-7-2017
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
psychologie
* De vakcodes kunt u terugvinden in de studiegids bij het overzicht van het tweede en derde jaar.
** Voor deze vakken geldt dat er ook een werkcollege is. Zorg dat u van te voren weet in welke groep u wilt
worden ingedeeld en noteer dit op dit formulier
Dit formulier dient ter verwerking van de inschrijving van vakken. Neem dit formulier mee naar
de voorlichtingsbijeenkomst of anders retourneren voor 15 augustus 2011.
Hiermee bent u echter nog niet ingetekend voor de hoorcolleges, werkcolleges of tentamens. U
kunt zich niet zelf inschrijven voor de cursussen, de Onderwijsbalie schrijft u, op basis van dit
aanmeldingsformulier, in voor de cursussen.
Ik machtig de Rijksuniversiteit Groningen eenmalig om het totaal verschuldigde
cursusgeld €…... af te schrijven van mijn bank/ giro rekening:……….
Naam : …………………..
Datum : ……………
Handtekening
In te vullen door de opleiding Psychologie
De Rijksuniversiteit Groningen verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen
toelating als cursist-contractonderwijs van bovenvermeld persoon. Hij/zij kan
deelnemen aan de hierboven aangegeven modules gedurende het academisch jaar
…../…..
Namens de opleiding Psychologie, Faculteit GMW
Naam : …………………..
Datum : ……………
Handtekening:
2›2
v20-7-2017
Download