Enkele vragen over mannen en vrouwen bij de ANWB

advertisement
Enkele vragen over mannen en vrouwen bij de ANWB
Hoe staat het met m/v-diversiteit bij de ANWB?
De man-vrouwverhouding is geen issue bij de ANWB. We denken niet in geslacht maar focussen
op het aan boord houden en brengen van variatie in kennis en kwaliteit. Er lijkt zich daardoor een
natuurlijk evenwicht af te tekenen in de verhouding man-vrouw. Meer dan 44% van de ANWBmedewerkers is vrouw. Sturen op kennis en kwaliteit doen we in alle lagen van de organisatie,
dus ook in de top. Het imago en de maatschappelijke betrokkenheid van de ANWB maken ons
wellicht voor vrouwen extra aantrekkelijk. Vrouwen zijn zich bovendien mogelijk iets meer bewust
van het type organisatie waar ze willen werken en hechten minder waarde aan status en macht.
Zelfs bij ANWB-onderdelen met een mannelijke uitstraling, zoals de Wegenwacht en de
Traumahelikopters, staat een vrouw aan het roer.
Waarom ondertekent de ANWB het Charter Talent naar de Top?
Je hebt in je organisatie zowel mannen als vrouwen nodig. Een goed evenwicht maakt je beleid
voller, discussies rijker en dienstverlening beter. Het zorgt bij een probleemstelling ook tot
meerdere invalshoeken en beperkt het apenrotsgedrag. Met de ondertekening van het charter
willen we het belang van diversiteit onderstrepen. Ook zien we het als een kans voor de ANWB
om te laten zien hoe wij omgaan met diversiteit en als een impuls voor onze HR-organisatie om
resultaten te (blijven) monitoren.
Hoe ziet de ANWB de toekomst m.b.t. vrouwen in de (sub)top?
Deze week werd duidelijk dat het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top van de 4.900
Nederlandse bedrijven die onder de Wet bestuur en toezicht (Wbt) vallen niet is gehaald. In raden
van bestuur is 9,6% vrouw, in raden van commissarissen 11,2%. Toch zijn wij positief gestemd
over de toekomst. Ontwikkelingen als de internetrevolutie brengen verandering en verjonging in
bedrijven met zich mee. In combinatie met een toename aan vrouwen met een HBO- of WOopleiding (43% van de vrouwen in de dertig hebben een HBO- of WO-opleiding tegen 38% van
de mannen, CBS 2015) zal het uiteindelijk bijdragen aan een beter m/v-evenwicht in organisaties.
1
Download