IDENTITEIT van de AANVRAGER

advertisement
Aanvraag hypothecair woonkrediet
SOCODIX CVBA
Dr. A. Schweitzerplein 8, 1082 Brussel
Tel 02/465 84 93, Fax 02/465 64 49, [email protected], http://www.socodix.be RPR 0403.263.345
Sociale Kredietvennootschap erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Versie 01/01/2014
Familienaam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Adres
Burgerlijke staat
Huwelijksstelsel
Nationaliteit
Beroep
Naam en adres van de werkgever
Maandelijks netto-inkomen
Kinderbijslag
Terugbetalingsrekening
Telefoon (privé + bureau)
E-mail
Nationaal nummer
IDENTITEIT van de AANVRAGER
IDENTITEIT van de MEDE-AANVRAGER
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
AANTAL KINDEREN TEN LASTE : ….....
Naam, voornaam, geboortedatum ongehuwde kinderen die bij de aanvragers inwonen en voor wie kinderbijslag wordt genoten
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
HUIDIGE MAANDELIJKSE FINANCIELE LASTEN
Huidige Huur …………………………………………
Persoonlijke leningen ………………………………
Hypotheekleningen…………………………….……
Onderhoudsgelden…………………………… ….
DOEL VAN HET KREDIET : Aankoop
Nieuwbouw
Verbouwing
Herfinanciering
AAN TE HECHTEN VERZEKERINGEN
Het totale kredietbedrag moet worden verzekerd via een schuldsaldoverzekering. Het bedrag ervan mag vrijelijk worden verdeeld onder de
kredietnemers :
-
de aanvrager voor een bedrag van .......…………………... ……… EUR
- de partner voor een bedrag van
.............……………… ………. EUR
De woning moet ten minste verzekerd zijn voor het op het schattingsverslag aangegeven bedrag, hetzij…………………………………..EUR.
Bladzijde 1 / 3
Aanvraag hypothecair woonkrediet
SOCODIX CVBA
Dr. A. Schweitzerplein 8, 1082 Brussel
Tel 02/465 84 93, Fax 02/465 64 49, [email protected], http://www.socodix.be
Sociale Kredietvennootschap erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
TE HYPOTHEKEREN WONING
Aard (woonhuis, appartement, bungalow)…………………………………………………………………………………………………………………………..
Ligging:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voor appartementen: Verdieping…………… Appartement………..… Garagenummer………….. Keldernummer…..……………………………………
Datum ondertekening verkoopsovereenkomst……………………………………………………………………………………………………………………..
Opschortende voorwaarde tot………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aktedatum voorzien op…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Afspraak voor schatter te maken met………………………………………………………………………………………………………………………………..
FINANCIEEL PLAN
Aankoopprijs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kosten aankoopakte…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aankoopprijs terrein………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Registratierecht op terrein……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kostprijs bouw…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BTW op bouw…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verbouwingen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BTW op verbouwingen……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hypothecaire aktekosten………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kosten basisakte……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opmetingskosten………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Architectkosten…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diverse kosten…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Te herfinancieren bedrag……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eigen middelen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Minimum benodigd kredietbedrag…………………………………………………………………………………………………………………………………….
GESCHATTE WAARDE
VOOR VERBOUWINGEN…………………………………………NA VERBOUWINGEN……………………………………………………………………..
BEPALING BEDRAG KREDIETOPENING…………………………………………………………………………………………………………………………
Waarvan:
VOORSCHOT 1
VOORSCHOT 2
VOORSCHOT 3
Voor aankoop…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Voor bouw……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voor verbouwing……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voor herfinanciering…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LOOPTIJD VOORSCHOT……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MAANDELIJKSE RENTEVOET………………………………………………………………………………………………………………………..
JAARLIJKSE REELE RENTEVOET………………………………………………………………………………………………………………………………..
MENSUALITEIT………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FORMULE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VERHOUDING UITGAVEN / INKOMSTEN NA KREDIET………………………………………………………………………………………………………….
NAAM EN ADRES
NOTARIS……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bladzijde 2/3
Aanvraag hypothecair woonkrediet
SOCODIX CVBA
Dr. A. Schweitzerplein 8, 1082 Brussel
Tel 02/465 84 93, Fax 02/465 64 49, [email protected], http://www.socodix.be
Sociale Kredietvennootschap erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ALGEMENE VOORWAARDEN (zie ook de prospectus)
-Dit krediet kan enkel worden toegekend op voorwaarde dat de kredietnemers een bewijs verstrekken dat zij niet de volle eigenaar of
vruchtgebruiker van een andere woning zijn. (te verkrijgen bij de ontvanger van de Registratie bevoegd voor de woonplaats van de kredietaanvrager)
-Indien het een woning in het Brusselse Gewest betreft, en het uitleenpercentage bedraagt meer dan 70%, moeten de kredietnemers het te
financieren goed bewonen binnen de twee jaar na het toestaan van het krediet en moeten deze blijven bewonen zolang de gewestwaarborg voor
deze woning geldt.
-De kredietnemers verklaren dat ze niet op negatieve wijze vermeld zijn in de gegevensbank van de Nationale Bank van België en verklaren
uitdrukkelijk niet het voorwerp te zijn van een maatregel in het kader van de wet van 5 juli 1998 betreffende collectieve schuldenregeling, noch
daaromtrent enig verzoek te hebben ingediend of van zodanig verzoek kennis te hebben.
-De kredietnemers dienen het goed voldoende te verzekeren tegen brandgevaar (voor het bedrag: zie het schattingsverslag) en er voor het verlijden
van de akte een bewijs van te bezorgen (“hypothecaire verklaring of pandschuldverklaring”) (vrije keuze van verzekeringsmaatschappij). Zonder
bewijs van verzekering zal de akte niet worden verleden.
-De kredietnemers dienen het bedrag van de lening te verzekeren via een schuldsaldoverzekering en er een bewijs van te bezorgen (“aanhechting
van een schuldsaldoverzekering aan een leningscontract”) ( vrije keuze van de verzekeringsmaatschappij). Zonder bewijs van verzekering zal de
akte niet verleden worden, tenzij de kredietnemer bewijst dat hij geen schuldsaldoverzekering kan verkrijgen.
-De tussenkomst van de kredietnemers in de schattingskosten bedraagt 150,00EUR.De kredietnemer krijgt een kopie van het schattingsverslag. De
dossierskosten bedragen 250,00EUR. Er zijn geen andere kosten verschuldigd.
-De kredietnemers verbinden er zich toe 10 aandelen van Socodix De Haard CVBA te onderschrijven en te volstorten indien het krediet zich
realiseert. Te dien einde storten de kredietnemers 124,00EUR.
-Deze aanvraag wordt gedaan op basis van de kredietvoorwaarden opgenomen in de prospectus dd…………………………. …….en de tarieventabel
dd…………………, beschikbaar op de zetel van de kredietvennootschap.
-De terugbetaling van het krediet zal gebeuren per domiciliëring via Sepa Direct Debit via het bankrekeningnummer op het eerste blad vermeld.
-De kredietvennootschap verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens voor haar cliëntenbeheer en in het kader van haar kredietverlening en
kredietbeheer. Deze gegevens worden nooit aan derden overgemaakt, tenzij een wettelijke verplichting er de vennootschap toe noopt. U heeft het
recht uw gegevens in te zien en te laten verbeteren. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt een Openbaar
Register van de geautomatiseerde verwerkingen (wet van 8.12.1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Aanvullende inlichtingen
kunt u bekomen bij de kredietvennootschap.
-Deze aanvraag kan niet worden beschouwd als een aanbod. Deze aanvraag verbindt noch de kredietvennootschap het krediet toe te staan, noch
de kandidaat- kredietnemers om het krediet aan te gaan. Het aanbod zal echter worden opgesteld met de gegevens vermeld in deze aanvraag. De
aanvragers verklaren dat de door hen verstrekte inlichtingen correct zijn.
Gedaan te Brussel in 2 exemplaren van 3 bladzijden, op……………..
Handtekening van de aanvrager(s)
Bladzijde 3/3
Download