Hulp-bij-opstart - LMN Zuid

advertisement
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
Hulpdocument bij opstarten
zorgtraject
diabetes mellitus type 2
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
1
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
Inhoudstabel:
1. Stappenplan
2. Contract
3. Verwijsbrief naar de specialist
4. Voorschrift educatie
5. Voorschrift materiaal
6. Verwijsbrief aan de educator
7. Glucometers
8. Verwijsbrief aan de diëtiste
9. Verwijsbrief aan de podoloog
10. Verwijzing naar de diabetespas
11. Opvolgplan
12. Conventiecentra
13. Insulines
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
2
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
1. Stappenplan
STAPPENPLAN diabetes mellitus type 2: HUISARTS - SPECIALIST - PATIENT
Inclusie van patiënt
Start zorgtraject
Eerste consult
Volgende consulten
EINDE JAAR 1
START JAAR 2
Opmerking
→
° diabetes type 2
° 1 of 2 inspuitingen per dag of incretinemimetica
° OF onvoldoende orale controle, insuline wordt overwogen (HbA1c > 7,5%)
° patiënt heeft een GMD
Ondertekening contract HA en patiënt
Patiënt gaat naar specialist voor ondertekening contract
Patiënt dient contract terug te bezorgen aan HA
Huisarts stuurt kopie contract naar adviserend geneesheer mutualiteit, origineel in GMD
Patiënt dient zich terug aan te bieden bij de HA na goedkeuring
(HA en specialist krijgen ook een bevestiging van goedkeuring, in GMD steken)
Afspraak maken met educator (zie sociale kaart)
Meegeven aan patiënt: - Voorschrift diabetes educatie (bij start verplicht min 2,5 uur (sessies 0,5 u) - max 5 uur)
(verplicht in 3 kritische fasen)
(bij vervanging glucometer na 3j of defect verplicht wegens formulier educator)
- Voorschrift glucometer - strookjes - lancetten (mee te nemen nr educator)
- Voorschrift diëtiste (vermeld zorgtraject DMT 2) - indien nodig
- Voorschrift podoloog (vermeld zorgtraject DMT 2) - indien nodig
Aandacht voor registratie gegevens (vnl. HbA1c - Gewicht/BMI - LDL cholesterol - Bloeddruk)
na 3 maanden:
° HbA1c - Gewicht/BMI - Bloeddruk
na 6 maanden:
° HbA1c - Gewicht/BMI - Bloeddruk
° Voorschrift lancetten - strookjes voor volgende 6 maanden (zonder consult educator)
° Eventueel consult specialist afspreken (min 1x/jaar)
° Eventueel consult oogarts afspreken (min 1x/jaar)
na 9 maanden:
° HbA1c - Gewicht/BMI - Bloeddruk
° Eventueel consult specialist afspreken (min 1x/jaar)
° Eventueel consult oogarts afspreken (min 1x/jaar)
na 12 maanden: ° HbA1c - Gewicht/BMI - Bloeddruk
° LDL cholesterol
° Voorschrift lancetten - strookjes voor volgende 6 maanden
° Voorschrift opvolgeducatie educator
° Eventueel consult specialist afspreken (min 1x/jaar)
° Eventueel consult oogarts afspreken (min 1x/jaar)
Zorgtrajectpatiënten kunnen onbeperkt aantal controles bij U langskomen. Er is steeds een volledige terugbetaling voorzien. Er geldt
wel een min. van 2 controles bij de HA en 1 bij de specialist om geïncludeerd te blijven in het zorgtraject.
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
3
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
2. Contract
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
4
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
3. Verwijsbrief naar de specialist
t.a.v. naam diabetoloog ………………………………
adres/ziekenhuis……….. …..………………………….
...………….………………………….
Datum……………………………….…………………………
Geachte collega,
Hierbij verwijs ik u patiënt ………………………………………………………………met geboortedatum………………………….in het
kader van de opstart van het zorgtraject diabetes mellitus type 2 met de vraag voor verder onderzoek en
diagnostiek.
Ik heb de voorwaarden van het zorgtraject met de patiënt uitgebreid besproken.
Hieronder vindt u alle relevante gegevens uit het dossier.
Antecedenten/ co- morbiditeiten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Huidige medicatie en dosering (eventueel medicatiefiche):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Relevante parameters:
Bloeddruk
HbA1c
LDL cholesterol
BMI = massa/lengte²
……..…………mmHg
………………..……..%
………………...mg/dl
……….……..…kg/m²
Complicaties:
(Micro)albuminurie
Diabetesvoet
Retinopathie
Neuropathie
Nefropathie
Cardiovasculaire problemen
Andere
□ ja
□ ja
□ ja
□ ja
□ ja
□ ja
□ ja
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ niet gekend
□ niet gekend
□ niet gekend
□ niet gekend
□ niet gekend
□ niet gekend
□ niet gekend
Belangrijke klinische informatie:
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In bijlage:
-
Zorgtrajectcontract
Labowaarden
Met collegiale groet,
Handtekening en stempel
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
5
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
4. Voorschrift educatie
Zorgtraject Diabetes type 2
Doktersvoorschrift diabeteseducatie
Identificatie patiënt of klever
Educatie in eerste lijn: duid modules en eventuele redenen aan.
1. MODULE OPSTARTEDUCATIE
Dient afgerond te zijn binnen de 12 maanden na de start van deze
module
Niet mogelijk indien patiënt reeds educatie heeft ontvangen
buiten zorgtraject (via conventie of educatie tot zelfzorg door een
referentieverpleegkundige)
□ INITIELE OPSTARTEDUCATIE (5 x 30 min.)
□ BIJKOMENDE OPSTARTEDUCATIE (MAX 5 x 30 min.)
… x 30 min.
2. MODULE OPVOLGEDUCATIE
(MAX 2 x 30 min./kalenderjaar)
Vanaf het kalenderjaar volgend op de 1ste sessie educatie, indien
deze 1ste sessie gegeven werd in de eerste lijn
(in het kader van het zorgtraject of educatie tot zelfzorg door een
referentieverpleegkundige)
Mag in hetzelfde kalenderjaar als de 1ste sessie educatie, indien
deze 1ste sessie gegeven werd in de tweede lijn
(enkel bij overgang van conventie naar zorgtraject of bij
hospitalisatie waarbij zorgtraject werd afgesloten na ontslag)
□ … x 30 min.
3. MODULE EXTRA EDUCATIE BIJ PROBLEMEN
(MAX 4 x 30 min./kalenderjaar)
Vanaf het kalenderjaar volgend op de 1ste sessie educatie, indien
deze 1ste sessie gegeven werd in de eerste lijn
(in het kader van het zorgtraject of educatie tot zelfzorg door een
referentieverpleegkundige)
Mag in hetzelfde kalenderjaar als de 1ste sessie educatie, indien
deze 1ste sessie gegeven werd in de tweede lijn
(enkel bij overgang van conventie naar zorgtraject of bij
hospitalisatie waarbij zorgtraject werd afgesloten na ontslag)
□ 1 x 30 min. 1 voorschrift per sessie!
EVENTUELE REDENEN VERPLICHTE EDUCATIE
Gelieve aan te duiden of uw voorschrift van toepassing is op één
van onderstaande situaties waarin educatie verplicht is:
□ Start van insuline / incretinemimeticum (5 x 30 min.)
□ HbA1c > 7.5% (MIN 2 x 30 min.)
□ Van 1 naar 2 insuline-injecties (MIN 2 x 30 min.)
□ Hernieuwing / Wijziging glucometer (MAX 1 x 30 min.)
□ Ambulante educatie via een conventiecentrum
Enkel indien aanbod eerste lijn onvoldoende is of complexe medische
toestand
Gedurende 12 maanden is geen educatie in eerste lijn mogelijk
Stempel + handtekening arts
Datum: …./…./……
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
6
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
5. Voorschrift materiaal
‘Zorgtraject diabetes,
zelfcontrolemateriaal’:
‘Zorgtraject diabetes,
zelfcontrolemateriaal’:
STARTERSKIT
OPVOLGKIT
‘Zorgtraject diabetes,
zelfcontrolemateriaal’:
OPVOLGKIT
+
GLUCOSEMETER
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
7
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
6. Verwijsbrief aan de educator
Aanvraag educatie
In het kader van het zorgtraject diabetes mellitus type 2
Huisarts:
Naam patiënt:
Adres:
Startdatum zorgtraject:
Patiënt uit de conventie: Ja / Nee
HbA1c
Gewicht
Cholesterol
HDL
LDL
Bloeddruk
Eenheid
%
Kg
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mmHg
Streefwaarde glycemie
Nuchter
Postprandiaal
Voor slapengaan
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
Patiëntwaarde
Referentiewaarde
< 7,5
< 190
> 40
< 115
13/8
Leefstijladviezen:
Fysieke activiteit
Rookstop
Gezonde voeding
Doorverwezen diëtiste
Doorverwezen podoloog
Aan te duiden
□
□
□
□
□
Opmerkingen
Aandachtspunten:
Aan te duiden
Hart- en vaatlijden
□
Oogcomplicaties
□
Monofilamenttest gedaan
□
Voetproblemen
□
Doorverwezen podoloog
□
Doorverwezen diëtiste
□
Nierproblematiek
□
Nierinsufficiëntie/ pre□
Gelieve medicatiefiche mee te geven op consultatie !
Zeker insuline/ per orale anti- diabetica vermelden!
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
Opmerkingen
8
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
7. Glucometers
Binnen ons LMN hebben wij uit de lijst van glucometers een keuze gemaakt van 3 die wij prefereren te
gebruiken. Dit omdat een beperkte keuze van glucometers bijdraagt tot een efficiëntere manier van
werken.
Hieronder de 3 glucometers:
- Contour Bayer
- One Touch Vita van Lifescan
- Accu Ceck Compact Plus – Roche
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
9
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
8. Verwijsbrief aan de diëtiste
Aanvraag diëtiste
In het kader van het zorgtraject diabetes mellitus type 2
Huisarts:
Naam patiënt:
Adres:
Startdatum zorgtraject:
Patiënt uit de conventie: Ja / Nee
HbA1c
Gewicht
Lengte
Cholesterol
HDL
LDL
Bloeddruk
Eenheid
%
Kg
m
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mmHg
Streefwaarde glycemie
Nuchter
Postprandiaal
Voor slapengaan
mg/dl
mg/dl
mg/dl
mg/dl
Patiëntwaarde
Referentiewaarde
< 7,5
< 190
> 40
< 115
13/8
Aandachtspunten:
Hart- en vaatlijden
Nierproblematiek
Nierinsufficiëntie/ pre-
Aan te duiden
□
□
□
Opmerkingen
Gelieve medicatiefiche mee te geven op consultatie !
zeker insuline/ per orale antidiabetica vermelden!
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
10
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
9. Verwijsbrief aan de podoloog
Aanvraag podologieverstrekking in kader van (aankruisen a.u.b.):
□ Diabetespas
□ Diabeteszorgtraject
Identificatie van de patiënt
(klever patiënt)
Ondergetekende, doctor in de geneeskunde, vraagt hierbij een podologische consultatie bij een erkende
podoloog voor een diabetespatiënt met een diabetespas/zorgtraject.
De patiënt behoort tot volgende risicogroep (aankruisen a.u.b.):
□ Groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
□ Groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten
en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
□ Groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
□ Groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)
2 Verstrekkingen per kalenderjaar kunnen worden terugbetaald.
De patiënt betaalt remgeld.
Datum, stempel en handtekening huisarts
Anamnese (aankruisen of aanvullen waar nodig a.u.b.):
Diabetes mellitus □ type 1 / type 2 □
□ Hepatitis A / B
□ HIV
□ Diabetescomplicaties: Welke? Vul aan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
Regeling glycemie: □ goed □ matig □ slecht
Relevante medicatie: Vul aan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
......................................................................................
Belangrijke klinische informatie: Vul aan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
......................................................................................
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
11
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
10.Verwijzing naar de diabetespas
Een diabetesopvolgplan legt samen met de patiënt haalbare doelstellingen vast, en beschrijft hoe het
multidisciplinaire zorgteam hoopt ze te bereiken. Een niet-verplicht hulpmiddel daarbij is het
diabetespas.
Een diabetespas wordt eenmalig op een standaardformulier aangevraagd aan het ziekenfonds door
de GMD-houdende huisarts. Het kan worden aangevraagd voor iedere patiënt met diabetes mellitus,
type 1 zowel als type 2, behandeld met injecties zowel als behandeld met uitsluitend perorale
medicatie.
Het aanrekenen van verstrekking nr 102852 is niet meer toegestaan na de datum waarop het
zorgtraject is ingegaan.
Een goed diabetesopvolgplan berust op drie pijlers:
1. De cardiovasculaire risicofactoren corrigeren is primordiaal
2. De glycemie goed regelen
3. De verwikkelingen op tijd ontdekken, afremmen en behandelen
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
12
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
1. Opvolgplan
Naam:
Ziekte – inzicht
Regelmatig bewegen
Geboortedatum:
Resultaat na 3 mdn.
Datum:
Resultaat na 6 mdn.
Datum:
Resultaat na 9 mdn.
Datum:
Resultaat na 12 mdn.
Datum:
Huidige situatie
Datum:
EBM streefwaarde
Welke sport?
5 x 30 min per week
Meer beweging?
□ Ja
□Neen
Meer beweging?
□ Ja
□Neen
Meer beweging?
□ Ja
□Neen
Meer beweging?
□ Ja
□Neen
Hoeveel tijd per week?
Tabakgebruik
□ Patiënt rookt
□ Patiënt rookt niet
Wenst te stoppen
□ Ja
□ Neen
Rookt hij/zij nog?
□ Ja
□ Neen
Rookt hij/zij nog?
□ Ja
□ Neen
Rookt hij/zij nog?
□ Ja
□ Neen
Rookt hij/zij nog?
□ Ja
□ Neen
Gezonde voeding
□ Gezonde voeding
□ Ja
□ Neen
- Via educator
- Via diëtiste (2 consulten)
Is de voeding gezonder?
□ Ja
□ Neen
………..….. kg
BMI: …………
5 à 10 %
daling lichaamsgewicht
………….... kg
BMI: …………
Is de voeding
gezonder?
□ Ja
□ Neen
……..…….. kg
BMI: …………
Is de voeding gezonder?
□ Ja
□ Neen
Gewicht
Is de voeding
gezonder?
□ Ja
□ Neen
………….... kg
BMI: …………
HbA1c
LDL – cholesterol
………….%
………… mg/dl
………….%
………… mg/dl
………….%
………… mg/dl
………….%
………… mg/dl
………….%
………… mg/dl
Bloeddruk
…………..mmHg
7%
< 100 mg/ dl 1
< 70 mg/ dl²
< 130/80 mmHg
…………..mmHg
…………..mmHg
…………..mmHg
…………..mmHg
Micro – albuminurie
Risicograad voet
□ Ja
Neen
Via podoloog (2
consulten)
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
Vaccin – griep
Pneumokokken
1 x per jaar
endocrinoloog
1 x per jaar naar
oftalmoloog
0
□ Neen
1 2a 2b
3
L
R
□ Ja, datum: ….../….../…….
□ Ja, datum: ….../….../…….
□ Ja, datum: ….../….../…….
□ Neen
□ Neen
0
L
R
□ Ja, datum: ….../….../…….
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
□ Neen
………….... kg
BMI: …………
13
□ Neen
1 2a 2b
3
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
Overzichtstabel voor het opvolgplan- parameters op te volgen door huisarts :
Anamnese
Onderzoek
Labo
Anamnese
Onderzoek
Labo
Vaccinatie
Verwijzingen
Dieet / gezonde voeding
Roken
Lichaamsbeweging
Controle medicatie-inname + nevenwerkingen
BMI (Gewicht/Lengte²)
Bloeddruk
HbA1c
Glycemie dagcurve
Polyneuropathie ( paresthesieën)
Infectie (mictieproblemen, mycose)
Micro- & macroangiopathie
(potentieproblemen, angor, claudicatio)
Uitgebreid voetonderzoek
EKG
Creatinine en creatinine clearance
Cholesterol totaal
HDL-cholesterol
LDL-cholesterol
Triglyceriden
Urine: micro-albuminurie
Oftalmologisch onderzoek
Uitgebreid dieetadvies
Seizoensgriep
Ev pneumokokken
Diabetoloog (>=1 x jj verplicht)
Diabeteseducator (>= 2 x jj verplicht)
Diëtist (<=2 x jj gedeeltelijk terugbetaald)
Podoloog (<=2 x jj gedeeltelijk terugbetaald)
Oftalmoloog
Cardiolooog
Neuroloog/Fysiotherapeut
Thuisverpleegkundige
…
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
maandelijks
2 -maandelijks
4-maandelijks
Jaarlijks
Vijfjaarlijks
Verplicht
Volgens noodzaak
14
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
2. Conventiecentra
Ziekenhuis ZOL Genk
3600 GENK
Admin. Ondersteuning
ZOL Campus A. Dumont Stalenstr. 2
089/32 15 81
[email protected]
Dr. Kockaerts
ZOL Campus A. Dumont Stalenstr. 2
089/32 55 32
[email protected]
Dr. Tits
ZOL Campus A. Dumont Stalenstr. 2
089/32 55 32
[email protected]
Dr. Brussaard
JessaZiekenhuis, Stadsomvaart 11
011/30 98 90
[email protected]
Dr. Mullens
JessaZiekenhuis, Stadsomvaart 11
011/30 98 90
[email protected]
Campus Sint-Jozef, Diestersteenweg 100
011/69 95 96
[email protected]
AZ Vesalius, Hazelereik 51
012/39 70 32
[email protected]
Ziekenhuis Virga Jessa Ziekenhuis Hasselt
3500 HASSELT
Ziekenhuis Sint Trudo Sint Truiden
3800 SINT TRUIDEN
Dr. Mertens
Ziekenhuis AZ Vesalius Tongeren
3700 Tongeren
Dr. Spijker
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
15
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
3. Insulines
Insulines:
Type
Ultrakortwerkende
Merknaam
Humaan/ analoog
Firma
Attest
Humalog 100 E/ml
Analoog
Lilly
Met attest
Novorapid
Analoog
NovoNordisk
Met attest
Apidra
Analoog
Sanofi – Aventis
Met attest
Deze 3 zijn enkel terugbetaald indien tenminste 3 insulinetoedieningen per etmaal. Enkel terugbetaald met een terugbetalingattest van de
endocrinoloog.
Kortwerkende
Langwerkende
Actrapid
Humaan
NovoNordisk
Zonder attest
Humuline Regular
Humaan
Lilly
Zonder attest
Lantus
Analoog
Sanofi – Aventis
Z onder attest – vermeld ZT diabetes
Levemir
Analoog
NovoNordisk
Met attest
Levemir wordt enkel terugbetaald bij DMT 1 of na pancreasresectie. Enkel terugbetaald met een terugbetalingattest van de endocrinoloog.
Intermediair werkende
Insulatard
Humaan
NovoNordisk
Zonder attest
Humuline NPH
Humaan
Lilly
Zonder attest
Humalog Mix
Analoog
Lilly
Z onder attest – vermeld ZT diabetes
Humuline 30/70
Humaan
Lilly
Zonder attest
Mixtard 30
Humaan
NovoNordisk
Zonder attest
Novomix 30/50/70
Analoog
NovoNordisk
Zonder attest – vermeld ZT diabetes
Merknaam
Firma
Attest
Byetta
Lilly
Zonder attest – vermeld ZT diabetes
Victoza
Novo Nordisk
Combinatie – preparaten
Incretinemimetica:
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
16
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
Pennen:
Naam
Voorgevuld/ herbruikbaar
Hoe voorschrijven?
Solostar Lantus
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Lantus Solostar dt/ … (insuline + wegwerppen)
Solostar Apidra
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Apidra Solostar dt/ … (insuline + wegwerppen)
Clickstar
Herbruikbaar pen
Op voorschrift: Naam insuline dt/ … (enkel insuline wordt afgeleverd)
Sanofi Aventis
De herbruikbare pen Clickstar kan u verkrijgen via Mevr. Ceusters van de firma Sanofi 0479/458253 en binnen de 48 uur wordt de pen bezorgd
bij de huisarts of bij de patiënt.
Naam
Voorgevuld/ herbruikbaar
Hoe voorschrijven?
Eli Lilly
Humalog 100 E/ ml Kwikpen
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Humalog 100 E/ml kwikpen dt/ … (insuline + wegwerppen)
Humalog Mix 25 Kwikpen
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Humalog mix 25 kwikpen dt/ … (insuline + wegwerppen)
Humalog Mix 50 Kwikpen
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Humalog mix 50 kwikpen dt/ … (insuline + wegwerppen)
Humapen Memoir/Luxura
Herbruikbaar pen
Op voorschrift: Naam insuline dt/ … (enkel insuline wordt afgeleverd)
De herbruikbare pen Hamapen kan u verkrijgen via Mevr. Vandenbroucke van de firma Eli Lilly 0496/590498 en binnen de 48 uur wordt de pen
bezorgd bij de huisarts.
Naam
Voorgevuld/ herbruikbaar
Hoe voorschrijven?
NovoNordisk
Flexpen Levimir
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Levimir Flexpen dt/ … (insuline + wegwerppen)
Flexpen Novorapid
Voorgevuld pen
Op voorschrift: Novorapid Flexpen dt/ … (insuline + wegwerppen)
NovoPen
Herbruikbare pen
Op voorschrift: Naam insuline dt/ … (enkel insuline wordt afgeleverd)
De herbruikbare NovoPen kan u verkrijgen door een voorschrift te faxen naar 02/5560606 en binnen 48 uur wordt de pen bezorgd bij de
huisarts.
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
17
LMN ZUID OOST LIMBURG (Bilzen – Tongeren – Riemst – Hoeselt)
Deze brochure is een hulpdocument bij het starten van een zorgtraject. De documenten zijn geen
standaard die gebruikt moeten worden, ze zijn enkel een hulpmiddel.
Dit document zal worden aangereikt aan de zorgverleners en zal in constante verbetering zijn en worden
aangepast naar de nood van de zorgverleners.
Indien u fouten of aanpassingen wil melden, kan dit steeds op onderstaande gegevens.
Annemieke Frans
Zorgtrajectpromotor
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen
089/32 26 26
0478/752 939
[email protected]
Annemieke Frans – Hospitaalstraat 15 – Bilzen
[email protected]
089/32 26 26 - 0478/752 939
18
Download