2012002179 - Krimpen aan den IJssel

advertisement
VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2012002179
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
op
L
Paraaf
Afdelingshoofd:
Medeparaaf
Paraaf
24-4-2012
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
- Informatieve Commissie. op
- Besluitvoorbereidende op
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Vastgoed
Commissie
Afdeling Publiekscentrum
V
- Raad
I
op
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
Portefeuillehouder:
A. Hofstra
Datum advies:
10042012
Ingekomen van:
S
B
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Samenleving
Beleidsontwikkeling
R.E. Haan
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
Datum stuk:
Onderwerp:
Project 'Muziek Op School' van de gemeentelijke muziekschool
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
1. In te stemmen met het projectplan 'Muziek Op School' en de bijbehorende financiële
onderbouwing.
Beslissing:
Conform advies besloten.
W
-2-
COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Project 'Muziek Op School' van de gemeentelijke muziekschool
Te besluiten om
1. In te stemmen met het projectplan 'Muziek Op School' en de bijbehorende financiële
onderbouwing.
Inleiding
Vanaf schooljaar 2012/2013 wil de Gemeentelijke Muziekschool starten met een – voor
Krimpen aan den IJssel – nieuw project op basisscholen: ‘Muziek Op School’ (MOS). MOS is
een variatie op het project ‘Ieder Kind een Instrument’ (IKEI) wat al enkele jaren met succes
door de SKVR in Rotterdam wordt verzorgd. Ook in andere steden in Nederland bestaan dit
project of vergelijkbare projecten. Het idee is dat kinderen van de basisschool de kans
krijgen om een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken. Aan het eind van
het jaar vinden er presentaties plaats voor ouders en medeleerlingen. Voor scholen is MOS
een kans om de leerlingen - zonder dat er kosten tegenover staan - in aanraking te laten
komen met muziek. De muzieklessen worden gedurende dertig weken van het schooljaar
gegeven door bevoegde docenten van de muziekschool.
De muziekschool verwacht met dit project vanuit haar expertise een bijdrage te leveren aan
een dynamisch en divers onderwijsklimaat in Krimpen aan den IJssel.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijgevoegde projectplan ‘Muziek Op School’ en de
bijbehorende financiële onderbouwing, zodat het project komend schooljaar kan starten.
Beoogd effect
Met het project MOS kunnen basisschoolkinderen op school kennismaken met muziek.
Argumenten
1.1
Kennismaken met muziek
Door het project MOS komen basisschoolkinderen uit Krimpen aan den IJssel in aanraking
met muziek. Kennismaken met muziek is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Met MOS
krijgen kinderen de gelegenheid een instrument te leren bespelen en te leren zingen. Onder
leiding van professionele docenten wordt toegewerkt naar een concert aan het einde van het
jaar. De muzieklessen op school zullen kinderen in staat stellen een goede basisbeheersing
van het instrument te krijgen.
“Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd. Kinderen
die muziek maken, ontwikkelen zich intellectueel beter dan kinderen die dat niet doen. Met
name hun abstractievermogen en analytische vaardigheden verbeteren. Het gezamenlijk
musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en
emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Dit heeft de Duitse
-3-
onderzoeker Prof. H.G. Bastian geconcludeerd” (bron:
http://www.vision2music.nl/muziekeducatie/muziek-maakt-slim).
1.2
Positieve effecten voor basisscholen
Voor scholen is het project MOS gratis. Wel wordt er van de scholen ‘commitment’ gevraagd
onder andere door het inpassen van de lessen in het jaarrooster, een betrokken leerkracht,
bergruimte voor de instrumenten, etc.
De leerkrachten van de deelnemende lesgroepen kunnen door een ‘mee-leereffect’ ook hun
muzikale kennis en vaardigheden vergroten, waarmee ook op lange termijn continuïteit wordt
bereikt. Voor de betreffende school houdt deelname aan MOS ook een versterking in van het
culturele profiel van de school.
Kanttekeningen
1.1
Mogelijke selectie in scholen
In maart 2012 zijn alle basisscholen in Krimpen aan den IJssel door middel van een brief
benaderd om hun interesse voor het project te laten blijken. Begin april hebben al drie
scholen hun interesse laten blijken: De Fontein, De Paperclip en Het Octaaf. Op basis van
de opgestelde begroting is er ruimte voor deelname van vijf groepen/scholen. Bij meer
geïnteresseerde scholen zal er een selectie gemaakt moeten worden, of zal additionele
financiering gezocht moeten worden. Bij het maken van een keuze tussen scholen zal onder
meer gekeken worden naar de motivatie van de school, de beschikbare ruimte en de
faciliteiten van de school.
Financiën
De uitvoering van het project Muziek Op School kan geheel budgetneutraal plaatsvinden.
De eenmalige kosten voor het aanschaffen van de instrumenten bedragen €24.660 en
worden gedekt uit giften en sponsoring van private partijen. In 2011 heeft de muziekschool
een bedrag van € 20.000,- ontvangen als gift ten gevolge van de liquidatie van de stichting
KabelTV in Krimpen aan den IJssel. Begin 2012 is er een bedrag van € 4.160,- aangevraagd
bij het Stimuleringsfonds van Rabobank Krimpenerwaard. De aanvraag is in april 2012
gehonoreerd. Daarnaast wordt een bedrag van € 500,- aangewend dat in 2011 is ontvangen
als prijzengeld van supermarkt Emté Krimpen aan den IJssel.
De structurele kosten van het project betreffen salariskosten van de docenten. Deze kosten
worden opgevangen binnen het salarisbudget van de bestaande formatie.
Geadviseerd wordt de budgettairneutrale financiële gevolgen in de voorjaarnota 2012 te
verwerken.
Communicatie
De muziekschool wordt op de hoogte gebracht van het besluit van het college. Eventuele
verdere communicatie naar buiten toe ligt in handen van de muziekschool.
Uitvoering
De uitvoering ligt in handen van de muziekschool.
Bijlagen
1) Projectplan ‘Muziek Op School’ MOS
2) Begroting Muziek Op School
R.E. Haan
Download