Rapportage 1ste kwartaal 2014

advertisement
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014-
Rapportage 1ste kwartaal 2014
Inleiding
Onderstaande is de rapportage van het 1ste kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet
van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is
aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.
Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering
Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het eerste kwartaal de navolgende activiteiten
plaatsgevonden:
Wekelijks filmaanbod
 Er vonden 26 vertoningen plaats, verdeeld over 7 dagen, waaronder het seniorenmatinee op
vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren: Lunchbox, La Grande Belezza
en Mandela: long walk to freedom.
 Het totaal aantal bezoekers was 3926 bij 315 voorstellingen. Het gemiddeld aantal bezoekers
bedroeg 12.
Arrangementen
 Het succesvolle arrangement van La Grande Belezza eind december 2013 kreeg vervolg in
het 1ste kwartaal 2014. Op zondag 9 maart was het arrangement Die andere Heimat inclusief
een 1-gangendiner bij restaurant Prins Bernhard (67 bezoekers). Vertoning vond plaats in het
kader van de Boekenweek.
 Op zondag 16 maart was het arrangement de klassieker Dr. Zhivago inclusief hapjes en
drankjes (35 bezoekers). De hapjes werden door cateringbedrijf C&S uit Venlo verzorgd.
 Voor de arrangementen werden speciale flyers gemaakt.
Programmering
 De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het
programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere
filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het eerste kwartaal werd deze beurs 3x
door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.
 De 2-maandelijkse programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo.
CityCinema programmeert in overleg 1 zaal. De bezoekersaantallen van deze zaal waren in
het eerste kwartaal tegenvallend. Verbetering van de programmering en de afstemming hierin
met City Cinema is gewenst teneinde de bezoekersaantallen in deze zaal te verhogen.
Hierover vonden met CityCinema gesprekken plaats.
Pr en profilering
 Er zijn afspraken gemaakt VenloVerwelkomt. Met ingang van het 1ste kwartaal wordt DNS
explicieter vermeld op de website van VenloVerwelkomt .
 Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het eerste kwartaal.
 In februari verscheen het programmaboekje voor de periode maart/april 2014
 De ontwikkeling van een vernieuwde website DNS is opgestart.
 De verdere ontwikkeling van pr en publiciteit is met de komst van 2 nieuwe vrijwilligers in gang
gezet.
 Omdat er een verschuiving plaatsvindt van gedrukte media (flyers, affiches, programmablad)
naar online communicatiemiddelen is het gebruik van de social media -toepassingen twitter
en facebook door de nieuwe medewerkers in gang gezet.
 In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Venlo is een sticker ontworpen die op dvd’s is
geplakt die door de Bibliotheek uitgeleend worden. Op de sticker wordt aangegeven dat de
film in DNS vertoond is.
Programmamarketing en -communicatie
 Er vonden met de stadsomroep en regionale pers interviews plaats (uitzendingen en
interviews vonden plaats in het kader van de gewenste samenwerking met CityCinema Venlo
en de organisatie van het Wereld Film Festival)
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014
Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de
Verkadefabriek in Den Bosch).
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 1
VenloVerwelkomt, Venlose horecaondernemingen, CityCinema, Openbare Bibliotheek Venlo.
Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie
Conform het gestelde in het beleids- en activiteitenplan 2014 – 2018 wordt met betrekking tot educatie
onderscheid gemaakt in educatieve en vormende activiteiten voor jeugd en jongeren (tot 16 jaar), voor
studenten Mbo- en Hbo beroepsonderwijs (vanaf 16 jaar), voor medewerkers van organisaties en
bedrijven en voor volwassen deelnemers aan educatieve activiteiten van andere instellingen.
In het eerste kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:
 Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo
In samenwerking met Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo vond van donderdag 16 januari t/m
zondag 19 januari het Wereld Film Festival ‘Locale kracht wereldwijd’ plaats. In tegenstelling tot een
eendaags evenement in 2013 werd het festival in 2014 met succes georganiseerd in een vierdaagse
editie. Er werden 6 films in 19 voorstellingen vertoond. Het totaal aantal bezoekers bedroeg 584. In de
evaluatie met betrokkenen is uitgesproken ook samen te werken in de editie van het festival in 2015.
 Eye, Filminstituut Amsterdam
Op 4 maart vond overleg plaats over het beëindigen per 2015 van Klassefilm voor het basisonderwijs.
Daarvoor in de plaats komt WeWantCinema. Het gevolg is dat de kosten per leerling voor het
basisonderwijs veel hoger gaan uitvallen. De verwachting is dat dit drempelverhogend voor het
bioscoopbezoek door leerlingen zal zijn.
 Gemeente Venlo
Op dinsdag 25 maart werd The Human Scale vertoond voor 81 medewerkers van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Venlo. De vertoning vond plaats in het kader van een
opdracht om stadsontwikkeling vanuit ‘de menselijke maat’ te benaderen.
 Openbare Bibliotheek Venlo
Op initiatief van DNS vond op 23 januari overleg met de Openbare Bibliotheek Venlo plaats en
werden afspraken gemaakt om intensiever samen te werken met de bibliotheek. Ook zijn er afspraken
gemaakt over explicietere vermelding van DNS op de website van de bibliotheek. Er vond in het kader
van de Boekenweekthema ‘reizen’ op zondag 9 maart vertoning plaats in DNS van Die andere
Heimat.
Al geruime tijd vinden boekverfilmingen plaats waarvoor leden van de bibliotheek korting krijgen. In het
eerste kwartaal vonden 3 boekverfilmingen plaats.
 Kunstencentrum Venlo/Cultuurpad
Op 24 maart vond een oriënterend overleg plaats met het Kunstencentrum Venlo. Vervolgoverleg is
gepland in april. In dit overleg wordt de samenwerkingskansen met het primair en voortgezet
onderwijs en de naschoolse opvang besproken.
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 2
Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel
Koops, Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo en de gemeente Venlo- afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Eye Filminstituut Amsterdam.
.
Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.
In het eerste kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats.
 Introfestival Venlo
28 maart vond overleg plaats met de projectleider Evenementen van Fontys Hogeschool. Onderwerp
van gesprek was participatie van DNS in het programma van het Introfestival Venlo in augustus. Voor
het programma in 2014 bleek geen ruimte meer te zijn. De afspraak is gemaakt dat DNS in oktober
2014 een aanbod doet voor het programma in 2015.
 Kinderboekenweek 2014
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014Op 17 maart zijn er in gezamenlijk overleg met de Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum
Venlo,Cultuurpad, De Maaspoort, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops en DNS
afspraken gemaakt met betrekking tot de Kinderboekenweek in oktober 2014. In april vinden hierover
voortganggesprekken plaats.
 Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een platform voor jonge filmmakers, zowel
amateur als professioneel. DNS wil een rol spelen in het verbeteren van het filmklimaat in Limburg.
 Evenementenoverzicht
DNS heeft een overzicht opgesteld van evenementen waarmee samenwerking en participatie wordt
onderzocht. In de loop van 2014 wordt naast bovengenoemde instellingen contact opgenomen met
het Mont Martre Festival Kloosterkwartier, Ouverture Venlo, Nach van `t Limburgse Leed,
literatuurprijzen i.s.m. de Openbare Bibliotheek Venlo en boekhandel Koops, Filmfestival Tijdsbeeld
2014 (huis vd Kunsten/Limburgs Museum/LOVA, Euregionale Jeugdfilmfestival, Huis voor de Kunsten
Limburg.
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 3
Fontys Hogeschool, Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, museum Van Bommel Van
Dam, boekhandel Koops.
Prestatieveld 4: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers
Ambitie:
 Filmtheater De Nieuwe Scene is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door
vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde
vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.
Ontwikkelingen 1ste kwartaal 2014
Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte
termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld.
 De volgende taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,
programmering, film-pr en programmaboekjes
 Voortbordurend op het arrangement La Grande Belezza werden door vrijwilligers in het eerste
kwartaal 2014 nieuwe arrangementen vormgegeven
 In totaal hebben zich 13 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via de Vrijwilligerscentrale
Venlo, mond op mondreclame en de website van DNS. 8 vrijwilligers zijn daadwerkelijk actief.
 In maart ondertekende DNS een contract met de gemeente inzake een 1-jarig dienstverband
met twee vrijwilligers.
 3 vrijwilligers namen afscheid van DNS.
 Op dinsdag 7 januari 2014 vond voor vrijwilligers en bestuur van DNS het Nieuwjaarstreffen
plaats met vertoning van de film Ne me quitte pas.
 Er vonden 3 vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn nieuwe
ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners
Vrijwilligerscentrale Venlo, gemeente Venlo.
mei ’14
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014Rapportage 2de kwartaal 2014
Inleiding
Onderstaande is de rapportage van het 2de kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet
van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is
aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.
Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering
Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het tweede kwartaal de navolgende activiteiten
plaatsgevonden:
Wekelijks filmaanbod
 Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 28, verdeeld over 7 dagen, waaronder het
seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren de films
Her en Nebraska, en de documentaires Nieuwe Helden - In het hart van de Tour en Voor de
stilte.
 Het totaal aantal bezoekers in het tweede kwartaal was 2627 bij 341 voorstellingen. Het
gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 8.
Arrangementen
 In juni werd het arrangement Nieuwe Helden - In het hart van de Tour aangeboden: een
documentaire over het verloop van de Argos Shimano wielerploeg tijdens de Tour De France
2013. Op 22 juni vond een eerste vertoning in DNS plaats. Deze vertoning werd door
Fietsclub Ut Tuinhuuske en cafe Take Five uit Venlo aangegrepen om in DNS een
bijeengefietst geldbedrag voor een schoolproject in Ghana door Peter Winnen te laten
overhandigen. Na afloop vond een Q&A plaats met medewerking van regisseur Dirk Jan
Roeleven, cameraman Rob Hodselmans uit Belfeld en Peter Winnen. Op 29 juni vonden 2
voorstellingen plaats. Na afloop van de eerste voorstelling vond en Q&A plaats door Frans
Pollux met Rob Hodselmans.
Het totaal aantal bezoekers was 150. Tijdens alle vertoningen was DNS ‘aangekleed’ door
rijwielbedrijf Metropool B.V. uit Venlo.
Programmering
 De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het
programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere
filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het tweede kwartaal werd deze beurs 3x
door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.
 De programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo. CityCinema
programmert in overleg zaal 2 van DNS. De bezoekersaantallen van deze zaal waren ook in
het tweede kwartaal tegenvallend. Ter verbetering van de programmering en de afstemming
hierin met City Cinema is overleg geweest. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk
zomerprogramma in het 3de kwartaal en de afspraak om van de wekelijkse programmering
van zaal 2 met ingang van september een 2-maandelijkse programmering te maken. In
tegenstelling tot eerdere programmeringmethode betekent dit dat de films in zaal 2 voor 2
maanden vastliggen. Dit bevordert duidelijkheid in de programmering en komt de service aan
klanten ten goede.
Pr en profilering
 Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het tweede kwartaal.
 In april verscheen het programmaboekje voor de periode mei/juni 2014 en in juni voor de
periode juli/augustus.
 DNS adverteert in ‘Impressie Fortior scholen’, een uitgave van de Stichting Fortior. Fortior is
een onderwijsorganisatie voor 13 basisscholen in de stadsdelen Venlo, Arcen, Lomm en
Velden.
 Met KRAG.nu is afgesproken dat het DNS-programma wordt vermeld op de website.
KRAG.nu belicht wonen, werken en leven in Venlo.
Programmamarketing en -communicatie
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014

Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de
Verkadefabriek in Den Bosch).
Op 3 april vond in aanwezigheid van Rob Hodselmans een screening plaats voor Omroep
Venlo, Het Brabants Dagblad en L1. De screening had betrekking op de wielerdocumentaire
Nieuwe Helden - In het hart van de Tour. Communicatie vond onder meer plaats op de
website van Amstelfilm
Samenwerkingspartners 2de kwartaal in prestatieveld 1
CityCinema Venlo, Omroep Venlo, Brabants Dagblad, L1, KRAG.nu, Stichting Fortior, Rijwielbedrijf
Metropool BV Venlo, muziekcafe Take Five, Fietsclub Ut Tuinhuuske, Verkadefabriek Den Bosch,
Amstelfilm.
Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie
In het tweede kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:
 Activiteitenplan 2014 – 2018, prestatieveld 2 ‘filmeducatieve programma’s/cultuureducatie’
Op 13 mei is in een overleg met de adviseur van DNS de eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling
en uitvoering van een educatieplan voor DNS. Met name is gesproken over een plan van aanpak om
de (on)mogelijkheden van het thema ‘filmeducatie’ goed in beeld te krijgen. Een en ander heeft geleid
tot verdere uit- en invoering van onderdelen van prestatieveld 2 ‘filmeducatieve
programma’s/cultuureducatie’. Dit prestatieveld maakt onderdeel uit van het activiteitenplan 20142018 van DNS.
 Voor de Stilte
In juni vonden vertoningen plaats van de documentaire ‘Voor de stilte’. De documentaire schetst 8
portretten van mensen die in een hospice verblijven en zijn opgegeven door medici. Op 3 juni vond
een vertoning plaats voor 86 studenten van Gilde Opleidingen Zorg/Welzijn. Zorgvrijwilligers van
hospice Mariaweide in Venlo gaven aan de studenten een toelichting op het werken in de hospice. Op
4 juni vond een arrangement plaats voor 90 medewerkers van hospice Mariaweide met aansluitend
een Q&A met regisseur Richard Dols.
 Venloos KinderboekenFe(e)stival 2014
De afspraken die in het 1ste kwartaal zijn gemaakt m.b.t. de Kinderboekenweek 2014 hebben vervolg
gekregen. Museum van Bommel van Dam en DNS organiseren in het programma Venloos
KinderboekenFe(e)stival een deelprogramma ‘animaties’. Het KinderboekenFe(e)stival is een
samenwerkingsproject van de Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, Cultuurpad,
Maaspoort, museum Van Bommel Van Dam, boekhandel Koops en DNS.
DNS heeft voor het totale project flyers en posters gemaakt.
 Openbare Bibliotheek Venlo
In het tweede kwartaal vonden 3 boekverfilmingen plaats. Leden van de bibliotheek krijgen voor
boekverfilmingen korting op de toegangsprijs.
 Kunstencentrum Venlo/Cultuurpad
Op 24 april vond een vervolgoverleg plaats met het Kunstencentrum Venlo. In dit overleg werden de
samenwerkingskansen met het primair en voortgezet onderwijs en de naschoolse opvang besproken.
Het overleg leverde geen resultaat op vanwege het ontbreken van financiële middelen bij het
Kunstencentrum. Het gevolg daarvan is dat het Kunstencentrum enkel kan samenwerken met de
Stichting Cultuurpad en geen financiële middelen beschikbaar kan stellen voor activiteiten met DNS.
Samenwerkingspartners 1ste kwartaal in prestatieveld 2
Stichting Zuyderzigt (productie Voor de Stilte), hospice Mariaweide, Gilde Opleidingen Zorg/Welzijn,
Openbare Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, Cultuurpad, de Maaspoort, museum Van
Bommel Van Dam, boekhandel Koops.
Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.
In het tweede kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats.
 Mont Martre Festival Venlo – 2014
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014Op 12 mei vond overleg plaats met de organisatie van het Mont Martre Festival en DNS om
participatie van DNS in het festival te bespreken. Het resultaat is dat DNS de foyer beschikbaar stelt
voor exposanten tijdens de kunstmarkt op 9 augustus. Er wordt dan ook een kunstenaarsfilm
vertoond.
 Presentatie tijdens open dag Openbare Bibliotheek Venlo
Op 24 mei was DNS aanwezig met een infostand tijdens de open dag van de bibliotheek.
 Project ´Stilte´
Met Domani zijn op 16 juni afspraken gemaakt over participatie van DNS in het project ´Stilte´, dat
door Domani in de periode 26-10-2014 t/m 15-11-2014 wordt georganiseerd.
 Océ Venlo Young Professionals
DNS heeft contact gelegd met Océ Venlo Young Professionals om speciale films te vertonen voor
buitenlandse werknemers. Océ acht dit erg interessant en neemt dit aanbod mee.
 Platform voor jonge filmmakers
DNS wil een platform zijn waar jonge filmmakers hun films kunnen vertonen. Dit streven heeft in het
2de kwartaal geleid tot het uitnodigen van filmmakers (Richard Dols, Dirk Jan Roeleven en Rob
Hodselmans)
 Voortgezet onderwijs
In het eerder vermelde overleg met het Kunstencentrum bleek dat een educatief programma voor het
basis- en voortgezet onderwijs in samenwerking met het Kunstencentrum en Cultuurpad niet tot de
mogelijkheden behoort. DNS heeft contact gezocht met het Valuascollege om de educatieve
mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs te bespreken. Een en ander in het kader van het vak
Culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Op 23 mei vond overleg plaats met de CKV-docent van het
Valuascollege. Hierbij was ook het educatief projectbureau ‘Kunst uit het Vuistje’ aanwezig. Er zijn
afspraken gemaakt om het educatieve programma-aanbod van DNS op te nemen in de Gouden
Kijkwijzer. De Gouden Kijkwijzer is een gids waarin CKV-leerlingen kennis kunnen maken met
culturele instellingen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Na de zomervakantie zal DNS
concrete suggesties doen die in de gids kunnen worden opgenomen.
Samenwerkingspartners 2de kwartaal in prestatieveld 3
Domani , CKV-Valuascollege, Kunst uit het Vuistje, Océ Venlo Young Professionals, Mont Martre
Festival, Openbare Bibliotheek Venlo.
Prestatieveld: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers
Ambitie:
 Filmtheater De Nieuwe Scene is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door
vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde
vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.
Ontwikkelingen 2de kwartaal 2014
Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte
termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld.
 De reguliere taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,
programmering, film-pr en programmaboekjes.
 In deze periode zijn initiatieven genomen om een werkgroep in te stellen die zorg draagt voor
het educatieve programma en speciale projecten.
 De deskundigheid in Opmaak/DTP in het vrijwilligersteam van DNS is ingezet voor de
vervaardiging van flyers en posters voor het project Venloos KinderboekenFe(e)stival.
 In het tweede kwartaal gaven vrijwilligers vorm aan speciale projecten: de open dag van de
openbare bibliotheek, de arrangementen ‘Voor de Stilte’ en ‘Nieuwe Helden-In het hart van de Tour’
 In totaal hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via mond op mondreclame
en de website van DNS. 1 vrijwilliger is daadwerkelijk actief geworden.
 1 vrijwilliger nam afscheid van DNS.
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014 Er vonden 2 vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn nieuwe
ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners
In dit kwartaal niet van toepassing.
aug-14
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014-
Rapportage 3de kwartaal 2014
Inleiding
Onderstaande is de rapportage van het 3de kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet
van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is
aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.
Algemeen (geldend voor alle prestatievelden):
In september is ten behoeve van de subsidieaanvraag bij de gemeente Venlo het activiteitenplan 2015
samengesteld, gebaseerd op de prestatievelden.
Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering
Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het derde kwartaal de navolgende activiteiten
plaatsgevonden:
Wekelijks filmaanbod
 Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 28, verdeeld over 7 dagen, waaronder het
seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren de films
Tracks, Night Train to Lisbon, The Grand Budapest Hotel, Philomena, Bon Dieu en Starred
Up. Het totaal aantal bezoekers in het derde kwartaal was 2413 bij 252 voorstellingen. Het
gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 9,5.
Programmering
 De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het
programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere
filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het derde kwartaal werd deze beurs 3x
door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.
 De programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo. CityCinema
programmert in overleg zaal 2 van DNS. Een vond een gezamenlijk zomerprogramma in het
3de kwartaal. Met ingang van september wordt zaal 2 tweemaandelijks geprogrammeerd in
plaats van wekelijkse programmering. In tegenstelling tot eerdere programmeringmethode
betekent dit dat de films in zaal 2 voor 2 maanden vastliggen. Dit bevordert duidelijkheid in de
programmering en komt de service aan klanten ten goede.
Pr en profilering
 Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het derde kwartaal.
 In augustus verscheen het programmaboekje voor de periode september/oktober 2014 en in
oktober voor de periode november/december 2014.
 Tijdens de Ouverture op zondag 21 september is door vrijwilligers geflyerd en zijn korte films
vertoond.
 Er zijn in het 3de kwartaal speciale flyers gemaakt voor de Ouverture in Venlo en het Hitchcock
Halloween Weekend Arrangement in oktober/november.
 ‘Direct mailing’ via e-mail betreffende de vertoning van Die Frau des Polizisten aan onderwijs
zorgadviesteams, jeugdzorg en maatschappelijk hulpverleners in de regio. Aan
onderwijs/geschiedenisdocenten, geschiedkunde verenigingen betreffende de vertoning van
Verboden Vlucht. Aan CKV-docenten een overzicht van speciale projecten en ckv-filmtips
 Op KRAG.nu is het DNS-programma vermeld op de website. DNS doet mee met de
wekelijkse prijsvraag op de website van KRAG.nu
 Het filmprogramma in het project ‘Stilte en andere geneugten van het klooster’ is opgenomen
in het cultuurprogramma van Domani.
Programmamarketing en -communicatie
 Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de
Verkadefabriek in Den Bosch).
Samenwerkingspartners 3de kwartaal in prestatieveld 1
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014CityCinema Venlo, Ouverture Venlo, ECI-cultuurfabriek Roermond, KRAG.nu, Domani
Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie
In het derde kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:
 Activiteitenplan 2014 – 2018, prestatieveld 2 ‘filmeducatieve programma’s/cultuureducatie’
De verdere uit- en invoering van onderdelen van prestatieveld 2 ‘filmeducatieve
programma’s/cultuureducatie’ heeft geresulteerd in eerste overleggen met de ingestelde werkgroep
‘educatie en speciale projecten’ aangevuld met pr. en communicatie. Er vond een eerste verkenning
plaats van de voorgenomen activiteiten.
 Mont Martre Festival Venlo – 2014
DNS heeft geparticipeerd in het Mont Martre Festival en heeft de foyer beschikbaar gesteld voor
exposanten tijdens de kunstmarkt op 9 augustus. Tevens is de film Renoir vertoond.
 Voortgezet onderwijs
Er zijn afspraken gemaakt om het educatieve programma-aanbod van DNS op te nemen in de
Gouden Kijkwijzer, een project van het educatief project- en adviesbureau ‘Kunst uit het Vuistje’ De
Gouden Kijkwijzer is een gids waarin CKV-leerlingen in het voortgezet onderwijskennis kunnen maken
met culturele instellingen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Na de zomervakantie zal DNS
concrete suggesties doen die in de gids kunnen worden opgenomen.
 Voor de Stilte
In juli vond voor 35 bezoekers de laatste vertoning plaats van de documentaire ‘Voor de stilte’. In
totaal hebben 221 bezoekers drie voorstellingen bezocht.
Samenwerkingspartners 3de kwartaal in prestatieveld 2
Organisatie Mont Martre Festival, Kunst uit het Vuistje,
Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.
In het derde kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats.
 De Molukse gemeenschap Stichting Salawaki in Venlo
Overleg Stichting Salawaki op 25 juli over de mogelijkheden om de korte film AKU (over Molukse
jongeren) te vertonen voor de Molukse gemeenschap in Venlo. De uitkomst van dit overleg was dat de
film niet aansluit bij de huidige jongerencultuur. DNS onderzoekt wel welke de mogelijkheden zijn voor
vertoningen voor onderwijsinstellingen. De film is vertoond tijdens het overleg met CKV-docenten op 4
september. Er zijn toen mogelijkheden geopperd voor leerlingen van de onderbouw van het VMBO.
 Twee levens in een hart
Er is contact gezocht met documentairemaker Marijn Poels met betrekking tot vertoning van de
documentaire over de 1ste generatie Marokkaanse gastarbeiders Twee levens in een hart van Marijn
Poels. Op 1 september vond overleg plaats met Wel.kom waarin een mogelijke opzet en invulling van
een arrangement medio november 2014 werd besproken.
 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
4 september Overleg op 4 september met docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) van
college Den Hulster en van het Valuascollege. DNS maakt voor docenten een 2-maandelijkse CKVflyer
 Project Oorlogskelders
Op 11 september vond overleg plaats over het project Oorlogskelders en de betekenis die DNS in dit
project kan hebben. In dit project staan de oorlogsbelevenissen van Venlonaren in de laatste
maanden van de Tweede Wereldoorlog centraal. Het project is een samenwerking van Theater De
Garage, de Culturele Raad Tegelen en de Stichting Erfgoed Venlo. Het project vindt plaats in de 1 ste
helft van 2015. DNS onderzoekt de mogelijkheden van een geëigend filmaanbod binnen dit project.
 Project Offer 1914
18 september was overleg met Hugo Luijten met betrekking tot het project Offer 1914. Offer 1914 is
een multimediaal project en bestaat uit 3 delen: een roman, een Graphic Novel en een
roadmovie/documentaire (de lotgevallen van een Duitse militair in de Eerste Wereldoorlog) . Het
project laat zien hoe jonge mensen in de waanzin van oorlog worden gedreven. Het project zal naar
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014verwachting in het najaar 2015 worden afgerond en DNS onderzoekt de mogelijkheden voor
vertoning/presentatie in DNS van het project door Hugo Luijten, de samensteller en regisseur.
 Kunstencentrum Venlo
In tegenstelling tot bevindingen in het 2de kwartaal heeft op DNS op 22 september overleg gehad met
het Kunstencentrum Venlo waarin de mogelijkheden voor filmvertoning voor onderwijsinstellingen zijn
besproken, in het bijzonder voor het Cita Verda college in Horst. Het Kunstencentrum brengt een
offerte uit aan Cita Verda, waarna bij akkoord concretisering volgt.
 Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo.
Er vond een eerste bespreking plaats met Platform Mondial Venlo en Fairliefd Venlo over het
Wereldfilmfestival in januari 2015.
 PoppodiumGrenswerk
30 september overleg met poppodium Grenswerk. Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot
samenwerking in o.a. het project The Wall in het kader van de herdenking van de val van de Berlijnse
muur.
 Platform voor filmmakers
Er heeft overleg plaatsgevonden met de filmmaakster Nira Kakerissa over mogelijke vertoning van de
korte film AKU. Overleg vond plaats met Hugo Luijten met betrekking tot het project Offer 1914 en er
was een eerste contact met documentairemaker Marijn Poels.
 Vergroting toegankelijkheid
In samenwerking met de Gehandicaptenraad Venlo, gemeente Venlo en Venloverwelkomt zijn
plannen in werking gesteld om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten.
E.e.a. in het kader van Agenda 22, een gemeentelijk instrument om participatie van mensen met een
functiebeperking te versterken.
Samenwerkingspartners 3de kwartaal in prestatieveld 3
Gehandicaptenraad Venlo, gemeente Venlo, Venloverwelkomt, poppodium Grenswerk, Platform
Mondial Venlo, Fairliefd Venlo, Kunstencentrum Venlo, docenten Culturele en Kunstzinnige Vorming
(CKV) van college Den Hulster en van het Valuascollege, Wel.kom, Stichting Salawaki.
Prestatieveld: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers
Ambitie:
 Filmtheater De Nieuwe Scene is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door
vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde
vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.
Ontwikkelingen 3de kwartaal 2014
Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte
termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld.
 De reguliere taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,
programmering, film-pr en programmaboekjes.
 In deze periode is een werkgroep opgestart die zorg draagt voor educatieve programma’s en
speciale projecten.
 De deskundigheid in Opmaak/DTP in het vrijwilligersteam van DNS is ingezet voor de
vervaardiging van flyers en posters
 In het derde kwartaal gaven vrijwilligers vorm aan speciale projecten. Er werd tijdens de
Ouverture geflyerd en meegewerkt aan het programma rond het Mont Martre Festival
 In totaal hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via mond op mondreclame
en de website van DNS. 1 vrijwilliger is daadwerkelijk actief geworden.
 Er vond 1 vrijwilligersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn nieuwe
ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners
In dit kwartaal niet van toepassing.
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014nov-14
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014-
Rapportage 4de kwartaal 2014
Inleiding
Onderstaande is de rapportage van het 4de kwartaal 2014 van Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
De kwartaalrapportages worden aan de hand van 3 prestatievelden samengesteld volgens de opzet
van het beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 – 2018. Deze rapportage is
aangevuld met een rapportage van een 4de prestatieveld: ‘versterking DNS (vrijwillige) medewerkers’.
Prestatieveld 1: Marktgerichte en publieksgerichte profilering
Binnen het kader van dit prestatieveld hebben in het vierde kwartaal de navolgende activiteiten
plaatsgevonden:
Wekelijks filmaanbod
 Het gemiddeld aantal vertoningen per week was 28, verdeeld over 7 dagen, waaronder het
seniorenmatinee op vrijdagmiddag en het zondagmatinee. Publiekstrekkers waren de films
Samba (387 bezoekers),Boyhood (230 bezoekers), Magic in the Moonlight (194 bezoekers),
Zwei Leben (163 bezoekers), Almost wanted Man (153 bezoekers), The Selfish Giant (138
bezoekers) The 100-Foot Journey (117 bezoekers). De documentaire Twee Levens in Een
Hart van Marijn Poels was met vertoning en 92 bezoekers een topper.
 Het totaal aantal bezoekers in het 4de kwartaal was 3589.
Filmarrangementen en -specials
 De volgende arrangementen en specials vonden in het 4de kwartaal plaats: op 31 oktober
Halloween-arrangement met vertoning van de films Psycho en Birds van Alfred Hitchcock, op
2 november arrangement Birds van Alfred Hitchcock), op 28 december vertoning van de
klassiekerarrangement Gone with the Wind van Victor Fleming uit 1939.
 Op 11 november verzorgde DNS voor 40 leden van Probus Venlo Mercator een arrangement
met vertoning van de film Viva La Liberta.
 Op 15 November vond na intensieve voorbereiding door de Marokkaanse stichtingen
Noemidia en Wachm uit Venlo,het Provinciaal Platform Minderheden en DNS vertoning van
de documentaire Twee Levens in Een Hart plaats. Hiervoor waren speciaal de mensen die tot
de 1ste generatie Marokkaanse gastarbeiders behoren uitgenodigd. Er waren in totaal 92
bezoekers, voor een groot gedeelte met een Marrokkaanse achtergrond. Het arrangement
kreeg vorm door een toespraak door burgemeester Scholten van de gemeente Venlo, een
inleiding en nagesprek door Provinciaal Platform Minderheden en met een theeschenker
volgens Marokkaanse traditie.
Samenwerkingsprojecten
 In het vierde kwartaal vonden 4 boekverfilmingen plaats. Leden van de bibliotheek krijgen
voor boekverfilmingen korting op de toegangsprijs.
 Op 9 oktober vond de feestelijke ingebruikname van de stoeltjeslift plaats in aanwezigheid van
de Gehandicaptenraad Venlo, de firma Kersten Hulpmiddelen en wethouder Ramon
Testroote. Met deze voorziening kunnen mensen met een beperking filmvertoningen in het
filmtheater bijwonen. Het project werd gerealiseerd in samenwerking met en met financiële
ondersteuning door de Gehandicaptenraad Venlo, de firma Kersten Hulmiddelen, de
gemeente Venlo en DNS. Ter gelegenheid van de ingebruikname werd de film Hasta la Vista
voor de achterban van de Gehandicaptenraad vertoond.
 Er werd met Grenswerk samengewerkt in het kader van het project The Wall: de herdenking
van de val van de Berlijnse Muur. In De Nieuwe Scene werd dit feit herdacht middels
vertoning van de documentaire Verboden Vlucht op 22 oktober in aanwezigheid van regisseur
Hester Overmars en de film Barbara.
 Die große Stille was met een uitverkochte zaal (90 bezoekers) een mooie opening van de
Week van de Stilte, die door Domani werd georganiseerd. Ter afsluiting van deze week vond
op 9 november vertoning plaats van Modern Times van Charlie Chaplin.
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014


Op 17/18 december werd de korte film Vent vertoond tijdens het Lempkesfestival in het
Kloosterkwartier.
Filmvertoning The Selfish Giant op 19 december voor 138 leerlingen van het Valuas College
en op 18 december filmvertoning We are the Best 115 leerlingen van het Cita Verde College
Horst.
Op 21 december vond in samenwerking met VenloPartners vertoning plaats van I’ts a
Wonderful Life als onderdeel van het winterkerst programma.
Programmering
 De maandelijkse filmbeurs in Den Bosch is voor DNS een inspiratiebron voor het
programmeren van het filmaanbod. Bovendien biedt de beurs gelegenheid om met andere
filmtheaters het filmaanbod kritisch te beoordelen. In het vierde kwartaal werd deze beurs 3x
door vrijwilligers en de bedrijfsleider bezocht.
 De 2- maandelijkse programmering vond plaats in samenspraak met CityCinema Venlo.
CityCinema programmeert in overleg zaal 2 van DNS.
Pr en profilering
 Er is wekelijks een nieuwsbrief verzonden in het vierde kwartaal.
 In oktober verscheen het programmaboekje voor de periode november/december 2014 en in
december voor de periode januari/februari.
 In december werd een door DNS gemaakte programmaflyer van het wereldfilmfestival Ubuntu
uitgegeven.
 DNS adverteert in de scholenuitgave van basisscholenkoepel Fortior.
 Het DNS-programma wordt vermeld op de website van KRAG.nu. KRAG.nu belicht wonen,
werken en leven in Venlo.
 Met A&Cmedia is overeengekomen dat plm. 10 x per jaar een redactioneel item in de
Trompetter regio Noord Limburg wordt geplaatst in combinatie met een advertentie, voor het
eerst in december 2014.
 Het DNS-programma werd vermeld in de rubriek ‘activiteiten binnenstad’ op de website van
Venloverwelkomt.
 Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de nieuwsrubriek van Omroep Venlo
aankondigingen van speciale filmactiviteiten te plaatsen.
 Er is een filmflyer verstuurd aan CKV-docenten en een filmflyer met films in het thema ‘Jeugd
en Maatschappij’ aan instellingen die betrokken zijn bij de opvoeding.
 In Magazine UIT in Noord- en Midden-Limburg wordt de filmtitels maandelijkse opgenomen.
Programmamarketing en -communicatie
 Er waren contacten met filmdistributeurs (o.a. op de maandelijkse filmbeurs in de
Verkadefabriek in Den Bosch).
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in prestatieveld 1
Probus Venlo Mercator, Stichtingen Noemidia, Stichting Wachm, Provinciaal Platform Minderheden,
Openbare Bibliotheek Venlo, Gehandicaptenraad Venlo, gemeente Venlo, Grenswerk, Domani,
Lempkesfestival Kloosterkwartier, Valuas College, Cita Verde College Horst, VenloPartners.
Prestatieveld 2: filmeducatieve programma’s/cultuureducatie
Conform het gestelde in het beleids- en activiteitenplan 2014 – 2018 wordt met betrekking tot educatie
onderscheid gemaakt in educatieve en vormende activiteiten voor jeugd en jongeren (tot 16 jaar), voor
studenten Mbo- en Hbo beroepsonderwijs (vanaf 16 jaar), voor medewerkers van organisaties en
bedrijven en voor volwassen deelnemers aan educatieve activiteiten van andere instellingen.
In het 4de kwartaal vonden de volgende activiteiten plaats:
 3 oktober overleg Montessori basisschool /14 oktober overleg Pabo naar aanleiding van
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014vertoning van de onderwijsdocumentaire Alphabet. Op 3 december vond vertoning plaats voor 35
Pabo-studenten
 Venloos KinderboekenFE(E)STival
In oktober hadden kinderen de gelegenheid om zelf gemaakte animatieflims te vertonen in DNS.
De films werden gemaakt in Museum Van Bommel Van Dam onder begeleiding van Kunst uit het
Vuistje werd in het kader van het Venloos KinderboekenFE(E)STival de film Mijn avonturen door
V.Swchwrm vertoond Op 3 november vond de evaluatie van de Kinderboekenweek plaats. De
participanten hebben aangegeven dat deze samenwerking wordt voortgezet in 2015.
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in prestatieveld 2
Museum Van Bommel Van Dam, Openbare Bibliotheek Venlo, Kunst uit het Vuistje, Hogeschool Kind
& Educatie, afdeling Pabo Venlo
Prestatieveld 3: nieuwe samenwerkingsvormen en aanhaking bestaande evenementen.
In het vierde kwartaal vonden de volgende ontwikkelingen plaats.
 Platform voor filmmakers
In het 4de kwartaal was er een platform voor Hester Overmars (Rotterdam), regisseur
Verboden Vlucht. Moderator bij deze vertoning was Ragdy van der Hoek. Op 19 november werd
de documentaire Who the fuck is Jett Rebel vertoond waar Venlonaar Freek Huis bij aanwezig
was die als sounddesigner meewerkte aan de documentaire. Op 30 november werd
Aanmodderfakker in aanwezigheid van regisseur Michiel te Horn uit Horst vertoond, moderator
was Willem Kurstjens. De film won een Gouden Kalf in 2014. In het voorprogramma werd Das
Wad van regisseur Rob Lucker uit Tegelen vertoond. Das Wad was in 2014 Gouden Kalfwinnaar
in de categorie ‘korte film’. Op 10 oktober vond overleg plaats met Ruud Lenssen (Horst): een
eerste kennismaking met zijn eerdere documentairewerk en de aanstaande documentaire FC
Polska over Poolse arbeidsmigranten (gereed najaar 2015). Kevin Toma (Volkskrantjournalist)
vertelde op 21 november over de mogelijkheden van filmconcerten. Afhankelijk van de financiële
mogelijkheden krijgen deze concerten in de loop van 2015 een plaats in het DNS-programma.
 Voortgezet onderwijs
Aan diverse uitnodigingen aan CKV-docenten werd geen gehoor gegeven. Gepoogd wordt om in
januari vervolgoverleg te hebben.
 Platform Mondial Venlo en FAIRliefd Venlo.
Er vond overleg plaats met Platform Mondial Venlo en FAIRliefd Venlo ter voorbereiding op het
Wereldfilmfestival ‘Ubuntu’ in januari 2015.
 OCE Young Professionals
Het op 11 november geplande overleg vond geen doorgang. OCE gaf te kennen vooralsnog geen
gebruik te maken van het aanbod van DNS. Met OCE is afgesproken om de mogelijkheden voor
de 2de helft van 2015 opnieuw te bekijken.
 Antidiscriminatie Voorziening Limburg
Op december vond een eerste overleg plaat met directeur/bestuurder Peter van Loon van de
Antidiscriminatie Voorziening Limburg. De eerste ideeën kwamen op tafel voor de organisatie van
een filmevenement in het thema antidiscriminatie periode najaar 2015
 Vereniging van Blinden en Slechtzienden Noord Limburg
Peter Michels, voorzitter van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Noord Limburg was op
2 december voor overleg in DNS over vertoning van films met audiodescriptie voor mensen met
een visuele handicap. De mogelijkheid worden onderzocht en krijgt wellicht vervolg in 2015.
 Vrouwen in Venlo
Op 4 december vond overleg plaats met Naziiha Ouassak (o.a. docente/interculturele contacten
Blariacumcollege over de mogelijkheden van een filmaanbod voor autochtone en allochtone
vrouwen in Venlo. Ook dit thema krijgt vervolg in 2015
 Kunstencentrum Venlo/Cultuurpad
27 oktober vond overleg plaats met het Kunstencentrum (Ellen Ursulman) over participatie van
DNS in het project Venlo Bevrijd 2015 voor Venlose basisscholen. De mogelijkheden daartoe
zullen in januari 2015 door het Kunstencentrum met basisscholen worden bekeken.
Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS)
-Kwartaalrapportages 2014Op 18 december was er overleg DNS – Kunstencentrum (Eric Lamers) over mogelijkheden tot
samenwerking. In januari 2015 zal vervolgoverleg plaatsvinden.
 Werkplaatsoverleg culturele instellingen
Op 11 december was een werkplaatsoverleg voor culturele instellingen Venlo over mogelijke
initiatieven t.b.v. het basisonderwijs in Venlo. DNS zat aan tafel met het Venlo´s Archief, Museum
van Bommel van Dam, de Openbare Bibliotheek, het Kunstencentrum onder gespreksleiding van
Hanneke Suilen (Cultuurcoördinator Fortior).
 Platform voor kunst- en cultuureducatie
23 december vond overleg plaats met Regentag (Rob Benders), een platform voor kunst- en
cultuureducatie en het inzetten van workshops bij speciale filmthema’s. Rob Benders doet een
aanbod waar in 2015 mogelijk van gebruik gemaakt gaat worden.
Samenwerkingspartners 4de kwartaal in prestatieveld 3
Platform Mondial Venlo en FAIRliefd Venlo, Antidiscriminatie Voorziening Limburg, Vereniging van
Blinden en Slechtzienden Noord Limburg, Venlose Vrouwenorganisatie, Kunstencentrum,
Werkplaatsoverleg culturele instellingen Venlo, Regentag (platform voor kunst- en cultuureducatie).
Prestatieveld: versterking DNS (vrijwillige) medewerkers
Ambitie:
Filmtheater De Nieuwe Scene is een vrijwilligersorganisatie: het theater wordt bestuurd door
vrijwilligers, de uitvoering gebeurt door (werkgroepen van) vrijwilligers. De ambitie is dat gemotiveerde
vrijwilligers, naar ieders mogelijkheden, ingezet willen worden voor de diverse functies en taken.
Ontwikkelingen 4de kwartaal 2014
Met de komst van nieuwe medewerkers en de inzet van bestaande vrijwilligers worden op korte
termijn de diverse functies en taken verder versterkt en ontwikkeld.
 De volgende taken werden door vrijwilligers met verve uitgevoerd: kassa, bar, operateur,
programmering, film-pr, beheer website, financiële en kwartaalrapportages, organisatie educatie
en speciale projecten, vormgeving en verspreiding van programmaboekjes en nieuwsbrieven,
vormgeven van arrangementen en specials.

In totaal hebben zich 6 nieuwe vrijwilligers gemeld. Dit gebeurde via de Vrijwilligerscentrale
Venlo, mond op mondreclame en de website van DNS. 3 vrijwilligers zijn daadwerkelijk actief.
 2 vrijwilligers namen afscheid van DNS.
 Er vonden 2 vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zijn nieuwe
ontwikkelingen en organisatorische aspecten besproken.
Samenwerkingspartners
Vrijwilligerscentrale Venlo, Meneer De Wit (vormgeving programmaboekje)
februari ’15
Download