Powerpoint Presentatie Strategische Agenda 7 september

advertisement
RAADSLEDENBIJEENKOMST EN
STRATEGISCHE AGENDA WESTBRABANT
PRESENTATIE ALBERT REIJLINK, HOOFD STRATEGIE REGIO WEST-BRABANT,
d.d. 07-09-2011 VOOR RAADSLEDENBIJEENKOMST
(WEST-)BRABANT
IN RIJN-SCHELDEMAAS DELTA
nu: 6.51
2011: 3.09 London
WEST-BRABANT
Amsterdam
nu: 1.40
2011: 0.48
Breda
Antwerpen
nu: 0.43
2011: 0.18
Paris
nu: 4.14
2011: 2.33
Lyon
nu: 8.25
2011: 3.45
nu: 12.50
2011: 6.45
Milano
Barcelona
nu: 20.30
2011: 6.45
ECONOMIE
2E MAASVLAKTE EN WEST-BRABANT
2
Op naar de toekomst….
Blijvend duurzaam bereikbaar door modal split:
verschuiving van weg naar water, spoor (en buis?)
MODAL SPLIT IN
ABSOLUTE
PERCENTAGES
Ontwikkeling
1. WEG: GROEI 70%;
aanvoer
Containers
2. WATER: GROEI 400%; Maasvlakte
2009 - 2035
3. SPOOR: GROEI 450%.
3,7*
6,4
ROAD
47%
35%
8,2
2,0
BARGE
45%
30%
3,6
0,8
RAIL
13%
20%
* mln TEU
11
Welke vraagstukken gaat dit opleveren op het vlak van
duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit (weg, water, spoor,
buis), ruimte voor economie, etc
DUURZAME ONTWIKKELING WEST-BRABANT
(Telos-model)
1.
2.
3.
4.
Balans tussen
economische, ecologische
en sociaalmaatschappelijke
ontwikkelingen
ecologie
economie
WEST-BRABANT
sociaal-maatschappelijk
PEOPLE
PROFIT
PLANET
ECONOMIE WEST-BRABANT
3 (INTER-)NATIONALE ECON. SPEERPUNTEN
• World Class Maintenance;
• Logistiek;
• Biobased economy;
• Zorgeconomie;
• Toerisme en recreatie;
• Agro (glastuinbouw en boomteelt)
Waar werken de inwoners van U?
(pendelgegevens 2010 West-Brabant)
1. Ongeveer 50%
in de eigen
gemeenten;
2. Ongeveer 30%
elders in WestBrabant;
3. Ongeveer 20%
buiten WestBrabant
ECONOMIE
MAINTENANCE, LOGISTIEK EN BIOBASED
ECONOMIE
TOERISME,
RECREATIE,
AGRO,
ZORGECONOMIE
ECOLOGIE
(energie, klimaat, natuur
en landschap, bodem, lucht en water)
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK
(lichamelijk en geestelijk welzijn van de WestBrabander)
RANDVOORWAARDEN VOOR DIE BALANS
1. Mobiliteit en bereikbaarheid;
2. Arbeidsmarkt;
3. Ruimtelijke ontwikkeling;
4. Wonen;
5. Lobby;
6. Bedrijfsvoering gemeenten
REGIO MIDDEN
1.
Gemeenschappelijk bedrijventerrein Vosdonk, Logistiek park Moerdijk;
2.
Voorzieningen kleine kernen, Idopsen;
3.
Projecten Brabant aan Zee (waterrand), Ecologische Hoofdstructuur;
4.
Klimaatproof maken watersysteem: Mark, Hollands Diep;
5.
Decentralisatie awbz, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, leerplicht;
6.
A58, A17, A16, Moerdijkbrug, RoBel;
7.
Subregionale woonvisie: van kwantiteit naar kwaliteit;
8.
“werken naar vermogen”;
9.
Bestuurlijk en ambtelijk de West-Brabantse kar mee helpen trekken;
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards