terreininrichting: méér dan een verkeerskundig

advertisement
Bereikbaarheid Vlietland Ziekenhuis van alle kanten bekeken
Terreininrichting: méér dan een
verkeerskundig ontwerp alleen
S
inds 2005 zijn de werkzaamheden voor de
terreininrichting en de
infrastructuur rondom de nieuwbouw van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam in volle gang.
Voordat de eerste patiënten eind
2008 kunnen verhuizen naar de
nieuwe locatie, moet nog veel
werk verzet worden. Zo zullen
aanpassingen aan de gemeentelijke infrastructuur plaatsvinden,
zodat patiënten en werknemers
per fiets, bus, trein of auto het
ziekenhuis goed kunnen bereiken.
Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer-reizigers worden
straks gescheiden van het autoverkeer. Voor het creëren van voldoende parkeerruimte worden de
terreinen van een voormalig korfbalveld en voetbalveld gebruikt.
Fugro heeft een voorbelasting
berekend voor het aanpassen van
deze sportvelden, de bestekken
hiervoor geschreven en de directie
gevoerd. Beide terreinen zijn nu
klaar voor verdere aankleding.
De bestaande aan- en afvoerroutes – Sportlaan en Hargalaan
– kunnen de verwachte verkeersstroom na de opening van het
ziekenhuis niet verwerken. De verkeerskundige situatie is door ingenieurbureau Haskoning bekeken
en berekend. Hieruit volgde onder
meer dat de huidige T-splitsing
een rotonde moet worden met
dubbele rijstroken.
Aan de hand van het ontwerp van
Haskoning is Fugro verdergegaan
met het voorbereiden van de
bestekken. Bouwen in Schiedam
betekent bouwen op 14 m veen
8
en op een drukke ondergrondse
infrastructuur. Daarom komt bij
deze klus méér kijken dan het
overnemen van het verkeerskundig ontwerp. Daarnaast heeft het
project twee opdrachtgevers: de
gemeente Schiedam (voor de
openbare wegen) en het Vlietland
Ziekenhuis (voor de particuliere
parkeerterreinen). Een goed doordachte overlegstructuur is dan
onmisbaar.
Voordat een bestek kon worden
geschreven, heeft Fugro onder
andere extra aandacht besteed
aan mogelijke zettingen, de
waterhuishouding in het gebied,
een terreinopname en een goede
fasering voor het werk.
volgorde van uitvoering is vastgelegd in het bestek.
Zettingen
Een deel van de nieuwe rotonde
komt op de locatie van de huidige
weg, de rest op de onbelaste
veengrond: een extra uitdaging!
Daarnaast ligt de rotonde ook nog
eens hoger dan de bestaande
weg. Om dit in goede banen te
leiden, zal op de plaats van de onbelaste grond straks piepschuim
worden toegepast. Op de plek van
de reeds voorbelaste wegen wordt
het eerder opgebrachte zand
vervangen door bims: dit vulkanische gesteente heeft een lager
soortelijk gewicht dan zand.
Waterhuishouding
De Sportlaan wordt zodanig verbreed dat de huidige watergangen
moeten ‘opschuiven’. Hiervoor is
een keurvergunning aangevraagd
bij het Hoogheemraadschap. Het
bleek dat de sloten via duikers
onder de Sportlaan met elkaar
in verbinding stonden. Al deze
duikers worden vervangen; de
Terreinopname
Ook gewoon even in het veld kijken, je ogen de kost geven, levert
altijd wat op. In dit geval bleek uit
een visuele terreinopname dat de
gebruikte ondergronden niet helemaal actueel waren. Zo stond een
rioolgemaal niet op tekening en
moest het verkeersontwerp hierop
aangepast worden.
Fasering
De Hargalaan is een belangrijke
ontsluitingsweg. De wegbeheerder en de hulpdiensten stelden
daarom aanvullende eisen rondom
de uitvoering. Het grootste gedeelte van het bestek bestaat dan
ook uit de tijdelijke voorzieningen
die nodig zijn om de T-splitsing
uit bedrijf te nemen. Daarvoor
is een uitgebreid faseringsplan
opgesteld.
Inmiddels liggen de bestekken
klaar bij de opdrachtgever en be-
Rotonde Hargalaan-Sportlaan inclusief de
parkeerterreinen van het Vlietland Ziekenhuis.
Overzicht van het terrein van het Vlietland Ziekenhuis. Fietsers, voetgangers en openbaar
vervoer reizigers komen straks via de Schiedamseweg binnen. Het autoverkeer wordt de
andere kant opgestuurd. Via de Sportlaan
kan men de parkeerplaatsen bereiken, van
waar het nog enkele meters lopen is naar de
ingang.
reidt de afdeling Werkvoorbereiding en Directievoering van Fugro
zich voor op de begeleiding van
de aanbesteding en de uitvoering.
Meer informatie:
Rinse Botterweg,
076 - 543 18 50,
[email protected]
Download