Kerken in Nieuwegein en duurzaamheid

advertisement
Kerken in Nieuwegein en
duurzaamheid
Dat mag (wat meer) gezien worden!
Kerken……………,
dat hebben we nu toch wel gehad?
Homo sapiens: ongeneeslijk religieus
Er is in ons allen
een onuitroeibaar verlangen
naar oneindigheid
Maar wij zoeken het meestal
waar het niet te vinden is:
buiten onszelf
Godsdiensten zijn pogingen om vorm te geven aan de relatie,
vanuit de ziel (het innerlijk), met een verborgen Werkelijkheid
die zichzelf laat ervaren
als oneindige bron van leven en creativiteit
Bij de christelijke kerken
verloopt deze relatie
via de persoon van
Jezus Christus
die wordt beleefd
als levend
en leven gevend,
als innerlijk fundament
Is Jezus voor duurzaamheid?
Er zijn vele beelden van Jezus.
Je kunt met Hem en zijn
boodschap
allerlei kanten op, ook politiek
Als christenen zich inzetten voor
duurzaamheid,
dan zijn de motieven divers
Door ouders en kerk bijgebrachte waarden:
rechtvaardigheid
verantwoordelijkheid
zorg voor het kwetsbare
dienen van het algemeen belang
relativeren van rijkdom en status
rentmeesterschap; zorg voor de schepping
Beslissender:
motieven
vanuit een innerlijk proces:
Leven vanuit vreugde en dankbaarheid
vanuit aanvaarding eigen kwetsbaarheid
oog voor de kwetsbaarheid van anderen
en de hele aarde
Het eigen talent, de eigen roeping ontdekken
De eigen roeping gestalte geven in leven en werk
Christendom in
Grote variatie:
Rooms-katholieke Kerk: Nicolaas, Emmaus, Barbara
Protestantse Kerk in Nederland: Bron/Dorpskerk, Rank,
Dorpskerk Vreeswijk/Voorhof
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: in de Voorhof
Christelijk/Nederlands Gereformeerde Kerk: in de Rank
Evangelische Kerken: De Bazuin, de Morgenstond, Levkerk
Leger des Heils tegenover Cityplaza
Apostolisch Genootschap op ‘t Nijpelsplantsoen
Irakese, Vietnamese, Indonesische en Antilliaans/
Surinaamse R.-K.-vieringen in Emmauskerk
Ook geestelijk verzorgers in instellingen:
•
•
•
•
•
•
St. Antoniusziekenhuis
Geinsche Hof
Huize Vreeswijk
Reinaerde
Altrecht
Penitentiaire Inrichting
Invloedrijke individuen uit Nieuwegein, zoals
Andries Baart
Hoe werkt religie door in het dagelijks leven?
Geborgenheid in het bestaan, psychische gezondheid
Geweten, zelfreflectie, verantwoordelijkheid dragen
Kwetsbaarheid, schuld, sterfelijkheid hoort bij ‘t leven
Reflectie op de tijdgeest, op “wat is normaal?”
Morele passie en bezieling in beroep en vrijwilligerswerk
De doorwerking naar de samenleving is
dus het grootst via individuele kerkleden
• Grove schatting van het aantal echt
kerkbetrokken christenen: 3000
• Het aantal christenen dat meer op afstand
kerklid is: veel groter 15.000?
• Kerken zijn ook netwerken waardoor mensen
elkaar op eigen initiatief ondersteunen
Want kerken zijn ook gemeenschappen
Kerken hebben ook werkgroepen die
gericht zijn op zorg en dienstverlening
•
•
•
•
•
•
•
Pastorale bezoekgroepen
Rouwverwerkinggroepen
Vieringen met verstandelijk beperkten
Vieringen met psychiatrische patiënten
Diaconieën voor financiële hulp
Groepen voor praktische hulp
Ontmoetingen voor ouderen
Negen diaconieën werken samen in
het Diaconaal Platform Nieuwegein
Gemeenschappelijke activiteiten:
• Ondersteunen van de Voedselbank
• Kerstpakkettenactie voor minima
• Kledingactie voor gevangenen
• Contact met overheid en zorgketen
• Uitwisseling van ervaringen
Mogelijk toekomstig project:
Een groene raaf onder de kerken:
Werkterreinen Samen Duurzaam Nieuwegein:
mobiliteit
energie
duurzame sociale ontwikkeling
Maar ook op het dak van de Rank in Zuid: zonnepanelen!
Kracht en blinde vlek van kerken
• De focus is vaak gericht op de (lijdende) ander
op mijn verantwoordelijkheid voor hem/haar/hen
focus op geven, zichzelf opofferen, dienstbaarheid
veel activiteiten passen daarbinnen
• Duurzaamheid vraagt om een breder focus:
het collectieve belang van een andere omgang met
alle hulpbronnen, hier en nu en voor de komende
generaties
“duurzaamheid hoort niet bij diaconie” Of wel?.........
Huiswerk voor de kerken
• In besturen: aandacht voor energiebesparing,
beleggingsbeleid
• Bij voorgangers: reflectie op eigen spiritualiteit
theologen over duurzaamheid
• Bij diaconieën: aandacht voor bewustwording
drijfveer niet angst maar dankbaarheid
voor het leven en zorg voor voortbestaan
Franciscaans Milieuproject
Stoutenburg
www.stoutenburg.nl
Over de religieuze kant van ons bestaan
“We willen met onze manier van leven en werken
laten zien dat de religieuze kant van ons bestaan
zich niet beperkt tot stille tijden en de
meditatieruimte. Eigenlijk willen we in heel ons
doen en laten ervaren dat we religieuze mensen
zijn, dat ons leven gegeven is, verbonden met de
Gever van al het goede, met God.
Of je nu slaapt of waakt, de kippen verzorgt of je
kinderen een uitbrander geeft, in alles willen we
de liefde van God laten doorklinken. Dat lukt
natuurlijk niet. We zitten onszelf zoveel in de
weg. Maar de ruimte die stilte en meditatie in
ons levensritme inneemt verwijst wel naar deze
intentie. Ze schept ook de voorwaarden om in
die verbondenheid te groeien”
Download