nieuwsbrief College van Diakenen nr 4

advertisement
COLLEGE VAN DIAKENEN
Protestantse Gemeente te Arnhem
Rosendaalseweg 507
6824 KL Arnhem
026 351 22 01
Rek. nr. NL33FVLB0635800667
[email protected]
www.diaconiearnhem.nl
Nieuwsbericht december 2016
Collegevergaderingen
Op de vergadering van 10 november spraken we over de kerstattenties die door de
wijken worden uitgedeeld. Het is wenselijk om criteria vast te stellen waaraan de
uitgaven voor kerstattenties moeten voldoen. We spreken af om per wijk exact te
omschrijven welke bedragen er worden besteed aan kerstattenties en aan wie de
attentie wordt gegeven. Ook spraken we over de verdeling van de ZWO gelden van
2016. De opbrengst voor de geldwervingsactie 2016 van de diaconie is € 25.000
lager dan voor 2015. Dit betekent dat er ook minder geld dan vorig jaar beschikbaar
is voor ZWO. We besluiten dat Silent Work, ons langlopende project t/m 2016, dit
jaar € 5000 ontvangt. Wij hebben ons voor vijf jaar verbonden aan dit project. Een
aantal wijken hebben projecten en voorstellen voor bedragen ingediend. De verdeling
van de gelden over de wijken is in de vergadering vastgesteld.
Noodhulp
Op 30 oktober was er een noodhulpcollecte voor de slachtoffers van de orkaan
Mattew in Haïti. We sloten ons aan bij de actie van Kerk in Actie voor tenten en
voedselpakketten. Via collecteopbrengsten en gestorte gelden is
€ 1177,16 euro ontvangen. Dit bedrag is verdubbeld door het College van Diakenen.
Welkom
De Werkgroep financiële steun behandelt aanvragen voor financiële ondersteuning.
Willy Faber, oud diaken van de Diaconessenkerk, heeft toegestemd om lid te worden
van de werkgroep financiële steun. Willy volgt m.i.v. februari 2017 Jan Siert
Wiersema op in de werkgroep. We zijn blij met de invulling van de vacature.
Moderamen
Na het afscheid van Gerrit de Graaf als secretaris van het moderamen, is Ineke
Takke bereid deze functie van secretaris op zich te nemen.
Kerstattenties gedetineerden Ook dit jaar zijn er weer kerstattenties gebracht naar
gedetineerden die verblijven in de Blue Band gevangenis. Dit gebeurde door de
Diaconie van Arnhem-Zuid in samenwerking met andere kerken in die wijk.
Sinterklaasactie
Voor de zesde keer was er in het Statenkwartier een actie voor kinderen waarvan de
ouders een krappe beurs hebben. De Sinterklaas cadeaus waren afgestemd op de
leeftijd van het kind. Voor 85 kinderen waren er cadeaus. Er zijn o.a.
toegangskaartjes van het watermuseum beschikbaar gesteld. De reacties waren
enthousiast. De Diaconessenkerk en de diaconie in Arnhem-Zuid hebben rond
Sinterklaas ook een aantal kinderen verrast met cadeautjes.
Armoedeonderzoek
Onlangs verscheen het Armoedeonderzoek 2016. Hierin stond dat de bijdrage van
kerken aan armoedebestrijding fors toeneemt. Meer mensen kloppen uit nood op de
deur van de kerk. De kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in geld en
meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan
vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. In veel gevallen gaat het om broodnood
en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of van
nutsvoorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet
voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken ten
opzichte van armoedebestrijding biedt een relevante en steeds grotere bijdrage aan
een groeiend maatschappelijk probleem. Ook in Arnhem doen we ons uiterste best
om mensen die financieel moeilijk zitten te helpen. Zo is er de actie Arnhemmers
doen er toe. Alle ingeschreven leden kregen een brief met de uitnodiging deze actie
financieel te ondersteunen. Tot nu toe is er ruim € 5000 binnengekomen voor deze
actie.
Financiële ondersteuning van Arnhemmers
Het College van Diakenen ondersteunt mensen die het financieel even niet redden.
Dit geldt voor alle Arnhemmers, man vrouw, jong oud, al dan niet kerkelijk gebonden.
Als het op een of andere manier niet lukt om een beroep te doen op een wettelijke
regeling dan wel voorziening, kan een maatschappelijk werker of diaken een
aanvraag indienen. Tot half december hebben we dit jaar in totaal 210 aanvragen
gehonoreerd.
Stichting Energiebank
Stichting Energiebank Nederland geeft mensen veerkracht door ze tijdelijk te helpen
bij het betalen van hun energierekening. Zo krijgen zij extra ruimte om zo snel
mogelijk uit de financiële problemen te komen. En bovendien het zelfvertrouwen om
daarna zelf te kunnen roeien met de riemen die ze hebben. De hulp gebeurt door
middel van donaties in geld, energiebesparende middelen en tijd van vrijwilligers. De
Energiebank zet zich in om deze groep ook op de langere termijn te versterken met
informatie over en producten voor energiebesparing, zodat de energierekening
structureel lager wordt. Dus: tijdelijke hulp met een langdurig, duurzaam effect. Voor
meer informatie en verder contact zie www.energiebanknederland.nl
Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied.
Eén kind
het begin van een toekomst.
Eén wens
het begin van een jaar.
Jacqueline Roelofs – van der Linden
Download