4 Methoden verzorging met elkaar vergeleken

advertisement
Methoden Verzorging
Annemieke van Uffelen
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
4 methoden verzorging vergeleken
Leefstijl
Verzorging
overal
Kontakt
Verzorging
voor jou
Uitgeverij
welke druk
niveau leerlingen
1 en 2e jaars
ThiemeMeulenhoff
2e druk 1998
3 edities
Lwoo/ivbovbo
vbomavo havovwo
EPN
1e druk 1998
3 edities
vbo mavo/mavo/
havohavo/vwo
Malmberg
3e druk 2003
ivbo/vbo vbo/mavo
mavo/havo/vwo
module
kerndoelen
leerboek en
werkboek
3,4jr afschrijf.
uitstraling boek
8 thema’s
ja
ja,stevig,genaaid
ja, kaft
redelijk.geplakt
stevige kaft, dun
papier
6 themas’s
ja
ja, stevig, genaaid
ja, kaft
redelijk,geplakt
afwisseling foto’s
en tekeningen
WoltersNoordhoff
2e druk 1998
3 edities
ivbovbo
vbo/mavo
mavo/havo/vwo
9 thema’s
ja
ja,stevig, genaaid
ja, met foto’s kaft
redelijk,geplakt
kleurrijk veel foto’s
stevige kaft mooi
papier
tekst
kleine letter veel tekst kort en vet gedrukt
weinig vetgedrukt
essentie
essentie
geen eenvoudig
Nederlandse taal
gebruik
leefwereld ll
praktische/ levendige
opdrachten spreken
aan
boekvorm/diskette/cd
rom met extra
opdrachten
toetsen zelfcontrole
nee
spreekt aan
spreekt minder aan
ja
weinig
cd rom/disketten
ja
weinig
diskette
gestuurd onderwijs
leerling zelfcontrole
gestuurd onderwijs gestuurd onderwijs
leerling zelfcontrole nee
docenten info
verwijzing
leerboek/opdrac
hten werkboek
samenwerken/re
flectie
nieuwe media
rol docent
toetsing
ja
verrijkingstof
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
8 thema’s
ja
ja,kaft minder en
geplakt
ja, idem
dunne kaft geen
sterk papierweinig
foto’s veel strip
tekeningen
Tekst ivbo/vbo
vbo/mavo vaak nog
te lang; gelukkig
verduidelijken
strips veel.
spreekt aan
boek /toetsen met
boek met
antwoorden diskette antwoorden op
vragen uit het boek
ja, met potlood
symbooltje
ja
ja, met symbooltje
had duidelijker
geweest.
ja
weinig
nee
ja
Ja
ja
iets beter
cd rom standaard
bij het boek met
extra opdrachten en
netwerkversie
/eigen site met
opdrachten
gestuurd onderwijs
leerling zelf
controle
ja
Leefstijl
Verzorging
overal
Kontakt
Verzorging
voor jou
dyslectisch
erg veel tekst
geen ingesproken
toetsing/audio
erg veel tekst
geen ingesproken
toetsing/audio
erg veel tekst
geen ingesproken
toetsing/audio
vernieuwing
basisvorming
leergebieden
Sluit aan op
serie
prijs
nee
nee
nee
erg veel tekst
geen ingesproken
toetsing/audio
wel striptekeningen
nee
nee
ja
nee
Biologie
duur
goedkoopste
normaal
goed
Leefstijl
Opgebouwd uit 8 thema’s, waarvan de onderwerpen terug komen in diverse hoofdstukken:
Verzorging, jouw zorg?/ Leren zorgen/ Weet wat je eet/ Jij als consument/ Je leeft samen met
anderen/ In balans/Gezond gedrag/ Jouw leefstijl.
De methode heeft 3 edities: LWOO IVBO/VBO en VBO/Mavo/ HAVO/VWO
Kerndoelen Sluit aan op de kerndoelen Verzorging
Leerboek Hoofdstukken met veel tekst, weinig vetgedrukt over wat essentieel is.
Klein lettertype, verschillende gekleurde bladen bij ieder hoofdstuk, stevig kaft en dun mooi
papier
Aan het eind van het hoofdstuk een samenvatting, een eindopdracht en levendige
praktijkopdrachten.
Als een opdracht door twee of meer leerlingen moet worden uitgevoerd, staat dat aangegeven
Werkboek veel tekst
Opdrachten die ook thuis gemaakt moeten worden
Samenvatting eind hoofdstuk
Eindopdrachten zijn praktisch en gevarieerd gericht, sluit aan op belevingswereld van de ll.
BV. paspoort maken/interview beroep. Samenwerking goed, reflectie te weinig.
Toetsvragen aan het eind zijn zelf door ll te controleren.
Docent: Docentenhandleiding: boekvorm en diskette/cd rom verkrijgbaar, met extra teksten
en opdrachten
Prijs:
Leerling:
Leerboek € 42,40 werkboek € 17.40 = totaal € 59.80
Docent:
Docenten handleiding.€ 91 60, cd rom € 71.50?? Toetsenboek € 61.00 = totaal € 224.10
Mijn bevindingen:
Gestuurd onderwijs.
Leuke uitstraling van het boek.
Methode is met gevarieerde opdrachten
Essentie niet met kopjes vetgedrukt.
Dure methode
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Verzorging overal
Opgebouwd uit 6 thema’s waarvan de onderwerpen terugkomen in diverse hoofdstukken:
Goed verzorgd/ Lekker eten/ Wat een genot/Omgaan met elkaar/ Tijd en vrije tijd/
Koopgedrag
De methode bestaat uit 3 edities: mavo/havo havo/vwo en vbo/mavo.
Sluit bovendien aan op de Overal serie: Biologie. Natuurkunde, Algemeen
Natuurwetenschappen/ Chemie
Kerndoelen: Sluit aan op kerndoelen Verzorging
Leerboek: leuke illustraties met afwisseling foto’s en tekeningen en gekleurde bladen en
stevig kaft.
Korte teksten en vetgedrukte kopjes over de essentie.
Aan het begin van iedere hoofdstuk wordt aangegeven wat de leerling kan na bestudering,
aan het eind van het hoofdstuk vragen en opdrachten. En een hoofdstuk met extra stof.
Afsluiting van het hoofdstuk is met samenvatting en een toets.
Verwijst naar computerprogramma’s.
Werkboek zwart witte uitgave een saaie uitstraling Veel tekst en kleine letters.
Afwisselende opdrachten alleen of in groepje, reflectie te weinig
Antwoordenboekje maakt zelfcontrole voor ll mogelijk.
Met keuzestof: twee keuzeopdrachten, één herhalend (voor als de toets nog niet goed gemaakt
is) en één verbredend (voor als de toets goed gemaakt is).
Docent: algemene informatie en per hoofdstuk o.a. een inleiding met korte inhoud, de
doelstellingen, tips en informatie. Een diagnostische toets (met antwoorden).
De diagnostische toetsen en de antwoorden staan ook op de bijgeleverde diskette.
Prijs
leerboek €44.00, werkboek € 10.50 = totaal € 54.50
docenten handleiding € 91.60
Diskette voor docent apart leverbaar. Kosten??
Mijn bevindingen:
Gestuurd onderwijs. Frisse uitstraling van leer en werkboekboek met stevige kaft en papier.
Tekst weergegeven in korte stukjes.
zelfstandig leren en werken in groepjes
zelfcontrole mogelijk door antwoordenboekje
Waarschijnlijk teksten twijfelachtig moeilijk voor LWOO/VMBO en dyslectische leerlingen
Methode verwijst alleen naar computerprogramma’s die bij de methode te gebruiken zijn.
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Kontakt
Opgebouwd uit 9 thema’s waarvan de onderwerpen terugkomen in de diverse hoofdstukken
Met zorg/Koning klant/Voeding van elke dag/Samen leven/Zorg voor je
omgeving/Gezondheid/Omgaan/Kleding/ Weet wat je eet/
De methode heeft drie edities, (i)vbo, vbo/mavo en mavo/havo/vwo.
Kerndoelen
Sluit aan op kerndoelen Verzorging en worden achter in het leerboek voor de ll simpel
vernoemd
Leerboek
Tekst niet altijd eenvoudig. De lay-out komt verouderd over, wel kleurrijk door afwisseling in
kleur bij ieder nieuw hoofdstuk, veel foto’s.
Niet vetgedrukt in kopjes wat essentieel is.
Verdieping is extra hoofdstuk wat terug komt in basisstof van boek vbo/mavo wordt
aangegeven met een sterretje.
eind hoofdstuk is een samenvatting (geen eindopdracht)
Verwijst niet naar computer programma’s maakt geen gebruik van diskette/cdrom
Werkboek: Zwart /wit uitgave en geperforeerd voor multomap/ beetje uitgave
groter lettertype en is daardoor beter te gebruiken voor dyslectische leerlingen, korte
opdrachten naast opdrachten uit het werkboek
samenwerken in groepjes weinig van toepassing, reflectie veel te weinig
Geen toetsenboek
Docentenboek: In het uitwerkingenboek staan de antwoorden op de vragen uit het leerboek,
met waar nodig een korte uitleg. docentenboek bevat o.a. kopieerbare werkbladen met
roulerende practica. Geen cd rom etc.
Geen toetsenboek
Prijs
leerboek € 40.45, werkboek € 17.50 = totaal € 57.95
docentboek boek € 60.15, antwoordblok € 17.40 = totaal € 77.55
diskette voor docenten??
Mijn bevindingen:
Gestuurd onderwijs
Niet altijd eenvoudig tekst voor ll.
Minder aansprekende methode voor ll.
Maakt geen gebruik van moderne media.
Geen toetsenboek
Noodzakelijk:23 rings multomap aan te schaffen voor leerling
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Verzorging voor jou
Opgebouwd uit 8 thema’s waarvan de onderwerpen terug komen in de divers hoofdstukken:
Verzorging een vak voor jou/ Je uiterlijk/ Je gezondheid/ genieten/ Je relaties/ Je voeding/
Vrije tijd en werken.
Er zijn 3 aparte edities voor ivbo/vbo, vbo/mavo en mavo/havo/vwo met basisstof en
verrijkingsstof.
kerndoelen: sluit aan op de kerndoelen Verzorging
leerboek:
Lay-out leuke uitstraling veel tekening en foto’s.Kort en bondig in tekst weergegeven, vaak
nog te lang voor IVBO/VBO/VBO?MAVO, gelukkig verduidelijken strips veel spreekt denk
ik ll wel aan.
Bevat een leerlingendiskette en hierdoor is de moderne media ingepast in het leerproces
zelfstandig leren en in groepjes
zelfcontrole op antwoorden.
Methode sluit aan op Biologie
werkboek: Overzichtelijk maar wel veel tekst. Lettertype is klein.
Extra oefeningen en tips, het programma 'Kopen Bekeken' en diagnostische toetsen die
leerlingen direct feedback geven op hun antwoorden.
Samenwerken ja, reflectie iets beter dan de andere methoden, maar nog te weinig
docentenboek: kopieerbare werkbladen met verschillende vormen van praktijk opdrachten.
prijs:
leerboek:cd rom wordt standaard bij het boek geleverd.
€ 35.40, werkboek € 18.00 = totaal € 53.40
docenten boek € 44.00
Mijn bevindingen
Gestuurd onderwijs
De methode houdt wat tempo, interesse en niveau betreft rekening met verschillen tussen
leerlingen.
Afwisselende methode met gebruik van nieuwe media.
Boek spreekt ll denk ik wel aan.
Zeer complete uitgave
Kwaliteit/ prijsverhouding is goed.
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Mijn onderbouwing en visie
In de nieuwe onderbouw ontstaat steeds meer ruimte voor eigen invulling door de scholen.
De kerndoelen worden ruimer geïnterpreteerd en worden vakoverstijgend.
De doelstelling is de leerling actiever en zelfstandiger te laten werken.
In het nieuwe leergebied Mens & Natuur liggen de vakken verzorging en biologie dicht bij
elkaar. Samenwerking tussen de beide vakken ligt voor de hand en zal het vak verzorging
waarschijnlijk geïntegreerd worden binnen dit leergebied.
Met de nieuwe ontwikkelingen zal het onderwijs meer probleem gestuurd zijn en hierbij
theoretisch onderbouwd.De methoden zoals boven omschreven zijn dan niet recent . Voldoen
niet dit leergebied. (Verzorging voor Jou –een start gemaakt)
Basis voor dyslectische leerlingen.
Voor dyslectische leerlingen is een overzichtelijke en heldere indeling van de tekst een
noodzaak. Korte zinnen en duidelijke alinea’s en groter lettertype. Afbeeldingen en
(strip)tekeningen die alleen ter ondersteuning van de tekst er in geplaatst mogen zijn.
Een computer ter ondersteuning is voor hen een grote aanwinst. Nog mooier zou zijn als er ter
aanvulling gesproken tekst bij geleverd werd. Helaas is dit bij geen van de methoden van
toepassing.
En hen meer tijd te geven voor het lezen en de bijwijzer te gebruiken voor alle methoden. Een
optie zou kunnen zijn de opdrachten zelf te plaatsen in de computer mocht dit niet zijn bij
geleverd. Uiteraard verwerkt met de bovenstaande punten. Misschien met wat knip en
plakwerk van de bijgeleverde diskette/cdrom door de docent zelf te realiseren in overleg met
de remedial teacher van de school.
Ook voor het toetsen van een dyslectische ll is aangepast leesmateriaal en hulpmiddelen
(ingesproken toetsen) een pré.
Mijn advies is geen van deze methoden aan te schaffen, maar op dit moment gebruik te maken
de present exemplaren en de methoden die al binnen de school worden gebruikt.
Wil je toch een methode aanschaffen? Dan adviseer ik de methode Verzorging voor jou.
Mijn argumenten zijn:
• Lay-out afwisselend/spreekt ll aan
• Tekst kort en bondig
• Foto’s/(strip) tekeningen ter onderbouwing van de tekst.
• Complete uitgave/ met cd rom
• Zelfstandig leren en in groepjes
• Extra oefeningen en tips docent
• Verrijkingsstof
• Kwaliteit prijsverhouding
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
De kern van het vak Verzorging (= kopie)
De kern van het vak verzorging in kernwoorden:
- Zorgzelfstandigheid.
- Zelfredzaamheid.
- Zorgen voor jezelf en de ander.
- Open oog voor hulpvraag van anderen.
- Risicofactoren voor je gezondheid kunnen reduceren.
- Volwassen worden.
- In alle voorkomende situaties zorgend willen en kunnen handelen.
- Nu helpt het een gezonde leefstijl te ontwikkelen en keuzes te maken, later draagt het bij
aan een positieve attitude ten aanzien van zorg.
Vak verzorging bestaat meestal uit een aantal thema’s:
- introductie op het vak
- persoonlijke verzorging
- gezondheid
- voeding
- genotmiddelen
- seksualiteit
- wonen en omgeving
- omgaan met anderen
- consumentenzaken
- tijdsbesteding
- kleding
- verkeer
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Kerndoelen verzorging (= kopie)
Algemene doelstelling
Het onderwijs in verzorging is erop gericht dat leerlingen:
- nu en later voor zichzelf en anderen kunnen zorgen
- zorg kunnen dragen voor materiële en geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen
- kunnen zorgen voor de huishouding en de omgeving in steeds wisselende leefsituaties
- ervaring opdoen met praktische zorgvaardigheden
- in relevante situaties een relatie kunnen leggen met de praktijk van verschillende
verzorgende beroepen.
Bijdrage aan de algemene onderwijsdoelen
Het vak draagt in ieder geval bij aan het realiseren van de volgende onderdelen van de
algemene onderwijsdoelen:
- het kennen van en omgaan met eigen en andermans waarden en normen
- het benoemen en hanteren van culturele en seksegebonden overeenkomsten en verschillen
tussen mensen
- het verwerven van inzicht in de maatschappelijke betekenis van de verdeling van betaalde
en onbetaalde arbeid
- het doelmatig en veilig omgaan met materialen, gereedschappen en apparatuur en daarbij
rekening houden met zichzelf, met anderen en met de omgeving, ook in het verkeer
- het leren voldoen aan eisen van milieu, hygiëne, gezondheid en ergonomie
- het leren op een doordachte wijze persoonlijke keuzeproblemen oplossen
- het leren bepalen van een eigen standpunt op basis van argumenten
Daarnaast draagt het vak bij aan de andere (onderdelen van de) algemene onderwijsdoelen:
- het leren communiceren
- het leren reflecteren op het leerproces
- het leren reflecteren op de toekomst
- het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om inzicht te verwerven in
geautomatiseerde hulpmiddelen in de huishouding en de professionele zorgverlening (2 e
Domein A: Leren over zorg
Basisbegrippen
De leerlingen kunnen verbanden leggen tussen verschillende aspecten van zorg. Zij kunnen
met voorbeelden aangeven dat zorg een scala van activiteiten inhoudt, gericht op:
- zichzelf en anderen
- het aangaan en onderhouden van contacten, het beheren en gebruiken van geld en het
onderhouden van kleding en de woonruimte
- de bevordering en het behoud van gezondheid en het beperken van risico's in het
verkeer en op het terrein van voeding, huishoudelijke hygiëne, tijdsbesteding,
genotmiddelen en infectieziekten, waaronder seksueel overdraagbare aandoeningen.
De leerlingen kunnen een verband leggen tussen begrippen uit het vak verzorging en zorg in
het dagelijks leven en de samenleving.
De leerlingen kunnen met voorbeelden aangeven dat zorg bepaald wordt door een combinatie
van individuele wensen en mogelijkheden, de sociale omgeving en de samenleving.
De leerlingen kunnen de betekenis van zorgzelfstandigheid, economische zelfstandigheid en
maatschappelijke zelfstandigheid voor mannen en vrouwen uitleggen.
De leerlingen kunnen maatschappelijke en emancipatorische aspecten van betaalde en
onbetaalde arbeid noemen en uiteenzetten wat dit voor hun toekomst kan betekenen.
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Kerndoel 5 kan een bijdrage leveren aan het realiseren van subdoel 1.2: het onderkennen van
en omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen de seksen.
De leerlingen kunnen het belang van geld, arbeid en tijd als middel om behoeften te realiseren
aangeven.
Zij kunnen:
- voorbeelden geven van de wijze waarop geld uitwisselbaar is door arbeid en tijd bij
het realiseren van behoeften
- de consequenties van aankoopbeslissingen voor het budget aangeven
- de consequenties van activiteiten voor de beschikbare tijd aangeven.
Individu
De leerlingen kunnen eisen benoemen waaraan een evenwichtig voedingspakket voldoet en
kunnen mogelijke gevolgen van een niet-evenwichtig voedingspakket noemen.
De leerlingen kunnen het belang van hygiëne voor huishoudelijke verzorging aangeven.
Zij kunnen:
- voorbeelden van voedselbederf en maatregelen noemen om bederf van en besmetting
via voedsel tegen te gaan
- maatregelen noemen om aan hygiënische eisen voor het onderhoud van kleding en
woonruimte te voldoen.
De leerlingen kunnen de behoeften en het belang van een evenwichtige tijdsbesteding aan
zorg, arbeid, rust en ontspanning (hobby's) aangeven en mogelijke gevolgen van een nietevenwichtige tijdsbesteding uitleggen.
De leerlingen kunnen aan de hand van enkele voorbeelden aangeven wat verslaving is en
welke gevolgen deze kan hebben.
De leerlingen kunnen van enkele infectieziekten, waaronder seksueel overdraagbare
aandoeningen, gedragsalternatieven noemen om de kans daarop te verkleinen.
Sociale omgeving
De leerlingen kunnen het belang van het aangaan en onderhouden van relaties voor zorg
verwoorden. Zij kunnen de veranderende betekenis van relaties in de puberteit erkennen en
verwoorden.
De leerlingen kunnen sociale, culturele, sekse- en economische factoren noemen die
behoeften en het gedrag als consument beïnvloeden.
Het gaat daarbij om het gedrag van de consument bij:
- het gebruik van genotmiddelen en gokken
- het kiezen van kleding
- voedingsgewoonten.
Samenleving
De leerlingen kunnen enkele belangrijke ontwikkelingen in de samenleving ten aanzien van
zorg binnen huishoudens noemen en de consequenties daarvan voor huishoudens aangeven.
Deze ontwikkelingen zijn:
- technologische, zoals de toename van techniek, waaronder apparaten, in huis
- sociale en demografische, zoals de toename van het aantal werkende vrouwen,
ontgroening en vergrijzing
- economische, zoals de toename van het besteedbaar inkomen en de commercialisering
van de samenleving.
De leerlingen kunnen aangeven dat zorg cultureel bepaald is.
Zij betrekken daarbij:
- voedingspatronen
- kleedgedrag
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
- rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
De leerlingen kunnen rechten en plichten van consumenten noemen.
De leerlingen kunnen:
a. voorbeelden geven van de invloed van consumentengedrag op het milieu
b. maatregelen noemen van de consument en de overheid op het terrein van het
consumentengedrag die bijdragen aan de bescherming van het milieu.
De leerlingen kunnen voorbeelden geven van professionele zorg in Nederland en aangeven
waar deze zorg verkrijgbaar is.
Domein B: Leren zorgen
De leerlingen kunnen onderstaande vaardigheden inzetten in directe relatie met kerndoelen uit
het vorige domein.
Praten over zorg
De leerlingen kunnen een gesprek voeren over vraagstukken als de verdeling van verzorgende
taken, professionele zorg en zorg in de samenleving.
In dat verband kunnen zij:
- eigen waarden en normen over zorg en daarmee samenhangende gewoonten,
gebruiken en gedrag vergelijken met die van anderen
- een relatie leggen met de situatie waarin deze waarden en normen spelen
- consequenties van een standpunt voor het eigen gedrag of dat van anderen
verwoorden.
De leerlingen kunnen samen met anderen verzorgende activiteiten voorbereiden en uitvoeren.
Zij kunnen daarbij tot een taakverdeling komen, zich houden aan afspraken en gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat.
Kerndoel 20 kan een bijdrage leveren aan het realiseren van subdoel 4.6: omgaan met formele
en informele afspraken, regels en procedures.
Zorg dragen voor
De leerlingen nemen verantwoordelijkheid en hebben aandacht voor het in gang zetten en in
stand houden van verzorgende activiteiten. Zij houden daarbij rekening met waarden, normen,
gewoonten, gebruiken en gedrag van anderen rondom zorg en kunnen dat relateren aan de
situatie.
In dat verband kunnen zij:
- zich oriënteren op verzorgende activiteiten
- een planning maken en taken verdelen voor verzorgende activiteiten
- een begroting opstellen
- verzorgende activiteiten organiseren.
Kiezen en beslissen
De leerlingen kunnen keuzes maken op het terrein van zorg.
Zij kunnen:
- behoeften, doelen en middelen als geld, tijd, materialen, producten, vaardigheden,
kennis en arbeidskracht vaststellen
- relevante informatie verzamelen door eigen waarneming, het raadplegen van bronnen,
waaronder vergelijkend warenonderzoek en met gebruikmaking van de computer
- informatie lezen, zoals etiketten, gebruiksaanwijzingen, koopovereenkomsten,
diagrammen en tabellen en in overeenstemming daarmee handelen
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
-
gegevens analyseren en vergelijken en alternatieven afwegen. Daarbij rekening
houden met rechten en plichten van consumenten, ook op het gebied van sparen, lenen
en verzekeren
- beslissingen nemen en beargumenteren.
Zorg geven
De leerlingen kunnen zichzelf en anderen verzorgen door verzorgende activiteiten op een
planmatige manier uit te voeren. Zij hebben daarbij aandacht voor het adequaat omgaan met
materialen en producten.
Bij adequaat gaat het om:
- veilig
- hygiënisch
- milieubewust
- ergonomisch.
Omgaan met zorg
De leerlingen kunnen reflecteren op de gegeven zorg.
Zij kunnen:
- een relatie leggen tussen de inzet van middelen bij de uitvoering van verzorgende
activiteiten en de behoeften
- de gegeven zorg evalueren met daarbij zowel aandacht voor het proces als de kwaliteit
van het resultaat. Bij het proces gaat het om de werkwijze (veilig, hygiënisch,
milieubewust en ergonomisch), het omgaan met materialen en producten en het
samenwerken met anderen
- voorstellen doen voor verbetering van het resultaat
- het effect van aanpak, uitvoering en resultaat van zorg op welzijn beoordelen met
vooraf opgestelde criteria.
Literatuur/informatie:
Vakdossiers Basisvorming 2002 gebied verzorging/Jeroen Bron Viola van Lanschot Hubrecht
Enschede, oktober 2002
VO/1677/D/02-344k
Methoden op present exemplaren bekeken
Kosten van de methoden via SLO site vergeleken
24-7-2017
Methode verzorging
Avu
Download