Kosten toegankelijkheid

advertisement
Bijlage: Kosten toegankelijkheid Alphen aan den Rijn op basis van
toetsingslijst toegankelijkheid openbare ruimte met bijbehorende kaarten
“looproutes + belangrijke gebieden Alphen aan den Rijn” en “looproutes
Zwammerdam en Aarlanderveen
Door het toepassen van de toetsinglijst kunnen de aanleg- en onderhoudskosten van
voorzieningen in de openbare ruimte toenemen. Het gaat daarbij met name om:
1. Voorzieningen voor blinden en slechtzienden in looproutes (inclusief oversteken
en bushalten). Van extra aanleg- en onderhoudskosten is met name sprake bij
het toepassen van speciale geleidelijnen
2. Het aanpassen van de looproutes. Het gaat daarbij om voldoende obstakelvrije
breedte, zichtbare obstakels en het overbruggen van hoogteverschil bij
oversteken. Om voldoende breedte te verkrijgen kan veelal worden volstaan met
het verplaatsen van obstakels (verkeersborden, paaltjes, soms lichtmasten).
Soms moet de looproute daadwerkelijk worden verbreed. Voor het overbruggen
van hoogteverschillen moet het trottoir worden verlaagd of moeten speciale
inritbanden worden toegepast.
3. Het plaatsen van rustbanken op drukke looproutes.
De berekende kosten zijn
Kosten aanleg/aanpassing
Kosten onderhoud
totaal
per jaar
2015
2030
(bij 25 jr)
1 Geleidelijnen
€ 165.000,-€ 6.600,-- € 3.000,-€10.000,-- Zie opm 1
2 looproutes
€ 200.000,-€ 8.000,-----Zie opm 2
3 rustbanken
€ 30.000.-€ 1.200,-- € 1.500,-€ 4.000,-TOTAAL
€ 392.500,-€ 15.700,-- € 4.500,-€14.000,-Opm 1: Aanleg exclusief en onderhoud inclusief bushalten en stationsomgeving. (zie
“ad 1”).
Opm 2: kosten op basis van aannames. Inventarisatie looproutes (totaal 150
kilometer) duurt circa 4 weken. Kosten circa € 6.400 (zie “ad 2”).
De bedoeling is dat de werkzaamheden worden ingebed in onderhouds- en
herinrichtingsprojecten. De extra kosten zullen dan ook moeten worden
meegenomen in de normale kredietaanvragen voor herinrichting en
onderhoud. Er is geen sprake van een extra budget. Wel kan incidenteel voor
aanpassingen een apart krediet werden aangevraagd of kunnen bestaande
kredieten worden gebruikt (bijv. budget voor kleinschalige aanpassingen)
De 1ste keer dat de financiële gevolgen voor het onderhoud kunnen worden
meergenomen is in volgend beheerplan openbaar gebied (2010) voor de
periode 2010 – 2015. Er kan dan worden uitgegaan van circa € 4.500 aan extra
onderhoudskosten
Ad 1
De totale extra aanlegkosten voor 5,5 kilometer geleidelijnen (lengte inclusief
oversteken, maar exclusief bushalten en stationsomgeving) worden geschat op circa
€ 165.000,-- (voor berekening: zie bijgaande uitwerking onder “uitwerking 1”). Het
1
aanpassen bushalten betreft apart project met eigen budget (GVVP en subsidie). De
geleiding in de Stationsomgeving is een onderdeel van de plannen voor de
Stationsomgeving
Bij een aanleg in een periode van circa 25 jaar zijn de extra aanlegkosten voor
geleidelijnen circa € 6.600,-- per jaar. De extra kosten zullen moeten worden
meegenomen in de normale kredietaanvragen voor herinrichting en
onderhoud.
Voor onderhoud is uiteindelijk een extra bedrag van circa € 10.000 per jaar
nodig (voor berekening: zie bijgaande uitwerking onder “uitwerking 1”). De totale
onderhoudskosten van € 10.000 per jaar spelen pas als alle 7,5 kilometer
geleidelijnen zijn aangelegd (lengte ook inclusief bushalten en stationsomgeving) Tot
die tijd zullen de onderhoudskosten geleidelijk toenemen. De 1ste keer dat de
financiële gevolgen voor het onderhoud kunnen worden meergenomen is in
volgend beheerplan openbaar gebied (2010) voor de periode 2010 – 2015. Er
kan dan worden uitgegaan van circa € 3.000 aan extra onderhoudskosten,
hoewel de meeste geleidelijnen dan nog niet al te lang zullen liggen.
Ad 2
De totale kosten voor de aanpassingen van de looproutes worden globaal geschat op
circa 200.000,-- (voor berekening: zie bijgaande uitwerking onder “uitwerking 2”).
Deze kosten zijn op basis van 2 aannames. Bij aanpassingen over een periode
van 25 jaar is dit circa € 8000,-- extra kosten per jaar. De onderhoudskosten
zullen door de aanpassing niet noemenswaardig wijzigen.
Een nauwkeurige raming is alleen mogelijk door een inventarisatie van de routes. De
totale lengte van de looproutes is circa 150 kilometer, waarvan bijna 140 kilometer in
Alphen aan den Rijn, ruim 8 kilometer in Zwammerdam en ruim 1 kilometer in
Aarlanderveen.
Aangezien de meeste looproutes liggen in wegen met trottoirs aan 2 zijden moet
naar schatting totaal 250 kilometer worden geïnventariseerd. Per dag (8 uur)zal naar
schatting maximaal 10 kilometer kunnen worden geïnventariseerd, waarbij totaal
circa 15 kilometer zal worden afgelegd, zeker bij het inventariseren aan 2 zijden van
de weg. De inventarisatie zal dus circa 25 werkdagen, ofwel 5 weken duren. Met wat
uitloop en de uitwerking van de inventarisatie zal dit 6 weken. De kosten van de
inventarisatie en uitwerking door een medewerker van IOR zullen circa 6 x 40 uur x€
40/uur = € 9.600,-- bedragen. De inventarisatie zal moeten worden ingepland.
Ad 3
Uitgaande van 10 kilometer drukke looproutes (Kerk en Zanen, Hendrikstraat,
Raadhuisstraat, Hooftstraat, Julianastraat, Bachsingel/Meteoorlaan, omgeving
Herenhof en Ridderhof) en banken om de 200 meter, zijn 50 banken nodig.
Uitgaande van de aanwezigheid van 10 banken (aanname), zijn er nog 40 banken
extra nodig. Per bank zijn de aanschaf- en plaatsingskosten gemiddeld circa € 750,--.
De totale kosten zijn dan € 30.000,--. Bij plaatsing in een periode van circa 25
2
jaar zijn de extra kosten voor banken circa € 1.200,-- per jaar. De extra kosten
zullen moeten worden meegenomen in de normale kredietaanvragen voor
herinrichting en onderhoud.
Uitgaande van een levensduur van 10 jaar en 1 maal per jaar onderhoud zijn de
extra onderhoudskosten per bank circa € 100,--. Voor onderhoud en vervanging
van 40 extra banken is dus uiteindelijk een extra bedrag van circa € 4000 per
jaar nodig. De 1ste keer dat de financiële gevolgen voor het onderhoud kunnen
worden meergenomen is in volgend beheerplan openbaar gebied (2010) voor
de periode 2010 – 2015. Er kan dan worden uitgegaan van circa € 1.500 aan
extra onderhoudskosten
Uitwerking kosten toegankelijkheid Alphen aan den Rijn
Uitwerking 1. aanleg- en onderhoudskosten geleidelijnen blinden en
slechtzienden
Basisgegevens (kosten exclusief VAT)
Aanleggen normale tegels 30x30 (inclusief materiaal):
€ 14/m2
Aanleggen straatklinkers (inclusief materiaal)
€ 22,50/m2
Aanleggen geleidetegels (ribbeltegel):
€ 50/m2
Aanleggen attentie- en waarschuwingsmarkering (noppentegel): € 50/m2
3
Aanleggen speciale waarschuwingsmarkering (klanktegels*)
€ 100/m2
(* op drukke kruispunten, in omgevingen met veel lawaai)
Dat betekent o.a. dat 100 meter geleidelijn met een normale breedte van 2 tegels
(0,6 meter) 100 x 0,6 x 50 = € 3.000,-- kost. Hierin zitten ook de bijkomende
voorzieningen als attentiemarkeringen (bij richtingveranderingen) en normale
waarschuwingsmarkeringen (bij oversteek zijwegen: 0,6 meter brede strook dwars op
looprichting met een lengte van circa 2 meter, afhankelijk van de oversteeklengte van
maximaal 7 meter zonder geleidelijn ).
.
De kosten voor het nieuw aanleggen van 100 meter normale tegels/straatklinkers
met een breedte van 0,6 meter zijn 100 x 0,6 x € 14/22,50 =
€ 840,--/1.350,-De kosten voor herstraten van normale tegels/straatklinkers (opnemen en straten,
gedeeltelijk nieuw materiaal) met een breedte van 0,6 meter zijn 100 x 0,6 x €
12,50/14,50 = € 750/840
De meerkosten per 100 meter geleidelijn bij projecten zijn:
 bij nieuw werk: € 2.800 - € 840/1.350 =
€ 1.960/1.450
 bij hertegelen/herstraten: € 2.800 - € 750/840 =
€ 2.050/1.960
 als apart werk (met extra kosten voor opnemen mat.):
€ 3.300,-Daarnaast is het ook mogelijk bestaande voorzieningen aan te passen, bijvoorbeeld
een opsluitband iets verhogen ten behoeve van een gidslijn. De kosten hiervan zijn
(bij gedeeltelijk nieuw materiaal) circa € 1.000 per 100 meter
Voetgangerslichten bij oversteekplaatsen kunnen worden voorzien van een
rateltikker die sneller gaat tikken bij groen voetgangerslicht (dus als je kan
oversteken). De kosten bedragen circa € 2.500 per rateltikker ( 1 per
voetgangerslicht)
Kosten per locatie
a. Stationsomgeving
Het trein- en busstation krijgen geleidelijnen e.d. voor blinden en slechtzienden. Deze
moeten een vervolg krijgen met een route richting centrum (aansluiten op Hofstraat,
zie centrum Hoge Zijde) en een route richting Kerk en Zanen (aansluiten op
Noorderkeerkring, zie winkelcentrum Atlas). Hiervoor zijn geen kosten berekend.
Uitgangspunt is dat de geleiding onderdeel is van de plannen voor de
Stationsomgeving.
b. Centrumgebied Hoge Zijde (exclusief VAT)
Uitgaande van 1000 meter geleidelijn en gedeeltelijk gidslijn tussen de bushalten aan
de Prins Bernhardlaan (2x) en Laan der Continenten (2x) tot aan de Alphense brug
via Stadhuisplein, Castellumstraat en via Stadhuisplein, St. Jorisstraat en Rijnplein
4
(2 parallelle routes ) zijn de kosten als apart werk circa € 33.000,--. Bij
onderhoud/hertegelen zijn de kosten circa € 20.500,--. Aanpassen bushalten betreft
apart project met eigen budget (GVVP en subsidie).
Uitgaande van 300 meter geleidelijn en gedeeltelijk gidslijn in de Hofstraat en Koning
Julianastraat als verbinding tussen het Stationsgebied (geleidelijn Stationsgebied
aansluiten op Hoflaan) en het centrum (Castellumstraat) zijn de kosten circa €
6.150,-- (bij onderhoud/hertegelen) à € 9.900,-- (als apart werk)
De totale kosten bedragen dus circa € 42.900 als apart werk en circa € 26.650 als
onderdeel van onderhoud/hertegelen. Bijdrage van winkeliers is een mogelijkheid om
de kosten te verlagen tot € 30.000 (apart werk) à 20.000 (onderhoud).
c. Centrumgebied Lage Zijde (exclusief VAT)
Uitgaande van 800 meter geleidelijn en gedeeltelijk gidslijn tussen de bushalten aan
De Vest (4x) en Alphense brug via de Pieter Doelmanstraat en via de van
Mandersloostraat (reeds gidslijn aanwezig via goot in het midden van de straat) en
vervolgens via Thorbeckeplein en via Aarkade, met aansluitingen op de Aarhof, zijn
de kosten als apart werk circa € 26.400,--. Bij onderhoud/hertegelen zijn de kosten
circa € 16.400,--. Aanpassen bushalten betreft apart project met eigen budget (GVVP
en subsidie).
De kosten voor voorzieningen in de Aarhof zijn niet meegerekend (niet openbaar
terrein, geen eigendom van gemeente). Deze kosten komen voor rekening van de
eigenaar.
De totale kosten bedragen dus circa € 26.400 als apart werk en circa € 16.400,-als
onderdeel van onderhoud/hertegelen
Het masterplan voor De Lage Zijde wordt herzien er zal veel veranderen. De
voorzieningen moeten integraal worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp voor
de Lage Zijde.
d. winkelcentrum Herenhof (exclusief VAT)
Uitgaande van 500 meter geleidelijn van bushalten in de omgeving tot ingang
winkelcentrum Herenhof zijn de kosten als apart werk circa € 16.500,--. Bij
onderhoud/hertegelen zijn de kosten circa € 10.250,--. Aanpassen bushalten betreft
apart project met eigen budget (GVVP en subsidie).
Het aanbrengen van rateltikkers bij 2 voetgangersoversteken met elk 2
voetgangerslichten kost 4 x € 2.500 per stuk = € 10.000,-De kosten voor voorzieningen in het winkelcentrum Herenhof (circa 300 meter) zijn
nog eens 9.900 (apart werk) à € 6.150 (bij hertegelen).
De totale kosten bedragen dus circa € 36.400,-- (inclusief rateltikkers) als apart werk
circa € 26.400,-- (inclusief rateltikkers) als onderdeel van onderhoud/hertegelen.
5
Uiteraard zal een bijdrage van het winkelcentrum worden gevraagd, bijvoorbeeld het
bekostigen van de voorzieningen in het winkelcentrum. Hiervan uitgaande zijn de
kosten € 25.000 als apart werk en € 20.000 als onderdeel van onderhoud/hertegelen.
e. winkelcentrum Ridderhof (exclusief VAT)
Uitgaande van resp. 300 (ingang zijde BBS) en 350 meter (ingang zijde
Troubadourweg) geleidelijn van bushalten in de omgeving tot ingang Herenhof zijn
de kosten als bij totaal 650 meter apart werk circa € 21.450,--. Bij
onderhoud/hertegelen zijn de kosten circa € 13.325,--. Aanpassen bushalten betreft
apart project met eigen budget (GVVP en subsidie).
Het aanbrengen van rateltikkers bij 3 voetgangersoversteken (2 aan zijde BBS) met
elk 2 voetgangerslichten kost 6 x € 2.500 per stuk = € 15.000,-De kosten voor voorzieningen in de Ridderhof zijn niet meegerekend (niet openbaar
terrein, geen eigendom van gemeente). Deze kosten komen voor rekening van de
eigenaar.
De totale kosten bedragen dus circa € 36.450,-- (inclusief rateltikkers) als apart werk
circa € 28.325,-- (inclusief rateltikkers) als onderdeel van onderhoud.
f. Winkelcentrum Atlas (exclusief VAT)
Uitgaande van 450 meter geleidelijn en gedeeltelijk gidslijn (circa 150 meter) in de
Noorderkeerkring en Provinciepassage als verbinding tussen het Stationsgebied
(geleidelijn Stationsgebied aansluiten op Noorderkeerkring) zijn de kosten bij totaal
450 meter geleidelijn apart werk circa € 14.850,--. Bij onderhoud/hertegelen zijn de
kosten circa € 9.225,--.
g. woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten( exclusief VAT
Het gaat om circa 10 woonvoorzieningen die op circa 100 à 200 meter van een
bushalte afliggen, dus gemiddeld 150 meter per woonvoorziening. Dat is totaal 1500
meter voor 10 woonvoorzieningen. Uitgaande van totaal 1000 meter geleidelijn en
500 meter gidslijn, zijn de kosten bij totaal 1000 meter geleidelijn apart werk circa €
33.000,--. Bij onderhoud/hertegelen zijn de kosten circa € 20.500,--. Aanpassen
bushalten betreft apart project met eigen budget (GVVP en subsidie).
h. bijzondere voorzieningen: ziekenhuis, bibliotheek, zwembad, etc. (exclusief
VAT)
Uitgaande van 10 bijzondere voorzieningen zijn de kosten vergelijkbaar met de
kosten voor de woonvoorzieningen, dus € 33.000,-- als apart werk en € 20.500 bij
onderhoud en hertegelen. Aanpassen bushalten betreft apart project met eigen
budget (GVVP en subsidie).
Totale aanlegkosten (exclusief VAT)
De totale kosten voor circa 5,5 kilometer geleidelijnen (locaties b t/m g) bedragen
circa € 225.000 als apart werk en € 150.000 bij onderhoud/herstrating. Mede
financiering van winkeliers kan nog enige besparing opleveren. Uitgaande van
6
realisering in de komende 25 jaar, waarvan 80% tijdens onderhoud, dus totale kosten
circa € 165.000,--, zijn de extra kosten circa € 6.600, per jaar. De extra kosten zullen
moeten worden meegenomen in de normale kredietaanvragen voor herinrichting en
onderhoud.
Kosten onderhoud
Door het toepassen van geleidelijnen zullen de jaarlijkse onderhoudskosten ook
toenemen. Extra aandacht voor onderhoud van speciale voorzieningen is nodig
omdat een voorziening die niet goed onderhouden is ook niet goed bruikbaar is en
zelfs problemen en gevaar kan opleveren. De onderhoudskosten zijn berekend op
basis van:
 Circa 7,5 kilometer geleidelijn (inclusief de bushaltes en locatie a, de
stationsomgeving);
 Per jaar 10% herleggen, dus 750 meter (binnen 10 jaar alles herleggen tegen
normale tegels naar schatting binnen 30 jaar)
De kosten voor onderhoud van normale tegels bedragen circa € 750,-- per 100 meter
lengte (60 m2 à € 12,50/m2) . De totale onderhoudskosten voor 750 meter (= 450
m2) normale tegels zijn dus circa € 5.625,--.
Aangezien het geleidetegels betreft die ingepast moeten worden in de normale
betegeling zal het onderhoud iets duurder uitvallen. Daarom wordt het bedrag
verhoogd naar € 6.000 voor 750 meter. Omdat vervangen van een deel van de
geleidetegels (33% bij een levensduur van 30 jaar) duurder is dan het vervangen van
normale tegels komen de kosten van deze tegels à 40/m2 er nog bij. Voor 750 meter
en 33% nieuwe tegels = 250 meter, wordt dit: 250 x 0,6m x €40/m2 =€ 6.000 . De
totale kosten voor 750 meter geleidetegels herleggen worden dan € 6.000+ € 6.000 =
€ 12.000 per jaar. Omdat op normaal onderhoud wordt uitgespaard (onderhoud aan
geleidetegels = minder onderhoud normale tegels) worden de kosten circa € 10.000,- per jaar (uitgaande van 7,5 km normale tegels in 30 jaar herleggen = 250 meter x
0,6m = 150 m2 per jaar à 12,50/m2 = € 1.875 per jaar)
De totale onderhoudskosten van €10.000 per jaar spelen pas als alle 6 kilometer
geleidelijnen zijn aangelegd Tot die tijd zullen de onderhoudskosten geleidelijk
toenemen
De 1ste keer dat de financiële gevolgen voor het onderhoud kunnen worden
meergenomen is in volgend beheerplan openbaar gebied (2010) voor de periode
2010 – 2015. Er kan dan worden uitgegaan van circa € 3.000 aan extra
onderhoudskosten, hoewel de meeste geleidelijnen dan nog niet al te lang zullen
liggen.
Uitwerking 2. kosten aanpassen looproutes volgens kaart
“looproutes+belangrijke gebieden Alphen aan den Rijn”
Een goed bruikbare looproute heeft een breedte van minimaal 1,50 meter met
keerplaatsen van 2x2 meter, bijvoorbeeld bij oversteken, bushalten en toegangen
van belangrijke gebouwen. Hoewel in principe alle looproutes deze breedte moeten
hebben, zijn op de kaart de looproutes aangegeven die hier minimaal aan moeten
7
voldoen. Voor deze routes worden de kosten van de aanpassingen in beeld
gebracht.
inventarisatie
In hoeverre de routes moeten worden aangepast is pas bekend na een inventarisatie
van (een deel van) de routes of bij de herinrichting van een straat of gebied die in de
route ligt. De totale lengte van de looproutes is circa 150 kilometer, waarvan bijna
140 kilometer in Alphen aan den Rijn, ruim 8 kilometer in Zwammerdam en ruim 1
kilometer in Aarlanderveen.
Aangezien de meeste looproutes liggen in wegen met trottoirs aan 2 zijden moet
naar schatting totaal 250 kilometer worden geïnventariseerd. Per dag (8 uur)zal naar
schatting maximaal 10 kilometer kunnen worden geïnventariseerd, waarbij totaal
circa 15 kilometer zal worden afgelegd, zeker bij het inventariseren aan 2 zijden van
de weg. De inventarisatie zal dus circa 25 werkdagen, ofwel 5 weken duren. Met wat
uitloop en de uitwerking van de inventarisatie zal dit 6 weken. De kosten van de
inventarisatie en uitwerking door een medewerker van IOR zullen circa 6 x 40 uur x€
40/uur = € 9.600,-- bedragen. De inventarisatie zal moeten worden ingepland.
Schatting kosten
Vooralsnog kunnen dus nog geen kosten worden gegeven van deze aanpassingen.
Er kan wel een schatting worden gemaakt van de kosten op basis van aannames
Aanname 1
Voor de kosten van eenvoudige aanpassingen (verplaatsen obstakel, verkeersbord
of lichtmast) tijdens onderhoudswerkzaamheden kan worden uitgegaan van € 50 per
100 meter route (geschatte gemiddelde lengte van een wegvak) in bebouwde
gebieden (circa 130 kilometer van de totaal 150 kilometer). Het verlagen van een
trottoirband of aanleg van een inritband bij een oversteek gebeurt al standaard bij
herinrichting en onderhoud en wordt dus hier niet apart meegerekend.
De totale lengte van deze routes op de kaart is circa 130 kilometer. De kosten zijn
dan 130.000 X € 50/100 meter = € 65.000,--.
De overige looproutes buiten de bebouwing (o.a. Zegerslootgebied, veelal
zelfstandige asfaltpaden) hebben een lengte van circa 20 kilometer. Hiervoor kan
voor eenvoudige aanpassingen tijdens onderhoudswerkzaamheden worden
uitgegaan van een bedrag van € 100 per 500 m. De kosten zijn dan 20.000 X €
100/500 meter = € 4.000,-Aanname 2
Daarnaast zal nog wellicht 5 kilometer looproute daadwerkelijk moeten worden
verbreed bij onderhoudswerkzaamheden of herinrichting. De kosten hiervan zijn circa
€ 2.000 à 3.000 per 100 meter. Totaal voor 5 kilometer zijn de kosten dus circa €
125.000,--
8
Kosten verbreding 100 meter, 60 centimeter
(Opbreken betonklinker (onderhoud) € 3 per m2 X 100 =
300 )
Opbreken trottoirbanden
€ 2 per m X 100 =
200
Aanbrengen trottoirband € 9 per m (gedeeltelijk nieuw) x 100 = 900
Leveren en aanbrengen tegels € 14 per m2 X 100 X 0,60 =
840
Kolken verplaatsen + aansl
€ 200 per kolk x 4=
800
2.740
Kosten op basis van aanname 1 en 2
De totale kosten voor de aanpassingen van de looproutes zijn dus circa 200.000,--.
Over een periode van 25 jaar is dit circa € 8.000,-- extra kosten per jaar. De extra
kosten zullen moeten worden meegenomen in de normale kredietaanvragen voor
herinrichting en onderhoud. De onderhoudskosten zullen door de aanpassing niet
noemenswaardig wijzigen.
9
Download