PowerPoint-presentatie

advertisement
Ieper van de toekomst
Plenaire sessie - 28 januari 2009
Toelichting door Luc Dehaene, burgemeester
Aanleiding voor
citymarketing
• Relatief beperkte invloedsfeer van Ieper, beperkte centrumfunctie voor
omliggende regio
• Profilering van stad met uiteenlopende projecten op diverse domeinen
zonder gecoördineerde, superviserende planning van geheel 
onderscheidende kwaliteiten van stad komen onvoldoende tot hun recht
• Gebrek aan 1 globale en door alle diensten gedeelde visie op gewenst
imago
Ambitie(s) van Ieper
• Ontwikkeling van geïntegreerde visie van waaruit alle projecten gelanceerd
kunnen worden en waarmee stad zich positioneert
• Aantrekkelijke, onderscheidende positie via citymarketing  stad
aantrekkelijk voor (nieuwe) bewoners, bedrijven, bezoekers, investeerders
en creatieven
Plan van aanpak
Stap 1: Interactieve opstartmeeting
Stap 2: Inventarisatie en desk research
Stap 3: Interne en externe analyse
Stap 4: Marketing- en communicatie-audit
Stap 5: Strategische situatie-analyse en interpretatie
Stap
van
Stap6:6:Ontwikkeling
Ontwikkeling
vancitymarketingplan
citymarketingplan
SWOT-analyse
• Sterkten: bijvoorbeeld ligging aan autosnelweg A19 en aan kanaal,
historisch karakter van binnenstad, open ruimte met landelijke en groene
omgeving, betaalbaar wonen, grote economische weerbaarheid, ...
• Zwakten: bijvoorbeeld perceptie van ver gelegen te zijn, slechte
bereikbaarheid en mobiliteit, onvoldoende tewerkstellingsmogelijkheden
voor hooggeschoolden, onvoldoende grote investeerders, ...
SWOT-analyse
•Opportuniteiten: bijvoorbeeld vrijkomende sites in binnenstad voor
gecombineerde projecten van wonen en winkelen, uitbouw en promotie
van groene gordel, grotere diversificatie in horeca-aanbod, contacten met
Universiteit Rijsel, ...
• Bedreigingen: bijvoorbeeld eindig imago van ‘oorlog en vrede’, dreiging van
verkeerscongestie in binnenstad, te sterke focus op toerisme, ...
Gewenst imago (1)
• Bruisende stad
• Moderne stad
• Ontmoetingsstad
• Warme stad
• Inkoopstad
• Technologiestad
• Aangename stad voor jeugd en senioren
• Stad met voldoende werkgelegenheid
• Centrumstad voor omliggende gemeenten
Gewenst imago (2)
• De vergelijking van het feitelijk imago met het gewenst imago toont aan
dat Ieper nog een hele weg heeft af te leggen. Dit mag evenwel niet
betekenen dat de verschillende facetten van het feitelijk imago moeten
verworpen worden. Integendeel.
• Ieper is echter meer dan enkel de stad van oorlog en vrede.
DNA van Ieper
• Kleinschalige stad op mensenmaat
• Sociale stad
• Kwaliteitsstad
• Vrijetijdsstad
• Winkelstad
• Cultuurstad
• Internationale en vredesstad
• Toeristische stad
• Historische stad
• Woonstad en stad in ‘t groen
• Veilige stad
Ieper moet stad worden ...
• ... met toekomst
• ... met visie
• ... met groei
• ... met ambitie
• ... met durf
• ... met innovatie
Ieper anno 2008
Ieper anno 2020
Eénzijdig sterk imago als vredesstad
Imago en uitstraling als internationale ontmoetingsstad
Gekende industriestad: economisch knooppunt met stevige industriële basis
Economisch knooppunt van toekomst met kennisgerelateerde en innovatieve bedrijven
Goed winkelaanbod
Compacte, gezellige winkelstad met perfecte mix tussen lokale zelfstandigen en ketens
Perceptie van beperkt bereikbare stad
Werkelijk bereikbare en toegankelijke stad - ook in perceptie
M ooie, historische stad
M ooie stad met prachtige publieke ruimten
Perceptie van beperkte architecturale vernieuwing
Enkele architecturale hoogstaande gebouwen met visie
Toeristische stad, gericht op dagbezoek
Toeristische stad, gericht op verblijfsbezoek
Stad met beperkte culturele uitstraling
Stad met culturele uitstraling in 30 kilometer-zone
Stad op mensenmaat met net geen 35.000 inwoners
Stad met minimaal 37.000 inwoners
Woonstad vol levenskwaliteit
Aantrekkelijke, kwaliteitsvolle woonstad
Internationale stad
Internationale stad
Sociale stad
Sociale stad
Veilige stad
Veilige stad
Koepelconcept voor Ieper
• IEPER, STAD VAN VELE ONTMOETINGEN
• Ieper dient zichzelf en in de ogen van de buitenwereld te zien als een
ONTMOETINGSPLAATS. Een stad die ruimte biedt voor een ontmoeting
tussen verleden en toekomst, waar alles en iedereen elkaar kunnen
ontmoeten.
3 (+ 1) speerpunten voor
Ieper
• Speerpunt 1: ‘Ieper, kwaliteitsvolle leefstad’
• Speerpunt 2: ‘Ieper, belevingsstad vol ontmoetingen’
• Speerpunt 3: ‘Ieper, creatieve en innovatieve stad’
• Overkoepelend speerpunt: Imago, positieve attitude
Ieper, kwaliteitsvolle
leefstad (1)
• Herwaardering van leefomgeving als groene omgeving met fantastische
kwaliteitsbeleving waar inwoners en toeristen op hun wenken bediend
worden
• Uitbouw van Ieper tot rustige stad waar aangenaam te vertoeven
– Attractieve woongebieden
– Kwalitatief sterke natuurgebieden en open ruimten
– Ontwikkelde kernen
• Gezonde mix tussen residentieel en niet-residentieel wonen
Ieper, kwaliteitsvolle
leefstad (2)
• Op hoger niveau brengen van bestaand woonpatrimonium
• Nieuwe woonprojecten met meer woonkwaliteit
• Aandacht en zorg voor onderhoud en uitzicht van openbaar domein en
aangrenzend privé-domein
• Aanpak van ruimtelijk-visuele structuur
• Aandacht voor algemene leisure: sportief aanbod, cultureel aanbod, ...
• Verbetering van bereikbaarheid en ontsluiting van Ieper
Ieper, kwaliteitsvolle
leefstad (3)
• Ontmoeting met ...
– ... hoge levenskwaliteit
– ... afwezigheid van congestie
– ... groene omgeving
– ... rust
– ... betaalbaar wonen
– ... cultuuraanbod
– ... sportief aanbod
– ... kwaliteitsvolle middenstand
– ...
Ieper, belevingsstad vol
ontmoetingen (1)
• Omvorming van publieke ruimten tot daadwerkelijk aangename
ontmoetingsplaatsen
• Beleving in volledige betekenis: cultuur, shopping, evenementenstad,
erfgoed - historie
• Unieke mix van totaalbeleving
• Vervulling van centrumfunctie, Ieper als stad waar mensen hun vrije tijd
kunnen beleven en alle voorzieningen en diensten kunnen vinden
• Verdere uitbreiding en professionalisering van cultureel en toeristischrecreatief aanbod
• Afstemming van aanbod eigen inwoners en bezoekers - internationale stad
Ieper, belevingsstad vol
ontmoetingen (2)
• Ontmoeting met ...
– ... oorlogsverleden
– ... monumenten en erfgoed
– ... architectuur
– ... gastronomie
– ... evenementen
– ... verblijfsrecreatie
– ... dagtoerisme
– ... groenbeleving
– ...
Ieper, creatieve en
innovatieve stad (1)
• Creativiteit en innovatie op alle domeinen, doorheen alle functiegebieden,
doorheen alle doelgroepen
• Opportuniteiten binnen omschakeling naar kennisgerelateerde en creatieve
economie (Flanders Language Valley, clean technology, ...)
• Integratie van oud en nieuw met optimale benutting van referentiepunten
naar verleden zonder moderne, hoogwaardige architectuur te weren
Ieper, creatieve en
innovatieve stad (2)
• Ontmoeting met ...
– ... creatieve en kennisgerichte economie
– ... moderne en hoogwaardige architectuur
– ... moderne en innovatieve woonvormen
– ... innovatieve winkelconcepten
– ... innovatieve parkeervormen
– ... innovatief stadsmeubilair
– ... innovatieve en gewaagde evenementen
– ... innovatieve en gedurfde communicatie
– ...
Imago - positieve attitude
• Belang van goede en positieve algemene attitude bij Ieperlingen
• Incorporatie van fierheidsgevoel en éénduidige visie
• Focus op geformuleerde speerpunten, evenals kwaliteitsvolle
dienstverlening, administratie en beleid
• Gerichte, communicatieve acties naar belangrijkste doelgroepen
Implementatietraject
• Communicatie van plan en creatie van draagvlak naar interne en externe
stakeholders toe
• Creatie van logo, baseline en huisstijl
• Implementatie van visie en ontwikkeling van acties voor speerpunten
• Opmaak van concreet projectenplan
• Realisatie van projecten (inhoudelijk én communicatief)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards