Informatie van de schepen

advertisement
VERSLAG VERGADERING IEPERSE STEDELIJKE MILIEURAAD 15 september 2010.
Fractiezaal Stadhuis.
Verontschuldigd:
Jan Allewaert, Leon Conaert, Luk Dombrecht, Johan Pauwels, Danny Venus,
Aanwezig:
Guido Alexander, Schepen Herman Baron, Kathleen Bevernage, Rudy Claeys, Rik
Deryckere, Valentijn Despeghel, Gerard Devoogdt, Raymond Hessel, Ronny Kerres,
Hein Lapauw, Erik Marrecau, Gerard Soenen, Laurens Stubbe, Lieven Stubbe, Anny
Vandenberghe, Patrick Verbrugge, Freddy Vervisch,
In naam van de Milieuraad wenst de voorzitter veel sterkte toe aan Johan Pauwels.
1. Goedkeuring verslag van 25 juni 2010.
Volgens het huidige verkeersreglement hebben de voetgangers in een zone 30 geen voorrang.
Dit in tegenstelling tot wat in vorige vergadering werd verklaard.
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen van de schepen.
Zone 30 : Voetgangers hebben geen voorrang!
Wel dienen de automobilisten uiterst voorzichtig te zijn
Eerste infonamiddag energiebesparing voor kansarmen
De eerste infonamiddag voor de kansarmen was een succes. 35 deelnemers waren aanwezig. Vzw
goed wonen gaf info over de energiescan. Hein Lapauw gaf in het tweede gedeelte energietips en
uitleg over de energiejacht.
Energieprestatiecertificaten stadhuis, site sportcomplex en Fenix.
Energieprestatiecertificaten zijn opgemaakt voor bovenstaande gebouwen en werden deze zomer
uitgehangen.
Less project - goedkeuring . Lage Energie op Stedelijke Schaal
Ieper kreeg de goedkeuring om deel te nemen aan het LESS-project van het passief huis platform. De
stad krijgt adviesuren voor de opmaak van subsidiereglement duurzaam bouwen en advies uren voor
infomomenten in het kader van de duurzame wijk.
Huishoudelijke energiescans – opstart van de uitvoering van de opvolgscan
Vzw Goed wonen zal de opvolgscans uitvoeren in Ieper. Het gaat om het plaatsen van dakisolatie.
Klimaatwijken 2010-2011 wordt Energiejacht – deelname
Klimaatwijken wordt Energiejacht en gaat door vanaf 1 december. De campagne wordt beperkt tot 4
maanden ipv 6 maanden. De bedoeling is om energie te besparen zonder investeringen.
Interne milieuzorg - bekendmaking resultaten milieubevraging
Op 14 september werden de resultaten van de milieugedragscan bekendgemaakt. Deze moet als
werkinstrument dienen voor de werkgroep interne milieuzorg.
Verlenging – actualisatie milieubeleidsplan 2010 – 2013 – verkorte procedure
Zie volgende milieuraad.
Inrichting nieuwe wandelpaden Vlamertinge-Galgebossen
Dit project kadert binnen de recreatieve inrichting en beheer van wandelpaden (“Trage Wegen”)
binnen Ieper, meer bepaald het project “Ieperse Weugeltjes”. Het voorstel omvat de inrichting van 3
nieuwe wandelpaden vanuit Vlamertinge naar de Galgebossen, voorzien van de nodige
wandelinfrastructuur en een wandelfolder. Het voorstel betreft zowel de optimalisatie en inrichting van
bestaande veldwegen (gedeeltelijk verhard tot half-verhard, gedeeltelijk onverhard) als de inrichting
van nieuwe deeltrajecten via gebruiksovereenkomsten.
In een volgende fase (najaar 2011) kunnen deze wandelpaden deel uitmaken van het wandelgebied
Vlamertinge-Elverdinge, met publicatie van een uitgebreide wandelbrochure in de reeks “Verhalen
voor Onderweg”.
Dit project beantwoordt aan de publieke vraag naar meer toegankelijke landelijke veldwegen, ook
buiten de ingerichte groengebieden, en het toenemende aantal lokale recreanten: senioren,
wandelaars, gezinnen met kinderen, joggers en duurlopers, fietsers, moutainbikers, ruiters.
De inrichting van deze 3 nieuwe wandelpaden werd recent mogelijk gemaakt dank zij de goede
samenwerking met ANB, als eigenaar en beheerder van de Galgebossen.
Lieven Stubbe geeft toelichting bij de drie beoogde paden.
1) wandelpad “Cayennedreef” (1.050 m), vanuit Poperingseweg tot de rand Galgebossen.
Bestaande en toegankelijke veldweg, deels verhard, half-verhard en onverhard. Niet ingetekend als
“sentier” op de Atlas de Buurtwegen, maar toegankelijk vanwege nieuwe eigendomssituatie (recente
verwerving door ANB, die het gebruik als wandelpad ondersteunt, akkoord met private eigenaar).
Enkel het laatste deel (80 m) dient (her-)aangelegd te worden.
Dit pad zou in eerste instantie worden opengesteld voor wandelaars. Gebruik door fietsers (ATF) en/of
ruiters is fysisch mogelijk en kan overwogen worden (dit wordt voorgesteld en onderzocht vanuit ANB
en RLWH)
2) wandelpad “Bontes Weugel” (1.500 m) vanuit Poperingseweg tot de rand Galgebossen.
Bestaande en toegankelijke veldweg (deels verhard, half-verhard en onverhard) uitgezonderd het
laatste stuk (verbinding naar recent aangeplant bosperceel van ANB). Dit dient gerealiseerd te
worden. Deze veldweg is op grondgebied gemeente Vlamertinge ingetekend als “sentier” op de Atlas
de Buurtwegen langs hoeves Bonte en D’Hallewin, toegankelijkheid vormt dus geen probleem.
Het deel van de veldweg op grondgebied gemeente Elverdinge is niet als sentier ingetekend. Vanaf
grens deelgemeente Elverdinge dient een overeenkomst met de eigenaar/gebruiker tot medegebruik
afgesloten voor:
120 m privaat veldpad. (gebruiksvergoeding: 15 cent / meter)
110 m dient als pad aangelegd te worden.op (langs grens) 2 landbouwpercelen, mits
afsluiten gebruiksovereenkomsten
Deze veldweg wordt enkel opengesteld voor voetgangers.
3) wandelpad Kasteelweg (700 m) vanuit de Kasteelweg naar Bontes Weugel.
Dit nieuw in te richten wandelpad bestaat momenteel uit 4 situaties:
- goed toegankelijk (veld-)pad vanaf de Kasteelweg, langs turnhal en voetbalveld. Eigenaar en
beheerder: stad Ieper
- bestaande private veldweg naar grasland
- grasland (hooiweide) in privaat eigendom
- bestaande private veldweg die aansluit op bovenstaand beschreven “Bontes Weugel”.
Met de betrokken landbouwers-eigenaars werd en wordt onderhandeld voor opmaken van een
gebruiksovereenkomst als wandelpad.
Deze wandelweg wordt enkel opengesteld voor voetgangers.
Opening en voorstelling is voorzien tijdens Dag Trage Wegen op zondag 24 okt 2010 (14u) in
Vlamertinge
Attest aankoop sonometer lokale politie
De lokale politie overweegt de aankoop van een sonometer met autonome werking. Het stadsbestuur
verleende hiertoe gunstig advies.
Informatievergadering milieuvergunning Bellewaerde 7 oktober
Gaat door in Bellewaerde zelf, uitnodiging volgt.
Cultuurcentrum Elverdinge.
Er is nu een compromis voor aankoop van de grond. (ong. 600m²).
Stedenbouwkundig attest ontvangen = positief.
Voorlopig kan over de eigenlijke bouw nog niks gezegd worden.
De voorzitter vraagt om de Milieuraad te betrekken bij het ontwerp ivm energieneutraal bouwen e.d.
De schepen antwoordt bevestigend.
3. Milieubeleidsplan Vlaanderen 2011 - 2015.
Erik Marrecau vat het milieubeleidsplan samen.
Het MINA PLAN 4 (2011-2015) omvat 8 prioritaire onderwerpen
- Groene groei en welvaart
-
Milieuverantwoorde producten en consumptie
-
Vlaams klimaatsbeleidsplan
-
Luchtkwaliteit – fijn stof en ozonconcentratie
-
Uitvoeren kaderrichtlijn Water
-
Kwaliteitsvolle bodem
-
Behoud biodiversiteit (aankoopbeleid en –beheer)
-
Voorbeeldfunctie (milieu)overheid
Daarnaast geeft het ontwerp verschillende doelstellingen/thematisch beleid
* Duurzame productie
Ook duurzaam lokaal beleid (SO), stimuleren eco-innovatie en verminderen milieuinpact,
transitiearena’s ‘Duurzaam Wonen en Bouwen’, Aansporen bedrijven
Tegen 2020: alle woningen met degelijke dakisolatie – HRglas – HRCV
Ecologische voetafdruk verminderen via voeding/huisvesting/mobiliteit, meer duurzame landbouw,
stimuleren productie bioproducten
* Klimaat
Uitvoeren Kyotodoelstelling en tegen 2012 Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2013 - 2020
Energieverbruik ↓ en zo milieuvriendelijk mogelijke energievoorzieningen .
* Lucht
Scherpere emissieplafonds NOx, NH3, fijn stof, SO2, VOS
Landbouw (NH3) – verkeer: vergroening autofiscaliteit – instellen emissiearme zones
Huishouden: toenemend gebruik van hout voor verwarming  sensibilisatie
Ind.: vergunningenbeleid
* Water en waterbodems
Beheersplannen per stroomgebied: bijkomende maatregelen noodzakelijk
Emissiebeperking zware metalen
Structuurherstel waterlopen (vismigratie…)
Intensieve bestrijding invasieve waterplanten
Erosiebestrijding
Wateroverlast
Herstelprogramma’s watervoerende lagen
* Afval en materialenbeleid
Afvalstof als waardevolle grondstof
Eco-efficiënte productie
Biomassa inventaris (regelmatige actualisatie)
* Bodemverontreiniging en -bescherming
Versnellen erosiebestrijdende maatregelen door erosiecoördinatoren
Evalueren BO’s
* Biodiversiteit
Instandhoudingsdoelstellingen centraal
Aankoopbeleid
Speciale beschermende zones maar ook in andere open ruimte-gebieden (samenwerking landbouw)
Tegen 2015: ondersteunend instrumentarium recreatieve/open ruimte
Groene ruimte in stedelijke gebieden
Soortenbeschermingsplannen
* Mest
Meer gebiedsgericht beleid
Mestverwerking + export
Bijdrage duurzame landbouw
Maatregelpakketten (43 actiepunten) p.125
MAP 2011 – 2014
o.a. klimaatvriendelijke Vlaamse overheid, uniforme handhaving, monitoring gedragsverandering,
grote deelname Europese projecten, meetmethode leef- en omgevingskwaliteit, plattlandsprojecen
milieuvriendelijke bedrijventerreinen, samenwerking diverse terreinen, goede landbouwpraktijken,
groene groei promoten, stimuleren milieuverantwoorde consumptoe, sterkere inzet hernieuwbare
energie, adaptatie aan klimaatverandering, milieuvriendelijke mobiliteit (p.136), stimuleren
geïntegreerd natuurbeheer.
De voorzitter heeft onlangs hooggeplaatste personen van Shell en Exxon(Esso) kunnen spreken, en
heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te peilen naar hun toekomstvisie. Shell is bezig zijn
verkoopsorganisatie aan het verkopen met de bedoeling om niet meer met de eindklant in contact te
komen en daardoor (denken zij) dus ook geen schrik meer moeten hebben van boycot.
Shell heeft enige tijd investeringen gedaan in de sector van de hernieuwbare energie, maar is daar
blijkbaar volledig mee gestopt.
Shell zal zich nog uitsluitend toeleggen op de ontginning van aardolie en aardgas. En dit zeker tot
2050
Het is ook de visie van Exxon dat olie en gas het zwaartepunt van hun business zullen uitmaken tot
2050.
Dit wijst erop dat zonder dwang van de politiek, het broeikaseffect zal uitgroeien tot een regelrechte
ramp. Degenen die de documentaire gezien hebben over de aarde bij +2°, +3°C, +4°C,etc weten wat
dat betekent. Daarom heeft de milieuraad beslist om te vragen aan het stadsbestuur om volgend punt
op te nemen in hun advies ivm het milieubeleidsplan Vlaanderen :
‘De milieuraad verneemt dat de olieproducenten niet van plan zijn hun activiteiten te verminderen.
Hoewel men dit zou kunnen verwachten gezien de olievoorraad slinkt, en de ‘PeakOil’ dichterbij ligt
dan aanvankelijk verwacht, zouden de grote olieproducenten de oliewinning de komende jaren zelfs
opdrijven. Dit kan betekenen dat deze piekolie nog dichterbij komt te liggen. Anderzijds merken we
dat de aanvankelijke investeringen van deze producenten in hernieuwbare energie nu weer worden
afgestoten. Dit roept serieuze vragen op. Hoewel het gaat om wereldeconomie, lijkt het ons gepast
dat minstens ook de Vlaamse overheid signalen geeft om dit te keren en tijdig beleidsmaatregelen treft
om hier een passend gevolg aan te geven. Zo denkt de milieuraad aan het rantsoeneren van fossiele
brandstoffen, waarbij de hoeveelheid die op de markt komt beperkt wordt tot wat de aarde aan kan
zonder dat de temperatuur meer stijgt dan 2°C. Om iedereen gelijke rechten te geven wordt
voorgesteld om een systeem op te zetten van verhandelbare certificaten die recht geven op de
aankoop van fossiele brandstoffen.
Energiebesparende maatregelen op elk niveau (huishouden, bestuur, industrie, transport) blijven een
must. De milieuraad merkt dat hiertoe zeker een aantal maatregelen voorzien is in het ontwerp, zoals
ondermeer het Vlaamse Klimaatsbeleidsplan, maar hoopt dat ook tijdig wordt ingespeeld op de
plannen van de oliegiganten. Concreet stellen we een reductieplan voor aardoliegebruik voor.’
De schepen antwoordt dit mee te nemen naar het schepencollege.
4. Mobiliteit in Ieper.
Een werkdocument opgesteld door Patrick en Rik werd vooraf aan iedereen bezorgd.
De nota wordt geprojecteerd en puntgewijs overlopen.

Van een kleine ring naar een grote ring
Knelpunten wegwerken op de grote ring
Het verkeer kanaliseren naar de grote ring
De Stad bezoeken, maar niet met de auto
Als het dan toch met de auto moet : waar parkeren in de binnenstad
Vrachtwagens in de binnenstad
En waar parkeren de bewoners van de binnenstad ?
En de fiets
Inspraak over mobiliteit in Ieper
Bussen worden als hinderlijk ervaren
Autodelen stimuleren
Bespreking en discussie werkdocument.
- Er zijn ook in de deelgemeenten knelpunten
- Bewegwijzering op randparkings aanbrengen met aanduiding van wandelafstand / tijd kan ook
psychologisch de drempel verlagen
- Wegversmallingen aan oversteekplaatsen voetgangers
- Is de voorgestelde ‘grote’ ring wel groot genoeg? Met het huidige voorstel blijft de rotonde
Rijselpoort nog steeds het zwakke punt. Er is wel geen onmiddellijk alternatief voorhanden.
- Voorstel om fietsen te verhuren zodat het fietsen in de stad ook voor niet-Ieperlingen gepromoot
wordt.
- Het wandel-en fietspad langsheen de fietsenmaker Noyelle dient geïntegreerd in de plannen voor de
stationsomgeving. De bestaande tunnel onder de spoorweg blijft een knelpunt voor fietsers.
- Sluipweg via parking eilandje: beter éénrichtingsverkeer aan beide zijden parking voorzien
- Moeilijke oversteekplaatsen zijn winkelzone Rijselseweg (slechte zichtbaarheid Rijselseweg) en de
oversteekplaatsen Bijlanderpad en Scholierenpad
- Verbinding tussen randparking en stadscentrum moet aantrekkelijk en veilig zijn (goede voetpaden,
propere omgeving…)
- Koppeling aan GPS-systeem om sluipverkeer en ‘snelste route’ door de binnenstad te vermijden (vb.
koppeling snelheidsbeperking)
De nota wordt nog verder besproken in de volgende milieuraad.
5. Ieperfest en aandachtspunten milieu & duurzaamheid.
Valentijn leest de tekst voor die Davy Bauwen (organisator) heeft geschreven over Ieperfest.
Valentijn benadrukt dat hij alleen de tekst voorleest en er verder geen enkele verdienste aan heeft.
Alle lof komt de organisatoren van Ieperfest toe!
Het Ieper Hardcore Festival of Ieperfest is het langstlopende en grootste underground hardcore
festival van Europa! In 2010 werd dit voor de 18e keer georganiseerd en kwamen zo’n 10 000
bezoekers vanuit gans Europa en daarbuiten (Brazilië, Nieuw-Zeeland,…) hun favoriete bands
bekijken. Het festival duurt 3 dagen en er komen 64 bands optreden, verdeeld over de 2 podia
(Marquee en Main Stage).
Er is eveneens een 3e podium, het More Than Music-stage, waar gedurende het festival alternatieve
films worden vertoond, NGO’s hun organisatie voorstellen, workshops worden gehouden, spoken
words rond veganisme, dierenrechten, anti-fascisme,…
Een zeer belangrijk deel binnen de organisatie is het milieu-en afvalbeleid wat reeds van in den
beginne als prioriteit wordt gesteld. Alle afval wordt gesorteerd, het publiek wordt gemotiveerd om hun
vuilnis in de correcte vuilnisbak te werpen middels visuele middelen, alle afvalwater (keuken, bar,
douches) wordt apart opgevangen en via een bedrijf naar het waterzuiveringsstation gebracht. Dit jaar
doen we ook mee aan de OVAM-wedstrijd van het groenste festival. Zij waren alleszins zeer onder de
indruk van onze werking ter plaatse.
Het festival heeft een ware cult-naam opgebouwd; vele bands stemmen hun tour af op Ieperfest,
zodat zij de passage kunnen maken. Ieperfest is een festival waar muziek en sfeer centraal staan, met
de nodige aandacht voor milieu, afval en de filosofie van hardcore.
Een keukenteam presenteert er enkel veganistisch eten, wat ook een unicum is!
Ieperfest wordt georganiseerd door enkel vrijwilligers en we hopen het festival in de toekomst te
optimaliseren, want een perfect festival bestaat niet, elk jaar kunnen zaken beter en anders en we zijn
dan ook kritisch voor onszelf!
Er wordt voorgesteld om de organisator naar een volgende milieuraad uit te nodigen en hopelijk
bereiken we langs die weg ook wat jongeren in de milieuraad.
5 bis . Duurzame wijk - Bijstellen ambitienota.
Met een Europese richtlijn moeten alle nieuwe gebouwen in de Europese Gemeenschap vanaf 2020
bijna energieneutraal zijn.
Gelet op het feit dat het nog vele jaren zal duren vooraleer de Vloei volledig af zal zijn, zou het goed
kunnen dat deze woningen bij hun plechtige opening niet zullen verschillen van de huizen die dan
zullen gebouwd worden.
We willen met deze uitspraak de meerwaarde van een duurzame wijk niet in twijfel trekken; naast
energie zijn er veel andere aspecten van de wijk die zeer belangrijk zijn voor duurzaamheid. Energie
wordt echter wel het belangrijkste punt in de strijd voor een leefbare wereld. Als we er niet in slagen
om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C dan wordt het voor de mensheid eerder
overleven dan leven.
De ganse bouwsector staat voor een grote uitdaging, waar zeer zeker hard aan gewerkt zal worden.
Het omscholen van zoveel bedrijven en mensen zal vroeg moeten aangepakt worden om tijdig klaar te
zijn (we weten dat Europa niet gewoon is om uitstel te geven). Daarenboven voorziet Europa een hele
reeks financiële middelen om dit proces te doen slagen.
Denken we ook eens dat landen die veel armer zijn dan wij ook zullen moeten meegaan in dit proces.
Daarom zijn wij van mening dat in de Vloei enkel passiefwoningen op zijn plaats zijn, en dat een
zonneboiler voor sanitair warm water een verplichting zou moeten zijn.
Nu er nog met niemand een contract werd aangegaan is het nog mogelijk om dit in de voorwaarden
op te nemen.
De milieuraad vraagt daarom om de aan het schepencollege om de ambitienota aan te passen.
6. Mededelingen.
-Werkgroep huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement werd reeds besproken in het coördinatiecomité.
Blijft nog de onduidelijkheid rond de " afsprakennota".
Een werkgroep (Kathleen, Eric, Patrick, Schepen Baron) komt daarvoor samen op 11 oktober te 19
uur.
-Werkgroep Klimaatenquête
Schoolcontacten : niets meer vernomen.
Werkgroep komt samen op 23 september te 19 uur (stadhuis)
-Excursie "duurzame wijk" Moeskroen en Doornik op 2 oktober.
Vertrek om 8 uur stipt aan het station.
Reeds 43 inschrijvingen. Er is nog plaats. Wel dringend inschrijven !
-Infosessie Duurzame Samenleving - 9/10 in Brugge.
Om klimaatsverandering binnen redelijke perken en onze planeet leefbaar te houden, moet er de
komende 5 jaar een begin gemaakt worden aan een drastische ommekeer in onze productie- en
consumptiepatronen. Een dergelijke transitie kan niet gemaakt worden met enkel wat product- en
procesverbeteringen, zoals men nu doet.........
Daarom organiseert WMF i.s.m. BBL en Velt op 9 oktober en gratis vorming waarbij het begrip
transitie, de achtergronden en mogelijkheden .... zullen worden uitgelegd....
-Interactieve infosessie "De Vloei" op 27/11 in "De Potyze"
Bekendmaking Beeldkwaliteitsplan voor het grote publiek.
Zie ook pag. 22 in "Iedereen Ieper.
-Milieuraad en opmerkingen CAPLO via jaarprogramma.
Caplo = Centraal Aanspreekpunt voor Lokale Overheden.
Caplo heeft volgende opmerkingen gemaakt :
- Er wordt niet intens genoeg samen gewerkt met andere adviesraden.
Indien de andere adviesraden niet naar onze vergaderingen komen zullen wij onszelf daarom
uitnodigen naar hun vergaderingen.
-De verhouding man/vrouw is niet goed.
Actie zal ondernomen worden om daaraan te verhelpen.
-Leden die lang tijd niet meer komen : zie Huishoudreglement
-Heuvelland - samenwerking ISM 27/10-Infoavond biodiversiteit.
Probleem blijkt: de hoge vergoedingskosten (verplaatsing) voor de sprekers.
De Milieuraad beslist om eenmalig 40EUR bij te dragen.
-Toelichting Beeldkwaliteitsplan voor GECORO en ISM op 9/11.
Voorstel om samen met alle adviesraden aan bod te laten komen, maar professioneel gericht.
-Infoavond grote zoogdieren. (Vos - Ree - Steenmarter - Everzwijnen)
Elk zoogdier heeft zijn eigen voorkeur voor een bepaalde leefomgeving. Essentieel om te overleven
zijn: voedselaanbod, nest- of schuilplaatsen, rust en veiligheid. Sommige zoogdieren zijn nuttige
partners die lastige insecten, slakken, muizen of ratten in toom houden. Andere berokkenen wel eens
last ...
Vooral de grote zoogdieren spreken tot de verbeelding: marters, vossen, reeën, everzwijnen. Soms
vinden we hun sporen, maar waarnemingen van deze dieren blijven uitzonderlijk: een toevallige
ontmoeting in de koplampen van je auto of als verkeersslachtoffer. Sommige mensen werden wel al
eens geconfronteerd met schade of overlast die grote zoogdieren veroorzaken: geurhinder,
doodgebeten kippen of ganzen, een botsing met een ree, een door evers omgewoelde tuin (recent in
Zillebeke!).
In 2010, uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit, kunnen we ook in de regio Ieper niet meer om
grote zoogdieren heen. Op zaterdag 27 november organiseert De Bron vzw in samenwerking met de
Ieperse Stedelijke Milieuraad in Ieper een boeiende infoavond over deze zoogdieren. Het Vlaamse
Instituut voor Natuurbehoud geeft ons deze avond inzicht in de bestaande kennis en actuele stand
van zaken in de regio en in Vlaanderen. Na de voordracht is er ruim gelegenheid tot vragen stellen en
open discussie. Deze infoavond staat open voor iedereen. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Praktisch: zaterdag 27 november 2010, 20 uur in de Conferentiezaal van het stadhuis Ieper (toegang
Grote Markt). Duur: tot rond 22.30 u. Inkom: 3 euro. Organisatie en info: De Bron vzw, in
samenwerking met de Ieperse Stedelijke Milieuraad. Info: De Bron vzw, Iepersteenweg 8600
Woumen, 051 54 52 44, mail , www.debron.be .
-Stop investeringen in steenkoolcentrales.
De voorzitter heeft een mail gestuurd naar de leden. Zeker reageren!!
**Steenkoolcentrales: een ramp voor het klimaat**
Energieopwekking uit steenkool is dubbel zo vervuilend als die uit aardgas. Het staat in voor 25% van
de totale opgewekte energie in de wereld, maar veroorzaakt 42% van de mondiale CO2-uitstoot bij
energieopwekking. Maar steenkool is goedkoop en er zijn enorme reserves van. De
elektriciteitsproductie uit steenkool stijgt spectaculair met 5-10% per jaar. Die evolutie bedreigt de
cruciale inspanningen om zo ver mogelijk uit de buurt van de 2°C opwarming te blijven. De
klimaatwinst die we boeken door windmolens en zonnepanelen wordt zelfs in de meest optimistische
scenario's volledig uitgewist door extra steenkoolproductie.
Belgische banken financieren steenkoolcentrales met ons spaar- en beleggingsgeld**
Energiegiganten E.ON, Vattenfall en RWE plannen nieuwe steenkoolcentrales overal in Europa.
Opmerkelijk: die ondernemingen vinden bij onze banken vlot financiering voor hun klimaatschadelijke
activiteiten. Dit ondanks het feit dat de meeste van deze banken verklaard hebben de uitstoot van
broeikasgassen te willen verminderen. Ons spaar- en beleggingsgeld wordt dus, zonder ons weten,
gebruikt voor investeringen die onze toekomst roetzwart kleuren.
De voorzitter heeft ook een mail gestuurd ivm Berging Hoogradioactief kernafval.
Eveneens reageren !!!!!!
-Earth Overshoot Day: ecobudget 2010 is reeds op.
21 augustus 2010 was volgens berekeningen van Global Footprint Network (GFN) dit jaar de dag
waarop wij al meer geconsumeerd hebben dan de aarde op één jaar tijd kan opbrengen.
-Natuurpuntdag 2 oktober in Overijse.
An Top is daar aanwezig en zal twee Ieperse projecten voorstellen :
Gierzwaluwenproject Immaculata en Moeraszone Zillebekevijver.
-Pesticidengebruik Engelse Kerkhoven.
CWGC is geen openbare dienst - verbod op pesticidengebruik kan niet worden afgedwongen.
Samen met Schepen Deroo eens iemand van het CWGC uitnodigen.
-Natuurfestival De Panne
Kathleen nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de activiteiten op 2 en 3 oktober.
-Vogelkijkhut Verdronken Weiden is in zeer slecht staat!
Zal moeten hersteld worden.
Raming laten opmaken door een timmerman en sturen aan de Milieuraad.
Verslaggeving,
Raymond Hessel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards