aanvraagformulier jaarlijkse basis- en variabele subsidie

advertisement
Stedelijke Cultuurraad Ieper
Aanvraagformulier A + B
Basissubsidie en variabele subsidie
Alle Ieperse verenigingen die een actieve en regelmatige culturele werking op het grondgebied van Ieper kunnen aantonen
kunnen lid zijn van de Stedelijke Cultuurraad Ieper. Een ‘Ieperse vereniging’ houdt in dat de zetel van de vereniging in Ieper
gevestigd is, en dat minstens de helft van de bestuursleden in Ieper gedomicilieerd is. Een ‘culturele werking’ houdt in dat
cultuur een belangrijke rol speelt in de programmatie van de vereniging. Een ‘actieve en regelmatige culturele werking’ houdt in
dat de vereniging jaarlijks minstens drie culturele activiteiten voor de eigen leden organiseert of minstens één culturele activiteit
voor een ruimer publiek.
Voor de leden van de Stedelijke Cultuurraad Ieper geldt dit formulier zowel als (jaarlijks te hernieuwen) lidmaatschapsaanvraag,
én als aanvraag voor de basissubsidie en eventueel de variabele subsidie. Dit formulier moet jaarlijks ingediend worden vóór 31
januari. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen.
Gelieve enkel in de witte vakjes te schrijven.
IDENTIFICATIE
Naam van de organisatie
Adres (zetel)
Financiële rekening
 vzw – ondernemingsnummer: ……………………………………
Organisatievorm
 feitelijke vereniging
 andere:……………………………………….
……………… leden waarvan …………… bestuursleden/kaderleden
Aantal leden of abonnees
……………….abonnees
Website
VERTEGENWOORDIGER
De vertegenwoordiger is de persoon die de vergaderingen van de cultuurraad zal bijwonen, en die de officiële post van de
cultuurraad zal ontvangen. Deze persoon moet gedomicilieerd zijn in Ieper, en mag geen politiek mandaat uitoefenen.
Naam en voornaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Versie RVB20141202
OVERZICHT BESTUURSLEDEN
Naam
Functie
Adres
Gemeente
Naast de basissubsidie kan een erkende culturele vereniging ook in aanmerking komen voor een variabele subsidie.
De variabele subsidie is afhankelijk van de werking van de vereniging: de grootte van de subsidie wordt bepaald door het aantal
en de aard van de (culturele) activiteiten.
Bij het invullen van het overzicht van de activiteiten, geldt de onderstaande puntenverdeling. De eerste puntenkolom is het
standaard aantal punten voor een bepaalde activiteit. De tweede puntenkolom, uiterst rechts, geldt enkel indien de activiteit in
samenwerking gebeurt met minstens twee andere Ieperse diensten of verenigingen. Onder samenwerking wordt verstaan: een
activiteit met gedeelde kosten en baten of met gedeelde culturele inbreng.
Voor elke activiteit moet een bewijsstuk bijgeleverd worden. Let wel: een vereniging kan maximum 120 punten opgeven.
uitvoering, optreden, voorstelling, vertoning, tentoonstelling,… (= een culturele activiteit voor het grote publiek)
(koren verbonden aan kerk: opluisteren eucharistie: enkel indien geen eredienst voor de parochie)
(instrumentale muziekverenigingen: geen betaalde optredens voor de Stad Ieper)
6
8
publicatie van een tijdschrift van minstens 10 bladzijden tekst
(onder tijdschrift wordt begrepen: niet enkel het aankondigen en verslag van activiteiten)
(niet voor instrumentale muziekverenigingen)
4 per nummer
6 per nummer
publicatie van een tijdschrift van minstens 4 bladzijden tekst
(onder tijdschrift wordt begrepen: niet enkel het aankondigen en verslag van activiteiten)
(niet voor instrumentale muziekverenigingen)
2 per nummer
3 per nummer
voordracht, cursus, culturele excursie, culturele activiteit,… voor alle leden (geen vergaderingen of repetities)
2
4
activiteiten waarvoor desondanks geen bewijs bijgeleverd werd
1
randactiviteiten (gegidste wandelingen, fietstochten met een cultureel karakter, vinkenzettingen,…)
1
2
activiteiten in reeks per activiteit (lessenreeksen,…)
1
2
eigen website* tot en met 6 pagina’s
2
eigen website* meer dan 6 pagina’s
4
bijwonen van de werkgroepvergaderingen van de cultuurraad (max. twee per jaar)
2
bijwonen van de algemene vergadering van de cultuurraad
2
* Voor een website moeten volgende onderdelen zeker terug te vinden zijn:
1. Algemene info over de vereniging.
2. Een up to date agenda van de vereniging
3. De contactgegevens van de vereniging met minimum één e-mailadres
De site moet een eigen website zijn (geen onderdeel van een website van een koepelvereniging), en moet minimum 4 maal per jaar worden
bijgewerkt. Er kan slechts één digitaal platform aangerekend worden (niet afzonderlijk website, blog, sociale media,…).
Versie RVB20141202
CULTURELE WERKING
Geef hieronder een overzicht van de culturele activiteiten van je organisatie in het voorbije jaar.
Culturele activiteiten voor een breed publiek / publicaties, tijdschrift / website
Datum
Activiteit
Aantal
bezoekers
Punten
Aantal
deelnemers
Punten
Culturele activiteiten voor eigen leden
Datum
Activiteit
Aanwezigheid op vergaderingen van de cultuurraad
Algemene Vergadering
Werkgroepvergaderingen (max. 2)
Totaal aantal punten
Versie RVB20141202
OVERIGE WERKING
Geef hieronder een overzicht van de andere activiteiten van je organisatie in het voorbije jaar.
Dit zijn activiteiten die geen aanleiding geven tot het toekennen van punten volgens het subsidiereglement, maar die de
volledigheid van de werking van je organisatie aantonen.
(geen vergaderingen of repetities vermelden)
Datum
Aantal
deelnemers of
bezoekers
Activiteit
Bij deze aanvraag voegen wij de bewijsstukken van de opgegeven activiteiten.
Ondergetekende verklaart dat deze aanvraag naar waarheid werd ingevuld.
Ieper, …………………………………(datum)
De voorzitter
De secretaris
(naam en handtekening)
(naam en handtekening)
Versie RVB20141202
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards