Nederlandse agrarische sector is voorbeeld voor de

advertisement
Persbericht
Amsterdam, 17 mei 2013
Nederlandse agrarische sector is voorbeeld voor de wereld



Export is levensader agrarische sector
Sterke internationale reputatie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven
Nieuwe generatie ondernemers kan complexe uitdagingen goed aan
De vooruitzichten voor de agrarische sector zijn gunstig; de wereldbevolking groeit naar 9 miljard
mensen en de consumptie neemt met 2 tot 3 procent per jaar toe. Nederlandse agrarische
producten staan hoog aangeschreven en de export naar opkomende landen neemt toe. Deze
sterke reputatie en toenemende vraag biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven. Nederland
heeft daarnaast een lange agrarische traditie en een uitgebreide kennisinfrastructuur. Dit betekent
dat Nederland als gidsland een belangrijke rol voor de rest van de wereld kan blijven vervullen.
ABN AMRO concludeert dit in haar ‘Visie op Agrarisch’ dat gisteren werd uitgebracht
Belang niet-eurolanden neemt toe
Het economische belang van de agrarische sector is groot. Verreweg het grootste deel van de
Nederlandse productie wordt geëxporteerd. Maar liefst 60 procent van het handelsoverschot
betreft agrifood. Hoewel de meeste producten in de eurolanden worden afgezet, laat de export
naar West-Europa de komende jaren weinig groei zien. Buiten de eurolanden ziet ABN AMRO veel
mogelijkheden voor groei in Oost-Europa, de Alpenlanden en Scandinavië. Dit beeld is in de
gehele land- en tuinbouw zichtbaar, met als goed voorbeeld de export van bloemen en planten. In
dit marktsegment nam de uitvoer ondanks de crisis in 2012 met bijna 3 procent toe. De export naar
Rusland groeide met ruim 26 procent. In de groentebranche stijgt de vraag naar duurzaam
geteelde groente. En in de bloembollenteelt, vooral voor lelies, is bijvoorbeeld China dé groeimarkt.
Investeren in de sector
De afzonderlijke agrarische sectoren hebben een eigen economische dynamiek. Terwijl de export
van fruit, groente en boomkwekers licht daalde, had de akkerbouw in 2012 een topjaar. De export
naar Duitsland is met 75 procent marktaandeel van groot belang voor legpluimvee. In 2012 boekte
deze sector uitstekende resultaten. Maar nu in Duitsland de zelfvoorzieningsgraad stijgt, moet de
sector andere afzetmogelijkheden verkennen.
De agrarische sector in Nederland loopt voorop door haar brede en diepe assortiment
hoogwaardige producten, haar innovatiekracht, efficiënte logistiek en hoge productie. De sector
kan haar voorsprong behouden door de komende jaren te investeren in meer toegevoegde
waarde van producten en verbetering van de efficiency in de keten. Dit kan volgens ABN AMRO
invulling krijgen door een marktgerichte teelt of productie tegen een nog lagere kostprijs. Zo
kunnen de groente- en fruitteelt en de akkerbouw hun afzetpositie versterken door een flexibele en
Persbericht
1 van 2
betrouwbare levering van afzetvolumes van een constante kwaliteit. Hierbij is een goede ketenregie
en marktkennis cruciaal. Voor de varkens- en legpluimveehouderij geldt dat dierenwelzijn en milieu
steeds belangrijker worden bij de productie.
Nieuwe generatie agrariërs is veelbelovend
ABN AMRO verwacht dat de gunstige vooruitzichten Nederland veel kansen biedt. Ons land staat
bekend om de efficiënte productie van veilig voedsel, haar vruchtbare landbouwgrond, milde
klimaat, innovatiekracht en enorme kennis. De Nederlandse agrarische sector hoeft niet per
definitie zelf in de vraag naar voedsel en grondstoffen te voorzien, maar kan een rol als gidsland
vervullen. Andere landen kunnen profiteren van haar grote kennis en expertise, zoals op het gebied
van zaad- en pootgoed, fokmaterialen, kassenbouw, fabricage van kernvoeders, onderzoek en
onderwijs. “De nieuwe generatie agrariërs is goed opgewassen tegen deze uitdagingen. Het zijn
echte ondernemers die uitstekend functioneren in een complexe en zeer dynamische wereld. Ze
zijn communicatief sterk, spreken meerdere talen en zijn bereid met partijen in de keten samen te
werken. Deze kwaliteiten zijn cruciaal om Nederland in staat te stellen om haar rol als gidsland te
blijven vervullenʺ, vertelt Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven van ABN AMRO.
Klik hier voor de complete ‘Visie op Agrarisch’.
ABN AMRO
Pierre Berntsen, Directeur Agrarische Bedrijven
[email protected]
Telefoon: 06-51301877
Persbericht -
2
Download