Correctiemodel Uniform Eindexamen Aardrijkskunde VWO

advertisement
Correctiemodel Uniform Eindexamen Aardrijkskunde VWO 2013
MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING
Correctie model UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2013
VAK
DATUM
TIJD
a
2p
b 3p
c 2p
d 2p
e 1p
f
2p
g 2p
a 2p
b 4p
c 4p
d 3p
e 2p
: AARDRIJKSKUNDE.
:
27 juni 2013
: 7.45 – 9.45 uur.
Cijfer = ( score +10) : 10
1. Aspekten met betrekking tot de nationale en distriktsgrenzen
Kaart Blz 8 verbetering in overzichtelijkheid en funktioneren, bevolkingsspreiding en
identiteit en homogeniteit van de problematiek, in gebruik zijnde en of op korte
termijn bruikbare potenties(1p)
Kaart blz 41 Riviervlakte ontwikkeling met daarna wat wijzigingen gebaseerd op de
bouw van de Afobakadam en de daarbij opkomende behoefte om het stuwmeergebied
centraal te beheren. De industrie-aktiviteiten van Paranam(1p)
Pad van Wanica, Indira Ghandiweg, Commissaris Weytingweg, De weg ParamariboDomburg-Paranam-Afobaka-Pokigron, de Oost-West verbinding, De
bosontsluitingsweg Langa Tabiki-Patamaka-Java etc(2p)
Er ontstond een groot ruraal urbaan gebied rondom Paramaribo(1p)
De rechteroever van de Commewijnerivier was slecht ontsloten met als gevolg weinig
interaktie.
Het midden van de verbindingslijn(sluitlijn) tussen Galibi op de Surinaamse oever en
Les Hattes op de Franse oever.
bij de Kutaririvier
Territoriale zône
Exclusieve Economische
zône
Noordelijke grenslijn
12 zeemijl
200 zeemijl
Soevereiniteit
economische/politieke
economische
Soevereiniteit
Soevereiniteit
Dit is de lokatie van een onderzees plateau , de Demerara Rise
2. Geologie en geomorfologie van Suriname
De metemorfegesteenten van de Marowijnegroep, De granieten, Vulkanische
gesteenten
Ze steken als heuvelruggen boven hun omgeving uit of Van Asch Van Wijkgebergte /
Emmaketen (2p)
Dolerieten bieden vaak meer weerstand tegen verwereing dan de omliggende
gesteenten. (2p)
Corantijnrivier: verwildering als gevolg van het sulacomplex. De eilandjes liggen hier
vast en kunnen zich niet verplaatsen. (2p)
Verwilderde rivieren v h Zanderijlandsch: als gevolg van semi-aride klimaat, te weinig
water in de rivier om het puin af te voeren. En het water moet zich door die afzetting
een weg banen. (2p)
De eilandjes bestaan uit grind en zand, rivierlopen kunnen zich gemakkelijk
verplaatsen.
Kwartszand, ijzer-en aluminiumoxiden en kaolinietkleien
Tek 1 Humide klimaat onder hoogbosvegetatie door uitspoeling vorming van de
Page 1 of 3
Correctiemodel Uniform Eindexamen Aardrijkskunde VWO 2013
f 2p
g 1p
h 2p
a 2p
b 3p
c 1p
d 2p
e 2p
a 3p
b 4p
c 2p
d 2p
e 2p
f 2p
a 3p
b 1p
c 2p
d 2p
e 2p
a 3p
b 2p
zachte plinthietlaag
Tek2 Semi-aride klimaat  ontblooting van de plinthietlaag, Deze komt aan de
oppervlakte te liggen en verhard dan pas tot bauxiet/laterietkap
De colakleur van de kreken in het savannagebied
Oeverwalbos of drasbosvegetatie
De sterke slibaanvoer door de zee kan door deze rivieren niet doorbroken worden
3. Klimaat van Suriname en Brazilië
Zuidoost passaat (1p) ITCZ ligt boven de Atlantische oceaan(1p)
Zuiden : mei
Noorden: juni (1p)
De ITCZ is de regenbrenger en deze is in mei boven het zuiden van ons land en
verschuift daarna naar het noorden. (1p)
In de droge seizoenen
1= menselijk ingrijpen, 2= het klimaat , hoge totale neerslag, maar deze valt bijna
geheel in de eerste 6 maanden van het jaar.
Aw, (1p)
savannevegetatie, in de droge tijd alleen geschikt voor veeteelt (1p)
4. Bevolking van Suriname
Sipaliwini, Marowijne en Para
bevolkingsconcentraties : In het kustgebied in Paramaribo en Wanica, Nw Nickerie ,
In het zuiden: concentraties langs de wegen en rivieren (2p)
De lege gebieden liggen voornamelijk in de onvruchtbare delen en moeilijk
toegankelijke zwampgebieden van de kustvlakte en in het distrikt Sipaliwini (2p)
Dienstensector (1p) verkaveld voor woningbouw,winkels/kantoren (1p)
Actieve bevolking(1p) omdat van deze groep verwacht wordt dat ze in staat zijn om
een beroep uit te oefenen(1p)
Er is een nationale commissie gevormd om aktiviteiten met betrekking tot de 3
hoogtijdagen te coördineren
Caricom, Unasur, OAS, VN, Mercosur
5. Bevolking van Brazilië
Minas Gerais, São Paulo, Parana, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro (2p)
De immigratie van enkele miljoenen Europeanen in de 19de eeuwin dit gebied . Zij
zorgden voor uitbreiding van de agrarische sektor, industralisatie en goede
infrastructuur. Het gevolg was dat deze regio de meest welvarende werd. En dus een
grote pullfactor werd voor een enorme binnenlandse migratie naar dit gebied . (1p)
200 miljoen : 8,5 = 23 inw /m2
Grond en arbeid
Schenkingen in het verleden van de Portugese kroon
In het verleden gewoon in bezit genomen
In het verleden gemakkelijk gekocht
Hogere politici, De legerleiding, Leiders van grote industriële ,commerciele en financiële
bedrijven
6. De landschappen van Brazilie
Vochtige oostelijk kustgorde, Droogtepolygoon, Het gebied ten westen van de
droogtepolygoon
Droogtepolygoon(1p)
Neerslag < 1000mm/jr, maximumtemp >40°C, bijzonder hoge verdamping of
Sterke wisseling in de ligging van hoge en lage drukgebieden of
Page 2 of 3
Correctiemodel Uniform Eindexamen Aardrijkskunde VWO 2013
De standvastigheid v de drukgebieden of
Sterke wisselvalligheid in de jaarlijkse en seizoensneerslag(1p)
2p
c
Maranhao
d 2p de rivier ontspringt in het hoogland van Brazilië en stroomt naar het laagland
e 2p Verzorgende funktie voor het platteland of Bestuursfunktie of
Industriele Werkgelegenheid of
Een belangrijk deel van het bankwezen is er gevestigd
7. Economische en sociale aspekten van Brazilië
a 2p
 Immigratie van miljoenen Europeanen in de 19de en twintigste eeuw met een
hoger ontwikkelingsniveau en meer ambachtelijke- industriele ervaring dan de
Braziliaan. Dit bracht voor veel potentiele ondernemers en gekwalificeerde
arbeidskrachten of
 Door het opkomen van een krachtige agrarische sector ontstond van een
welvarende bevolking die een goede afzetmarkt vormde voor de
industrieprodukten. of
 Buitenlandse investeerders die aldaar de aanleg van infrastuctuur en
industrieen bekostigden of
 De koffiecultuur gaf Brazilie de beschikking over een eigen kapitaal dat zij in de
industrie konden investeren. of
 De aanwezigheid van belangrijke natuurlijke hulpbronnen: naaldwoudbossen in
het zuiden en de mineralen van Minas Gerais
b 2p Te weinig ontwikkelde agrarische produktie
Lage inkomsten vd agrarische beroepsbevolking
te weinig Niet- Agrarische werkgelegenheid voor de vele platte landers die niet over
grond beschikken
verborgen werkloosheid
2p
c
Urbanisatie, of ontstaan van uitgestrekte armoedewijken rondom de steden
overmatige groei van de tertiaire sector of
toename van de informele sector
2p
d
USA, en Japan
e 2p milieu : ernstige ontbossing met negatieve gevolgen voor de bodem
Bevolking: decimeren van de Indiaanse bevolking
Page 3 of 3
Download