Overeenkomst Partnerprogramma

advertisement
Overeenkomst PartnerProgramma
In deze overeenkomst zijn de voorwaarden en regels opgenomen aan welke StudyTravel en
elke deelnemer aan het PartnerProgramma van StudyTravel (hierna genoemd partner) zich
dienen te houden.
1. Inschrijving in het PartnerProgramma
Om deelname aan het PartnerProgramma aan te vragen dient het aanvraagformulier geheel
naar waarheid ingevuld te worden. StudyTravel kan naar eigen inzicht een aanvraag
weigeren zonder verdere toelichting. Partners dienen zich met een voor StudyTravel (in
zekere zin) relevante site aan te melden. In geen geval mag de site ongewenst zijn.
Ongewenste sites zijn onder andere sites die zich bezig houden met
seksuele/pornografische onderwerpen, gewelddadige onderwerpen, illegale zaken en/of
discriminatie op basis van ras, geloof, nationaliteit, handicap of seksuele geaardheid. Ook
als na acceptatie blijkt dat een site niet (meer) overeenkomt met de activiteiten van
StudyTravel, kan de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere toelichting door StudyTravel
beëindigd worden.
2. Links
Na acceptatie plaatst de partner één of meerdere links vanaf één of meerdere websites naar
de website van StudyTravel. De correcte werking van de links is de verantwoordelijkheid van
de partner. StudyTravel kan op elk moment assisteren om de links op correcte wijze te
plaatsen. Links mogen bestaan uit een tekstlink of een banner. Elke andere vorm van
promotie van StudyTravel dient in overleg met en met goedkeuring van StudyTravel te
gebeuren. Het is niet toegestaan enige promotie voor StudyTravel te bedrijven die opgevat
kan worden als spam, noch om een derde partij ertoe aan te zetten dit te doen.
3. Commissies op afgeronde boekingen
Voor elke afgeronde boeking (zie punt 5) ontvangt de partner een commissie volgens het
schema dat te vinden is in zijn/haar persoonlijke dossier onder de kop ‘Introductie’.
De commissie loopt snel op van € 10,- tot € 90,- per afgeronde boeking. De commissie wordt
uitgekeerd aan de partner via welke de klant StudyTravel voor het eerst heeft gevonden.
StudyTravel verplicht zich hierbij ook bij een eerste telefonisch contact navraag te doen hoe
de klant StudyTravel gevonden heeft.
4. Cookies
In het PartnerProgramma wordt gebruik gemaakt van cookies met een levensduur van 18
maanden. Dus als de klant binnen 18 maanden rechtstreeks naar onze site gaat om te
boeken, is bekend via welke partner hij ons gevonden heeft. Indien een klant zelf de cookies
verwijdert, kan StudyTravel niet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit dat een partner
niet te achterhalen is en er dus geen commissie kan worden uitgekeerd. StudyTravel
probeert dit te voorkomen door een klant (als hij online een brochure aanvraagt of een vraag
stelt) in het klantenbestand op te nemen met automatische vermelding van de partnercode.
Hierdoor is bekend welke partner een commissie zal ontvangen indien de klant in een later
stadium per post of online boekt.
5. Afgeronde boekingen
Afgeronde boekingen zijn alle boekingen waarvoor StudyTravel een inschrijfformulier
ontvangt (per post, fax of online), waarvoor de beschikbaarheid door het taalinstituut
bevestigd wordt, waarvoor StudyTravel de volledige betaling ontvangen heeft en die niet
voor aanvang van de taalreis of tijdens de taalreis geannuleerd wordt.
6. Betaling van commissie
De uitbetaling van de commissie gebeurt elk kalenderkwartaal per bank of giro. Echter, als
de uit te betalen commissie minder is dan € 50,- wordt deze een kwartaal doorgeschoven.
7. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst blijft geldig totdat de partner of StudyTravel de samenwerking opzegt.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Resterende commissies worden uitbetaald zodra
een boeking een afgeronde boeking is, dat wil zeggen dat de commissie wordt uitbetaald
aan het eind van het kwartaal waarin de taalreis beëindigd wordt.
8. Verwerken van de boekingen
StudyTravel is als enige verantwoordelijk voor een juiste afwikkeling en verwerking van
boekingen en annuleringen, voor betalingen en klantenservice. StudyTravel is echter niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid. Boekingen die geannuleerd worden wegens het
niet beschikbaar zijn van de gewenste reis, cursus en/of accommodatie, worden beschouwd
als niet-afgeronde boekingen. Hiervoor is dus geen commissie verschuldigd.
9. Reis/cursusvoorwaarden
Klanten die zich via een partner inschrijven voor een cursus worden beschouwd als klanten
van StudyTravel. Partners van StudyTravel is niet toegestaan op enige wijze aanbiedingen,
kortingen e.d. aan te bieden of te accepteren uit naam van StudyTravel. Op alle boekingen
zijn de reis/cursusvoorwaarden van toepassing van StudyTravel, ook ten aanzien van
annuleringen en klachten. Partners van StudyTravel hebben geen bevoegdheid m.b.t. de
reis/cursusvoorwaarden op enige wijze uitspraken te doen of afspraken te maken. Wordt dit
wel gedaan, dan neemt StudyTravel hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
10. Wijzigingen PartnerProgramma
StudyTravel behoudt zich het recht de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen
indien noodzakelijk. Indien dit gebeurt, worden de nieuwe voorwaarden op de website
gepubliceerd en ontvangen alle partners een e-mail waarin ze op de hoogte worden gesteld
van de wijzigingen. Als deze wijzigingen onacceptabel zijn voor een partner, kan de partner
schriftelijk het partnerschap opzeggen. Als deelname aan het PartnerProgramma niet wordt
stopgezet, betekent dit een bindende acceptatie van de nieuwe voorwaarden.
11. Website StudyTravel
StudyTravel behoudt zich het recht de inhoud van de website te wijzigen zonder
voorafgaande aankondiging. StudyTravel kan niet verzekeren dat de website zonder
storingen en fouten zal functioneren maar verplicht zich al het mogelijke te doen om zulks te
voorkomen. Voor eventuele gevolgen van storingen is StudyTravel niet aansprakelijk.
12. Gebruik van naam en logo
Het gebruik van naam en logo van StudyTravel is alleen toegestaan na toestemming van
StudyTravel. Partners stemmen toe naam en logo van StudyTravel niet te gebruiken zodanig
dat StudyTravel in een kwaad daglicht wordt gesteld, of in een negatieve contekst. Partners
stemmen toe vertrouwelijke informatie van StudyTravel niet met derden te delen.
13. BTW
Voor zover van toepassing is het afdragen van BTW en eventuele andere belastingen de
verantwoordelijkheid van de partner.
14. Nederlands recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Download