1. Voorzieningen Ketenzorg Arnhem Geplaatst

advertisement
1 Voorzieningen Ketenzorg Arnhem
De huisartsenpraktijken kunnen van de volgende voorzieningen van Ketenzorg Arnhem
gebruik maken:
1. Begeleiding, advisering en rapportage vanuit de ketenzorg Onze Huisartsen:
 Jaarlijkse kwaliteitsrapportage diabeteszorg m.b.t. proces- en uitkomstindicatoren
 Advies/begeleiding van praktijkconsulent, kaderarts en internist-consulent
(inhoudelijke vragen, organisatie van diabeteszorg, implementatie richtlijnen etc.)
 Scholingsaanbod voor huisartsen en POH o.a. in samenwerking met de WDH
2. Standaard diabeteszorg bij zorgpartners voor individuele patiënten:
 fundusscreening (1 keer per 2 jaar, of op indicatie)
 1-4 keer lab bepalingen (kwartaal- en jaarcontrole) en eventuele extra controles
op indicatie
3. Aanvullende diabeteszorg door kaderarts en praktijkconsulent (op verzoek van
Huisartsenpraktijk)
 Expertise praktijkorganisatie en inhoudelijke ondersteuning
 Hulp bij instellen op insuline
4. Nog in ontwikkeling:
 Educatie en EHealth
Productomschrijving
De huisartsenpraktijken leveren de huisartsenzorg aan patiënten met diabetes type 2
volgens de richtlijnen zoals beschreven in dit zorgprogramma.
De praktijk ontvangt per geïncludeerde patiënt een vergoeding per kwartaal van
Ketenzorg Arnhem, mits aan de contractuele voorwaarden wordt voldaan.
De zorg die in het kader van de diabetes DBC wordt geleverd door de huisartsenpraktijk
bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Opsporing
2. Diagnostiek
3. Risico-inventarisatie bij nieuwe patiënten
4. Educatie: diabetes algemeen, behandeling, controles, leefstijl, voeding,
voetverzorging, ontregeling bloedsuiker, advies beweging
5. Behandeling (incl. instellen op insuline)
6. Kwartaal- en jaarcontroles (incl. glucosebepaling door praktijk tijdens
kwartaalcontroles
7. indien andere lab bepalingen niet geïndiceerd zijn; incl. voetonderzoek)
8. Verwijzing naar en consultatie van derden
Het instellen op insuline valt ook onder de DBC. Voor patiënten die insuline gebruiken is
een opslag in het tarief opgenomen.
Download