Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Michigan Hand

advertisement
Uitgebreide toelichting van het meetinstrument
Michigan Hand Outcomes QuestionnaireDutch Language Version
(MHOQ-DLV)
21 januari 2010
Review: Sandra Joeris
Invoer: Eveline van Engelen
1
Algemene gegevens
Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio
Bovenste extremiteiten
Aandoening
(ICD)
Overige
(Overig, ongespecificeerd)
Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)
Activiteiten
Participatie
Sensorische functies en pijn
2

Korte beschrijving  De MHOQ-DLV vraagt (totaal 57 items) naar de mening van de
patiënt over zijn handen en zijn gezondheid. Deze lijst wordt gebruikt om erachter te komen
hoe de patiënt zich voelt en in welke mate hij in staat is om dagelijkse activiteiten uit te
voeren. De vragen richten zich op de toestand van de patiënt in de afgelopen week (een
uitzondering in deel 3 waarop de toestand van de laaste 4 weken wordt afgevraagd.). Er
wordt binnen 6 domeinen het probleem in kaart gebracht: totale handfuctie, ADL,
werksituatie, werkprestatie, pijn, esthetica en tevredenheid.1,2,5

Doelgroep  Patiënten met hand- en polsklachten.6

Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Chung KC, Hamill JB, Walters MR, Hayward RA, 19982
 Nederlandse versie  Huijsmans R, Sluter H, Aufdemkampe, 20011
Doel van het meetinstrument


Inventariserend
Evaluatief
1
3
Soort / vorm van het meetinstrument





Vragenlijst
Opbouw  totaal 57 items, 6 subcategorieën:
totale handfuctie, ADL, werksituatie, werkprestatie, pijn, esthetica,
tevredenheid2
Invulinstructie  ja
Beantwoord elke vraag door het antwoord te omcirkelen. Als u twijfelt
hoe u een vraag moet beantwoorden, kiest u dan voor de mogelijkheid
die uw keuze het meest benadert.1
Meetniveau  per item (items 1,2 ,3,5,6): wijze score (1-5); meetniveau ordinaal
Zeer goed(1), Goed(2), Redelijk(3), Slecht(4), Erg slecht(5)
Uitzondering: item 4: wijze van score (1-5); meetniveau ordinaal
Altijd(1), Vaak(2), Soms(3), Zelden(4), Nooit(5)
Meetniveau  totale score; wijze van score (zie tabel 1 en instructie)1
Interpretatie en scoring:
- bij het onderdeel pijn geeft een hogere score meer pijn aan
- bij de andere 5 onderdelen geeft een hogere score een betere handfunctie aan
- de som van elk onderdeel is de ruwe score; deze score wordt omgezet in een score die
kan varieëren van 0 tot 100
- de score van de aangedane hand wordt verkregen door de score van linker- en
rechterhand te bepalen (als beide zijn aangedaan bv. reuma kunnen de scores van linkeren rechterhand worden gemiddeld
- het scoringsmechanisme wordt in tabelvorm vermeld (zie tabel):
Tabel 1: Scoring MHOQ
Onderdeel
Recording*
Ruwe Score**
Score***
(* voor 2 vragen moeten
de antwoorden
gerecodeerd worden om
de juiste score te krijgen)
( **som van de
antwoorden voor elk
onderdeel)
(*** om een totaalscore te krijgen
moeten de scores van de
verschillende onderdelen worden
opgeteld en hierna gedeeld worden
door 6.
Totale
handfunctie
ADL
geen
5 tot 25
(ruwe score -25)/20* 100
geen
Werkprestatie
Pijn
geen
vraag 2: (1= 5) (2=4)
(4= 2) (5=1)
5 tot 25
7 tot 35
5 tot 25
5 tot 24
Esthetica
vraag 1: (1= 5) (2=4)
(4= 2) (5=1)
geen
Tevredenheid
4 tot 20
(ruwe score -25)/20* 100
(ruwe score-35)/ 28* 100
(ruwe score- 5) / 20* 100
als vraag 1 gelijk is aan 5, dan is
de pijnscore gelijk aan 100.
wanneer vraag niet gelijk is aan
5, dan: ( ruwe score- 5)/ 20* 100
(ruwe score- 4)/ 16* 100
6 tot 30
(ruwe score- 30)/ 24* 100
2
1 hand =
2 hand=
Aandachtspunten bij de scoring:
- wanneer er antwoorden missen bij een onderdeel kan dit effect hebben op de validiteit.
- wanneer 50% van een onderdeel niet werd beantwoord dan kan dit onderdeel niet
deelnemen aan de score
- voor onderdelen waar minder dan 50% mist, kan het gemiddelde van de wel ingevulde
vragen gelden als het gemiddelde van het gehele onderdeel
- de totale score van de MHQ-DLV kan berekend worden door alle onderdelen samen te
rekenen en dit totaal door zes te delen
- als er twee of meer onderdelen niet zijn ingevuld dan kan er geen totaalscore berekend
worden
4
Verkrijgbaarheid



5
Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl
Geschatte kosten  gratis te downloaden
Copyright  ja
Methodologische kwaliteit

Interne consistentie 
Cronbach´s alpha ligt tussen 0.7-0.95.

Reproduceerbaarheid
 Betrouwbaarheid (reliability) 
Test-hertest reliability ligt bij een ICC > of gelijk 0.7.5
 Overeenkomst (agreement) 
Kappa of SEM zijn acceptabel.5

Validiteit
 Content validity 
Patiënten en experts waren betrokken tijdens de selectie en reductie.5
 Criterion validity 
Specifieke hypotheses worden gesteld en meer dan 75% van de resultaten komen
overeen met deze hypotheses. 5
 Construct validity  gegevens niet bekend
 Concurrent Validity  gegevens niet bekend
3

Responsiviteit / longitudinale validiteit
Populatie
Reumatoïde artritis (n=28)
Verandering score Effect size
- 7.2 3
- 0.72, -0.52 en -1.99 3
11.3+/- 7.2
1.3+/-5.7
-3.9+/- 10.9
 De responsiveness ratio is – 1.993
 De verandering totaal bedraagt +13.24
 De standardized response mean bedraagt 0.8 voor de gehele lijst4
In de volgende opsomming zijn oordelen over de MHOQ uitgewerkt:
- de MHQ geeft een lage responsiviteit voor patiënten met een carpaal tunnel syndroom
(release)4
- de MHQ is responsief in de eerste drie maanden na een distale radius fractuurbehandeling5
- de responsiviteit voor alle onderdelen is medium5
6
Hanteerbaarheid / feasibility





7
Taal  Orgineel Engels2, vertaling Nederlands1
Benodigdheden  invulformulier
Randvoorwaarden  geen
Benodigde tijd  max. 15 min.
Gebruikershandleiding  nee
Normgegevens

Uitkomstklassen en normgegevens 
Interpretatie van de waardes/uitkomsten: een hogere score wijst op een betere handfunctie,
behalve bij het onderdeel pijn, daar geeft een hogere score meer pijn aan.
4
8
Overige gegevens
9
Literatuurlijst
1. Huijsmans R, Sluter H, Aufdemkampe G. Michigan Hand Outcomes Questionnaire-DLV: een
vragenlijst voor patiënten met handfunctieproblemen. Fysiopraxis. 2001;9:38-41
2. Chung KC, Pillsbury S, Walters MR, Hayward R. Reliability and validity testing of the
Michigan Hand Outcomes Questionnaire. Journal of hand surgery. 1998 Jul;23(4):575-583
3. Van der Giesen FJ, Nelissen PD, Arendzen JH. Responsiveness of the Michigan Hand
Outcomes Questionnaire–Dutch Language Version in patients with rheumatoid arthritis.
Archives of physical medicine and rehabilitation. 2008 Jun;89(6):1121-1126
4. Chatterjee SJ, Price PE. Comparative responsiveness of the Michigan Hand Outcomes
Questionnaire and the Carpal Tunnel Questionnaire after carpal tunnel release. Journal of hand
surgery. 2009 Feb ;34(2):273-280
5. Kotsis SV, Lau FH, Chung KC. Responsiveness of the Michigan Hand Outcome
Questionnaire and physical measurements in outcome studies of distal radius fracture
treatment. Journal of hand surgery. 2007 Jan;32(1):84-90
6. Schoneveld K, Wittink H, Takken T. Clinimetric evaluation of measurement tools used in
hand therapy to assess activity and participation. Journal of hand therapy. 2009 JulSep;22(3):221-235
5
Download