Paasgezinsdienst

advertisement
Paasgezinsdienst
Datum:
Tijd:
Locatie:
6 april 2015
09.30 uur
CGK Huizen
Organist:
Piano:
Blokfluit:
Hoorn:
Dwarsfluit:
Arjen Miedema
Peter Visser / Wendy Willems-Wieten
Gerben van Zuijlen
Gertjan van Zuijlen
Monique van Houweling
Samenzang: Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem)
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Welkom en gebed
Samenzang: Opwekking voor kids 85
1. Als ik mijn ogen sluit
en denk aan Golgotha
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis
zie wat de mensen doen
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.
2. Ik hoor opnieuw zijn stem
die roept: ‘Het is volbracht’.
En daarna wordt het stil,
't is donker als de nacht.
Toen stierf hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
dat hij dit deed voor mij
3. Ik doe mijn ogen dicht
en vouw mijn handen stil.
Ik bid met heel mijn hart,
wat ik hem zeggen wil:
Heer, aan dat houten kruis,
droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend
die zoveel hield van mij.
Uitleg paasproject
Samenzang UaM 160: 1 en 5
1. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
Heer, wij prijzen uw Naam!
5. Maranatha, Heer Jezus kom terug.
Maranatha, Heer Jezus kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
Heer, wij prijzen uw Naam!
Tableau vivant 1: Markus 16: 1-8
1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria
Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome
specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.
2 En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen
zij bij het graf, toen de zon opging.
3 En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen
van de ingang van het graf wegrollen?
4 En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold
was, want hij was heel groot.
5 En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de
rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit,
lang gewaad, en zij waren ontdaan.
6 Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt
Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt!
Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd
hadden.
7 Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus,
dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien,
zoals Hij u gezegd heeft.
8 En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het
graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen
aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij
waren bevreesd
Kinderen zingen: De Heer is waarlijk opgestaan
Vrouwen uit Jeruzalem,
Kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk op gestaan.
Halleluja.
En hoe groot was hun verdriet,
Want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk op gestaan.
Halleluja.
Maar een engel sprak hen aan:
‘Die gij zoek is opgestaan.’
De Heer is waarlijk op gestaan.
Halleluja.
Tableau 2-Johannes 20: 2-10
2 Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en
naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen
hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en
wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.
3 Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en
zij kwamen bij het graf.
4 En die twee liepen samen, maar de andere discipel
snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste
bij het graf.
5 En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen,
maar toch ging hij er niet in.
6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het
graf wel binnen en zag de doeken liggen.
7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag
hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold,
op een andere plaats.
8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het
graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en
geloofde.
9 Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de
doden moest opstaan.
10 De discipelen dan gingen weer naar huis.
Kinderen zingen: De steen is weg
Een steen op het graf
Die kan er niet af
Iedereen treurt
Maar kijk 'es wat er is gebeurd
De steen is weg
De weg is vrij
Het graf is leeg
De pijn voorbij
Want Jezus leeft
En de steen is weg weg
Helemaal weg
Een steen op mijn hart
Zo zwaar en zo zwart
Het komt nooit meer goed
Maar kijk 'es hier wat Jezus doet
De steen is weg
Mijn hart is vrij
Ik voel me nieuw
God is bij mij
Wat Jezus leeft
En de steen is weg weg
Helemaal weg
Foetsie
Tableau 3-Johannes 20: 11-18
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl
zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een
aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de
plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij
zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen
hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd
hebben.
14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar
achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat
Jezus het was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie
zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen
Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij
dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem
weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en
zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben
nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn
broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader
en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat
zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd
had.
Kinderen zingen: Hij leeft
Maria kwam bij het graf
En huilde om haar heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij leeft, Hij leeft
Vertelling
Samenzang: Paasprojectlied God wint
Couplet 1:
soms kijk je ergens naar
maar kun je het niet zien
soms hoor je ’t wel
maar luister je niet
soms eet je vlug en snel
maar proef je eig’lijk niets
soms voel je het wel
maar raakt het je niet
Refrein:
God wint door klein te blijven
God wint door geboeid te zijn
God wint door te houden van de vijand
God wint door lijden en door pijn
God wint door Zijn Zoon te geven
God wint door het sterven heen
ja Jezus stond op, de dood is niet het einde
Gods liefde overwint
Couplet 2:
soms kun je iets ruiken
maar zegt de geur je niets
soms kun je ‘t merken
maar snap je het niet
maar als je heel goed luistert
goed kijkt, proeft, ruikt of voelt
dan pas ontdek je
wat God bedoelt
Refrein:
God wint door klein te wezen
God wint door geboeid te zijn
God wint door te houden van de vijand
God wint door lijden en door pijn
God wint door Zijn Zoon te geven
God wint door het sterven heen
ja Jezus stond op, de dood is niet het einde
Gods liefde overwint
ja Jezus stond op, de dood is niet het einde
Gods liefde overwint
Samenzang: Psalm 118: 2, 5, 8 NB (5 en 8
bovenstem)
2. Ik werd benauwd van alle zijden
en riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde en bevrijdde,
Hij deed mij in de ruimte staan.
De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:
ik zie op al mijn haters neer.
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
8. De steen, dien door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heeren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
Samenzang: Psalm 134: 1, 2 en 3 NB (2 en 3
bovenstem)
1. Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
2. Die in het huis des Heeren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
Afsluiting en dankgebed
Inzamelen van de gaven en muzikaal intermezzo
Samenzang: Opwekking 710
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Bedankt voor uw komst!
Wij wensen u een gezegende tweede paasdag!
Bijbelkring Together
&
Zondagsschool Zaait aan alle wateren
Download