Nieuwsbrief Colofon | Inhoud

advertisement
juni
2013
|
n r. 1 9
Colofon | Inhoud Nieuwsbrief
Een passie voor
Een passie voor het
creëren van enthousiasme
het creëren van
enthousiasme
1
Nieuwe fiscale
maatregelen
2
Uit het economisch
een belangrijk gevoel van verantwoordelijkheid.
We zijn terecht blij dat Philippe Naert de functie van voorzitter van onze Raad van Bestuur
Dit is waar ik goed in ben, vertelt ons
opneemt. De basis van ons werk is meten: risi-
Professor Dr. Philippe Naert, sinds maart
co’s, rendement, kosten. De kern van ons werk
onafhankelijk bestuurder en voorzitter
is omgaan met mensen en uitwerken van oplos-
van de Raad van Bestuur bij VGD Family
singen gericht op duurzaamheid. We zijn er dan
Office.
ook van overtuigd dat we met Philippe de juiste
persoon aan onze zijde hebben om onze organi-
woordenboek:
Sharpe Ratio het grijpen van kansen komen ook samen met
4
Verantwoordelijke uitgever:
Katrien Yde - Spinnerijstraat 12,
9240 Zele - [email protected]
Redactie: Kaat Gunst, Miek Vandecasteele, Koen Steeland, Stefaan Vanden
Berghe, Pieter Van Neste, Katrien Yde,
VGD Legal
De redactie heeft er naar gestreefd deze
uitgave zo zorgvuldig mogelijk samen te
stellen. Zij kan evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
onvolledige of onjuiste informatie.
Philippe Naert is onderzoeker, professor en
satie te laten groeien en ons enthousiasme uit
ondernemer. Hij werd bekend als decaan van
te dragen.
■
de gerenommeerde business scholen INSEAD,
Neyenrode en TiasNimbas. Philippe Naert is
zoon van een huisarts en werd burgerlijk ingenieur. “We waren thuis met zes en elk greep de
kans om zich te ontwikkelen”. Philippe Naert
bracht in zijn academische carrière zijn wiskundig inzicht binnen in het domein van marketing.
Zowel ‘meten’ als ‘marketing’ zullen doorheen
zijn hele loopbaan terugkomen.
“Ik ben niet iemand die geschikt is om op de
winkel te letten”. Philippe Naert geeft aan dat
hij niet de man is met enkel focus op het behoud
van wat er is. Hij zoekt groei en koppelt die aan
duurzaamheid. Dit is voor Philippe Naert geen
inhoudloos begrip: “Ik geloof sterk in een meer
maatschappelijk bewustzijn”. Ontwikkeling en
Professor Dr. Philippe Naert
family office
Nieuwe fiscale maatregelen
Bovendien zal men nagaan of de dividendpolitiek die gedurende de laatste
vijf jaar bestond, behouden blijft. Het zou volgens de wetgever anders te
1.De roerende voorheffing op liquidatieboni wordt
opgetrokken
interessant zijn om de jaarlijkse dividenden niet meer uit te keren en op die
manier op termijn een belastingbesparing te bekomen.
De roerende voorheffing die verschuldigd is op liquidatieboni zal vanaf 1
oktober 2014 opgetrokken worden van 10% naar 25%. Een liquidatiebo-
3.Het verlaagd tarief van 15% heruitgevonden voor KMO’s
nus is alles wat uitgekeerd wordt naar aanleiding van de liquidatie van een
Ter versteviging van het eigen vermogen van de KMO’s, wordt het verlaagd
vennootschap na aftrek van het gestorte kapitaal. In het komende jaar kan
tarief van 15% roerende voorheffing terug uitgevonden. Nieuwe aande-
dus nog geliquideerd worden tegen het huidige tarief van 10% RV.
len op naam van KMO’s die vanaf 2013 onderschreven worden in cash, en
ononderbroken in bezit blijven van de aandeelhouder kunnen vanaf het
2.Een dividend tegen betaling van 10% roerende
voorheffing, het kan… even
vierde jaar een dividend uitkeren waarop slechts 15% roerende voorhef-
Tot 30 september 2014 kan van dit gunstregime gebruik gemaakt worden.
als kleine vennootschap). De eerste twee jaren is 25% RV verschuldigd en
Dit althans volgens het voorontwerp van Programmawet dat tegen eind
het derde jaar 20%.
fing verschuldigd is (ongeacht of de vennootschap dan nog kwalificeert
juni definitief in wetgeving zal gegoten worden. Concreet kunnen de belaste reserves vanaf 1 juli geïncorporeerd worden in het kapitaal tegen de
Bij het ononderbroken bezit van de aandelen wordt een uitzondering voor-
betaling van 10% roerende voorheffing. Na verloop van vier jaar kan een
zien in het geval de aandelen wijzigen van eigenaar ten gevolge de wettelij-
kapitaalverlaging gedaan worden vrij van roerende voorheffing. De zaak-
ke erfopvolging of in het geval de aandelen in volle eigendom geschonken
voerder of bestuurder dient zelf de nodige stappen te ondernemen om een
worden in rechte lijn of tussen echtgenoten. Ook wanneer ten gevolge de
algemene vergadering samen te roepen waar er beslist kan worden om
wettelijke erfopvolging een aandeel opgesplitst wordt in blote eigendom en
een kapitaalverhoging of –verlaging door te voeren.
vruchtgebruik, blijft de gunstregel van kracht.
Mits vier jaar wachten kan bijgevolg 15% roerende voorheffing uitgespaard
worden.
4.Roerende inkomsten
De interesten die ontvangen werden tussen 1 januari en 31 december 2012
Voor wie in tussentijd toch een kapitaalverlaging wil doorvoeren, is een
waren onderhevig aan 21% roerende voorheffing.
overgangssysteem voorzien:
• 15% RV gedurende de eerste twee jaar (verhoogd met de 10% RV die bij
Uitzonderingen op deze regel zijn de interesten die ontvangen werden op
incorporatie betaald werden, bekomt men een totaal tarief van 25%),
een spaarboekje. Deze bleven vrijgesteld tot een bedrag van 1.830 EUR,
• het derde jaar wordt 10% RV gerekend (+10% RV bij incorporatie van de
wat extra ontvangen werd bleef onderhevig aan 15% roerende voorheffing.
belaste reserves = totaal tarief van 20%),
• het vierde jaar wordt 5% RV ingehouden (+10% RV bij incorporatie van de
Ook de Leterme staatsbon blijft het tarief van 15% roerende voorheffing
genieten.
belaste reserves = 15% RV in totaal).
Het basistarief van 25% voor dividenden werd behouden. Enkel de dividenBij niet KMO vennootschappen gelden andere termijnen. Grote vennoot-
den die voorheen belastbaar waren aan slechts 15%, ondergingen in 2012
schappen moeten acht jaar wachten alvorens een kapitaalverlaging te
een verhoging van roerende voorheffing tot 21%.
kunnen doorvoeren vrij van roerende voorheffing. Het overgangssysteem
Eveneens werd de zogenaamde rijkentaks ingevoerd. Natuurlijke perso-
verloopt bij grote vennootschappen als volgt : 15% extra roerende voorhef-
nen die in 2012 meer dan 20.020 EUR aan interesten en dividenden ontvin-
fing gedurende de eerste 4 jaar; 10% extra RV tijdens het vijfde en zesde
gen zijn een bijkomende bijdrage van 4% verschuldigd op alle intresten en
jaar en 5% extra RV tijdens het zevende en achtste jaar.
dividenden waarop in 2012 slechts 21% werd ingehouden.
We dienen echter op te merken dat enkel de belaste reserves die reeds
Wat de aangifte in de personenbelasting betreft, kan men drie situaties
bestonden voor 31 maart 2013 en deze goedgekeurd op de algemene
onderscheiden:
vergadering ten laatste gehouden op 31 maart 2013 zullen kunnen genie-
1.Als de grens van 20.020 EUR niet overschreden wordt, dan moet niets
ten van een verlaagde voorheffing indien ze geïncorporeerd worden gedu-
aangegeven worden
rende het laatste afgesloten boekjaar voor 1 oktober 2014. Concreet bete-
2.Als de grens van 20.020 EUR wel overschreden wordt en er werd door
kent dit dat indien de vennootschap afsluit op 31 december de incorporatie
de bank al een bijkomende heffing van 4% ingehouden op alle roerende
zal moeten plaatsvinden voor 31 december 2013. Indien nodig kan het
inkomsten waar het tarief van 21% van toepassing was, dan moet even-
lopende boekjaar verkort of verlengd worden.
min een extra aangifte gedaan worden.
3.Enkel als de grens van 20.020 EUR overschreden wordt en niet op alle
roerende inkomsten waar het tarief van 21% van toepassing was, de
2.Alle intresten en dividenden waarop 21% + 4 % reeds werd ingehouden
moet NIET aangegeven worden.
bijkomende 4% werd ingehouden, dan dient u in de aangifte personenbelasting alle interesten en dividenden te vermelden die u genoten hebt,
behalve deze waarop reeds 21% + 4% ingehouden werd.
3.Alle dividenden en intresten waarop 25% werd ingehouden moeten
netto – zijnde na vermindering van de betaalde roerende voorheffing –
ingevuld worden in de code 1160/2160 van het aangifteformulier.
In alle drie de situaties moet de belastingplichtige verklaren (aankruisen
Piet : 15.000 EUR – 25 % x 15.000 EUR = 11.250 EUR (code 1160)
code 1440/2440) geen inkomsten te hebben verkregen die nog aanleiding
An : 15.000 EUR – 25% x 15.000 EUR = 11.250 EUR (code 2160)
kunnen geven tot bijkomende heffing. Dus ook wanneer er geen aangifteplicht is (situatie 1 en 2). Enkel wanneer de roerende inkomsten uitsluitend
4.Alle dividenden en intresten waarop 21% werd ingehouden moeten
bestaan uit inkomsten die niet meegerekend worden voor het berekenen
netto – zijnde na vermindering van de betaalde roerende voorheffing -
van het grensbedrag, hoeft u deze verklaring niet af te leggen.
en waarop de 4% nog niet werd ingehouden, ingevuld worden in de code
1161/2161 van het aangifteformulier.
Om het grensbedrag te beoordelen dient rekening gehouden te worden
Piet : 20.020 EUR – (15.000 EUR – 3.000 EUR) = 2.020 EUR
met de interesten en dividenden waar 15, 21 of 25% roerende voorheffing
(5.000 EUR + 1.000 EUR (2.000 EUR : 2)) – 2.020 EUR = 3.980 EUR boven
op ingehouden werd. Inkomsten die niet meegerekend worden bij de bepa-
het grensbedrag van 20.020 EUR
ling van het grensbedrag zijn: de liquidatieboni, interesten genoten op de
Netto : 3.980 EUR – 25% x 3.980 EUR = 2.985 EUR (code 1161)
Leterme-staatsbon, roerende inkomsten die geen interesten of dividenden
An : 20.020 EUR – (15.000 EUR - 5.000 EUR) = 20 EUR
zijn (zoals auteursrechten, inkomsten uit verhuring van roerende goede-
1.000 EUR (2.000 EUR : 2) - 20 EUR = 980 EUR boven het grensbedrag van
ren), het belastingsvrije deel van de interesten op spaarboekjes,…
20.020 EUR
Netto : 980 EUR – 25% x 980 = 735 EUR (code 2161)
Het grensbedrag van 20.020 EUR geldt per belastingplichtige. Het is dus
belangrijk om te weten of de roerende inkomsten eigen of gemeenschap-
Wij adviseren om de documenten die u van de verschillende financi-
pelijk zijn. Indien men gehuwd is volgens het stelsel scheiding van goede-
ële instellingen ontvangt zorgvuldig na te kijken op de juistheid van de
ren zullen de inkomsten van het eigen vermogen eigen zijn. Bij het wettelijk
verstrekte gegevens.
stelsel zijn ook de inkomsten uit eigen vermogen toch gemeenschappelijk
tenzij anders werd voorzien in het huwelijkscontract. Bovendien worden
Vanaf aanslagjaar 2014 zal geen bijkomende heffing meer verschuldigd
de roerende inkomsten van minderjarige kinderen in gelijke helften toege-
zijn. Niemand zal dan nog verplicht zijn om interesten of dividenden aan te
voegd aan de roerende inkomsten van de ouders.
geven waarop reeds bevrijdende roerende voorheffing werd ingehouden.
Een uniform tarief van 25% geldt, mits een aantal uitzonderingen.
Een voorbeeld ter verduidelijking :
An en Piet zijn gehuwd volgens het stelsel scheiding van goederen en
De aangifte personenbelasting dient dit jaar ingediend te worden voor
26/06 wanneer de aangifte op papier ingediend wordt. U krijgt uitstel tot
hebben een dochter Lies die minderjarig is.
17/07 indien u de aangifte via tax-on-web indient. Indien een mandataIntresten en dividenden
Piet
An
25%
15.000 EUR
15.000 EUR
21%
5.000 EUR
21% + 4%
3.000 EUR
Lies
2.000 EUR
5.000 EUR
ris gevolmachtigd wordt om de aangifte in te dienen heeft deze tijd tot
16/10 om de aangifte online in te dienen. Een mandataris kan ook na 17/07
aangeduid worden, mogelijks krijgt u in dat geval wel een schrijven van
de administratie om u eraan te herinneren dat u de aangifte nog niet hebt
ingediend. Met vragen omtrent het invullen van uw aangifte personenbelasting kan u steeds bij de specialisten van VGD Family Office terecht.
■
1. Bepalen van de grens van 20.020 EUR per belastingplichtige.
Piet : 15.000 EUR + 5.000 EUR + 3.000 EUR + 1.000 EUR (2.000 EUR : 2)
= 24.000 EUR
An : 15.000 EUR + 5.000 EUR + 1.000 EUR (2.000 EUR : 2) = 21.000 EUR
Voor beiden belastingsplichtige wordt de grens van 20.020 EUR overschreden. Gezien de bijkomende heffing van 4% niet op alle intresten
en dividenden waarop 21% verschuldigd was werd ingehouden, is er
een aangifteplicht.
family office
Uit het economisch woordenboek:
Sharpe Ratio
Bij VGD Family Office treden we dit echter niet bij en zien we risico als
• Erg complex: risico laat zich niet vatten in 1 cijfer of via 1 benadering
• Nominaal: het risico van een investering is de kans op structureel kapi-
In de vorige editie van deze nieuwsbrief hebben we de “Maximum
taalverlies op termijn, wat zich niet laat vatten als ‘schommelingen
Drawdown” belicht als een veelvuldig aangewende maatstaf voor
gemeten in het verleden’.
risico, gebruikt in de beoordeling van investeringsfondsen.
We hebben toen toegelicht dat deze maatstaf weinig relevant is om
De basis van moderne portefeuille theorie vertrekt vanuit standaardnor-
toekomstig risico in te schatten. Een nog frequenter voorkomende
maal verdeelde rendementen (de kans op excessen is klein) en rationele,
maatstaf voor risico is de zogenaamde “Sharpe Ratio”.
volledig geïnformeerde investeerders die niet geconfronteerd worden met
transactiekosten. We menen dat dit “laboratorium” veronderstellingen
De theorie van Sharpe is eenvoudig: investeerders zullen de investering
zijn die niet zomaar kunnen overgenomen worden in de praktijk. Ze zijn
verkiezen die het hoogste rendement brengt bij een bepaald risico. Of nog:
echter de basisveronderstellingen waarop de Sharpe ratio gebaseerd is.
hoe hoger de Sharpe ratio, hoe beter het rendement was ten overstaan van
We zijn het eens met Sharpe dat 2 investeringsfondsen die over een bepaal-
het genomen risico.
de periode eenzelfde gemiddeld rendement geven, het investeringsfonds
Via de ratio ontwikkeld door Sharpe is het mogelijk om rendementen,
met de kleinste fluctuatie in rendement, te verkiezen is.
gecorrigeerd voor genomen risico te vergelijken over alle fondsencatego-
Daar houdt voor ons het belang van de Sharpe ratio op: het helpt om iets te
rieën heen. Het is een standaard maatstaf geworden bij elke presentatie
zeggen over het rendement van een investering in het verleden en maakt
van een investeringsfonds.
over datzelfde verleden vergelijking tussen investeringen mogelijk.
Risico wordt in moderne portefeuille theorie, waarvan Sharpe één van de
ratio zegt echter niets over de toekomst, net zoals de ratio niet vat dat
grondleggers was, gezien als een standaardafwijking of de mate waarin
rendementen niet standaardnormaal verdeeld zijn of dat positieve exces-
het rendement van een investering fluctueert. Hierbij worden investerin-
sen in feite geen risico zijn.
gen die een stabiel rendement voortbrengen (typisch overheidsobligaties)
Onze focus gaat naar procesanalyse en het zoeken naar die elementen in
als minder risicovol aanzien dan deze waar het rendement kan schomme-
een investering die de kans op structureel kapitaalverlies op termijn mini-
len (bijvoorbeeld aandelen).
maliseren. U snapt dat dergelijke complexe zoektocht zich niet laten vatten
Sharpe wendt dit in zijn ratio aan en bepaalt voor een investeringsfonds
in één ratio, ook niet in deze van Sharpe.
de verhouding tussen het gemiddeld rendement behaald boven een risicovrije investering (of andere benchmark) en fluctuatie van dit zogenaamd
“excess rendement”.
Met andere woorden, de Sharpe ratio zoekt te beschrijven hoe het extra
rendement het extra risico compenseert. Of nog: de Sharpe ratio ‘straft’
Onze nieuwsberichten en nieuwsbrieven
vindt u eveneens terug op de website
www.vgdfamilyoffice.eu.
hoger rendement indien dit hoger rendement behaald werd op basis van
een groter risico (fluctuatie).
Dit lijkt intuïtief zeer aannemelijk bij de veronderstelling dat risico meet-
U kan VGD Family Office
eveneens volgen via LinkedIN
baar is als fluctuatie ten opzichte van een gemiddelde.
family office
Spinnerijstraat 12 - 9240 Zele
Tel: 052/40 97 40 – Fax: 052/40 97 41
[email protected]
www.vgdfamilyoffice.eu
De
■
Download