Titel presentatie 1

advertisement
Leeswijzer bij de bijlagen
In deze bijlagen bij het NVZ-strategiedocument Zorg voor
2020 zijn de belangrijkste grafieken en brondocumenten
voor u geselecteerd. Deze vormen de basis van het
strategiedocument en zijn daar een waardevolle aanvulling
op. U vindt de grafieken ook op onze website:
www.zorgvoor2020.nl. De verschillende sheets zijn
afzonderlijk te downloaden ten behoeve van eigen
presentaties. De grafieken worden op de site tevens
regelmatig geactualiseerd.
2. ICT zorgt met u mee
Nederland koploper Europa met aantal internetaansluitingen
Huishoudens met (breedband)internet, internationaal, 20141)
•
In Nederland had in 2012 94 procent
van de huishoudens toegang tot
internet. Dat is meer dan in veel
andere landen. Ook van de Noorse,
Zweedse en Deense huishoudens
hebben ruim negen op de tien een
internetaansluiting.
•
De digitale bereikbaarheid van de
Nederlandse bevolking is goed en
vormt geen obstakel voor het
aanbieden van digitale diensten of
delen van kennis.
•
Met het toenemen van de leeftijd
neemt de toegang tot en het gebruik
van het internet af (zie volgende
pagina). Aandachtspunt voor de
doelgroep ‘ouder wordende mens’.
Bron: CBS, ICT Kennis en Economie, 2015
3
Wat doen de Nederlanders op Internet?
Bron: CBS, Statline, 2015
4
Het gebruik van Sociale Media neemt nog steeds toe. Jongeren
haken af bij Facebook en Twitter en zoeken alternatieven, maar
ouderen zijn daar juist steeds meer te vinden
Bron: Marketingfacts, Stats Dashboard, 2015
5
Bezit van of toegang tot PC, Desktop, Laptop,
Smartphone of Tablet in Nederland neemt gestaag toe
Percentage van Nederlandse bevolking met
toegang tot ICT-middelen
•
•
100
90
•
Percentage van de bevolking
80
70
60
50
40
30
•
20
10
0
2005
2006
2007
Toegang tot PC
2008
Desktop
2009
2010
Laptop
2011
2012
Smartphone
2013
Desktop: neemt af in
populariteit
Laptop: blijft gestaag
toenemen, maar lijkt te
stabiliseren
Smartphone: 65+’ers zijn
met een stijging van 16%
aan een tweede
inhaalslag begonnen;
45% van de 65+’ers bezit
eind 2014 een
smartphone (t.o.v. 29%
eind 2013). Onder
jongeren (13-34 jaar) is
de smartphone penetratie
inmiddels al 95%.
Tablet: Onder ouderen
(65+) neemt het
tabletbezit het hardst toe
van 43% eind 2013 naar
56% eind 2014.
2014
Tablet
Bron: CBS, TNO en EZ, ICT, kennis en economie, 2013. CBS Statline. GfK, Nieuwe meting trends in digitale media, 2015
6
Context: Overheidsbeleid
VWS focus op: om met bewezen e-health technieken langer in goede
gezondheid in de eigen omgeving te blijven wonen. “Wij willen dat mensen
centraal staan in de zorg en dat zij zo veel mogelijk regie over hun eigen leven
kunnen nemen. Met het vervagen van de grenzen tussen cure en care willen wij
dat mensen in staat worden gesteld om zo lang mogelijk actief te participeren in
het arbeidsproces en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.”
3 ambities
1.Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot medische
gegevens: 8,7 miljoen mensen
2.Binnen
5 jaar kunnen 75% van de chronisch zieken en 75% van de kwetsbare
ouderen zelfstandig metingen uitvoeren: 1,5 miljoen mensen
3.Binnen
5 jaar heeft iedereen die zorg thuis ontvangt de mogelijkheid om desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te
communiceren: 500.000 mensen
Totaal 10,7 miljoen mensen.
Bron: Kamerbrief 02-07-2014
7
Nederland heeft een goed klimaat voor mHealth-bedrijven
Per land is onder andere gekeken naar:
•Aanwezigheid m-Health ontwikkelaars
•Acceptatie m-Health door professionals
•Marktcondities
•Wetgeving
•Acceptatie door patiënten
•Voorkomen van ICT in zorg
Bron: EU: research2guidance - EU countries’ mHealth app market ranking 2015
8
Het belangrijkste voor de acceptatie van apps in de zorg
zijn acceptatie door dokters, digitalisering in de
ziekenhuizen en de marktgrootte van app leverancier
Bron: EU: research2guidance -EU countries’ mHealth app market ranking 2015
9
‘Innovatie-tijdlijn’: de meest relevante technologieën en
segmenten komend decennium
Technologieën en innovaties die wijd verspreid en algemeen in gebruik genomen zijn.
Sommige technologieën zijn nu al beschikbaar, maar nog niet effectief breed in gebruik.
= Verwacht voor 2020
= Verwacht na 2020
Bron: Diagnose Zorginnovatie, 2013
10
ICT ziekenhuizen wordt steeds complexer
ICT oplossingen zijn van
toepassing
op alle organisatieonderdelen.
Uitwisselbaarheid van informatie
tussen (deel)systemen is
noodzakelijk en moet 100%
betrouwbaar zijn. Totaal zijn er 10tallen tot honderden applicaties die
gegevens bevatten en verwerken.
Bron: Onder andere Nictiz referentiearchitectuur
Exponentiële groei van data
Opslagparadox: schept de exponentiële groei van
data veel kansen of juist veel belemmeringen?
21-05-2015
De alsmaar groeiende hoeveelheid beschikbare informatie
is immers altijd voorhanden en geeft meer en meer inzicht
in het gedrag van doelgroepen en afnemers. Terwijl
organisaties steeds meer van hun data willen profiteren,
maakt de exponentiële groei van informatie de
hanteerbaarheid ervan steeds complexer.
We slaan in een jaar meer data op dan
de mensheid in totaal heeft
opgeslagen tot het jaar 2000. En deze
hoeveelheid verdubbelt ieder jaar. De
Wet van Moore voorspelde een
verdubbeling in processor capaciteit
iedere 2 jaar. Maar waar de
chipindustrie voor processors nog
moeite heeft om te voldoen aan deze
Wet, is dat voor het opslaan van data
geen probleem.
Bron: De opslagparadox, KPN, internet
12
De ouder wordende mens en het omgaan met techniek
en informatie: niet iedereen zal kunnen wennen aan en
omgaan met veranderingen en nieuwe technologieën
Traditioneel
•
•
•
Lokaal georiënteerd: vaker
woonachtig in landelijke
gebieden
Zoeken vaker sociale contacten
in directe omgeving
Willen voor zorg vaker bij
voorkeur terugvallen op kinderen
en familie
Minder gericht op:
• Actieve bijdrage aan
maatschappij
• Jezelf altijd maar blijven
ontwikkelen
• Veel sociale contacten
Post-modern
Modern
•
•
•
•
•
•
•
Woonachtig in suburbane
woonomgeving
Op zoek naar comfort
Hebben een meer zorgeloze
instelling
Verwachten dat hun belangen
goed vertegenwoordigd zullen
zijn
Nemen minder eigen
verantwoordelijkheid
Minder gericht op
ontwikkeling en in stand
houden van de vitaliteit
De overheid en zorginstellingen
moeten de zorg voor deze groep
ouderen regelen (verwachting,
recht hebben op)
•
•
•
•
•
•
•
•
Woonachtig in zowel sterk stedelijk als
zeer landelijke woonomgeving
Zijn sterk gericht op vitaliteit en
gezondheid
Willen zorgvraag zelf regelen
(autonomie) met eigen netwerk
Hoogopgeleide mensen
Staan open voor bijbetalen luxere zorg
Verwachten hogere mate van
zelfredzaamheid
Sterk gericht op onderhouden sociale
contacten
Met betrekking tot zorg − Houden
het liever zelf in de hand
Bron: gebaseerd op presentatie Motivaction, ActiZ,
debat toekomst ouderenzorg, 2012
13
Download