Euregionaal Kwaliteitsnet Goederenvervoer (wegtransport)

advertisement
Euregionaal
Kwaliteitsnet
Goederenvervoer
(wegtransport)
The smartest way to Europe
Waarom een grensoverschrijdend,
Euregionaal Kwaliteitsnet?
2
een kwart van het vrachtverkeer binnen de
1
Euregio Maas-Rijn is grensoverschrijdend
één Euregionaal netwerk is goed voor
2
de interne markt en economische
samenhang
één Euregionaal netwerk past binnen
3
de transportdoelstellingen van de EU
1
In de Euregio is ca. een kwart van het wegtransport
grensoverschrijdend. De belangrijkste bestemmingen zijn
de direct aangrenzende landen. Veel vrachtwagens
stoppen dus niet bij de grens. Voor vervoerders is het
van belang dat voorkeursroutes op elkaar aansluiten en
dat op het wegennetwerk dezelfde kwaliteit verwacht
mag worden. Een goed functionerend infrastructuurnetwerk is van essentieel belang voor een samenhangend,
efficiënt en goed gestructureerd verkeers- en vervoerssysteem.
Diverse organisaties, waaronder de International Road
Haulage Union (IRU), verwachten voor de komende jaren
een lichte groei van het Europese wegtransport en van
het grensoverschrijdend vrachtverkeer. Om het vrachtverkeer in goede banen te leiden en overlast te voorkomen is een toegankelijk netwerk van groot belang.
Het ontbreken van een goed ­gestructureerd netwerk
leidt immers tot belemmeringen in bereikbaarheid en
overlast van vrachtverkeer op wegen waar dit minder
gewenst is.
3
De economische en sociale samenhang van de regio wordt
versterkt wanneer het internationale vrachtverkeer wordt
gefaciliteerd. Door te werken aan sterke verbin­dingen
tussen economische gebieden wordt Euregionale samenwerking gestimuleerd en worden grensoverschrijdende
kansen benut. Dit geldt voor het vrachtverkeer, maar ook
voor het overige verkeer want verbeteringen op het
kwaliteitsnet komen ook ten goede aan het autoverkeer.
Het Euregionale overlegforum inzake logistiek,
­‘gate4logistics’, ijvert voor de ontwikkeling van een
multimodaal Euregionaal Kwaliteitsnet Goederenvervoer.
gate4logistics is samengesteld uit: Logistics in Wallonia,
provincie Limburg (NL), Kamer van Koophandel Nederland, Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) mbH, Industrie- und Handelskamer
Aachen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
(POM) Limburg.
Aspecten die voor het Euregionaal netwerk relevant zijn:
één uniform vrachtnetwerk voor gehele regio
uniforme toegankelijkheid voor ecocombi’s
voldoende parkeergelegenheid langs de belangrijkste vrachtroutes
reductie van bereikbaarheidsknelpunten op de routes
Breda
Provincie
Limburg
(Nederland)
Antwerpen
Begin 2014 heeft de Europese Unie een (nieuw) netwerk
van trans-Europese infrastructuurverbindingen (“Trans
Europese Netwerken – Transport”, afgekort tot “TENT-T”)
vastgesteld. Dit netwerk bestaat uit twee lagen: een
kernnetwerk en een onderliggend, meer omvattend,
netwerk. Het kernnetwerk moet uiterlijk 2030 volledig
aangelegd zijn, het onderliggend netwerk vóór 2050. Het
kernnetwerk rangschikt de belangrijkste verbindingen en
knoop­punten van TEN-T. Het bestaat uit negen kerncorridors waarvan er twee de Euregio Maas-Rijn kruisen: de
Rijn-Alpen corridor en de Noordzee-Baltic corridor. Het
onderliggend netwerk bestaat uit de belangrijkste snel­
wegen. Met het kwaliteits­net goederenvervoer sluiten
regionale economische centra naadloos aan op de
Europese TEN-T netwerken waardoor de bereikbaarheid en
economische slagkracht van de Euregio verbetert. Om in
2050 aan deze doel­stelling te voldoen zijn netwerkkeuzes
op korte termijn noodzakelijk. Door pro-actief te werken aan
het Euregionaal Kwaliteitsnet loopt de regio voorop.
Provincie Limburg
E313
(België)
E25
E314
E314
Hasselt
E314
A79
Brussel
Maastricht
E313
E40
E25
Aachen
E40
Düren
Regio Aken
E40
(Duitsland)
E25
E40
Liège
E42
Eupen
E46
E42
Provincie Luik
(België)
Wat is een Kwaliteitsnet?
Een Kwaliteitsnet is een samenhangend en selectief
netwerk van verbindingen tussen economische centra,
waarover goederenvervoer op verantwoorde wijze
wordt afgewikkeld. Het Kwaliteitsnet heeft een dusdanige k­ waliteit dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk
is zich te verplaatsen over dit netwerk. Hierdoor blijven
wegen buiten dit Kwaliteitsnet gevrijwaard van grote stromen vrachtverkeer en de daarmee gepaarde
­(verkeers-)hinder.
Het doel van het Kwaliteitsnet is het faciliteren van
goederenvervoer op die routes die daarvoor het meest
geschikt zijn. Gelet op het feit dat het Kwaliteitsnet Goederenvervoer de ruggengraat vormt voor het vrachtverkeer is het wenselijk dat al het vrachtverkeer hier gebruik
van kan maken, dus ook de Ecocombi’s.
Project ‘Euregiolog³’
Het project ‘Euregiolog³’ heeft als doel het concurrentievermogen van de Euregio Maas-Rijn (EMR) als logistieke
topregio te versterken door een grensoverschrijdende
strategie voor marketing, arbeidsmarkt en netwerk. ­
Via een gezamenlijke regiobranding willen de projectpartners de profilering van de EMR als logistieke topregio
versterken. De ontwikkeling van de corporate identity
‘gate4logistics’, gezamenlijke beursdeelnames, de ontwikkeling van de Logistieke Atlas EMR en de ontwikkeling van een website ‘gate4logistics’ maken deel uit van
de regiobranding.
De EMR bestaat uit de Duitse regio Aken, de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg
en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België.
De EMR is gelegen in het hinterland van de mainports
Rotterdam en Antwerpen, de zeehavens Zeebrugge en
Amsterdam en de Duitse Rijn-Ruhr-regio met zijn twee
continentale draaischijven, Duisburg en Keulen. Daartussen bevinden zich talrijke logistieke knooppunten met
inland terminals (binnenvaart- en/of spoorterminals).
Hierdoor kan de EMR gezien worden als een Extended
Gateway van de mainports Rotterdam en Antwerpen.
Met meer dan 3,9 miljoen inwoners is de EMR één van
de dichtst bevolkte economische regio’s in het hart van
Europa. De EMR is gunstig gesitueerd ten opzichte van
de grote Europese markten van Londen, Parijs, Brussel,
de Rijn-Ruhr-regio en Frankfurt en ten opzichte van de
Oost- en Zuid-Europese markten. De ligging van de EMR
garandeert een groot internationaal marktbereik. Niet
minder dan 50% van de koopkracht van de Europese
Unie ligt binnen een straal van 450 km rondom de EMR.
In samenwerking met partners uit de EMR voert POM
Limburg, lead partner, in het kader van het project Euregiolog³ grensoverschrijdende acties uit met betrekking
tot het promoten van de EMR als logistieke topregio.
Belangrijke acties zijn het afstemmen van de Euregionale
arbeidsmarkt op de specifieke noden van de logistieke
sector en het bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen logistieke professionals in de EMR.
www.gate4logistics.info
Dit initiatief kadert binnen het Interreg project Euregiolog³. Meer info over Euregiolog³: www.gate4logistics.info
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.
Download