Behorend bij overeenkomst Dienstapotheek-Apotheker

advertisement
Overeenkomst inzake achterwacht
Ondergetekenden:
1. Apotheek, gevestigd te
(hierna te noemen: Dienstapotheek)
en
2. Drs. ……………
(hierna te noemen: Apotheker)
nemen in aanmerking:
 Dienstapotheek heeft behoefte aan apothekers die
als achterwacht kunnen functioneren indien
farmaceutische vragen rijzen ten aanzien van de
farmaceutische zorg tijdens ANZ-uren.
 Apotheker is bereid in voorkomend geval als
achterwacht te functioneren.
 Partijen wensen hun afspraken in het onderstaande
nader vast te leggen.
zijn overeengekomen:
1. Apotheker zal gedurende …… weken per jaar
beschikbaar zijn als achterwacht, hetgeen
betekent dat deze tijdens ANZ-uren
Distributed by wikidocs.nl
2
beschikbaar is om desgevraagd de apotheek
te bezoeken om vragen te beantwoorden.
2. Onder ANZ-uren wordt verstaan:
- tussen 17.30 uur en 08.00 uur van de
opvolgende dag, of;
- gedurende de weekenden,
- op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,
Koninginnedag, Hemelvaartsdag,
bevrijdingsdag in elk lustrumjaar (2015 etc.) ;
tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen.
3. Dienstweken lopen van vrijdag 17.30 uur
(m.u.v. feestdagen en uitzonderingen in de
Cao genoemd) tot vrijdag 8.00 uur.
Feestdagen beginnen op de dag zelf om 8.00
uur tot de volgende ochtend 8.00 uur.
4. De directie van Dienstapotheek is
beslissingsbevoegd tot het bindend
vastleggen van de personele invulling van het
dienstrooster.
5. De apotheker - die volgens het dienstrooster is
ingeroosterd – mag in overleg met andere
apothekers die als achterwacht fungeren een
dienst delen of ruilen, mits de coördinator c.q.
de directie van Dienstapotheek hier uiterlijk
een week van tevoren schriftelijk van in kennis
worden gesteld en binnen de locatie van
Dienstapotheek schriftelijk wordt aangegeven
wie op welke momenten farmaceutisch
verantwoordelijk is.
6. De apotheker staat ingeschreven als
gevestigd apotheker in het openbaar register
van apothekers. De apotheker is als
achterwacht farmaceutisch verantwoordelijk
voor de geneesmiddelenvoorziening zoals
omschreven in de Geneesmiddelenwet en is
3
verplicht te handelen volgens het
Professioneel Statuut voor dienstdoende
apothekers, waarvan een exemplaar als
bijlage is aangehecht.
7. De apotheker beschikt over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid voor de gevolgen
van beroepsfouten voor een bedrag van
minimaal 2.500.000 euro (zegge:
tweemiljoenvijfhonderdduizend euro) per
gebeurtenis. Dit bedrag kan in onderling
overleg gewijzigd worden.
8. De apotheker ontvangt van de Dienstapotheek
een jaarlijks vast te stellen vergoeding, waar
nodig te vermeerderen met BTW.
9. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor
onbepaalde duur.
Aldus overeengekomen te ……………. op
……………..
__________________
________________
Dienstapotheek
Apotheker
4
Professioneel Statuut
(Behorend bij overeenkomst DienstapotheekApotheker)
5
1. Aangezien een dienstdoend apotheker tijdens
het waarnemen gedurende de diensturen
verantwoordelijk is voor een groot
verzorgingsgebied dient de farmaceutische
verantwoordelijkheid uiterst serieus genomen
te worden en te worden vervuld volgens
goede beroepsethiek en geldende NANnormen. In dit statuut worden een aantal
verplichtingen verduidelijkt en/of aangevuld.
2. Op het dienstrooster van Dienstapotheek is
aangegeven wanneer welke apotheker
farmaceutische verantwoordelijkheid heeft.
Het ruilen van (achterwacht) diensten moet
uiterlijk één week voorafgaande aan de
betreffende dienstweek schriftelijk worden
doorgegeven aan de beherend apotheker van
Dienstapotheek zodat geen onduidelijkheid
ontstaat bij het personeel (assistentes) van
Dienstapotheek. Te allen tijde moet bij
personeel (assistentes) van Dienstapotheek
en de directie op elk tijdstip bekend zijn wie de
verantwoordelijke apotheker is. Tevens dient
een wijziging van de dienstdoende
waarnemend apotheker duidelijk zichtbaar te
worden opgehangen binnen Dienstapotheek
(eis Inspectie).
6
3. De dienstdoende apotheker is
verantwoordelijk voor de dienstapotheek: op
doordeweekse dagen vanaf 17:30 uur ’s
avonds tot de volgende ochtend 8:00 uur en
verder vanaf vrijdag 17.30 uur (start nieuwe
weekrooster) tot en met de eerstvolgende
maandagochtend 8.00 uur. Uitgezonderd de
diensten tijdens feestdagen, waarbij
afwijkende tijden kunnen worden
overeengekomen.
4. Indien een personeelslid
(apothekersassistente) van Dienstapotheek
zijn/haar dienstwerkzaamheden niet kan
vervullen, bijvoorbeeld vanwege verlof of
ziekteverzuim, dan is de dienstdoende
apotheker eindverantwoordelijk voor
vervanging van deze persoon, indien niet op
andere wijze voor vervanging zorg is
gedragen. Er zal zo mogelijk een rooster van
vervanging opgesteld worden.
5. De dienstdoende apotheker dient continu
(telefonisch) bereikbaar te zijn voor met name
personeelsleden (assistentes) van
Dienstapotheek en dienstdoende huisartsen.
7
6. Binnen 24 uur na aflevering dienen de
recepten gecontroleerd te worden door de
dienstdoende apotheker op fouten en
onvolkomenheden en geparafeerd voor
akkoord. Zo nodig dienen door de dienstdoend
apotheker maatregelen ter correctie of
aanvullende maatregelen genomen te worden.
Bij fouten en onvolkomenheden valt te denken
aan de gangbare controles, zoals het juiste
middel verstrekt aan de juiste patiënt,
doseringscontrole, juiste toedieningsvorm,
contra-indicaties, interacties, incomplete
verzekeringsgegevens en betaalwijze etc.
Deze opsomming is niet limitatief.
7. De dienstdoende apotheker dient indien dit
gewenst is (bij calamiteiten, farmaceutische
problemen, voor overleg, op verzoek
personeel, op verzoek artsen, op verzoek
patiënten etc.) binnen 30 minuten (bij
uitzondering uiterlijk binnen 45 minuten) in de
dienstapotheek aanwezig te zijn.
8
8. De dienstdoende apotheker dient indien een
geneesmiddel of artikel niet aanwezig is in de
dienstapotheek en dit wel medisch of
farmaceutisch noodzakelijk is, zorg te dragen
voor het alsnog tijdig beschikbaar komen van
dit middel door hiervoor de benodigde actie te
ondernemen. Te denken valt aan overleg over
een alternatieve prescriptie in persoonlijk
overleg met de voorschrijvend arts, een
spoedorder van een groothandel, levering via
de ziekenhuisapotheek of het geneesmiddel
aan te vullen vanuit de voorraad van de eigen
apotheek of in goed onderling overleg vanuit
een andere apotheek.
9. Indien noodzakelijk zorgt de dienstdoende
apotheker ervoor dat een magistrale bereiding
in zijn of haar apotheek zal plaatsvinden of,
indien de eigen apotheek geen bereidende
apotheek is, in goed onderling overleg in de
apotheek van een derde. In dat geval zal ook
de declaratie en de etikettering vanuit de
bereidende apotheek geschieden.
Dit wordt bij aannemen van het recept en bij
aflevering aan de patiënt uitgelegd.
De dienstdoende apotheker blijft in alle
gevallen verantwoordelijk voor de bereiding en
aflevering.
9
10. De dienstdoende apotheker biedt
ondersteuning bij ontstane (technische)
problemen, voor zover hierin niet op andere
wijze reeds is of kan worden voorzien. (Hierbij
valt te denken aan niet werkende apparatuur,
gebreken aan het pand en dergelijke)
11. De dienstdoende apotheker dient bij wisseling
van weekdienst zijn opvolger als dienstdoende
apotheker schriftelijk te informeren over alle
lopende farmaceutische en bedrijfsmatige
zaken, die van belang zijn.
-0-0-0-
Download