Contractenrecht

advertisement
KOOL BLOCH GAVAMI ADVOCATEN
Nummer 1 | januari | 2008
Nieuwsbrief
Contractenrecht
Bedrijfsovername
Veel cliënten die hun bedrijf willen verkopen of een bedrijf willen overnemen hebben mij gevraagd
om eens in grote lijnen te schetsen hoe zo’n bedrijfsovername in zijn werk gaat. In principe zijn er
twee verschillende overnames, te weten de activa/passivatransactie en de aandelenoverdracht.
Omdat de aandelenoverdracht het meest voorkomt, zal ik in deze nieuwsbrief deze gebruikelijke
werkwijze bij een aandelenoverdracht beschrijven.
Geheimhouding
Het is logisch dat de verkoper van een bedrijf er beducht op is dat een koper alleen maar
concurrentiegevoelige informatie wil verzamelen, om vervolgens de koop af te blazen en deze
informatie te gebruiken. Als eerste stap dient een verkoper dan ook ervoor te zorgen dat een koper
een geheimhoudingsverklaring of een vertrouwelijkheidovereenkomst ondertekent. Mocht u
hiervan een voorbeeld willen, dan kunt u mij een mailtje sturen: [email protected] .
Letter of Intent
Als de geheimhoudingsverklaring is getekend en de eerste verkennende gesprekken hebben
plaatsgevonden, dan is het van belang dat er voor het volgende stadium van de overname een
“letter of intent”, ook wel LOI genoemd (intentieovereenkomst) door partijen wordt opgesteld. In
deze intentieovereenkomst wordt in grote lijnen aangegeven hoeveel aandelen worden gekocht en
voor welke prijs. Daarnaast worden de voorwaarden geschetst waaronder de volgende fase van de
overname, het boekenonderzoek (ook wel genoemd due dilligence) zal plaatsvinden.
In een LOI wordt ook vaak een tijdschema opgenomen voor het vervolg van de overname en
tevens wordt er in de LOI opgetekend of de gebruikelijke garanties wel of niet door de verkopers
zullen worden verstrekt. Tevens dient de periode van geheimhouding te worden verlengd,
waarnaast de koper vaak exclusiviteit wil afdwingen tot aan het moment van levering van de
aandelen, zodat er geen andere (koop)kapers op de kust zijn. Let wel: deze LOI betreft de voorfase
van een overeenkomst en dit is derhalve niet de daadwerkelijke koopovereenkomst zelf. In deze
precontractuele fase kunnen verschillende stadia worden onderscheiden waarin partijen steeds
meer aan elkaar gebonden zijn en steeds minder uit de onderhandelingen kunnen stappen.
Kool Bloch Gavami Advocaten IJburglaan 650 1087 CE Amsterdam
Tel 020 39 80 150 Fax 020 41 61 840 www.kbgadvocaten.nl
KOOL BLOCH GAVAMI ADVOCATEN
Nummer 1 | januari | 2008
Due dilligence
Afhankelijk van de grootte van het over te nemen bedrijf en ook afhankelijk van de kennis die de
koper al heeft van het bedrijf, wordt een boekenonderzoek gehouden. Dit betreft een onderzoek
naar de financiële, fiscale en juridische gang van zaken binnen het bedrijf waarvan de aandelen
worden overgenomen. Het onderzoek duurt een dagdeel (bij kleine bedrijven) tot meerdere weken
(bij echt grote bedrijven). Cliënten zijn vaak bang dat een dergelijk onderzoek zeer kostbaar is,
maar dat hoeft niet zo te zijn. Meestal werk ik samen met een bekende accountant en stemmen wij
de grootte van de due dilligence af op de omvang van het bedrijf en de koopprijs.
Koopovereenkomst
Als u een televisie koopt dan wilt u uiteraard dat het toestel het doet en daarvoor worden garanties
gegeven. Bij de koop van de aandelen van een bedrijf is het niet veel anders. De kern van de
koopovereenkomst betreft de garanties die worden verstrekt. De verkoper wil uiteraard zo min
mogelijk garanties geven en wil na de verkoop van het bedrijf van alle beslommeringen af en de
koper wil juist zoveel mogelijk garanties.
De belangrijkste garanties die in een koopovereenkomst worden opgenomen betreffen de
jaarstukken, fiscale garanties, werknemers en pensioenverplichtingen, de intellectuele
eigendomsrechten, het milieu, bijzondere overeenkomsten en lopende procedures. Uiteraard is dit
overzicht niet uitputtend. Naast de garanties moet uiteraard in de koopovereenkomst worden
vermeld welke aandelen worden overgedragen voor welke prijs. Ook wordt vaak een
concurrentiebeding opgenomen en soms worden er nog afspraken gemaakt over
managementovereenkomsten waarmee de verkoper nog enige tijd verbonden is aan het bedrijf.
Belangrijk in een koopovereenkomst is ook de vraag of het recht op ontbinding, dat de koper de
kans geeft om terug te komen op de koop, wordt uitgesloten.
De koopovereenkomst is maatwerk en hierbij kunt u niet alleen maar gebruik maken van modellen.
Ik raad u aan om een koopovereenkomst altijd te laten opstellen door een advocaat, omdat dat het
veel problemen in de toekomst kan voorkomen.
De levering
De koop en verkoop van aandelen moet in Nederland altijd via een notariële akte van levering. De
opgestelde koopovereenkomst zal dan ook in deze akte worden verwerkt en de akte zal vervolgens
bij de notaris worden gepasseerd.
Overname bespreking?
Mocht u plannen hebben om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te willen overnemen, dan bied
ik u aan om dit geheel vrijblijvend met mij te bespreken.
Toon Kool
Kool Bloch Gavami Advocaten IJburglaan 650 1087 CE Amsterdam
Tel 020 39 80 150 Fax 020 41 61 840 www.kbgadvocaten.nl
Download