auteursrechten

advertisement
Als het over
auteursrechten
gaat...
Dé partner voor
Nederlandstalige auteurs
literaire auteurs
illustratoren
striptekenaars
scenaristen
theaterauteurs
regisseurs
animatiefilmers
documentairemakers
reportagemakers
choreografen
radiomakers
stand-upcomedians
circusartiesten
...
Literaire uitgavecontracten
dossier nov 2012
www.deauteurs.be
Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deAuteurs,
neem dan contact op met de Auteursdienst (02/551.03.42) of mail naar [email protected]
deAuteurs • Huis van de Auteurs • Koninklijke Prinsstraat 87 - 1050 Brussel
Tel.+32(0)2 551 03 20 / Fax +32 (0)2 551 03 25
[email protected] / www.deauteurs.be
U BENT SCHRIJVER OF ILLUSTRATOR ?
Advies aan literaire auteurs
Uw manuscript of illustratie ligt eindelijk bij de uitgever!
U bent er geraakt. Maar dan legt uw uitgever u een contract voor…
U weet niet meteen welke rechten u dient over te dragen,
wat de uitgever van u kan eisen en welke vergoeding u kan vragen.
deAuteurs helpt u bij het lezen van uw uitgavecontracten door u te
wijzen op de meest voorkomende valkuilen, u een aantal
juridische begrippen uit te leggen en u de juiste reflexen aan te leren.
Dit dossier is een handige gids bij het nalezen of
onderhandelen van uw contracten.
Inhoud
3
4
9
11
12
BESCHERMING VAN UW WERK
DE ALGEMENE REGELS VAN HET CONTRACTENRECHT
OORSPRONKELIJKE UITGAVE IN BOEKVORM
DIGITALE UITGAVE
UITZONDERINGEN OP HET EXCLUSIEVE RECHT VAN DE AUTEUR
DE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN
DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DEAUTEURS
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 2 van 25
BESCHERMING VAN UW WERK
Het auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie zelf
van een werk, dat wil zeggen wanneer het een concrete vorm
heeft aangenomen en origineel is. Het is dus niet nodig administratieve formaliteiten te vervullen om een auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen. Vaak is het echter niet evident het vaderschap van een werk te bewijzen in geval van
plagiaat. Hieronder enkele voorzorgsmaatregelen die u best
neemt vooraleer u uw werk openbaart.
Het depot
Aangezien het auteursrecht een vormvrije bescherming is,
bestaat er geen registratieverplichting. Niettemin is het nuttig om bewijsrechtelijke maatregelen te treffen, zoals een
registratie of depot om te bewijzen dat het werk bestond op
een bepaalde datum. De vervulling van die bewijsrechtelijke
maatregelen garandeert niet dat het werk beschermd wordt
door het auteursrecht. Zij laten enkel toe ten opzichte van
derden (bijvoorbeeld inbreukmakers) en in voorkomend geval ten opzichte van de hoven en rechtbanken te bewijzen
dat het werk bestond op een bepaalde datum.
Dit depot is dus geen verplichting en wordt enkel verricht om
een vaste datum te registreren, zodat de auteur in een even
tueel later geschil van plagiaat zou kunnen bewijzen dat zijn
werk eerder bestond. Dit bewijs kan echter ook door andere
middelen worden gevoerd. Het depot is wel een eenvoudige
manier voor het vastleggen van de creatiedatum en je hoedanigheid als auteur van een creatie. Een depot is pas efficiënt als je het aangeeft voor je je werk aan derden toont.
Opgelet: deponeren betekent niet dat u lid wordt van deAuteurs. Iedereen kan een depot doen om zijn nog niet geproduceerd werk te beschermen. De inhoud van het depot is verzegeld en wordt bijgevolg niet geregistreerd door de auteursvennootschap. Om lid te worden en uw auteursrechten te laten beheren moet u aansluiten (lidmaatschap; zie pagina 12).
Een werk deponeren bij deAuteurs
Onder omslag
Om een werk te deponeren, stopt u twee kopieën van uw werk in twee afzonderlijke enveloppen.
De enveloppe kan worden afgegeven aan het onthaal van het Huis van de Auteurs
(kantooruren: van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur).
Wenst u per post te deponeren, steek dan de twee enveloppen in een derde enveloppe
gericht aan het Huis van de Auteurs (Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel).
Meer info op www.deauteurs.be (-> auteurs -> deponeren -> onder omslag)
Online
U dient in te loggen op http://www.e-dpo.com en een account te creëren.
De online depot service verandert niets aan de voorwaarden van het traditionele depot onder omslag
gehanteerd door het Huis van de Auteurs.
De eerste vier depots onder omslag (per jaar) blijven gratis voor leden van deAuteurs.
Meer info en de tarieven op www.deauteurs.be (-> auteurs -> deponeren -> online)
©-notice
De vermelding van het copyright notice © met naam van de
rechthebbende en het jaartal van eerste publicatie is niet
verplicht, maar het kan wel een rol spelen voor het vermoeden van auteurschap. Het is in elk geval nuttig om op deze
manier te verwittigen dat er auteursrecht rust op het desbetreffende werk. Wanneer het copyright notice wordt aangebracht, doet men dit best op volgende wijze:
© + naam van de rechthebbende
+ aanduiding van het jaar van de eerste openbaarmaking
Bijv. © deAuteurs 2013
De rechthebbende kan de oorspronkelijke auteur zijn, maar
ook de rechtspersoon aan wie de auteur zijn rechten contractueel heeft overgedragen. Wanneer de uitgever beschikt
over de rechten voor de uitgave van het boek, zal men in
principe de naam van de uitgever naast het ©- teken in het
boek terugvinden. De partijen kunnen overeenkomen dat de
naam van de auteur zal worden vermeld naast het ©- teken
of dat auteur én uitgever worden opgenomen.
Contracten
Daarnaast is het ook uiterst belangrijk om heel veel zorg te
besteden aan de redactie en opmaak van contracten. Auteursvennootschappen kunnen hierbij helpen. Schriftelijke
bewijzen, verzameld tijdens de totstandkoming of creatie
van het werk moeten zeker bewaard worden. Men doet er
ook goed aan om mondeling gemaakte afspraken schriftelijk te bevestigen.
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 3 van 25
DE ALGEMENE REGELS VAN HET CONTRACTENRECHT
De algemene regel is dat een werk enkel kan worden geëxploiteerd of uitgegeven nadat de betrokken auteur(s) ermee
heeft/hebben ingestemd. De auteurswet voorziet slechts
enkele uitzonderingen op deze regel, zoals bijvoorbeeld het
citaatrecht. Gaat de auteur akkoord met de exploitatie, dan
moeten de volgende regels worden gevolgd.
Schriftelijk?
De auteurswet geeft de auteur het voordeel van de twijfel.
Betwist een auteur dat hij een bepaald recht heeft overgedragen, dan moet de uitgever het tegendeel kunnen bewijzen. In geval van twijfel of onduidelijke clausule zal de overeenkomst in het voordeel van de auteur/in het nadeel van
de uitgever worden geïnterpreteerd.
Duidelijkheid van de contracten
Men heeft het vaak over ‘specifiëringsplicht’ om te verwijzen naar een duidelijke omschrijving van de exploitaties. Dat
die best zo duidelijk mogelijk is, spreekt voor zich. Wanneer
er bijvoorbeeld een contract wordt afgesloten over een uitgave in boekvorm, zal de uitgever een nieuw of ander contract moeten sluiten om het boek op internet te plaatsen.
Behalve wanneer de twee exploitatievormen duidelijk in
eenzelfde uitgavecontract werden omschreven.
Exploitatieplicht
Degene die het werken zal exploiteren of uitgeven, is in principe verplicht dit binnen een redelijke termijn te doen. Dit
heet de exploitatieplicht.
Onbekende exploitie
Het contract moet de verschillende exploitaties en exploitievormen omschrijven. Voor elke exploitatie moet er een
omschrijving zijn van het respectieve vermogensrecht, van
het domein waarop de exploitatie van toepassing is, van de
vergoeding, de reikwijdte en de duur.
Het spreekt voor zich dat men in een overeenkomst geen
rechten kan overdragen of afstaan voor exploitatievormen
die nog niet bestaan. In de jaren ‘80 bijvoorbeeld was er nog
geen sprake van internet. De uitgever die de digitale rechten
wil verkrijgen voor een boek dat hij toen heeft uitgegeven,
zal dus opnieuw met de auteur aan tafel moeten gaan zitten.
Voorbeelden van exploitaties: het recht tot reproductie van
een manuscript in boekvorm, het recht tot merchandising
van de centrale figuur van een tekenfilm, het recht om een
film vast te leggen en uit te brengen op video en dvd, het
recht om een boek te vertalen en uit te geven in de omschreven talen enzovoort.
Een auteur kan de rechten voor toekomstig werken slechts
voor een beperkte tijd overgedragen, en dan nog alleen wanneer het gaat om eenzelfde genre van werken. In een overeenkomst kan dus staan dat als een auteur binnen de vijf
jaar opnieuw een roman schrijft, dit werk dan aan dezelfde
uitgever zal worden aangeboden.
Deze regels zijn soepeler voor auteurs die in dienstverband
werken of die in opdracht schrijven voor de niet-culturele
sector of reclamewereld.
OORSPRONKELIJKE UITGAVE IN BOEKVORM
Uw uitgever legt u een contract voor. Hij neemt het geheel
van de kosten in verband met de productie, promotie en verspreiding van het boek voor zijn rekening. Welke punten dienen absoluut in uw contract te worden opgenomen?
De overgedragen rechten
Afstand of licentie
Sommige contracten voorzien in een afstand (cessie) van
rechten – waardoor de uitgever eigenaar wordt van de rechten. deAuteurs raadt integendeel aan om enkel een licentie
of de verlening van een gebruiksrecht (concessie) te voorzien. Beide partijen kunnen in het contract zelf de duur, de
territoriale reikwijdte en de wijze van vergoeding vastleggen
in functie van het specifieke project.
Opgelet: de kwalificatie van een overeenkomst (afstand of
licentie) heeft gevolgen voor het fiscaal regime van de inkomsten die voortvloeien uit de publicatie. Vooral auteurs
met een occasionele schrijfactiviteit hebben voordeel bij
een contract op basis van licentieovereenkomst in plaats
van afstand van rechten. Het is eigenlijk meestal voorbarig
en dus niet aan te raden om een volledige afstand van rechten te ondertekenen.
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 4 van 25
Wat zijn uw auteursrechten?
Elke auteur heeft twee exclusieve rechten:
Vermogensrechten
De vermogensrechten of exploitatierechten zullen zorgen voor de inkomsten van het werk.
Deze rechten zijn overdraagbaar.
Het uitgavecontract voorziet de overdracht van de vermogensrechten aan de uitgever:
• het reproductierecht: daarin zitten het recht om te bewerken, te vertalen, uit te lenen, te verhuren, te verspreiden.
• het openbaar of publiek mededelingsrecht (ook wel executierecht genoemd).
Morele rechten
De morele rechten gaan over de bescherming van de persoon en integriteit van de auteur.
Deze rechten blijven in principe bij de auteur.
De morele rechten bevatten drie soorten rechten:
• het divulgatierecht: het recht om het werk bekend te maken.
• het paterniteitsrecht: recht op
erkenning als auteur.
• het integriteitsrecht: het recht op eerbied voor het werk.
Onmiddellijk alle rechten onderhandelen?
U beperkt de licentie het best tot het strikt noodzakelijke:
de rechten die verbonden zijn aan de publicatie van het
werk op een grafische en/of digitale drager en eventueel
bepaalde secundaire exploitatierechten zoals de publieke
mededeling onder de vorm van een voordracht.
Het staat de partijen uiteraard vrij om tegelijkertijd al de
licentie voor de andere rechten te onderhandelen. Sommige uitgevers zijn geneigd om onmiddellijk zoveel mogelijk
rechten te onderhandelen. Onze ervaring leert echter dat
het veiliger is om per nieuwe exploitatievorm (wanneer alle
gegevens bekend zijn) opnieuw te onderhandelen en het
resultaat daarvan als bijlage te hechten aan het eerste uitgavecontract.
Bepaalde werken zijn niet geschikt om er een merchandising
rond te voeren of om er een theater- of filmbewerking van
te maken. Bovendien is vandaag voor iedereen duidelijk dat
steeds meer literaire werken in een andere dan traditionele
boekvorm zullen worden verspreid (zie maar naar de opkomende markt van de e-books en apps). Het is volgens ons
belangrijk dat u per nieuwe exploitatievorm de tijd neemt
om de precieze voorstellen te bekijken, evalueren en onderhandelen. Al was het maar omdat ook de economische context van bijvoorbeeld multimedia volledig anders kan zijn
dan wat u nu ziet.
Voor filmbewerkingen voorziet de auteurswet trouwens dat
er een afzonderlijke overeenkomst moet worden opgesteld –
gebeurt dit niet, dan kan het akkoord nietig worden verklaard
(meer hierover op pagina 8).
Een uitgever kan alleen die rechten gebruiken die uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgesomd. De overige
rechten blijven eigendom van de auteur. Zo kan de auteur
het recht tot vertaling beperken tot welbepaalde talen. Of hij
kan de merchandisingrechten beperken tot enkel de promotie van het werk.
Kopierechten (reprografie) en leenrecht werden bij wet geregeld – in het uitgavecontract moeten ze dus niet vermeld
worden. De auteur en de uitgever krijgen via collectief rechtenbeheer hun deel van de vergoeding (zie pagina 8 & 9).
Reikwijdte en duur van de licentie
In de meeste uitgavecontracten worden de rechten in gebruik gegeven ‘voor de volledige duur van de bescherming
van het auteursrecht.’ Dit komt neer op een gebruik tot 70
jaar na de dood van de langstlevende coauteur – en dat is
toch wel heel lang. Auteur en uitgever kunnen vrij onderhandelen over de duur van de licentie. Vanuit onze ervaring
raden we een periode van maximum 10 jaar aan. Het is voor
de partijen dan nog altijd mogelijk om deze periode te verlengen.
Daarnaast moet het contract ook de geografische reikwijdte van de overgedragen rechten bepalen. De overdracht kan
voor de gehele wereld gelden, zonder enige territoriale beperking. Maar de overdracht kan ook in ruimte worden beperkt tot een of meerdere landen.
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 5 van 25
Verplichtingen van de uitgever
In de auteurswet zijn in een afzonderlijk hoofdstuk bijkomende bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op
uitgavecontracten:
Oplage
Het uitgavecontract moet het aantal exemplaren van de
eerste oplage vermelden. Wanneer de uitgever zich ertoe
verbindt een gewaarborgd minimum aan auteursrechten te
betalen (bijvoorbeeld door middel van een vaststaand forfaitair bedrag), dan geldt deze verplichting niet.
Exploitatieplicht
• De uitgever moet de contractueel overeengekomen termijn
eerbiedigen. Het werk moet dus tijdens deze periode worden uitgegeven.
• Vermeldt het contract geen termijn, dan geldt een periode
overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken.
Leeft de uitgever zijn exploitatieplicht niet na, dan kan de
auteur zijn rechten terugvorderen.
Vergoeding en succesclausule
• De uitgever moet de auteur een vergoeding uitbetalen die
in verhouding staat tot de bruto-ontvangsten, behalve wanneer de overeenkomst dit uitdrukkelijk anders stelt.
• Vermeldt het contract enkel een forfaitaire vergoeding die,
bij succes van het werk, niet overeenstemt met de winst, dan
kan de auteur de uitgever verzoeken om de vergoeding aan
te passen zodat hij evenredig deelt in de winst. De auteur
kan geen afstand doen van dit recht – hij kan deze aanpassing dus altijd vragen.
Overdracht van het contract
Een uitgever mag een uitgavecontract alleen na voorafgaandelijke toestemming van de auteur overdragen – behalve
wanneer het bedrijf volledig of gedeeltelijk wordt overgedragen.
Informatieplicht van de uitgever
Volgens de auteurswet is de uitgever ertoe verplicht om minstens één keer per jaar de auteur een overzicht te bezorgen
van het aantal exemplaren dat hij per exploitatievorm heeft
verkocht, ontvangen en overgedragen.
Situatie na afloop van het contract
De uitgever kan de exemplaren die hij nog in voorraad heeft
verkopen tegen de normale verkoopprijs, tenzij de auteur er
de voorkeur aan geeft om die exemplaren zelf op te kopen tegen een prijs die in onderling overleg met de uitgever wordt
bepaald. Komen de partijen niet tot een overeenkomst, dan
kan de rechtbank de hoogte van de prijs vaststellen.
Faillissement, gerechtelijk akkoord of in vereffeningstelling van het bedrijf van de uitgever
De auteur heeft mogelijkheid om het contract stop te zetten
en heeft de mogelijkheid om als eerste alle exemplaren, kopieën of reproducties waarop het auteursrecht van toepassing is, over te nemen.
Zich beroepen op een modelcontract
Om de auteurs te helpen rekening houden met alle belangrijke punten van het uitgavecontract, kunnen auteurs zich
steeds op het modelcontract dat destijds onderhandeld is tussen de Vlaamse Auteursvereniging (VAV)
en de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) beroepen. Dit contract vindt u terug in de bijlage.
Momenteel wordt ook het modelcontract voor illustratoren onderhandeld tussen de verschillende partners.
Als het zover is, zal u dat contract ook op onze site kunnen raadplegen.
Leden van deAuteurs kunnen zich daarnaast ook steeds richten tot de juridische dienst om
hun contracten gratis te laten nalezen: [email protected]
De vergoeding van de auteur
De wet bepaalt dat voor elke exploitatievorm (dat wil zeggen per overgedragen recht) een vergoeding moet worden
vastgelegd. In functie van de verschillende exploitatievormen kan men de vergoeding dus aanpassen. Ook voor uitgaven in een andere taal kan men onderhandelen over de
hoogte van de vergoeding en per taal eventueel een andere
vergoeding voorzien.
De wet zegt niets over de hoogte van de vergoeding, maar
bepaalt wel dat de auteur een vergoeding moet krijgen in
verhouding tot de bruto-ontvangsten. De vergoeding wordt
het best zo duidelijk en transparant mogelijk in de overeenkomst geregeld. Volgende vergoedingswijzen kunnen worden onderscheiden:
Voorschot
Dikwijls ontvangt de auteur pas maanden na de ondertekening van de overeenkomst een vergoeding, die meestal juist
genoeg is om de kosten van de auteur te dekken. Om die reden wordt vaak voorzien in een schrijfpremie en/of niet-terugvorderbaar voorschot, te betalen op het ogenblik van de
ondertekening van de overeenkomst of op het ogenblik van
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 6 van 25
de inlevering van het manuscript, volgens een strikte kalender waarbij de vergoeding in schijven kan worden betaald.
De uitgever is hier niet toe verplicht is, maar op deze manier
is de auteur zeker van de betaling van een vooraf bepaald
bedrag.
Bij de berekening van deze vergoedingen moet rekening
worden gehouden met de potentiële verkoop van het werk,
de eerste oplage, de belangrijkheid van het werk gerealiseerd door de auteur, de naam van de auteur, de omvang van
de verleende rechten of met andere criteria naar gelang het
soort van werk.
Royalty’s
Daarnaast wordt meestal een percentage bedongen op de
verkoopprijs, beter gekend als ‘royalty’s’. Het percentage
wordt het best vastgelegd op de publieke verkoopprijs of de
winkelprijs en niet, zoals soms het geval is, op de door de uitgever vastgestelde interne verkoopprijs. Voor de oorspronkelijke uitgaven in boekvorm schommelen de percentages
tussen de 8 en de 12 %, afhankelijk van het aantal verkochte
exemplaren.
Adviestarieven
De percentages hieronder fungeren als ‘adviestarieven’ en worden beschouwd als ‘billijk’, ‘redelijk’ en
‘gebruikelijk in de sector’.
Ze zijn afhankelijk van de aard van het project (fictie, non-fictie, poëzie, strips, etc.), de oplage,
andere bijdragers aan het project (zoals andere auteurs, vertalers, illustratoren, fotografen e.a.)
en mogelijk andere factoren (aankoop oorspronkelijke rechten, e.a.).
Indien een uitgever wenst af te wijken van de hieronder vermelde adviestarieven,
moet die afwijking worden gemotiveerd.
Paperback en gebonden uitgave:
• tot 4.000 ex: 10-12,5% op de verkoopprijs
• tot 10.000 ex: 10-15% op de verkoopprijs
• tot 100.000 ex: 15% op de verkoopprij
• > 100.000 ex: 17,5% op de verkoopprijs
Pockets:
• tot 30.000 ex: 8% op de verkoopprijs
• > 30.000 ex: 10% op de verkoopprijs
Forfaitaire vergoeding
De vergoeding van de auteur kan ook forfaitair worden vastgelegd, dat wil zeggen dat de auteur een eenmalig (of op
afgesproken tijdstippen) vast bedrag ontvangt. In zo’n geval
wordt geen rekening gehouden met het succes van de auteur. Hier moeten we wel wijzen op de succesclausule die de
auteurswet voorziet. Dit is een dwingende bepaling waarvan
de auteur geen afstand kan doen: wanneer de bedongen forfaitaire vergoeding kennelijk niet evenredig is aan de winst,
kan de auteur de uitgever verzoeken de vergoeding aan te
passen zodat hij/zij naar evenredigheid deelneemt aan de
winst. Bij de berekening van deze vergoeding moet rekening
worden gehouden met de gebruiken die gelden voor het
soort van werk dat succes kent.
Exploitatie van afgeleide rechten en vertalingen
In sommige gevallen gaat de uitgever een overeenkomst aan
met andere partijen (bijvoorbeeld buitenlandse uitgevers)
voor de exploitatie van de afgeleide rechten en vertalingen.
In dit geval moet dan een percentage worden voorzien op
de ontvangsten afkomstig van deze exploitatievormen. In
geval van buitenlandse vertalingen zal de uitgever dikwijls
een forfaitair bedrag ontvangen van de buitenlandse uitgever.
Meestal wordt de vergoeding in gelijke delen verdeeld tussen auteur en uitgever en wordt er bepaald dat de auteur
voor deze exploitatiewijzen een vergoeding zal ontvangen
die 50% bedraagt van de bruto-inkomsten die de uitgever
voor deze exploitatiewijze ontvangt. Eventueel kan worden
voorzien in een aftrek van kosten die geplafonneerd kan
worden tot 15%. De uitgever moet de auteur in elk geval
op de hoogte houden van de contracten die hij met derden
aangaat. Wanneer de auteur aan de basis ligt van de contractuele relatie tussen de uitgever en de derde partij, kan een
commissie worden voorzien voor de auteur.
Fiscaal statuut van auteursrechten
Sinds 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van
kracht voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Royalty’s worden zonder meer beschouwd als
zijnde roerende inkomsten en worden onderworpen aan
een forfaitair belastingstarief van 15% per begunstigde
natuurlijke persoon.
Meer informatie hierover vindt u op onze website:
www.deauteurs.be
> FAQ > over fiscaliteit > fiscale FAQ deAuteurs
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 7 van 25
Afrekening en betaling
De afrekening en het exploitatieoverzicht zijn uiterst belangrijk voor de auteur. Volgens de auteurswet is de uitgever ertoe verplicht om minstens één keer per jaar de auteur een
overzicht te bezorgen van het aantal exemplaren dat hij per
exploitatievorm heeft verkocht, ontvangen en overgedragen.
De overeenkomst dient ook te voorzien dat de betaling op
een bepaalde datum plaats zal vinden (en niet «vanaf» een
bepaalde datum).
De afrekeningen moeten per exploitatiewijze, minstens vermelden:
• De beginvoorraad, eventueel gesplitst in voorraad plano en
voorraad afgewerkte boeken.
• Het aantal exemplaren van iedere oplage.
• De exemplaren die volgens het contract geen recht geven
op vergoeding zoals bijv. presentexemplaren en exemplaren
ingezonden voor het behalen van prijzen.
• De nog aanwezige voorraad niet verkochte exemplaren, inclusief de retouren.
• De bedragen van de verstrekte voorschotten en de extra
correctie, die door de uitgever overeenkomstig het contract
op het honorarium van de auteur in mindering mogen worden gebracht.
Meestal krijgt de auteur een termijn om schriftelijk op de
afrekening die hij van de uitgever ontving te reageren. Reageert hij niet schriftelijk binnen deze termijn, dan wordt
de hem door de uitgever bezorgde afrekening geacht zijn
instemming te hebben. Het is belangrijk om deze termijn
voor ogen te houden en tijdig te protesteren indien men ook
maar de minste twijfel heeft. De auteur moet ook het recht
hebben om de rekeningen en de boekhouding van de uitgever te controleren. Wanneer bij de controle blijkt dat er een
verschil is van 5% tussen de door de uitgever aangegeven
bedragen en de werkelijk verschuldigde bedragen, dan zijn
de kosten van de controle voor rekening van de uitgever. Dit
moet wel contractueel bepaald worden.
Beëindigingclausule
Het is zeer belangrijk dat er een clausule in het contract
opgenomen wordt dat handelt over het einde van de overeenkomst. Het biedt namelijk een uitweg: zo kan men gemakkelijk de overeenkomst beëindigen wanneer de uitgever
zijn verplichtingen niet nakomt (bijv. het niet op tijd betalen,
het verstrijken van de publicatiedatum, afwezigheid van promotie door de uitgever, …).
Het is tevens goed te voorzien in een terugnamerecht van
de auteur wanneer de uitgever niet is overgegaan tot exploitatie van het werk binnen de afgesproken termijn. Voor
de oorspronkelijke uitgave in boekvorm is een termijn van
zes maanden te rekenen vanaf de inlevering van de persk
lare kopie een redelijke termijn. Werd deze termijn niet gerespecteerd, dan zegt de wet dat de auteur zijn overgedragen
rechten kan terugnemen. De auteur moet hiervoor een aangetekende
ingebrekestelling sturen naar de uitgever. Indien de uitgever
daar binnen de zes maanden geen gevolg aan heeft gegeven,
vloeien de rechten terug naar de auteur.
Collectief beheer
Vaak voorzien voorgestelde uitgavecontracten de overdracht
van de kopie- en leenrechten (zie pagina 9 & 10). Deze
overdracht is niet wettelijk, aangezien de auteur zijn rechten
in het collectief beheer heeft ingebracht.
In plaats hiervan moet de overeenkomst volgende clausule
bevatten:
« De Auteur verklaart lid te zijn van deAuteurs. Deze Overeenkomst laat eventuele financiële aanspraken van de Auteur,
krachtens de overeenkomst met de beheersvennootschap
waarbij hij is aangesloten, onverlet. De beheersvennootschap
kan de vergoedingen direct of indirect innen bij de gebruikers. De vergoeding wordt, volgens de gebruikelijke of wettelijke tarieven, bepaald en uitgekeerd door de beheersvennootschap.
Voor de exploitatiewijzen en de territoria waar de beheersvennootschap of haar vertegenwoordigers direct of indirect
optreden, verbindt de Uitgever er zich toe de gebruikers die
het werk willen reproduceren of meedelen aan het publiek
en waarmee hij contracteert, erop te wijzen dat de uitvoering
van de verbintenissen jegens hem de gebruikers niet ontslaat
van de verbintenissen die zij hebben aangegaan of zullen
moeten aangaan met de beheersvennootschap, krachtens de
wet, de afgesloten of nog af te sluiten overeenkomsten of de
gebruiken. De Uitgever zal dit, uiterlijk op het ogenblik van
de contractsluiting, aan de betreffende gebruikers ter kennis
brengen. »
Verfilming van uw boek
De auteurswet bepaalt dat er een afzonderlijke overeenkomst moet worden gesloten met de producent om van een
bestaand werk een audiovisuele bewerking te maken. Indien
de auteur zijn recht tot audiovisuele adaptatie heeft overgedragen aan de uitgever, zal de uitgever de overeenkomst
sluiten met de producent. De auteur moet hier uiteraard bij
betrokken worden.
In eerste instantie raden wij aan om de audiovisuele adaptatierechten voor te behouden, zodat de auteur vrij kan onderhandelen met de producent. In het geval van een audiovisuele bewerking van een boek, wordt de auteur van het boek
beschouwd als coauteur van het audiovisueel werk en geniet
hij rechten die daaruit voortvloeien.
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 8 van 25
DIGITALE UITGAVE
De digitale uitgave neemt steeds een grotere plaats in in de
uitgavewereld. Daarom is het belangrijk uw voorzorgen te
nemen. Hieronder vindt u enkele bijzondere bemerkingen
voor dit type van exploitatie.
Vergoeding
De productiekost en de publieke verkoopprijs van digitale
boeken liggen lager dan deze van papieren exemplaren, met
uitzondering van de initiële investeringskosten. De percentages die toekomen aan de auteur moeten daarom hoger liggen, zodat de hoogte van zijn vergoeding kan worden behouden. Wij achten 20 à 25% op de publieke verkoopprijs een
correcte vergoeding. Als de uitgever u een percentage op de
exploitatie-inkomsten voorstelt, vraag dan zeker de definitie
van deze exploitatie-inkomsten op.
Daarnaast is het aan te raden een specifieke vergoeding te
voorzien voor apps en tablets en vergeet zeker niet de verschillende apps duidelijk te omschrijven.
Verplichtingen van de uitgever
Ook in de digitale wereld rust op de uitgever een exploitatieplicht. Deze algemene zorgvuldigheidsplicht moet ook
hier worden nageleefd. Bijgevolg moeten de uitgever en/of
de digitale distributieplatformen waarmee hij soms samenwerkt, de nodige zichtbaarheid geven aan het werk.
Google books
Enkele platforms hebben de gewoonte aangenomen
om grote delen van werken te digitaliseren en deze
online te zetten, zich verschuilend achter het citaatrecht.
Deze praktijken, in vraag gesteld door de auteurs- en
uitgeversverenigingen overal ter wereld, werden
onwettig bevonden door rechtbanken in België,
Frankrijk en de Verenigde Staten.
Het auteursrecht is namelijk geen “opt-out” systeem,
maar wel degelijk een “opt-in” systeem: de voorafgaandelijke toestemming van de auteur is nodig.
UITZONDERINGEN OP HET EXCLUSIEVE RECHT
VAN DE AUTEUR
In bepaalde gevallen is de toestemming van de auteur niet
vereist, maar zal de gebruiker wel een vergoeding betalen.
Dit is het geval bij het kopierecht (reprografie), het leenrecht, de thuiskopie en de digitale onderwijsuitzondering.
In deze vier gevallen speelt de auteurvennootschap waarbij
de auteur is aangesloten, een belangrijke rol. Daarnaast bestaan er ook uitzonderingen waarvoor de toestemming van
de auteur niet moet worden aangevraagd, zoals het citaatrecht en de parodie. De auteurswet bevat een gesloten lijst
van uitzonderingen. Wordt de exploitatievorm niet als uitzondering vernoemd in de wet, dan moet de gebruiker altijd
de toestemming van de rechthebbende krijgen.
Het kopierecht (reprografie) en het leenrecht zijn niet overdraagbaar aangezien dit wettelijke licenties zijn (vergoedingsrechten op basis van een wettelijke uitzondering) waarvan een wettelijk deel van de vergoeding voorbehouden is
voor de auteur. In het geval van de reprografie komt 50% van
de vergoeding toe aan de auteur en 50% aan de uitgever. Bij
het leenrecht komt 70% van de vergoeding toe aan de auteur en 30% aan de uitgever. Contractueel kan men dit recht
niet overdragen aan de uitgever. Men kan enkel contracteren
over de exclusieve vermogensrechten van de auteur.
Kopie- of reprografierecht
Het kopierecht verwijst naar elke handeling die een fotokopie van een beschermd werk teweegbrengt. De auteurswet
voorziet een recht op een vergoeding voor de auteurs en uitgevers. In ruil voor die vergoeding kunnen gebruikers zonder
voorafgaande toestemming beschermde werken fotokopiëren, als het gaat om:
• Werken die op geoorloofde wijze worden bekendgemaakt.
• Werken die op een grafische of soortgelijke drager zijn
vastgelegd.
• Privé gebruik of wetenschappelijk/didactisch gebruik.
• Kopieën die geen afbreuk doen aan de normale exploitatie
van het werk.
Er zit een nieuwe wet in de pijplijn. Wanneer deze in werking
zal treden, zal het criterium worden omgedraaid: het is dan
niet meer de drager van het te kopiëren werk (werken die
op een grafische of soortgelijke drager zijn vastgelegd) maar
wel de drager van de kopie die doorslaggevend wordt (op
papier of soortgelijke drager). Niet de aard van de oorspronkelijke drager (op papier), maar de aard van de bestemming
waarop de kopie wordt vastgelegd (naar papier) wordt het
criterium. Het kopiëren van werken, ook digitale werken,
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 9 van 25
naar een papieren drager wordt dan toegelaten. Bijvoorbeeld
het uitprinten van een tekst die wordt gedownload van een
website en het kopiëren van een hoofdstuk van boek via een
kopieermachine.
Deze rechten worden enkel via collectief rechtenbeheer
uitbetaald. Reprobel is de overkoepelende vennootschap
die voor alle rechthebbenden (auteurs en uitgevers) de kopierechten int op enerzijds de fotokopieerapparaten (bij de
fabrikant of bij de invoerder) en anderzijds de individuele
fotokopieën die genomen worden. Reprobel houdt werkingskosten af van de geïnde sommen (zie voor haar werking www.reprobel.be) en verdeelt daarna het saldo voor de
helft onder het auteurscollege en het uitgeverscollege. Elk
college moet dan tot een verdeling komen voor de afzonderlijke vennootschappen – het auteurscollege telt 8 auteursvennootschappen waarbinnen deAuteurs hun deel dienen
te onderhandelen. Eens deAuteurs hun deel hebben onderhandeld en ontvangen, verdelen zij volgens hun verdeelbarema het verkregen geld uit onder hun leden. Alle auteurs
van ‘literaire’ werken zoals teksten voor scenario’s, strips, algemene, pedagogische, journalistieke geschriften enzovoort
en auteurs van beelden of illustraties die op papier werden
verspreid, kunnen genieten van een kopievergoeding, maar
moeten dus aansluiten bij een auteursvennootschap en hun
werken aangeven.
Werken aangeven bij deAuteurs?
Optimaal beheer staat of valt bij een correcte aangifte van uw publicaties:
uw aangifte stelt de documentatiedienst in staat uw volledig repertoire in rekening te brengen
en zo een correcte uitbetaling te verzekeren. Hiervoor rekenen we op u.
Uw aangifte is de basis van onze werking: zorg ervoor dat deze steeds up to date is!
Aangifte van een nieuw kunt u via ons online aangifteformulier doen: http://aangifte.deauteurs.be. Vergeet volgende
gegevens niet:
- titel van uw werk
- eventueel titel van het tijdschrift
- jaar van uitgave of verspreiding
- oplage in België
- aantal pagina’s
- uitgever(s).
U kunt ons ook een gedetailleerde lijst met bovenvermelde gegevens bezorgen - wij voeren ze voor u in onze databank
in. Gelieve de lijst naar volgend e-mailadres te sturen: [email protected] .
Leenrecht
De auteur van werken van letterkunde, databanken, foto’s en
muziekpartituren kan zich ook niet verzetten tegen de openbare uitlening van zijn werken als deze uitlening geschiedt:
• Met een educatief of cultureel doel.
• Door een instelling met dat doel door overheid opgericht
of erkend.
In ruil voor deze uitzondering hebben de auteurs recht op
een vergoeding die enkel via collectief rechtenbeheer zal
worden geïnd. Op 14 mei 2004 is een koninklijk besluit gepubliceerd dat de vergoedingen vastlegt voor het ontlenen
van werken. Het koninklijk besluit van 7 april 2005 belast
Reprobel met de inning en de verdeling van de vergoeding
voor openbare uitlening. Ter informatie: het gaat om een
vergoeding van jaarlijks 1 euro/volwassene en 0,50 euro/
jongere.
Dit koninklijk besluit is door het Europees Hof van Justitie
veroordeeld als niet conform met de Europese richtlijn die
van toepassing is op deze materie, omdat de vergoeding
voor de auteurs te laag ligt.
Onderhandelingen zijn bezig
Men is op dit moment aan het heronderhandelen
met de minister van Economie over het leenrecht.
deAuteurs neemt hier actief aan deel.
Binnenkort zou het nieuwe koninklijk besluit
op tafel moeten liggen.
Volg de evolutie van deze discussie op onze website:
www.deauteurs.be (-> actueel -> lobby -> dossier leenrecht).
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 10 van 25
Digitale onderwijsuitzondering
Thuiskopie
De reproductie ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek naar niet-papieren dragers (zoals
het inscannen van een artikel, het downloaden van het internet) kan zonder toestemming van de auteurs onder dezelfde voorwaarden van het kopierecht. De mededeling van
alle werken is toegestaan, wanneer deze mededeling wordt
verricht ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk
onderzoek door instellingen die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht en in de mate deze mededeling verantwoord is door de nagestreefde niet-winstgevende
doelstelling en plaatsvindt in het kader van de normale activiteiten van de instelling. Bovendien geldt deze uitzondering enkel voor mededelingen die uitgevoerd worden door
de gesloten transmissienetwerken van de instelling en in
de mate geen afbreuk gedaan wordt aan de normale exploitatie van het werk en in de mate de bron, waaronder de naam
van de auteur, wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt.
Het betreft hier de mededeling van werken en prestaties via
netwerken waarbij een voorafgaande toegangsidentificatie
wordt gevraagd in het kader van bijvoorbeeld onderwijs op
afstand. Dit kan concreet via een login gebeuren (gebruikersnaam en paswoord).
Momenteel heeft de uitzondering voor thuiskopie enkel betrekking op geluidswerken en audiovisuele werken. De wet
van 22 mei 2005 wijzigt de bepalingen inzake thuiskopie.
Wanneer het nieuwe koninklijk besluit in werking zal treden,
wordt deze uitzondering uitgebreid naar alle werken (niet
enkel meer geluids- en audiovisuele werken) op voorwaarde
dat de kopie op een niet-papieren drager wordt opgeslagen
(voor kopieën naar papieren drager geldt immers reeds de
uitzondering van het kopie- of reprografierecht). Het inscannen van een document zal dan wel onder deze uitzondering
vallen, net zoals het opslaan op een harde schijf, memory
card, DVD of andere digitale drager van teksten op internet
(e-books of smartphones). De thuiskopie of privékopie is enkel toegelaten voor gebruik in familiekring.
Deze uitzonderingen zijn op 27 mei 2005 in werking getreden. De vergoedingsregeling is echter nog niet in werking
getreden. De auteurs dringen aan op een snelle uitvaardiging van het koninklijk besluit dat deze vergoeding regelt.
De inning ervan wordt toevertrouwd aan Auvibel (zie voor
haar werking: www.auvibel.be), die op haar beurt de geïnde
sommen doorstort aan de verschillende beheersvennootschappen.
deAuteurs op de eerste rij
deAuteurs blijft zich samen met Auvibel, Reprobel, SACD,
Scam en SOFAM inzetten om de naleving van het auteursrecht in het kader van de wettelijke licenties, vooral
op het vlak van kopierechten (reprografie), leenrecht en
thuiskopie te handhaven. Meer info vindt u hierover op
onze website www.deauteurs.be (-> actueel -> lobby).
DE BEHEERSVENNOOTSCHAPPEN
De auteurs kunnen hun rechten individueel uitoefenen of
een beroep doen op een vennootschap voor het beheer van
hun rechten.
Het belang van de uitoefening van de rechten via collectief
beheer ligt voor de hand: eenmaal het werk gecreëerd is, kan
de auteur onmogelijk elke exploitatie en elk gebruik dat
van het werk wordt gemaakt, controleren. Dit geldt niet enkel op het vlak van de muziek maar eveneens voor de audiovisuele werken, theaterwerken, grafische en literaire werken,
werken van beeldende kunst.
eniging zal globale contracten sluiten met de gebruikers
en de rechten vervolgens doorstorten aan de auteur. Zo
kan de auteursvereniging of beheersvennootschap van auteurs algemene contracten sluiten met televisiezenders, bioscoopzalen, theaters, discotheken.
Het hoofddoel van een beheersvennootschap is het innen en
verdelen van rechten. Daarnaast oefent zij uiteraard ook nog
andere diensten uit zoals culturele acties, het promoten van
de werken van de leden, het geven van juridisch advies, …
Langs de kant van de gebruikers is het eveneens niet haalbaar om voor elke uitzending van een film, een lied of vertoning van een theater de rechthebbende op te sporen en
hem vervolgens de toestemming te vragen. De auteursver-
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 11 van 25
DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DEAUTEURS
deAuteurs is een beheersvennootschap gespecialiseerd in
het beschermen, verdedigen, onderhandelen, innen en uitbetalen van auteursrechten.
Een auteur wordt lid door een maatschappelijk aandeel van
25 € te kopen en de aansluitingsakte van deAuteurs in te
vullen (te downloaden op www.deauteurs.be: ga naar -> auteurs -> ik word lid -> aansluiten -> algemene vragenlijst).
Als mede-eigenaar van de collectieve vennootschap kan hij
beroep doen aan een brede waaier aan diensten, waaronder
gratis depots, professioneel en juridisch advies en het beheer van zijn rechten.
Voor mee informatie rond de aansluiting en dienstverlening
kunt u contact opnemen met de Auteursdienst:
[email protected] of 02/551.03.42.
deAuteurs ondersteunt auteurs door middel van rechtstreekse financiële steun en promotieactiviteiten. deAuteurs is
ook een geëngageerde gesprekspartner die auteurs verdedigen op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.
deAuteurs biedt gratis juridisch advies aan al haar leden,
over de verschillende aspecten verbonden aan het beroepsleven van de auteur:
• modelcontracten;
• advies bij en rechtstreekse contractonderhandeling;
• vragen over het sociaal en fiscaal statuut van de auteur;
• bemiddeling en juridische bijstand bij conflicten;
...
Praktisch
Bij vragen over uw aansluiting,
onze werking of uw contracten,
contacteer:
deAuteurs
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 Brussel
T:+32 (
0)2 551 03 20
F: +32 (0)2 551 03 75
M: [email protected]
deAuteurs • dossier literaire uitgavecontracten nov 2012 • pg. 12 van 25
Bijlage
Modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalige algemene uitgaven
Gezamenlijk onderhandeld en aanbevolen door de Vlaamse Auteurs Vereniging en de
Groep Algemene Uitgevers (GAU) van de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV)
Mevr. / Dhr. (voornaam, naam)
Met woon- of verblijfplaats in (adres)
In deze Overeenkomst verder aangeduid als ‘de Auteur’
EN:
Mevr. / Dhr. / De Vennootschap (voornaam, naam / rechtsvorm, firmanaam)
Met woonplaats in (adres) / waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in (adres zetel), ingeschreven in de
Kruispuntbank van ondernemingen onder nr. (ondernemingsnummer), geldig vertegenwoordigd door (naam,
voornaam), in zijn/haar hoedanigheid van (functie die de vennootschap t.o.v. derden kan verbinden).
In deze Overeenkomst verder aangeduid als ‘de Uitgever’
Hierna soms ook samen verder aangeduid als ‘de Partijen’
KOMEN OVEREEN WAT VOLGT:
Artikel 1 – Voorwerp en doel van de Overeenkomst
1.1. Algemeen - De Auteur draagt zijn auteursrechtelijke vermogensrechten voor welbepaalde exploitatiewijzen
van het Werk aan de Uitgever over, en verleent aan de Uitgever bovendien een exclusieve licentie of een exclusief
optierecht voor welbepaalde andere exploitatiewijzen. De overdracht en het verlenen van de licentie en het
optierecht hebben tot doel de Uitgever toe te laten het door de Auteur vervaardigde / te vervaardigen Werk,
waarvan de titel luidt / voorlopig is vastgesteld op (titel), op een behoorlijke wijze commercieel te exploiteren.
De overdracht, de licentie en het optierecht hebben het Werk in zijn geheel en in al zijn beschermde (inhoudelijke,
structurele en vormelijke) elementen tot voorwerp. Ze omvatten daarnaast alle, al dan niet gewijzigde, herdrukken
en nieuwe edities van het Werk.
1.2. Illustraties – In het Werk zullen (geen) illustraties, grafisch of beeldmateriaal (waaronder foto’s) – ongeacht
de drager of de wijze van beschikbaarstelling – worden opgenomen, aan te leveren door de Auteur / de Uitgever.
Daarover kunnen nadere afspraken worden gemaakt, die als Bijlage aan deze Overeenkomst zullen worden
gehecht. Bij gebrek aan dergelijke afspraken, worden de illustraties en het materiaal waarvan sprake als integraal
onderdeel van het Werk beschouwd en worden de auteursrechtelijke vermogensrechten daarop vermoed aan
de Uitgever te zijn overgedragen als behorend tot de exploitatiewijze bedoeld in 2.1., (1) en te zijn vergoed
overeenkomstig artikel 6 van deze Overeenkomst.
Artikel 2 – Rechten die worden overgedragen
2.1. Algemeen - Met betrekking tot de hierna opgesomde exploitatiewijzen draagt de Auteur zijn auteursrechtelijke
vermogensrechten (reproductie in de meest brede zin, publieke mededeling, distributie, bestemming) aan de
Uitgever over. Deze overdracht doet geen afbreuk aan het terugnamerecht van de Auteur zoals geregeld in 8.9
van de Overeenkomst.
(1) Nederlandstalige uitgave in boekvorm (bv. hardcover, paperback, pocket), met inbegrip van print-ondemand en soortgelijke uitgaven;
(2) Nederlandstalige uitgave op een andere drager, ongeacht de wijze van vastlegging (analoog, digitaal)
en de (stand)aard van de drager (bv. cd, dvd, usb, geheugenkaart, Blue-Ray, spelsoftware);
(3) Bijzondere Nederlandstalige uitgave in boekvorm of op een andere drager (bv. voor specifieke
of additionele marktkanalen zoals leesclubs; met een bijzondere korting; voor promotionele
doeleinden; voorpublicatie; als feuilleton; als actie- of geschenkboek);
(4) Online exploitatie van de Nederlandstalige uitgave (bv. als e-book), ongeacht de kenmerken van het
netwerk (internet, al dan niet beveiligd intranet, …), het toestel gebruikt voor de ontsluiting van de
informatie (bv. smartphone, mp4-lezer, e-reader, digitaal schoolbord, pc, tablet, iPad), het doel van
de beschikbaarstelling en de omvang van het doelpubliek (incl. on-demand diensten);
(5) Het vertaalrecht en de vertaalde uitgave voor de gehele wereld, met uitzondering van de hierna
vermelde landen/talen: (opsomming)
(6) De hierna opgesomde adaptaties van het Werk, met uitzondering van de audiovisuele bewerking die
niet tot de overdracht kan behoren: (opsomming: bv. theatertekst, “verstripping” of graphic novel,
kinderversie, luisterboek, verkorte tekstversie, “levend” boek, gepersonaliseerd boek);
(7) De omzetting van het Werk in een bijzondere vorm, op een bijzondere drager of met bijzondere
functionaliteiten ten behoeve van personen met een leeshandicap of -stoornis, binnen of buiten
de wettelijke uitzonderingsregeling (bv. grote letter of clear text, braille, verrijking met auditieve
bijstand of met metadata);
(8) De opname van het Werk in of de toevoeging (bv. als aanvulling) aan een ander werk, een geheel
van werken of een databank (bv. een bloemlezing, reader, naslagwerk, website), met inbegrip van
abonnements- en pakketformules;
(9) Het verhuurrecht (incl. de digitale verhuring en soortgelijke zoals tijdlezen), met inbegrip van
abonnements- en pakketformules;
(10)De uitlening (incl. de digitale uitlening) van het Werk, met uitzondering van de vergoedingen waarop
de Auteur recht heeft uit de wettelijke licentie van het openbaar leenrecht, die niet tot de overdracht
behoren.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geldt deze overdracht voor alle vermelde exploitatiewijzen voor de gehele
wereld en voor de volledige duur van auteursrechtelijke bescherming van het Werk.
De overdracht omvat elke hierboven nader omschreven exploitatiewijze afzonderlijk, evenals elke mogelijke
combinatie van twee of meerdere van deze exploitatiewijzen.
2.2. Voorafgaande consultatie - Voor de exploitatie van het Werk als voorpublicatie/feuilleton of als actie- of
geschenkboek, dan wel in een vertaalde of geadapteerde vorm zal de Uitgever de Auteur voorafgaandelijk
raadplegen en rekening houden met zijn redelijke opmerkingen, op voorwaarde dat de normale commerciële
exploitatie van het Werk hierdoor niet wordt geschaad.
Artikel 3 – Rechten waarvoor een exclusieve licentie wordt verleend
3.1. Algemeen - Met betrekking tot de hierna opgesomde exploitatiewijzen verleent de Auteur aan de Uitgever
een exclusieve licentie om het Werk te exploiteren voor een periode van zeven jaren, te rekenen vanaf de
ondertekening van de Overeenkomst. Deze periode wordt, op de vervaldag van de termijn, stilzwijgend verlengd
voor een nieuwe periode van telkens twee jaren, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt
met inachtneming van een minimale opzegtermijn van drie maanden. De licentie wordt verleend voor de gehele
wereld, met uitsluiting van de volgende landen: (opsomming).
(1) publieke mededeling (bv. opvoering, voordracht, uit-of doorzending) van het Werk, ongeacht het gebruikte
netwerk of procédé (bv. analoog of digitaal), het toestel gebruikt voor de ontsluiting van de informatie, het
doel van de mededeling en de omvang van het doelpubliek, met uitzondering echter van online exploitatie
(2.1, (4)) en van de adaptaties opgesomd onder 2.1, (6) die een publieke mededeling noodzakelijk maken;
(2) merchandising en soortgelijke rechten met betrekking tot het Werk en de daarin voorkomende personages
en figuren in al hun verschijningsvormen.
3.2. Voorafgaande toestemming - Voor de exploitatie van het Werk onder de exploitatiewijzen bedoeld in
3.1 zal de Uitgever de Auteur voorafgaandelijk toestemming vragen. De Auteur kan deze toestemming alleen
op redelijke gronden weigeren. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de normale
commerciële exploitatie van het Werk.
Artikel 4 – Rechten waarvoor een exclusief optierecht wordt verleend
Met betrekking tot de hierna opgesomde exploitatiewijzen [en werken] verleent de Auteur aan de Uitgever een
exclusief optierecht:
(1) Het vertaalrecht en de vertaalde uitgave van het Werk voor een land dat/in een taal die uitdrukkelijk van
de overdracht is uitgesloten in 2.1., (5);
(2) Elke adaptatie van het Werk die niet is vermeld in 2.1, (6);
(3) [Alle Werken die de Auteur gedurende een termijn van X maanden/jaren tot stand zal brengen in de
volgende genres: (nauwkeurige omschrijving met minstens aanduiding van de NUR-hoofdcodes)].
Het optierecht wordt verleend voor een termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de ondertekening van de
Overeenkomst. In het geval bedoeld in het voorgaande lid sub (3) wordt het optierecht evenwel verleend voor
en beperkt tot de daarin vermelde termijn, die vijf jaar vanaf de ondertekening van de Overeenkomst in geen
geval mag overschrijden.
Gedurende de periode van het exclusieve optierecht verbindt de Auteur zich ertoe om elke vertaling of adaptatie
van het Werk in de aangegeven zin [, evenals de werken die hij zelf tot stand zal brengen in de vermelde genres,]
steeds eerst aan de Uitgever ter exploitatie aan te bieden, vooraleer hij zich hiermee tot een andere Uitgever
wendt. De Uitgever beslist binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de vertaling, de adaptatie
(of het verzoek of aanbod daartoe zoals hem overgemaakt door de Auteur) [of het nieuwe manuscript], of hij de
exploitatie daarvan wil verrichten. Als dat het geval is, zullen Uitgever en Auteur hierover afzonderlijk contracteren
volgens de bepalingen van deze Overeenkomst, tenzij zij daar in onderling akkoord willen van afwijken. Als de
Uitgever de exploitatie van de vertaling/adaptatie [of het nieuwe werk] niet kan/wil verrichten, dan staat het de
Auteur vrij deze exploitatie aan een andere Uitgever toe te vertrouwen.
Artikel 5 – Voorbehoud voor collectief beheer
De Auteur verklaart lid te zijn van de beheersvennootschap (rechtsvorm en naam), met vennootschapszetel te
(zetel). Deze Overeenkomst laat eventuele financiële aanspraken van de Auteur, krachtens de overeenkomst met
de beheersvennootschap waarbij hij is aangesloten, onverlet. De beheersvennootschap kan de vergoedingen
direct of indirect innen bij de gebruikers. De vergoeding wordt, volgens de gebruikelijke of wettelijke tarieven,
bepaald en uitgekeerd door de beheersvennootschap.
Voor de exploitatiewijzen en de territoria waar de beheersvennootschap of haar vertegenwoordigers direct of
indirect optreden, verbindt de Uitgever er zich toe de gebruikers die het werk willen reproduceren of meedelen
aan het publiek en waarmee hij contracteert, erop te wijzen dat de uitvoering van de verbintenissen jegens hem
de gebruikers niet ontslaat van de verbintenissen die zij hebben aangegaan of zullen moeten aangaan met de
beheersvennootschap, krachtens de wet, de afgesloten of nog af te sluiten overeenkomsten of de gebruiken.
De Uitgever zal dit, uiterlijk op het ogenblik van de contractsluiting, aan de betreffende gebruikers ter kennis
brengen.
Artikel 6 – Vergoeding van de Auteur
6.1. Algemeen - Voor de overdracht en de licentie die het voorwerp van deze Overeenkomst uitmaken ontvangt
de Auteur een vergoeding, voor elke exploitatiewijze van het Werk die door de Uitgever daadwerkelijk op de
markt wordt gebracht. In het geval bedoeld in artikel 4, is de vergoeding echter slechts verschuldigd indien en op
het ogenblik dat de Uitgever de optie daadwerkelijk licht.
Wanneer voor de bepaling van de royalty wordt verwezen naar de “Verkoopprijs” als berekeningsbasis, wordt
hieronder verstaan de door de Uitgever vastgestelde normale publieke verkoopprijs (d.i. prijs eindgebruiker) van
het Werk in een welbepaalde exploitatiewijze, exclusief de BTW en alle andere belastingen, heffingen en taksen.
Wanneer voor de bepaling van de royalty wordt verwezen naar de “Exploitatieinkomsten” als berekeningsbasis,
wordt hieronder verstaan de inkomsten die de Uitgever daadwerkelijk ontvangt uit een welbepaalde
exploitatiewijze (of uit de verdere overdracht/licentie daarvan) van het Werk in de periode waarop de afrekening
betrekking heeft, na verrekening van alle kosten en kortingen die rechtstreeks voor de betreffende exploitatiewijze
worden gemaakt/gegeven, exclusief de BTW en alle andere belastingen, heffingen en taksen.
6.2. Exploitatie door de Uitgever – Voor de exploitatiewijzen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken
en waarvan de exploitatie door de Uitgever zelf (of door een met hem verbonden onderneming) wordt verricht,
wordt de Auteur op de volgende wijze vergoed:
(1) Nederlandstalige uitgave in boekvorm:
- Hardcover, gebonden en luxe uitgave, paperback, softcover, print-on-demand: X % van de
Verkoopprijs voor elk verkocht en niet-geretourneerd exemplaar;
- Pocket: X % van de Verkoopprijs voor elk verkocht en niet-geretourneerd exemplaar;
- Boekenclub-exemplaren: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
(2) Nederlandstalige uitgave op een andere drager: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
(3) Bijzondere Nederlandstalige uitgave: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
(4) Online exploitatie van de Nederlandstalige uitgave: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
(5) Vertaalrecht en vertalingen: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
(6) Adaptaties: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
voor de bijzondere omzetting van het werk waarvan sprake in 2.1, (7), is de vergoeding echter nul
EUR, voor zover de Uitgever geen winst met die omzetting maakt;
(7) Opname in of toevoeging aan een ander werk, een geheel van werken of een databank: X % van de
Exploitatieinkomsten van de Uitgever uit het doelwerk, pro rata van het aandeel van het Werk in het
doelwerk;
indien het Werk evenwel als onderdeel van een pakket (al dan niet onder een abonnementsformule)
wordt verkocht of anderszins zonder tijdsbeperking tegen betaling ter beschikking wordt gesteld,
bedraagt de vergoeding van de Auteur X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever uit het
pakket, pro rata van het aandeel van het Werk in het pakket;
(8) Verhuurrecht en uitlening: X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
indien het Werk evenwel als onderdeel van een pakket (al dan niet onder een abonnementsformule)
wordt verhuurd, uitgeleend of anderszins tijdelijk ter beschikking wordt gesteld, bedraagt de
vergoeding van de Auteur X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever uit het pakket, pro rata
van het aandeel van het Werk in het pakket;
(9) Publieke mededeling (zoals bedoeld in 3.1.(1): X % van de Exploitatieinkomsten van de Uitgever;
(10)Merchandising en aanverwante rechten: X % van de Explotatieinkomsten van de Uitgever; Uitgever
en Auteur kunnen echter een aanvullende overeenkomst sluiten over de vergoeding uit deze
exploitatiewijze, gelet op haar bijzondere aard.
Als de Uitgever een bepaalde exploitatiehandeling louter voor promotionele doeleinden stelt (bv. een digitale
doorbladerfunctie) en hiermee geen winst maakt, is de vergoeding voor de Auteur nul euro.
Als komt vast te staan dat uit deze Overeenkomst of een andere schriftelijke afspraak nog niet voortvloeit op
welke vergoeding de Auteur aanspraak kan maken, dan zullen Uitgever en Auteur alsnog en onverwijld schriftelijk
een vergoeding overeenkomen. Dit akkoord zal de vorm aannemen van een bijlage bij deze Overeenkomst,
ondertekend door beide Partijen.
De Uitgever verklaart hierbij geen aanspraak te zullen maken op enige vergoeding waarop de Auteur uit eigen
hoofde gerechtigd is in het kader van wettelijke licenties (reprografie, thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering,
openbaar leenrecht). Deze vergoeding is uitdrukkelijk niet begrepen in de Overdracht die het voorwerp van de
Overeenkomst uitmaakt. Het voorgaande laat evenwel de eigen wettelijke en contractuele aanspraken van de
Uitgever uit de bedoelde licenties onverlet.
6.3. Exploitatie door een derde - Voor de exploitatiewijzen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken
en waarvan de exploitatie niet door de Uitgever maar door een derde wordt verricht, ontvangt de Auteur over
de Exploitatieinkomsten van de Uitgever het percentage dat in bovenstaande opsomming bij de betreffende
exploitatiewijze wordt vermeld.
6.4. Voorschot – De Auteur ontvangt een door de Uitgever niet-terugvorderbaar maar wel verrekenbaar voorschot
op de hem ter uitvoering van deze Overeenkomst toekomende vergoedingen van X euro bij ondertekening van
deze Overeenkomst en/of van X euro bij inlevering van het manuscript. De verrekening van het voorschot kan zich
uitstrekken over meerdere afrekeningen indien daartoe de noodzaak bestaat. Bij de bepaling van het voorschot
kan, in voorkomend geval, rekening worden gehouden met de retourprovisie bedoeld in 7.1., sub (i).
6.5. Nulvergoeding - De Auteur ontvangt, in afwijking van de voorgaande bepalingen, geen vergoeding
(nulvergoeding) van de Uitgever voor de volgende exemplaren van het Werk:
- auteursexemplaren zoals bedoeld in artikel 8.5, eerste lid, van de Overeenkomst ;
- exemplaren van het Werk die door de Uitgever worden bestemd voor archief-, depot-, subsidie-,
recensie- of promotiedoeleinden (maximum aantal op jaarbasis: X exemplaren);
- exemplaren ingezonden met het oog op het meedingen naar een letterkundige prijs of onderscheiding;
- exemplaren die door de Uitgever worden vernietigd, dan wel exemplaren die uit de voorraad van de
Uitgever zijn verdwenen zonder dat dit hem kan worden toegerekend.
Artikel 7 – Afrekening, controlerecht van de Auteur en betaling
7.1. Afrekening - Ieder kalenderjaar, uiterlijk op 1 april, zal de Uitgever over het voorafgaande jaar de Auteur een
afrekening zenden, waarop per exploitatiewijze ten minste zal worden vermeld (indien van toepassing):
a. de beginvoorraad van de in het voorafgaande kalenderjaar nog beschikbare oplage;
b. het totaal aantal exemplaren van de in het voorafgaande kalenderjaar geproduceerde oplage;
c. het aantal in het voorafgaande kalenderjaar verkochte exemplaren met vermelding van de Verkoopprijs
en, in voorkomend geval, het aantal opgeruimde of vernietigde exemplaren;
d. het aantal afgegeven present-, recensie- en soortgelijke exemplaren;
e. het aantal beschadigde exemplaren en misdrukken;
f. de op het einde van het voorafgaande kalenderjaar nog aanwezige voorraad niet-verkochte exemplaren,
inclusief de retour ontvangen exemplaren;
g. het bedrag van de aan de Auteur verschuldigde vergoeding en de wijze van berekening daarvan;
h. het bedrag van de eventueel aan de Auteur betaalde voorschotten;
i. het bedrag van de retourprovisie, indien deze werd voorzien; de Uitgever kan aangeven dat de
afrekening een voorlopig karakter heeft in het licht van het bestaan van deze provisie en binnen de
grenzen daarvan;
j. de eventuele extracorrectie die ten laste komt van de Auteur.
Ingeval van exploitatie als bedoeld in 6.3 zal de Uitgever, op verzoek van de Auteur, hem een tussentijdse
afrekening zenden betreffende de uit deze exploitatie ontvangen inkomsten, binnen een termijn van dertig
dagen na ontvangst van de fondsen betaald door de derde.
7.2. Controlerecht van de Auteur – De Auteur of elke mandataris van zijn keuze heeft het recht om binnen een
termijn van 45 dagen vanaf de verzending van de afrekening, rechtvaardiging te vragen van of opmerkingen te
formuleren op de rekeningen betreffende de exploitatie van het Werk. Om de juistheid van de rekeningen en
de betalingen te staven, zal de Uitgever er in het bijzonder toe gehouden zijn om, op eenvoudig verzoek van de
Auteur, elke inlichting te verstrekken en kopie over te leggen van elke overeenkomst of elk ander document dat
rechtstreeks betrekking heeft op de exploitatie van het Werk.
De Uitgever erkent bovendien het recht van de Auteur en van zijn eventuele mandataris om binnen een termijn
van 9 maanden vanaf de verzending van de afrekening, de boekhouding, de documenten en de contracten
waarvan sprake in te zien op de zetel van de Uitgever op om het even welk ogenblik tijdens werkdagen en
normale kantooruren, voor zover acht dagen op voorhand kennis wordt gegeven van het controlebezoek. Maakt
de Auteur binnen de gestelde termijn geen gebruik van dit controlerecht, dan is de Uitgever voor de betreffende
afrekening volledig en definitief gekweten. De auditkosten zullen ten laste vallen van de Auteur indien het verschil
tussen de werkelijk verschuldigde bedragen aan de Auteur en deze aangegeven door de Uitgever minder dan 5
% bedraagt.
Onverminderd het bepaalde in artikel 13, zijn de Auteur of de mandataris zijn ertoe gehouden de bedrijfsgeheimen
van de Uitgever strikt te eerbiedigen en deze onder geen beding mee te delen aan derden.
7.3. Betaling - Het bedrag dat de Uitgever blijkens de afrekening aan de Auteur verschuldigd is, dient betaald
te worden binnen een termijn van 45 dagen na verzending van de afrekening. De praktische modaliteiten van
de betaling worden gezamenlijk vastgelegd tussen Uitgever en Auteur. Elke vertraging in de betaling zal van
rechtswege een conventionele verwijlinterest doen ontstaan ten bate van de Auteur ad. 10% per jaar op de
verschuldigde sommen of saldi, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
In afwijking van het vorige lid en ingeval van exploitatie als bedoeld in 6.3, kan de Auteur verlangen dat de
Uitgever hem binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in 7.1, laatste lid, het aandeel
uitkeert dat de Uitgever hem ter zake is verschuldigd, mits dit aandeel ten minste vijfentwintig euro (25 EUR)
bedraagt.
Artikel 8 – Rechtspositie van de Auteur
8.1. Inlevering van het manuscript – De Auteur verbindt er zich toe om / heeft reeds het manuscript van het
Werk, evenals (in voorkomend geval) alle door hem aan te leveren illustratiemateriaal, (uiterlijk) op (datum) in
handen van de Uitgever te stellen / gesteld. De Auteur zal hierbij rekening houden met de redelijke richtlijnen
en verwachtigen van de Uitgever, waarvan hij verklaart voldoende kennis te hebben. Als het manuscript door
overmacht (ziekte, ongeval, enz.) niet tijdig kan worden ingeleverd, zullen Uitgever en Auteur in onderling
overleg een nieuwe inleverdatum bepalen.
8.2. Herwerking van het manuscript - Als de Uitgever het door de Auteur ingezonden manuscript voorlopig
weigert overeenkomstig artikel 9.2 van de Overeenkomst, verbindt de Auteur er zich toe om, binnen de door de
Uitgever bepaalde redelijke termijn, een voor deze laatste aanvaardbaar manuscript in te leveren.
8.3. Correctie van drukproeven en testversies – Als de Uitgever het manuscript aanvaardt, verbindt de Auteur
zich ertoe de drukproeven of testversies van het Werk te corrigeren en deze gecorrigeerde proeven of versies
binnen een redelijke, tijdig overeen te komen termijn aan de Uitgever terug te bezorgen. De laatste drukproef
zal de vermelding “goed voor druk” dragen en zal aan de Uitgever worden terugbezorgd binnen een termijn van
maximum 5 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst door de Auteur van deze laatste proef. Als de Auteur op
één van deze punten in gebreke blijft, kan de Uitgever, naar vrije keuze, tot exploitatie van het Werk overgaan
volgens de laatste versie van de drukproef of testversie, of zich beroepen op artikel 9.2 (definitieve weigering).
Tot de eerste drukproef of testversie heeft de Auteur het recht om, in samenspraak met de Uitgever, aanpassingen
en correcties aan het manuscript aan te brengen. Indien de Auteur daarna nog aanpassingen of correcties in de
drukproef of testversie wenst aan te brengen (andere dan de rechtzetting van typ- of zetfouten) en de kosten
daarvan hoger zijn dan de kosten die gangbaar zijn voor de correctie van een drukproef of testversie van die
omvang, dan kan de Uitgever de meerkosten van deze extracorrectie verhalen op de Auteur, mits de Uitgever
voorafgaand aan de doorvoering van de extracorrectie de Auteur op de hoogte stelt van de daaraan verbonden
geschatte kosten.
8.4. Origineel en afschrift van de kopij - Het oorspronkelijke manuscript blijft, indien het op papier wordt
ingeleverd, eigendom van de Auteur en kan te allen tijde binnen een redelijke termijn aan de Uitgever terug
worden gevraagd. De Uitgever kan zich hiertegen alleen verzetten als de normale commerciële exploitatie van
het Werk daardoor onmogelijk zou worden of ernstig zou worden geschaad.
De Auteur is verplicht om ten minste één bijgewerkt duplicaat van zijn manuscript, dan wel een kopie hiervan
in elektronische vorm, te bewaren en dit op eerste verzoek kosteloos aan de Uitgever ter beschikking te stellen
indien het origineel verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden, tenzij dit voor de Auteur door overmacht
niet mogelijk blijkt.
8.5. Auteursexemplaren - De Auteur ontvangt bij het verschijnen van het Werk in enige gematerialiseerde
exploitatievorm die door de Uitgever zelf tot stand wordt gebracht X auteursexemplaren, en bij iedere substantieel
gewijzigde herdruk desgewenst X auteursexemplaren. Bij online uitgave kunnen Auteur en Uitgever hierover
nadere afspraken maken.
De auteur heeft bovendien het recht om exemplaren van de Uitgever te kopen met een korting van minimum X
procent op de Verkoopprijs, over welke exemplaren de Auteur de krachtens artikel 6.2 verschuldigde vergoeding
ontvangt. De Auteur mag deze exemplaren echter niet in de handel brengen, verkopen of doen verkopen zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.
8.6. Auteursrechtelijke waarborgen en vrijwaring – De Auteur verklaart hierbij en staat er jegens de Uitgever
voor in dat het Werk van zijn hand is en dat hij de enige en oorspronkelijke auteursrechthebbende op het Werk
is.
De Auteur verklaart en waarborgt dat hij, met uitzondering van de rechten en bevoegdheden die hij heeft
overgedragen aan de beheersvennootschap X waarvan hij lid is, volledig gerechtigd is om de in deze Overeenkomst
genoemde rechten en bevoegdheden met betrekking tot het Werk over te dragen en te verlenen aan de Uitgever.
De Auteur verklaart en waarborgt dat hij geen andere afstand, overdracht, licentie of andere intellectuele
rechten aan derden heeft verleend of zal verlenen. Als de Auteur toch dergelijke rechten aan derden zou hebben
verleend (met inbegrip van die overgedragen aan een beheersvennootschap), dan dienen deze uitdrukkelijk en
nauwkeurig in een aan de Overeenkomst gehechte Bijlage te zijn omschreven, bij gebreke waarvan de Uitgever
wordt geacht hiervan geen kennis te hebben.
De Auteur verklaart en waarborgt dat derden op geen enkele andere grond enige intellectueelrechtelijke
aanspraak op het werk kunnen doen gelden.
De Auteur waarborgt de normale en ongestoorde commerciële exploitatie van het Werk door de Uitgever.
De Auteur verklaart de Uitgever integraal te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van een derde tegen de Uitgever
gegrond op een inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel recht van die derde door de Auteur. Deze
vrijwaring geldt onverminderd het recht van de Uitgever op schadevergoeding
Auteur en Uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde tegen Auteur en/
of Uitgever over de inhoud van het werk op een andere grond dan een inbreuk op het auteursrecht of een
ander intellectueel recht. Indien derden ter zake enige aanspraak tegen Auteur en/of Uitgever aankondigen of
aanhangig maken, zullen Partijen in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze
dat zal geschieden. Uitgever en Auteur zullen de uit dergelijke aanspraken voortvloeiende kosten, waaronder
begrepen de kosten van verweer en de aan derden te betalen schadevergoedingen, in beginsel bij helften dragen.
Als echter sprake is van opzet, kwade trouw of ernstige nalatigheid, zijn alle kosten en schade voor rekening van
de Partij die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Onder ernstige nalatigheid van de Auteur wordt begrepen
de omstandigheid dat de Auteur de Uitgever niet tijdig voor de publicatie heeft geïnformeerd over mogelijke
gevoeligheden of onjuistheden met betrekking tot in het Werk genoemde of bedoelde personen of de daarin
vervatte inhoud, die de Auteur redelijkerwijze had moeten kunnen voorzien. Onder ernstige nalatigheid van
de Uitgever wordt begrepen de omstandigheid dat de Uitgever door de Auteur tijdig ingediende verzoeken tot
wijziging van het manuscript om kosten en schade te voorkomen, niet heeft ingewilligd.
8.7. Hergebruik / Medewerking aan andere uitgaven - Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Uitgever zal de Auteur zich onthouden van enige handeling die afbreuk kan doen aan de exclusieve uitoefening
van de rechten en bevoegdheden die hij aan de Uitgever heeft overgedragen, verleend of in licentie gegeven.
Daarmee wordt onder meer bedoeld: het hergebruik van het Werk voor uitgave bij een andere uitgever of
op het internet, voor vrije beschikbaarstelling aan eindgebruikers (bv. voor transformative use-doeleinden), of
ten behoeve van al dan niet commerciële digitaliserings- of zoekprojecten (bv. Google Books, full text-search,
browse-through-the-book).
De Auteur zal op geen enkele wijze meewerken aan de totstandkoming van een ander Werk dat sterke gelijkenissen
met het Werk vertoont, zodat verwarring hiermee kan ontstaan.
De bepalingen van de beide voorgaande leden vinden geen toepassing wanneer de Auteur het recht uitoefent
als bedoeld in artikel 8.9.
De Auteur zal, meer algemeen, geen enkele handeling stellen die de normale commerciële exploitatie van het
Werk ernstig kan schaden.
8.8. Bijstandsplicht – Op de Auteur rust een algemene, naar redelijkheid en marktomstandigheden te begrijpen
verplichting tot bijstand van en medewerking met de Uitgever, in het bijzonder op het stuk van de promotie van
het Werk (bv. door de aanwezigheid op promotieactiviteiten).
8.9. Terugnamerecht - De Auteur heeft het recht om, bij aangetekende brief met ontvangstmelding, de Uitgever
in gebreke te stellen als deze laatste het Werk niet op de markt brengt binnen de termijnen bepaald in artikel
9.6 van de Overeenkomst, dan wel als het Werk onder een welbepaalde exploitatiewijze gedurende een
ononderbroken termijn van één jaar niet meer voor het publiek beschikbaar is bij de Uitgever. ‘Voor het publiek
beschikbaar’ wil zeggen dat het Werk op verzoek van een consument binnen twee maanden verkrijgbaar of
toegankelijk moet zijn via enig bestaand marktkanaal, hetzij uit voorraad, hetzij op bestelling, hetzij anderszins.
De Uitgever geeft de Auteur desgevraagd informatie over de beschikbaarheid van het Werk.
Als de Uitgever binnen een termijn van zes maanden vanaf de ontvangst van de aangetekende brief aan het
verzoek van de Auteur tot verwezenlijking/herneming van de exploitatie geen gevolg heeft gegeven of te kennen
heeft gegeven hieraan geen gevolg te zullen geven, en hij bovendien geen afdoende verschoningsgrond voor zijn
handelwijze kan inroepen, dan kan de Auteur zijn rechten kosteloos en zonder nadere formaliteiten terugnemen
voor die exploitatiewijze(n) waarvoor de Uitgever in gebreke blijft. De aangetekende brief waarvan sprake moet
opgave bevatten van de exploitatiewijze(n) waaromtrent de Uitgever naar het oordeel van de Auteur in gebreke
is.
8.10. Aankooprecht – In de volgende gevallen heeft de Auteur het recht om de resterende exemplaren van het
Werk in een welbepaalde materiële exploitatievorm aan te kopen van de Uitgever tegen een prijs die in onderling
akkoord zal worden vastgesteld door Partijen en, bij gebrek aan akkoord, door de rechter. Tenzij uitdrukkelijk
anders in deze Overeenkomst bepaald, dooft het aankooprecht van de Auteur uit na het verstrijken van een
termijn van drie jaren te rekenen vanaf de omstandigheid die haar doet ontstaan. Het aankooprecht van de
Auteur vervalt indien de Overeenkomst ten zijnen laste wordt ontbonden, tenzij Uitgever en Auteur daarover
anders overeenkomen.
(1) uitoefening door de Auteur van zijn terugnamerecht (8.9.);
(2) ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de Uitgever (11);
(3) prijsopheffing en ramsj (9.8, onder de aldaar bepaalde modaliteiten).
De Auteur mag de exemplaren die hij aldus opkoopt verder verkopen tegen de door hem vrij te bepalen
voorwaarden, zonder dat de Uitgever op deze grond evenwel tot enige vergoeding van de Auteur gehouden is.
Artikel 9 – Rechtspositie van de Uitgever
9.1. Niet-tijdige inlevering van het Manuscript - Bij niet-tijdige inlevering van het manuscript is de Uitgever
gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig, onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te
verklaren ten laste van de Auteur indien deze laatste in gebreke blijft na aangetekende aanmaning, waarbij hem
een aanvullende termijn van 30 dagen is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen ter zake te voldoen. De Auteur
is er in dat geval toe gehouden om de aan hem verstrekte voorschotten terug te betalen binnen een termijn
van één maand na de datum van ontbinding van de Overeenkomst. In geval van verzuim van de Auteur kan hij
door de Uitgever worden verplicht tot het vergoeden van de schade, die bestaat uit de kosten die de Uitgever
daadwerkelijk al heeft gemaakt voor het Werk tot het ogenblik van ontbinding.
9.2. Voorlopige en definitieve weigering van het Manuscript - Indien de kwaliteit van de inhoud van de het
manuscript niet voldoet aan de redelijke richtlijnen en verwachtingen van de Uitgever, dan kan deze laatste
besluiten om het manuscript voorlopig te weigeren en de kopij voor herwerking terug te zenden aan de Auteur.
De Auteur verbindt er zich in dat geval toe om, binnen de door de Uitgever bepaalde redelijke termijn, een voor
deze laatste aanvaardbaar manuscript in te leveren. Als de Auteur op dit laatste punt in gebreke blijft, wordt de
uitgave van het Werk geacht definitief te zijn geweigerd door de Uitgever.
De Uitgever is bovendien gerechtigd de uitgave van het Werk definitief te weigeren indien de publicatie daarvan,
in het bijzonder door de inhoud of de stijl, afbreuk kan doen aan de goede naam of de zakelijke belangen van de
Uitgever, in strijd is met wettelijke bepalingen van openbare orde of met de goede zeden, of kennelijk inbreuk
pleegt op de rechten van derden.
In de genoemde gevallen van definitieve weigering is de Uitgever gerechtigd om de Overeenkomst eenzijdig,
onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren ten laste van de Auteur. De Auteur is er
in dat geval toe gehouden om de aan hem verstrekte voorschotten terug te betalen binnen een termijn van één
maand na de datum van ontbinding van de Overeenkomst. De Auteur kan door de Uitgever worden verplicht tot
het vergoeden van de schade, die bestaat uit de kosten die de Uitgever daadwerkelijk al heeft gemaakt voor het
Werk tot het ogenblik van ontbinding.
9.3. Correcties - Als de Uitgever het manuscript accepteert, is het zijn taak om - in beginsel op eigen kosten - de
kopij te redigeren en persklaar te maken, onverminderd het bepaalde in artikel 8.3. De Uitgever, of een door hem
aangewezen persoon, heeft het recht om binnen redelijke grenzen louter vormelijke, taalkundige of redactionele
correcties te verrichten. Als de correcties echter van inhoudelijke of structurele aard zijn, of anderszins een
ingrijpend karakter hebben, dan kunnen ze pas gebeuren na voorafgaande consultatie van en in nauw overleg
met de Auteur.
9.4. Illustraties - De Uitgever heeft het recht om, in nauw overleg met de Auteur, illustraties en soortgelijke
vormelijke elementen in te voegen in het Werk, indien dit past in de normale commerciële exploitatie daarvan.
Indien nodig zullen Uitgever en Auteur aanvullend contracteren over de illustratie van het Werk, waarbij in
voorkomend geval ook de illustrator zal worden betrokken. Deze aanvullende overeenkomst wordt als Bijlage
aan de Overeenkomst gehecht.
9.5. Morele rechten - Strikt binnen de grenzen van de artikelen 9.2 tot 9.4 doet de Auteur afstand van het
morele recht op eerbied of integriteit van het Werk. Dit kan echter nooit tot gevolg hebben dat het Werk door de
Uitgever op een zodanige wijze wordt misvormd, verminkt of aangetast dat de eer of de reputatie van de Auteur
hierdoor kan worden geschaad. Deze bepaling mag bovendien niet als een globale afstand van de toekomstige
uitoefening van de morele rechten van de Auteur worden begrepen. Een verzet van de Auteur op grond van zijn
morele rechten mag evenwel geen rechtsmisbruik uitmaken.
9.6. Initiële uitgave van het Werk - De Uitgever verbindt er zich toe om het Werk voor zijn rekening en op zijn
risico uit te geven in boekvorm en in de Nederlandse taal uiterlijk tegen [publicatiedatum] en, indien deze
datum niet is bepaald, binnen een termijn van negen maanden na aanvaarding van het definitief aanvaarde,
persklare manuscript. Bij niet-tijdige inlevering van het manuscript wordt de publicatiedatum verdaagd met / de
publicatietermijn verlengd met het aantal dagen vertraging in de inlevering van het manuscript, onverminderd
het bepaalde in artikel 9.1.
De Uitgever heeft het recht om de in het eerste lid bedoelde (desgevallend verlengde) termijn eenmaal met
maximaal zes maanden te verlengen. Hij geeft de Auteur hiervan schriftelijk bericht onder opgave van de
bijzondere redenen die deze verlenging noodzakelijk maken.
De Uitgever verbindt er zich tevens toe om het Werk voor zijn rekening en op zijn risico in de andere in deze
Overeenkomst bepaalde exploitatiewijzen op de markt te brengen binnen een termijn en op een wijze die in
overeenstemming is met de eerlijke beroepsgebruiken in de algemene uitgeefsector.
De Uitgever bepaalt voor elke exploitatiewijze de omvang van de initiële oplage (behalve als het Werk in een
niet-gematerialiseerde vorm op de markt wordt gebracht) en de verkoopprijs. De oplage voor de eerste uitgave
van het Werk in de Nederlandse taal en in boekvorm zal evenwel minimum X exemplaren bedragen (voor printon-demand uitgaven wordt de minimale oplage onweerlegbaar vermoed één te zijn). Deze informatie is vanaf
de dag van verschijning van elke exploitatiewijze voor de Auteur beschikbaar. Op verzoek van de Auteur zal de
Uitgever deze informatie ook schriftelijk aan de Auteur bevestigen.
De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de concrete wijze(n) van exploitatie -met
inbegrip van de commerciële politiek, de prijszetting en de promotie van het Werk - en over de definitieve
vormgeving van het Werk berusten bij de Uitgever. De Uitgever is ertoe gehouden om een uitgave naar behoren
te verzorgen en de commerciële exploitatie van het Werk afdoende te verzekeren en te bevorderen.
Wanneer voor promotionele doeleinden een fragment (“snippet”) van het Werk op internet of in een andere
elektronische vorm wordt gepubliceerd, zal dat gedeelte nooit meer dan X woorden of X% van de totale omvang
van het Werk mogen bedragen, of in geval van poëzie nooit meer dan X regels, tenzij anders is overeengekomen.
Partijen zullen overleg plegen over het gedeelte dat publiek wordt gemaakt, tenzij de verplichtingen van de
Uitgever ten overstaan van derden dit onmogelijk zouden maken.
De titel van het Werk maakt integraal deel daarvan uit. Als titel nog slechts voorlopig is vastgesteld, zullen Auteur
en Uitgever de uiteindelijke titel in gemeenschappelijk overleg vaststellen. Auteur en Uitgever verplichten
zich ertoe om de titel van het Werk niet voor andere werken te gebruiken, tenzij die als een door de Auteur
vervaardigd vervolg op het Werk zijn te beschouwen.
De overdracht, de licentie en het optierecht waarvan sprake in deze Overeenkomst omvatten mede het gebruik van
de naam, het pseudoniem of de naamtekening, het portret/de afbeelding en de andere persoonlijkheidsattributen
van de Auteur, voor zover dit gebruik de promotie van het Werk, de Auteur of het fonds van de Uitgever dient.
Voor elk ander gebruik is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Auteur vereist, die daaraan nadere
voorwaarden kan verbinden.
Het Werk zal verschijnen onder de naam, het pseudoniem of de naamtekening van de Auteur, tenzij Partijen
daaromtrent uitdrukkelijk anders overeenkomen (bv. bij anonieme werken of indien het Werk mede door een
ghostwriter tot stand wordt gebracht). De Uitgever verbindt er zich toe om de naam, het pseudoniem of de
naamtekening van de Auteur in iedere uitgave van het Werk onder eender welke exploitatiewijze duidelijk
zichtbaar te vermelden (bijvoorbeeld op titelpagina, band en/of omslag). Hetzelfde geldt voor alle advertenties
en andere reclame ten behoeve van het Werk.
De Uitgever is verplicht om in elk exemplaar of elke versie van het Werk het jaartal van de uitgave, herdruk of
nieuwe uitgave/versie, het druknummer en het teken © aan te brengen, gevolgd door het jaar van eerste uitgave
en de gezamenlijke namen van Uitgever en Auteur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als de Auteur
voor het schrijven van het Werk een werkbeurs of een andere subsidie ontvangen heeft, zal de Uitgever, op vraag
van de Auteur, de door de subsidiegever gevraagde vermelding van subsidiëring vermelden in of op het Werk.
9.7. Verdere exploitatie van het Werk – De Uitgever neemt de verplichting op zich om, op zijn risico en kosten,
de verdere exploitatie van het Werk - in het bijzonder de commercialisering en de promotie ervan - te verzekeren
op elke manier die hij nuttig acht in het licht van de eerlijke beroepsgebruiken binnen de algemene uitgeefsector,
de markttoestand en het succes van het Werk.
De Uitgever heeft het recht om, wanneer hij dit wenselijk acht, een herdruk of nieuwe editie/versie van het Werk
uit te geven. De Uitgever zal de Auteur tijdig mededeling doen van zijn voornemen een herdruk of nieuwe versie/
editie van het Werk uit te geven en daarbij de Auteur de gelegenheid bieden in zijn werk verbeteringen aan te
brengen, binnen een nader overeen te komen redelijke termijn.
Voor een ongewijzigde of niet ingrijpend gewijzigde herdruk of nieuwe editie/versie van het Werk gelden alle
bepalingen van deze Overeenkomst onverkort. Indien de door de Auteur gewenste verbeteringen tot een
ingrijpende herziening van de omvang, de inhoud, de vorm of de prijs van het Werk zullen leiden, zullen Partijen
zonodig een aanvullende overeenkomst sluiten met betrekking tot de vergoeding voor de herziene uitgave. Deze
aanvullende overeenkomst wordt als Bijlage aan deze Overeenkomst gehecht.
9.8. Prijsopheffing (ramsj) / Vernietiging van de voorraad - Wanneer na verloop van 12 maanden na het
verschijnen van enige materiële exploitatievorm van het Werk blijkt dat het restant van de oplage bij de Uitgever
naar diens redelijke oordeel onverkoopbaar is tegen normale marktvoorwaarden of wanneer minder dan X
exemplaren in de betreffende vorm zijn verkocht, is de Uitgever gerechtigd om de prijs van het Werk substantieel
te verlagen of de voorraad geheel of ten dele te vernietigen. In dat geval kan de Uitgever er ook voor opteren
om het restant van de oplage in de vorm van een partij ineens aan een opkoper of in de vorm van oud papier of
anderszins van de hand te doen. Behoudens bij vernietiging van de voorraad ontvangt de Auteur het percentage
van de royalty als bedoeld in artikel 6, berekend - naargelang het geval - op de verlaagde Verkoopprijs of op de
Exploitatieinkomst van de Uitgever, tenzij de inkomsten van de Uitgever beneden de kostprijs zijn gebleven.
In alle genoemde gevallen is de Uitgever verplicht om de Auteur van zijn voornemen op de hoogte te brengen
en deze laatste gedurende een termijn van vier weken in de gelegenheid te stellen een door hem vrij te bepalen
aantal exemplaren van het Werk tegen de verlaagde of een nader overeen te komen prijs te kopen, dan wel het
restant van de voorraad over te nemen tegen de prijs die de opkoper of een andere derde bereid is daarvoor te
betalen. De Auteur mag de exemplaren die hij aldus opkoopt verder verkopen tegen de door hem vrij te bepalen
voorwaarden, zonder dat de Uitgever op deze grond tot enige vergoeding van de Auteur gehouden is.
De bepalingen van de voorgaande leden zijn niet van toepassing bij beschadigde of gebrekkige exemplaren,
waarvan de Uitgever zich steeds naar eigen inzicht mag ontdoen zonder tot vergoeding van de Auteur gehouden
te zijn.
9.9. Voortgezette exploitatie van het Werk – Behalve indien en in de mate dat de Auteur zijn terugkooprecht
(zoals nader geregeld in artikel 8.10) daadwerkelijk uitoefent, is de Uitgever gerechtigd om gedurende een
termijn van drie jaar na de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst de nog resterende exemplaren van
het Werk in een materiële vorm verder te verkopen tegen normale marktvoorwaarden, onder de verplichting om
daarover aan de Auteur het in artikel 6 bepaalde honorarium te voldoen.
9.10. Procesvolmacht - Opdat de Uitgever de hem in de Overeenkomst overgedragen of verleende rechten en
bevoegdheden ten overstaan van derden behoorlijk zou kunnen afdwingen, verleent de Auteur hem, voor zoveel
als nodig, het exclusieve en onherroepelijke recht om in en buiten rechte op te treden, zonodig mede in zijn
naam of voor zijn rekening. De Auteur zal de Uitgever op eenvoudig verzoek zijn volledige medewerking bij de
procesvoering verlenen en hem alle nodige of nuttige informatie en stukken verstrekken. Behalve bij vrijwaring
als bedoeld in artikel 8.6 treedt de Uitgever op eigen kosten in en buiten rechte op, onverminderd verhaal op de
aansprakelijke derde. Op de vergoedingen die de Uitgever wegens inbreuk ontvangt is, na aftrek van alle gedingen invorderingskosten, honoraria en kosten van raadgevers e.d., een vergoeding van X % verschuldigd ten gunste
van de Auteur.
Artikel 10 – Overdracht van de Overeenkomst
10.1. Overdrachtsbeperking - De Uitgever kan de Overeenkomst in zijn geheel niet overdragen zonder instemming
van de Auteur tenzij hij tegelijkertijd ook zijn bedrijf of een deel daarvan (bv. een fonds of imprint) overdraagt.
In dat geval moet de Uitgever de Auteur naar redelijkheid inlichten over de identiteit van de overnemer en de
aard van diens activiteiten. Na behoorlijke kennisgeving hiervan aan de Auteur wordt de Uitgever van de verdere
uitvoering van zijn verplichtingen jegens deze laatste ontslagen. De Auteur kan zich tegen de overdracht verzetten
als hij aannemelijk kan maken dat de nieuwe uitgever onbekwaam of ongeschikt moet worden geacht om de
exploitatie van het Werk voort te zetten in de geest en op de wijze zoals zij voor de overdracht plaatsvond. In dat
geval wordt de Overeenkomst als ontbonden beschouwd ten laste van de Uitgever en wordt verder gehandeld
overeenkomstig artikel 11, zonder dat de Uitgever echter tot enige vergoeding jegens de Auteur kan worden
gehouden.
10.2. Exploitatie door derden – De Uitgever is als enige gerechtigd om overeenkomsten te sluiten met derden
over de uitoefening van de rechten die in deze Overeenkomst aan de Uitgever worden overgedragen of
verleend, onder de verplichting om daarover de in artikel 6.3 bepaalde vergoeding aan de Auteur te voldoen. In
dergelijk geval (bv. bij wederoverdracht of sublicentie) moet de Uitgever de Auteur naar redelijkheid inlichten
over de identiteit van de derde, de aard van diens activiteiten, het tijdstip en de algemene draagwijdte van de
overeenkomst met de derde. De Uitgever oordeelt, na overleg met de Auteur indien die daarom verzoekt, over
de opportuniteit van de door de derde beoogde exploitatie, de door deze laatste te betalen vergoeding en alle
andere modaliteiten van de exploitatie door de derde.
Artikel 11 – Beëindiging van de Overeenkomst
11.1. Beëindiging door de Auteur - De Auteur kan, bij nader te motiveren aangetekende brief met ontvangstmelding,
eenzijdig, onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding van de Overeenkomst ten laste van de
Uitgever vorderen:
(1) in de gevallen waarin de Auteur over een terugnamerecht beschikt (8.9), zij het enkel voor
de exploitatiewijze(n) waaromtrent de Uitgever in gebreke blijft;
(2) bij volledige vernietiging van de voorraad exemplaren in een welbepaalde materiële
exploitatievorm door de Uitgever (9.8), zij het enkel voor de betreffende exploitatievorm(en);
(3) als gedurende twee achtereenvolgende kalenderjaren sprake is van een dermate gering
exploitatieresultaat behaald met het Werk in een welbepaalde exploitatiewijze dat de
voortzetting van de exploitatie door de Uitgever op die wijze kennelijk onredelijk is ten
opzichte van de Auteur, met dien verstande dat (1) deze opzegging niet eerder kan geschieden
dan drie jaren na de datum van de verschijning van de laatste druk of versie van het Werk in
die exploitatiewijze, (2) Uitgever en Auteur eerst voorafgaandelijk en in redelijkheid overleg
hebben gepleegd over de mogelijkheden tot voortzetting van de exploitatie en (3) deze
opzegging niet verder strekt dan de betreffende exploitatiewijze.
11.2. Beëindiging door de Uitgever – De Uitgever kan, bij nader te motiveren aangetekende brief met
ontvangstmelding, eenzijdig, onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding van de Overeenkomst
ten laste van de Auteur vorderen in de gevallen die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden omschreven (bv.
bij definitieve weigering van het manuscript).
11.3. Beëindiging door Uitgever of Auteur - Partijen hebben het recht om de Overeenkomst onmiddellijk,
eenzijdig en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigingen bij ernstige of herhaalde inbreuk op de bepalingen
van de Overeenkomst door de wederpartij, voor zover de inbreuk niet volledig wordt hersteld of verholpen
binnen een termijn van dertig dagen nadat de inbreukpleger daartoe, aangetekend en op gemotiveerde wijze, in
gebreke werd gesteld door de benadeelde partij.
11.4. Exploitatiecontracten gesloten met derden - De ontbinding van de Overeenkomst, ongeacht ten laste
van wie en op welke grondslag zij geschiedt, doet geen afbreuk aan de exploitatiecontracten die de Uitgever op
geldige wijze en voorafgaand aan de ontbinding met derden heeft gesloten. De Auteur kan tegen deze derden
echter een rechtstreekse vordering instellen tot betaling van de vergoeding die hem krachtens artikel 6.3 van
deze Overeenkomst toekomt.
11.5. Faillissement en aanverwante - In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening van de
onderneming van de Uitgever, heeft de Auteur het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de Uitgever. In dat geval
zal worden gehandeld overeenkomstig artikel 30 van de Auteurswet.
11.6. Terbeschikkingstelling digitaal bestand - Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal de Uitgever
op verzoek van de Auteur het actuele digitale bestand van het Werk, indien beschikbaar, ter beschikking stellen
van deze laatste, een en ander onverminderd eventuele aanspraken van derden op de inhoud of vorm van het
Werk.
Artikel 12 – Overlijden van de Auteur
De rechten en plichten van de Auteur gaan, voor zover deze geen intuitu personae karakter hebben, na zijn dood
over op zijn erfgenamen of andere rechtverkrijgenden (i.e. de daartoe bijzonder aangewezen persoon).
Zijn er meerdere gerechtigden in de nalatenschap van de Auteur, dan dienen deze één persoon aan te wijzen
die hen ten overstaan van de Uitgever vertegenwoordigt in alles wat deze Overeenkomst aangaat. Zolang
zodanige aanwijzing niet op een behoorlijke wijze ter kennis van de Uitgever is gebracht, wordt een eventuele
betalingsplicht van deze laatste aan de gerechtigden opgeschort. Betaling door de Uitgever aan de genoemde
vertegenwoordiger bevrijdt hem tegenover alle gerechtigden.
Artikel 13 - Geheimhouding
Zowel tijdens de looptijd als na de beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de rechtsgrond daarvan, zullen
de partijen een strikte geheimhouding bewaren over de inhoud van deze Overeenkomst en alle vertrouwelijke
informatie waarvan zij in het raam of ter uitvoering daarvan kennis nemen, behalve ingeval van wettelijke
uitzondering of in het raam van een rechtsgeding dat de Overeenkomst tot rechtstreeks voorwerp heeft.
Artikel 14 – Volledige rechtsverhouding / Wijziging van de Overeenkomst
14.1. Volledige rechtsverhouding - Deze Overeenkomst beheerst de volledige rechtsverhouding tussen Uitgever
en Auteur. Met het sluiten van de Overeenkomst vervallen alle eerdere, mondelinge en schriftelijke afspraken
tussen Partijen.
14.2. Wijziging van de Overeenkomst - Latere wijzigingen aan of aanvullingen van de Overeenkomst zijn slechts
bindend als ze schriftelijk worden vastgelegd in de vorm van een Bijlage bij deze Overeenkomst die door beide
partijen is ondertekend. Zonder dergelijk aanhangsel zal de afwezigheid van enige reactie op handelingen of
nalatigheden in strijd met de inhoud van de Overeenkomst, niet als een goedkeuring daarvan of als een impliciete
afstand van recht kunnen worden beschouwd.
Artikel 15 - Conversiebeding
De gehele of gedeeltelijke nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de
Overeenkomst, of van enig beding of onderdeel hiervan, heeft niet de nietigheid, ongeldigheid of nietafdwingbaarheid van de overige bepalingen, bedingen en onderdelen hiervan tot gevolg, en tast evenmin de
rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de Overeenkomst in zijn geheel aan.
In voorkomend geval zullen Partijen zich te goeder trouw inspannen om de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare
bepaling zo snel mogelijk te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de gemeenschappelijke wil
van Partijen en de algemene geest van de Overeenkomst het dichtst benadert.
Artikel 16 – Kennisgevingen / Adreswijziging
16.1. Kennisgevingen - Voor de uitvoering van deze Overeenkomst kunnen de partijen elke mededeling versturen
naar het adres van de wederpartij vermeld op de eerste pagina van de Overeenkomst.
16.2. Adreswijziging - Partijen verplichten er zich toe om hun adreswijziging(en) onverwijld schriftelijk mee te
delen aan de wederpartij. Wanneer een Partij zich schriftelijk tot wederpartij heeft te wenden, kwijt hij zich geldig
van zijn verplichting als hij dat doet aan het laatste adres dat de wederpartij hem schriftelijk heeft medegedeeld.
Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillenregeling
De Overeenkomst wordt in al zijn bepalingen en onderdelen uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, in het
bijzonder maar niet uitsluitend door de Auteurswet van 30 juni 1994 en (in voorkomend geval) de Databankwet
van 31 augustus 1998, en alle op grond hiervan genomen uitvoeringsbesluiten.
Elk geschil met betrekking tot het de totstandkoming, de rechtsgeldigheid, de interpretatie, de rechtsgevolgen, de
uitvoering of de beëindiging van de Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken
met zetel in het gerechtelijk arrondissement X. Voorafgaand aan het instellen van een rechtsgeding zullen Partijen
evenwel redelijke inspanningen leveren om het geschil minnelijk te regelen (bv. door bemiddeling).
Aldus opgemaakt in twee originele exemplaren te [plaats] op [datum], waarvan de Uitgever en de Auteur
erkennen één ondertekend en gedateerd exemplaar te hebben ontvangen. Iedere bladzijde van de Overeenkomst
dient voor kennisname en akkoord door de Uitgever en door de Auteur te worden geparafeerd.
De Auteur, De Uitgever,
Download