Latijn voor gymnasiasten

advertisement
Latijn voor gymnasiasten
Lucius Annaeus Seneca: Het leven en de dood
Docent: Dr. Michel Buijs, docent Grieks en Latijn, Faculteit
Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
De brieven van Lucius Annaeus Seneca (ca. 4
v.Chr.—65 n.Chr.), ons overgeleverd onder de
titel Epistulae Morales ad Lucilium, zijn door de
eeuwen heen op verschillende wijze gewaardeerd;
de laatste tijd lijkt er van een herwaardering
sprake te zijn. In deze brieven stelt de Stoïsch
filosoof diverse thema’s aan de orde die voor
hem, voor zijn geadresseerde en daarmee voor
ons, van wezenlijk belang zijn wanneer het gaat
om de vraag hoe een mens zijn leven inricht. In
deze collegeserie lezen de deelnemers in het Latijn
en onder begeleiding een selectie van brieven
rond het thema leven en dood, en zal tevens de
beroemde beschrijving die Tacitus geeft van het
levenseinde van Seneca, gelezen en behandeld
worden. Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de deelnemers kan het aantal pagina’s
worden uitgebreid of ingekort.
Er wordt uitgegaan van kennis van de morfologie
en de syntaxis van het Latijn op het niveau van
het centraal examen. Wanneer tijdens de bespreking van de lectuur op college bij de deelnemers
onverhoopt lacunes op het gebied van de morfologie en de syntaxis aan het licht komen, dan
zal de benodigde kennis op peil worden gebracht.
Aldus bestendigt en vermeerdert de student zijn/
haar kennis van de vormleer en de syntaxis van
het Latijn, alsmede zijn/haar ervaring met het
lezen van originele Latijnse teksten met gebruikmaking van alle hem/haar ten dienste staande
hulpmiddelen (woordenboek, een grammatica,
vertaling).
42
10 donderdagen, 11 okt.
t/m 20 dec. (6 dec. geen
college)
13.15-15.00 uur
Universiteit Leiden
 270,- (incl. reader en
koffie/thee)
Werkvorm: werkcolleges;
gezamenlijk lezen van teksten.
Participatie studenten:
Zelfstudie: ca. 4 uur bestuderen van de behandelde
stof en lezen van de Latijnse
tekst voor het volgendecollege.
Kennis van morfologie en
syntaxis van het Klassiek
Latijn op niveau van het centraal examen (gymnasium)
is noodzakelijk.
Studiemateriaal:
Reader.
Woordenboek (bij voorkeur Woordenboek Latijn/
Nederlands, Harm Pinkster
(red.), Amsterdam
University Press, 2009.
ISBN 9789089640734
Grammatica (geen voorkeur).
Perseus site: www.perseus.
tufts.edu
NB: In deze colleges worden andere
teksten behandeld dan in de series
in najaar 2008, najaar 2009, najaar
2010 en najaar 2011.
Download