Latijn voor gymnasiasten

advertisement
COLLEGES IN HET NAJAAR IN LEIDEN
Latijn voor gymnasiasten
Docent: Dr. Michel Buijs, docent Grieks en Latijn, Faculteit
Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht.
De antieke en moderne retorica mag zich in een
groeiende populariteit verheugen. In deze collegeserie lezen de deelnemers onder begeleiding een
selectie van in het Latijn gestelde teksten rond het
thema Romeinse retorica. Er worden teksten van
onder meer Cicero en Quintilianus behandeld.
Afhankelijk van de kennis en vaardigheden van de
deelnemers kan het aantal pagina’s worden uitgebreid of ingekort.
Er wordt uitgegaan van kennis van de morfologie
en de syntaxis van het Latijn op het niveau van
het centraal examen. Wanneer tijdens de bespreking van de lectuur op college bij de deelnemers
onverhoopt lacunes op het gebied van de morfologie en de syntaxis aan het licht komen, dan
zal de benodigde kennis op peil worden gebracht.
Aldus bestendigt en vermeerdert de student zijn/
haar kennis van de vormleer en de syntaxis van
het Latijn, alsmede zijn/haar ervaring met het
lezen van originele Latijnse teksten met gebruikmaking van alle hem/haar ten dienste staande
hulpmiddelen (woordenboek, een grammatica,
vertaling).
NB: In deze colleges worden andere teksten behandeld dan in de serie in najaar 2008, najaar 2009 en
najaar 2010.
12 donderdagen, 6 okt. t/m
22 dec.
11.15-13.00 uur
 273,50 (incl. reader,
koffie/thee)
Werkvorm: werkcolleges.
Zelfstudie: ca. 4 uur bestuderen van de behandelde
stof en lezen van de Latijnse
tekst voor het volgende college.
Vereisten: kennis van morfologie en syntaxis van het
Latijn op niveau van het
centraal examen (gymnasium).
Cursusmateriaal:
• Reader.
• Woordenboek (bij voorkeur Woordenboek Latijn/
Nederlands, Harm Pinkster
(red.), Amsterdam
University Press, 20095,
ISBN 978 90 8964 073 4,
zelf aan te schaffen).
• Grammatica (geen voorkeur, zelf aan te schaffen).
• Perseus site: www.perseus.
tufts.edu
• Bibliotheca Augustana:
http://www.hs-augsburg.
de/~harsch/augustana.
html#la
37
Download