Cliënten

advertisement
Cliënten
2
Inhoudsopgave
Met HSK bent u snel weer klachtenvrij
4
Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht?
4
Uitgebreide dienstverlening
8
Onze werkwijze
9
Onderzoek en behandeling
10
Behandeling met resultaat
12
Kwaliteit is ons visitekaartje
13
Wie betaalt de psychische zorg?
15
Aanmelden
16
Privacy goed geregeld
16
Samen werken aan kwaliteit
18
Waar kunt u ons vinden?
18
Met HSK bent u snel
weer klachtenvrij
Als u, of iemand in uw omgeving, psychische hulp nodig
heeft, bent u bij de HSK Groep aan het juiste adres. HSK
onderzoekt en behandelt mensen met psychische klachten
zoals angst, depressie of klachten die zijn ontstaan na
een schokkende gebeurtenis. Onze ambitie is iedereen
psychisch gezond te maken.
De
behandelmethode
die
HSK
gebruikt
is
wetenschappelijk
onderbouwd,
efficiënt
en
bewezen
effectief.
De behandeling is gericht op
resultaat: een spoedig herstel en bij ziekteverzuim een
snelle werkhervatting, waarbij ook het resultaat op lange
termijn telt. Al onze behandelaren werken uniform,
volgens vaste klachtspecifieke programma’s. Dankzij
deze beproefde behandelmethode én dankzij het feit dat
we geen wachtlijsten hebben, bent u snel weer
klachtenvrij.
Brede en landelijke dekking
Naast diagnostiek en behandeling van psychische
klachten biedt HSK een scala aan diensten op het gebied
4
van diagnostiek en behandeling, preventie, interventie
en ontwikkeling. Zo is HSK actief binnen een breed
spectrum van veranderprogramma’s, organisatiebrede
en individuele assessments tot en met individuele
coaching. In ruim twintig jaar tijd is HSK uitgegroeid tot
een landelijke, toonaangevende organisatie op het gebied
van psychologische zorg. Door de landelijke spreiding
over bijna dertig vestigingen, is er altijd een locatie bij u
in de buurt.
Met welke psychische klachten
kunt u bij ons terecht?
In de psychische gezondheidszorg wordt binnen het
onderzoek en de behandeling gesproken over klachten,
stoornissen en problemen van cliënten. Met een (psychische)
klacht wordt een verschijnsel, ook wel symptoom, bedoeld
waar men last van heeft. Voorbeelden van psychische
klachten zijn somberheid, slecht slapen of nervositeit.
Meestal melden cliënten zich aan voor behandeling omdat
ze last hebben van een klacht of een aantal klachten.
In een diagnostisch onderzoek wordt bekeken of er naast
de aanmeldingsklacht nog meer klachten zijn. Tegelijkertijd
wordt onderzocht of de genoemde klachten bij elkaar te
brengen zijn onder één noemer, namelijk een stoornis of
aandoening. Als verschillende klachten bij elkaar horen, is
er sprake van een psychische stoornis of aandoening. Zo
spreken we van een depressieve stoornis als er minstens
twee weken dagelijks sprake is van bijvoorbeeld klachten
van somberheid, minder plezier hebben, slecht slapen,
minder trek hebben in eten en vermoeidheid. Er is dan een
zogenaamde diagnose gesteld, de verschillende klachten
zijn geordend onder één noemer. Van een probleem
wordt vervolgens gesproken als de klachten of stoornis
geplaatst worden in een groter geheel van aanleiding en
gevolgen ervan. Zo is een voorbeeld van een probleem
een traumatische ervaring, waarbij naar aanleiding van
bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeval iemand zo somber
wordt dat hij niet meer in staat is de normale draad van het
leven op te pakken.
In een behandeling kan er aandacht worden besteed aan
de klacht, de stoornis en het probleem. Afhankelijk van de
behandelaanpak kan aan alle drie deze aspecten aandacht
worden besteed of kan er een keuze worden gemaakt. Bij
een behandeling binnen de Basis GGZ wordt er meestal een
keuze gemaakt. Er wordt vooral aandacht besteed aan een
specifieke klacht of bepaald probleem. Bij een behandeling
binnen de Specialistische GGZ wordt meestal de stoornis
als uitgangspunt genomen. Er is echter ook aandacht voor
specifieke klachten, hoe de stoornis tot stand is gekomen
en welke gevolgen de stoornis heeft in het dagelijks leven.
Basis GGZ
Bij milde psychische stoornissen biedt HSK behandelingen
binnen de Basis GGZ. Dit zijn korte behandelingen met een
beperkt aantal gesprekken. Meestal vijf, oplopend tot zo’n
twaalf gesprekken, inclusief de diagnostische screening.
Bij de keuze voor een behandeling (zorgzwaarteproduct
‘Kort’, ‘Middel’ of ‘Intensief’) wordt er rekening gehouden
met de ernst van de klachten en andere problemen die van
invloed kunnen zijn op de klachten. Al onze behandelingen
worden uitgevoerd volgens de principes van de cognitieve
gedragstherapie (zie pagina 13 voor een nadere toelichting),
maar afhankelijk van het gekozen zorgzwaarteproduct
kunnen de focus en inhoud van de behandeling variëren.
6
Voorbeelden van aandoeningen die voor behandeling
binnen de Basis GGZ in aanmerking komen, zijn
angststoornissen, depressieve stoornis, piekerstoornis,
slaapproblemen, impulscontroleproblemen of psychische
klachten na een lichamelijke ziekte of die lijken te wijzen op
een lichamelijke aandoening.
De behandelaar probeert samen met u te achterhalen hoe
de klachten tot stand zijn gekomen. U krijgt dan ook nadere
informatie over uw aandoening. Daarnaast bekijkt u veelal
samen met uw behandelaar hoe u bij vergelijkbare situaties
in uw verleden de kracht heeft gevonden deze te overwinnen.
Of u kijkt samen met uw behandelaar in de behandeling
hoe u uzelf kunt helpen. U gaat daar ook steeds thuis mee
aan de slag. Wat betreft de zorgzwaarteproducten betekent
dit dat binnen product ‘Kort’ door HSK gewerkt wordt met
een door een behandelaar begeleide vorm van internet
zelfhulptraining (eHealth). Binnen het product ‘Middel’ werkt
HSK met een kortdurende oplossingsgerichte behandeling.
Het product ‘Intensief’ bestaat uit kortdurende behandeling
volgens klachtspecifieke behandelprotocollen.
Specialistische GGZ
Bij complexe en/of ernstige stoornissen biedt HSK
behandeling binnen de Specialistische GGZ. In deze
behandeling krijgt u handvatten aangereikt hoe u anders
met uw klachten en stoornis om kunt leren gaan. U krijgt
informatie over uw aandoening. U analyseert en registreert
uw klachten en problemen. Daarnaast krijgt u oefeningen
waarmee u specifieke en nieuwe vaardigheden leert of
ervaringen opdoet. U en uw behandelaar maken hier
gebruik van helder vormgegeven behandelprotocollen. Het
daarbij behorend werkboek is digitaal voor u beschikbaar
(eHealth).
HSK behandelt binnen de Specialistische GGZ de volgende
stoornissen:
Stemmingsstoornissen, zoals een depressie of een
dysthyme stoornis;
Angststoornissen, zoals een paniekstoornis,
straatvrees, spinnenfobie, hoogtevrees, sociale
angststoornis, dwangstoornis (obsessieve-compulsieve
stoornis), piekerstoornis (gegeneraliseerde
angststoornis) en posttraumatische stressstoornis;
Somatoforme stoornissen, waaronder ernstige
uitputtingklachten en het chronisch
vermoeidheidssyndroom;
Overige stoornissen, waaronder ziektevrees
(hypochondrie), eetstoornissen, stoornissen in het
gebruik van middelen, ongewenste gewoonten
(stoornissen in de impulscontrole zoals gokken, haren
uittrekken), Gilles de la Tourette of ticstoornissen en
conversiestoornissen.
Voor de behandeling van tic- en conversiestoornissen
heeft HSK expertisecentra ingericht.
Welke stoornissen behandelt HSK niet?
In bepaalde gevallen is een intensievere behandelvorm
buiten HSK nodig. Er zijn dan meer behandelfaciliteiten
en/of andere behandeldisciplines nodig. Dit geldt
bijvoorbeeld voor mensen met een ernstige verslaving,
zelfmoordneigingen, psychotische stoornissen, manischdepressieve stoornis (bipolaire stoornis), ernstige
persoonlijkheidsproblematiek en/of problemen die verband
houden met criminaliteit. In zo’n geval zullen wij u of uw
verwijzer een suggestie doen voor een andere behandelaar
of instelling.
Uitgebreide dienstverlening
Naast de diagnostiek en behandeling van psychische
klachten, biedt HSK een breed scala aan diensten op
het gebied van diagnostiek en behandeling, preventie,
interventie en de ontwikkeling van medewerkers en
managers. Voor meer informatie over onze dienstverlening
verwijzen wij u naar onze website www.hsk.nl.
Het structureel versterken van de
inzetbaarheid en verhogen van de
performance van medewerkers en managers.
Diagnostiek en behandeling van werknemers
die (dreigen te) verzuimen vanwege
psychische problematiek.
HSK Groep is de toonaangevende
en landelijke partner op het
Tijdelijke detachering van psychologen bij
gezondheidszorggerelateerde organisaties.
gebied van (arbeidsgerelateerde)
psychische gezondheid. HSK Groep
is gespecialiseerd in diagnostiek
24/7 bereikbaarheid en ondersteuning
bij schokkende en ingrijpende
gebeurtenissen zoals agressie, geweld,
overvallen of ernstige bedrijfsongevallen.
en behandeling van psychische
problematiek en biedt daarnaast
een breed scala aan diensten
Diagnostiek en behandeling van specifieke
doelgroepen en psychische klachten zoals
topsporters, tics en conversiestoornissen.
8
Diverse diensten, trainingen en tools voor
de vroegtijdige signalering van psychische
problematiek en het voorkomen van uitval.
op het gebied van preventie,
interventie en de ontwikkeling van
medewerkers en managers.
Online diagnostiek en behandeling
in eigen tijd en omgeving.
Kennisoverdracht naar en training van professionals
op het gebied van behandelstrategieën binnen de
(Geestelijke) Gezondheidszorg.
Onze werkwijze
Geen wachtlijsten
HSK heeft geen wachtlijsten en hanteert het principe
‘vandaag aangemeld, morgen gezien’. Of het daadwerkelijk
zo snel gaat, hangt natuurlijk ook af van uw eigen agenda.
Afspraak annuleren
Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons zo
spoedig mogelijk weten. Voor afspraken die niet 24
uur van tevoren (telefonisch) zijn geannuleerd, brengen
wij de kosten in rekening (no show beleid). In het
weekend kunt
u
uw
annulering
doorgeven
door een bericht op het antwoordapparaat van
de servicedesk van de betreffende vestiging in te
spreken. U moet daarbij duidelijk uw naam en
afspraakgegevens, zoals de datum, het tijdstip en de
naam van uw behandelaar vermelden.
SMS Notificatie Service
HSK herinnert u graag aan uw afspraak. Speciaal
daarvoor heeft HSK een sms notificatie service
ontwikkeld die voor u geheel gratis is. Hoe gaat het in
zijn werk? U ontvangt, na afronding van uw onderzoek,
twee dagen voor elke behandelafspraak, een sms.
In de sms staan de datum en het tijdstip waarop u
een afspraak heeft met HSK. Indien u aangeeft
hier geen
gebruik
van
te
willen
maken,
ontvangt u uiteraard geen sms. Op elk moment
tijdens uw behandeling is het mogelijk om de
service aan of uit te
zetten.
Dit
kunt
u
telefonisch of per e-mail doorgeven aan de
servicedesk van uw vestiging. Zij zullen uw
aanvraag direct verwerken.
Identificatieplicht in de zorg
HSK is, als erkende zorgaanbieder, bij wet
verplicht het
burgerservicenummer
(BSN)
te
gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met
andere zorgverleners. Hiervoor legt HSK uw BSN
vast in uw medisch cliëntdossier. Als u de eerste
keer bij ons komt, moet u uw geldig identiteitsbewijs
laten zien. Hiermee controleren wij of u degene
bent die bij het burgerservicenummer (BSN)
hoort (identificatieplicht).
Onderzoek en behandeling
Als u naar HSK bent verwezen door uw huisarts of
bedrijfsarts, nodigen wij u uit voor een diagnostisch
onderzoek.
HSK
werkt
met
verschillende
onderzoeksmethoden. Afhankelijk van de vraag en de
duur van het ziekteverzuim wordt voor een bepaalde
onderzoeksmethode gekozen. Een onderzoek bestaat
in ieder geval uit minimaal één gesprek tussen de cliënt
en een psycholoog en op indicatie een psychiater.
Het onderzoek start voor u met het thuis invullen van
vragenlijsten via het voor u aangemaakte cliëntportaal.
Het is van groot belang alle vragenlijsten die voor u klaar
staan in te vullen alvorens u het (eerste)
onderzoeksgesprek heeft. Wij kunnen dan tijdens het
onderzoeksgesprek uw antwoorden doornemen en u
gerichte vragen stellen. Aan de hand van de informatie
die u invult in de Persoonlijke Vragenlijst wordt er
een gestructureerd interview afgenomen.
Op basis hiervan en de overige ingevulde vragenlijsten
worden de diagnose en het klachtenniveau vastgesteld.
Dit laatste gebeurt aan de hand van een vragenlijst
over uw welbevinden. Het resultaat wordt uitgedrukt in
een SCL-90 totaalscore. Op grond van de diagnose en het
klachtenniveau wordt, indien nodig, een behandel- en
interventieplan voor u gemaakt.
10
Uw antwoorden in combinatie met de bevindingen
van
de
onderzoeker vormen
gezamenlijk
het
onderzoeksverslag dat naar de verwijzer wordt verstuurd.
Behandelmethode
We behandelen cliënten met psychische klachten op
basis van cognitieve gedragstherapie (zie toelichting
op
pagina
13).
Deze
behandelmethode
is
directief, bewezen effectief en efficiënt. De behandeling
verloopt
volgens
wetenschappelijk
onderbouwde,
klachtspecifieke behandelprotocollen. Onderdeel van dit
protocol is een digitaal werkboek voor u waarin
huiswerkopdrachten staan.
Voor
posttraumatische
stressstoornissen maakt HSK ook gebruik van EMDR,
een kortdurende behandel-methode om nare ervaringen te
verwerken.
E-Health
Alle cliënten bij HSK hebben toegang tot een persoonlijk
cliëntportaal. In de beveiligde omgeving van het
cliëntportaal maakt de cliënt zijn/ haar testen en
huiswerkopdrachten, is online interactie met de eigen
therapeut mogelijk en vindt de cliënt psycho-educatie en
andere relevante informatie. Daarnaast kan de cliënt zijn/
haar NAW-gegevens aanpassen in de cliëntportaal en
kunnen gemaakte afspraken tot 48 uur van te voren
worden geannuleerd.
Behandeltraject
HSK biedt verschillende behandeltrajecten aan waarbij
de keuze afhangt van de aard en de ernst van uw
klacht. Alle behandelingen verlopen volgens een vast
stramien en zijn gericht op spoedig herstel. Indien u
tijdelijk niet deelneemt aan het arbeidsproces, is
werkhervatting een belangrijk doel. Telefonische en emailconsulten
maken,
afhankelijk
van
het
zorgzwaarteproduct, standaard onderdeel uit van de
behandeling. Een afstemmingsoverleg kan eveneens
onderdeel zijn van de behandeling bij bepaalde
(werkgevers)trajecten, evenals een follow-up gesprek.
Voor posttraumatische stressstoornissen
maakt HSK ook gebruik van EMDR.
Cliënten hebben gedurende hun behandeling een
vaste behandelaar. Iedere behandelsessie duurt drie
kwartier en om de vijf sessies wordt het
behandeleffect geëvalueerd. Na afronding van de
behandeling bestaat de mogelijkheid tot (telefonische)
follow up. Op deze manier proberen we het
behandeleffect vast te houden. In de laatste fase van
de behandeling is er aandacht voor terugvalpreventie.
Dit voorkomt dat uw klachten terugkeren of toenemen.
Voor
een
compleet
overzicht
van
onze behandelmogelijkheden verwijzen wij u naar
onze website.
11
Tijdsduur
Uw behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig
is, waarbij de behandelfrequentie in het begin van het traject
hoger is dan aan het einde van het traject. Onderzoek toont
aan dat een intensieve start een positief effect heeft op de
snelheid van het herstel.
Behandeling met resultaat
Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest
recente inzichten in het vakgebied. Wetenschappelijk
onderzoek van HSK wijst uit dat deze behandelmethode
de klachten vermindert en dat een groot deel van de
onderzochte cliënten na een (half) jaar klachtenvrij is.
Cliënten die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het
arbeidsproces, zijn gemiddeld tussen de vier en zes weken
weer (gedeeltelijk) aan het werk.
Resultaatmeting
HSK stelt het klachtenniveau vast aan de hand van een
vragenlijst met 90 vragen over het welbevinden van de
cliënt (de Sympton Checklist SCL-90). Het resultaat wordt
uitgedrukt in een SCL-score. De gewogen gemiddelde
12
score van cliënten van HSK is bij aanmelding 183. Dit getal
is vergelijkbaar met de hoogte van de score van cliënten
die zich voor ambulante behandeling aanmelden bij andere
GGZ-instellingen. Na onze behandeling daalt deze score
tot gemiddeld 123. Dit is een score in de buurt van de
gemiddelde Nederlandse populatie (gemiddeld 118).
Het effect van de behandelmethoden is onderzocht bij
cliënten met een angststoornis, ongedifferentieerde
somatoforme stoornis of depressie. Onderstaande meting
toont een duidelijke en betekenisvolle verbetering. Dit is
niet alleen net na de behandeling het geval, maar ook
bij de follow up meting, een half jaar tot een jaar later.
SCL-90 score
Beginmeting
Eindmeting
Follow-up
meting
%
verbetering
Angststoornis
OSS
Depressie
176
165
211
117
118
131
119
116
137
90 - 100%
90 - 100%
80 - 90%
Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
Mogelijk benadert HSK u ook om mee te doen aan een
onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig en zonder
verplichtingen. We stellen het bijzonder op prijs als u deel
wilt nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk
informeren we u over de doelstellingen van dit onderzoek.
Gegevens die wij ten behoeve van een wetenschappelijk
onderzoek verzamelen, worden anoniem verwerkt en door
het onderzoeksteam vertrouwelijk behandeld. Uw naam
zal in geen enkel verslag of rapport worden genoemd of af
te leiden zijn. Indien u besluit niet mee te werken aan het
wetenschappelijk onderzoek, heeft dit geen enkel effect op
de behandeling die u van ons ontvangt.
Kwaliteit is ons visitekaartje
Onze diensten en behandelingen verlopen zoveel mogelijk
volgens uniforme, klachtspecifieke en wetenschappelijk
onderbouwde richtlijnen en zijn bewezen effectief.
Professionals in cognitieve gedragstherapie
HSK werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid in
de cognitieve gedragstherapie. Zij hebben een universitaire
studie Psychologie afgerond en volgen een gedegen
intern opleidingsprogramma. Onze behandelaren zijn, in
het kader van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg,
zoveel mogelijk BIG-geregistreerd of in opleiding tot deze
beroepsregistratie.
Cognitieve gedragstherapie
is een succesvolle combinatie
van cognitieve therapie en
gedragstherapie. In de cognitieve
gedragstherapie gaat men ervan uit
dat psychische klachten een gevolg
zijn van de manier waarop men
informatie selecteert en verwerkt.
Dit proces leidt tot een uitleg van
situaties, belevingen en ervaringen
door de cliënt die voor hem of haar
problematisch zijn. Het steeds weer
komen tot deze problematische uitleg
geeft aanleiding tot het ontstaan
van klachten. Door deze uitleg, of
interpretaties, meestal in de vorm
van gedachten (cognities) die de
persoon heeft, te beïnvloeden,
kunnen de emoties en de onhandige
of storende gedragingen ook worden
bijgestuurd. Door de persoon nieuwe
leerervaringen op te laten doen, leert
deze dat zaken ook anders kunnen
uitpakken.
De zorgverzekeraars stellen strenge eisen aan het
hoofdbehandelaarschap, waardoor niet iedere behandelaar
deze taak mag uitvoeren. Voor u betekent dit dat het
mogelijk is dat u naast uw reguliere behandelaar ook nog
een hoofdbehandelaar heeft. Deze hoofdbehandelaar heeft
als taak de voortgang van de therapie te bewaken en kan
daartoe op de verschillende evaluatiemomenten contact
met u opnemen.
HSK en de wetenschap
HSK meet continu de resultaten van de behandeling.
Wij toetsen onze werkwijze voortdurend aan de meest
recente inzichten binnen het vakgebied. Hiervoor werken
wij samen met diverse universiteiten in binnen- en
buitenland. Hierdoor zijn we steeds bezig met
vernieuwing van ons aanbod en zijn we trendsetter in
verbetering van de psychische gezondheidszorg in
Nederland.
14
Kwaliteitsmanagementsysteem
Om de kwaliteit te waarborgen werkt HSK met een
kwaliteitsmanagementsysteem. In 2006 heeft HSK
het HKZ-keurmerk gekregen, een streng (ISO9001)
kwaliteitscertificaat binnen de gezondheidszorg. Daar zijn
we trots op. Het toont aan dat HSK de zaken intern goed
op orde heeft, de klant centraal zet, betrouwbare resultaten
presenteert en voortdurend werkt aan het verbeteren van
de zorg- en dienstverlening.
Kwaliteitsaudits
Binnen HSK is de kwaliteit van de behandeling belangrijk.
Om die kwaliteit te waarborgen wordt er regelmatig een
inhoudelijke controle/audit uitgevoerd door een daartoe
bevoegd persoon of bevoegde externe organisatie.
Tijdens deze controle wordt er onder meer gekeken naar
het gebruik van de behandelprotocollen, de tijdigheid en
volledigheid van de rapportages, maar ook of het dossier
aan de (inhoudelijke) kwaliteitseisen/-normen voldoet. De
verkregen persoonlijke informatie uit de controles en de
audits wordt strikt vertrouwelijk behandeld en, in geval van
audits, volledig geanonimiseerd verwerkt. Indien u bezwaar
heeft tegen het inzien van het dossier bij controle of audits,
kunt u dat bespreken met uw behandelaar.
Tevreden cliënten
De beste meting van onze kwaliteit is de tevredenheid
van onze cliënten. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek,
dat wordt uitgevoerd door MediQuest, blijkt dat cliënten
gemiddeld een 8,2 geven voor de totale behandeling en
begeleiding van HSK.
Wie betaalt de psychische zorg?
Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt u behandeld binnen
de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Zorgverzekeraars
hebben zorginstellingen zoals HSK gecontracteerd
en zullen mogelijk (deels) uw behandeling bij HSK
betalen. Voor u is het van belang te weten dat, indien uw
onderzoek en behandeling (deels) worden vergoed door
uw zorgverzekering, deze zorgverzekering, conform de
Zorgverzekeringswet, een deel van de kosten (bijvoorbeeld
uw eigen risico) bij u in rekening brengt. Wij informeren u
hier graag over, zodat u tijdens uw behandeling door HSK
niet voor verrassingen komt te staan.
Meer informatie over de financiering van uw psychische
zorg en uw eigen risico treft u aan op het infoblad ‘De
financiering en uw eigen risico’. HSK probeert u zo goed
mogelijk te informeren. Wij adviseren u echter in alle
gevallen ook uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen, de
voorwaarden kunnen namelijk per verzekeraar verschillen.
In uw verzekeringspolis staat altijd de juiste informatie voor
uw persoonlijke situatie
Heeft u vragen over uw eigen risico? Raadpleeg dan altijd uw
verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Aanmelden
In de meeste gevallen meldt uw bedrijfsarts, huisarts of
werkgever u bij HSK aan. U kunt zichzelf ook aanmelden
via onze website www.hsk.nl. Om de zorgkosten succesvol
te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is wel
altijd een geldige verwijsbrief van uw medisch verwijzer
noodzakelijk. Dit geldt voor alle zorggefinancierde
onderzoeks- en behandeltrajecten binnen de Basis GGZ
en de Specialistische GGZ.
HSK Coaching kan daarentegen niet gedeclareerd worden
bij de zorgverzekeraar. Kosten worden bij u of de betalende
instantie, zoals aangegeven op het aanmeldformulier, in
rekening gebracht.
Privacy goed geregeld
HSK gaat uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens.
De verwerking ervan gebeurt in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving (o.a. de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en de Wet inzake de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)).
16
In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekt HSK
informatie over onderzoek en behandeling aan de
verwijzer (de arts of andere BIG-geregistreerde
behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft
gedaan). Wanneer u dit niet wenst, vragen wij u dit aan
te geven. U kunt de verzending van uw
onderzoeksrapportage niet tegenhouden wanneer u, op
verzoek van uw bedrijfsarts of verzekeringsarts, voor
een expertise of een neuropsychologisch onderzoek
komt ter beoordeling van uw gezondheidstoestand of uw
(medische) behandeling in het kader van een wettelijke
regeling. In dat geval heeft u geen blokkeringsrecht. Wel
wordt u van tevoren in de gelegenheid gesteld kennis te
nemen van het onderzoeksverslag en kunt u een
aanvulling schrijven op het verslag indien u dit wenst.
Wij verzoeken u dit in dat geval kenbaar te maken tijdens
het tweede gesprek.
In alle andere gevallen gaat HSK ervan uit dat u akkoord
bent met het onderzoeksverslag. We geven algemene
informatie over de voortgang van de behandeling aan
de vertegenwoordiger van de betalende instantie ter
verantwoording van de rekening. Denk hierbij aan het aantal
gevolgde sessies en eventueel de keren dat u niet bent
geweest maar wel een afspraak had. Alle andere informatie
verzenden wij alleen als u daar expliciet toestemming voor
geeft.
Uw rechten in het kader van de behandeling
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft
u recht op informatie, inzage, een kopie, verbetering,
aanvulling en/of verwijdering van uw dossier. Voor meer
informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u naar
onze website onder het thema Privacy. Onder dit thema
vindt u tevens ons uitgebreide privacyreglement.
Hoe bewaakt HSK de kwaliteit van
de behandelingen? HSK werkt
uitsluitend met goed opgeleide
professionals die volgens vaste,
klachtspecifieke protocollen
werken. De resultaten van de
behandeling worden bijgehouden
en, indien nodig, bijgestuurd.
Bovendien meten wij continu de
cliënttevredenheid.
Samen werken aan kwaliteit
Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening.
Hopelijk deelt u deze mening. Natuurlijk kan het voorkomen
dat u ergens ontevreden over bent of dat u suggesties
heeft voor verbetering. Dat horen wij graag van u, zodat we
onze kwaliteit op peil kunnen houden. U kunt uw bezwaar
schriftelijk bij ons indienen:
HSK Groep
T.a.v. klachtenfunctionaris HSK
Postbus 134
6800 AC Arnhem
Ook kunt u uw bezwaar e-mailen naar: [email protected]
Vermeld in ieder geval altijd uw geboortedatum bij uw
bezwaar. Ons klachtenreglement kunt u vinden op onze
website. HSK heeft ook een cliëntenraad die is ingesteld
om de belangen van cliënten van HSK te behartigen.
18
Waar kunt u ons vinden?
HSK heeft een landelijke dekking met vestigingen en locaties
in alle regio’s. Op www.hsk.nl vindt u een actueel overzicht
van onze vestigingen, locaties en hun bereikbaarheid.
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of bent u
benieuwd wat HSK voor u kan betekenen? Neem dan
contact op met onze medewerkers van de Klantenservice
via 088 - 11 55 855 of via [email protected]
HSK Groep is de toonaangevende en landelijke partner op het gebied van psychische
gezondheid. HSK Groep is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische
problematiek en biedt daarnaast een breed scala aan diensten op het gebied van preventie, onderzoek,
interventie en de ontwikkeling van medewerkers en managers.
Bezoekadres
Oude Oeverstraat 120
6811 JZ Arnhem
Postadres
Postbus 134
6800 AC Arnhem
T 088 - 11 55 855
F (026) 368 77 51
[email protected]
www.hsk.nl
11/15
Download