Persbericht Hoortoestel uit basispakket?

advertisement
PERSBERICHT
Hoortoestel uit basispakket? Onrechtvaardig, schadelijk en duur
Er gaan geruchten dat het kabinet en politieke partijen overwegen om het hoortoestel
uit het basispakket te laten verdwijnen. Blijkbaar wordt deze maatregel besproken als
mogelijke bijdrage aan de bezuiniging van 1,6 miljard euro op de zorg. Dit terwijl er
ruim twee jaar voorbereiding is gestoken in een nieuw rechtvaardig en budgetneutraal
vergoedingssysteem.
Namens alle belangenorganisaties van doven en slechthorenden heeft de Nederlandse
Vereniging voor Slechthorenden NVVS aan de Kamerfracties duidelijk gemaakt dat het
schrappen van hoortoestellen uit de basisverzekering tot grote problemen zal leiden
voor slechthorenden, kostenopdrijving voor de burger tot gevolg heeft en op lange
termijn de overheid veel geld gaat kosten. De NVVS verzoekt kabinet en politieke
partijen dringend om audiologische hulpmiddelen niet te schrappen uit het
basispakket.
Investering om zeep geholpen?
Nu nog krijgt elke slechthorende een vaste vergoeding voor aanschaf van een hoortoestel.
Als een complexer dus duurder toestel nodig is, moet men zelf bijbetalen bovenop de
basisvergoeding – een bedrag dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Dit vindt de
NVVS al jaren onrechtvaardig. De laatste twee jaar wordt er (o.a. door CVZ) hard gewerkt
aan een nieuw vergoedingssysteem voor hoortoestellen. Uitgangspunten: het hoortoestel en
andere hoorhulpmiddelen in het basispakket, meer kwaliteit op maat en minder
commercialisering. Ook wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om de eigen bijdrage
omlaag te brengen. Het nieuwe systeem zou budgetneutraal kunnen worden ingevoerd.
Dit nieuwe systeem is hard nodig: het huidige vergoedingsysteem is onrechtvaardig, werkt
prijsopdrijving in de hand en geeft onvoldoende garanties voor kwaliteit en maatwerk. Door
‘functiegericht’ te gaan verstrekken, wordt de kwaliteit van hoortoestelverstrekking verbeterd
en komt er een rem op de kosten voor de eindgebruiker. De voorbereidingen om dit nieuwe
systeem in te voeren, zijn in het eindstadium: alle partijen die bij hoortoestelverstrekking
betrokken zijn, staan klaar om in 2013 functiegericht te gaan verstrekken. Het kan en mag
toch niet zo zijn dat al deze voorbereidingen de das om worden gedaan?
Commercie krijgt vrij spel
Het schrappen van het hoortoestel uit het basispakket zou haaks staan op bovengenoemde
ontwikkelingen. Met het schrappen uit het basispakket zou de overheid haar grip verliezen op
een goede verstrekking van hoorhulpmiddelen. Voor de eindgebruiker heeft dat desastreuze
gevolgen. Nu al is duidelijk dat commercialisering een zorgwekkende trend begint te worden.
De grote ketenbedrijven willen vooral de hoortoestellen uit het duurste segment wegzetten:
leve de winst, ook al is een toestel van die prijscategorie niet altijd nodig om goed te kunnen
functioneren. Wanneer hoortoestellen uit het basispakket verdwijnen, krijgen de commerciële
krachten in de audicienmarkt ruim baan – en komen de kosten van de dan nog duurder
wordende hoortoestellen bovenop alle andere stijgende kosten voor de burger.
Persoonlijke gevolgen desastreus
Maar dat slechthorenden in hun portemonnee getroffen worden, is niet het enige waar wij ons
zorgen om maken. Belangrijker is dat optimale hoorhulpmiddelen nodig zijn om slechthorende
kinderen goed te leren spreken, slechthorende werknemers zo lang mogelijk optimaal te laten
functioneren op hun werk en te voorkomen dat oudere slechthorenden in een sociaal
isolement terechtkomen. Er zijn ruim 500.000 mensen in ons land die afhankelijk zijn van hun
hoortoestellen. Zonder hun hoorapparatuur lopen zij in hun jeugd snel een grote en niet meer
in te halen achterstand op, zowel in hun taalontwikkeling, hun leerprestaties als in hun sociale
ontwikkeling. Zonder hoorapparatuur wordt een actieve loopbaan onmogelijk gemaakt.
Zonder hoorapparatuur raken mensen sociaal geïsoleerd, eenzaam en depressief. Al deze
gevolgen van (niet-gerevalideerde) slechthorendheid zijn keer op keer aangetoond in
onderzoek.
Op lange termijn alleen maar duurder
Als hoortoestellen uit het basispakket verdwijnen, leidt dit tot uitstel en afstel van aanschaf.
Niet iedereen zal immers in staat zijn om zo’n hoorhulpmiddel zelf te bekostigen. Dat is een
ramp voor de betreffende slechthorenden. Maar het is ook een ramp voor de
overheidsfinanciën. Want deze mensen gaan, door hun niet-gerevalideerde slechthorendheid,
de maatschappij een hoop geld kosten. Extra begeleidingskosten voor kinderen die niet mee
kunnen komen. Extra uitkeringskosten voor mensen die de boot op de arbeidsmarkt moeten
gaan missen. Extra aandacht om slechthorende ouderen uit hun isolement te krijgen en weer
te activeren. Kostbare inspanningen, die makkelijk voorkomen kunnen worden – door
hoortoestellen in het basispakket te houden. Het schrappen van hoortoestellen uit de
basisverzekering is dus puur korte termijn winst, maar zal de maatschappij op den duur veel
meer gaan kosten. Een typisch voorbeeld van ‘goedkoop is duurkoop’.
Oproep
Laat hoortoestellen in het basispakket. Maak van audiologische hulpmiddelen geen ‘vrije
markt’-artikel. Dat leidt tot uitstel van aanschaf, tot prijsopdrijving en verdere
commercialisering van de hoortoestelverstrekking. Dat zou een zeer kwalijke ontwikkeling zijn
waar slechthorenden zwaar de dupe van zouden worden. De problemen die dat voor
slechthorenden met zich meebrengt, gaan de maatschappij en de overheid veel geld kosten.
Hoortoestellen uit het basispakket schrappen zou een absoluut onrechtvaardige maatregel
zijn voor alle slechthorenden in Nederland – en het zou een absoluut onverstandige
maatregel zijn voor de overheidsfinanciën. NVVS doet een beroep op het gezond verstand
van politici om vooral aan de lange termijn te denken en aandacht te hebben voor de
persoonlijke gevolgen voor slechthorenden. Uiteraard is de NVVS, net als zij tot nu toe heeft
aangetoond, altijd bereid om op een realistische manier mee te denken hoe we de hoorzorg
betaalbaar kunnen houden. Nogmaals: laat hoortoestellen in het basispakket.
= = = = = EINDE PERSBERICHT = = = = =
Download