Populair jaarverslag

advertisement
Een hoofdstuk uit het populaire jaarverslag van Novadic Kentron, een instelling voor
verslavingszorg. Dit populaire jaarverslag verscheen naast een formeel jaarverslag.
Een hoofdstuk van dit formele jaarverslag is ook in de voorbeelden opgenomen.
Samenwerken aan jeugdbeleid
Verslavingszorg moet beter worden verankerd binnen het jeugdbeleid. Voor die
insteek koos Novadic-Kentron in 2005. Campagnes voor bijvoorbeeld alcoholmatiging
werken niet als deze vanuit één organisatie opgezet worden. Die moet je breed
aanpakken en in samenwerking met meerdere organisaties die bij de problematiek zijn
betrokken. De jeugd krijgt zo de boodschap herhaald en uit meerdere bronnen te
horen.
Benutten van aanwezige expertise
Terry Bollen is preventiemedewerker bij Novadic-Kentron. “In lokale gemeenschappen ligt
veel kennis en expertise opgeslagen. De inzet van al die expertise is nodig voor een
geslaagde aanpak” stelt zij. “Als een gemeente of regio met een probleem rond alcohol of
drugs bij ons aanklopt onderzoeken we direct welke samenwerkingsverbanden en netwerken
er binnen de gemeente bestaan. Wat is er al gedaan, welke onderzoeken lopen er en welke
gegevens kunnen we gebruiken bij de analyse van het probleem. Vervolgens kijken we hoe
we zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de vraag die er is en met welke partijen we
daarvoor om de tafel moeten. We gaan na of er jongerencentra zijn, onderzoeken hoe de
politie tegenover de problematiek staat en met welke lokale welzijnsinstanties we het beste
kunnen samenwerken”.
Breed inzetten
“Zo zit je al snel met een aantal instanties aan tafel”, vervolgt Bollen. “De plaatselijk bekende
organisaties die persoonlijk contact hebben met de doelgroep, precies weten wat er speelt
en daar goed op kunnen inspelen. En Novadic-Kentron die de kennis in huis heeft van
projectmatig werken, verslaving en de benadering van de doelgroep. Alleen doen we het
niet, dat is te beperkt. Je moet breed inzetten. Dat moet uitgedragen worden door de
gemeenten”.
Drinken of verzuipen
Een voorbeeld van deze brede inzet was de Alcoholmatigingscampagne ‘Drinken of
verzuipen’ die in 2005 in De Kempen werd gevoerd. Daarin haalden de organisaties K2,
GGD, maatschappelijk werk, jongerenopbouwwerk, politie, Novadic-Kentron en de
gemeentes Reusel-de Mierden, Bladel, Bergeijk en Eersel alles uit de kast om een
alcoholmatigingscampagne te draaien. Sandra van Leeuwen was hier als
jongerenopbouwwerker bij betrokken. “Het was de eerste keer dat we zo groots in opzet en
rondom één problematiek samenwerkten. Dat was erg succesvol. Met het
Jongerenopbouwwerk hebben we de lagere scholen benaderd. Novadic-Kentron gaf
voorlichting op middelbare scholen. Peers bezochten verschillende horecagelegenheden en
gaven voorlichting. Politie en gemeenten benaderden de supermarkten met cursussen om
caissières te instrueren hoe ze alcohol kunnen weigeren aan mensen jonger dan 16.
Sportverenigingen en dorpsverenigingen werden benaderd en het barpersoneel kreeg er
trainingen hoe verantwoord alcohol te schenken”, vertelt zij.
Verantwoord alcoholgebruik
Bart van Osta was één van de dorpshuisvrijwilligers die meedeed aan een Instructie
Verantwoord Alcoholschenken (IVA).“Alle vrijwilligers van het dorpshuis hebben meegedaan.
We kregen o.a. een film te zien waarin werd verteld wat alcohol met je doet. Vervolgens
werd besproken hoe je omgaat met incidenten en overmatig gebruik. Wat doe je met
dronken klanten, hoe weiger je iemand een glas. Naast gedrag en wat drank kan aanrichten
werd er over de wet uitleg gegeven. De cursus heeft me aan het denken gezet en had voor
mij zeker een meerwaarde”.
Structurele aanpak
“De alcoholmatigingscampagne is nu voorbij”, vervolgt van Leeuwen. “Maar met een enkele
campagne los je weinig op. We moeten het structureel aanpakken, willen we de attitude van
mensen veranderen. Wij proberen er aandacht aan te besteden en het terug te laten komen
in het jeugdbeleid en gezondheidsbeleid. Als Jongerenwerk alleen ben je beperkt. De
implementatie is in gang gezet: alle organisaties moeten nu samen activiteiten blijven
inzetten”.
Handvatten
Novadic-Kentron biedt handvatten om deze integrale aanpak te steunen. In 2005 stelde zij
een conceptplan op voor beleidsmedewerkers van de gemeente om jeugdbeleid te
ontwerpen. Aan dit beleid kunnen vervolgens activiteiten gekoppeld worden. In 2006 wordt
het plan goedgekeurd en zal Novadic-Kentron concrete actieplannen ontwikkelen. Daarbij
wordt ook de rol van de verschillende partijen in beeld gebracht. Op die manier kan het
jeugdbeleid gezamenlijk worden opgepikt.
Download