Avond 1 - Gasthuiskerk Bolsward

advertisement
Wat beweegt ons?
een geloofscursus door ds. Jaap van der Windt
Thema: Dank u wel dat ik er mag zijn
Mogelijke opening: Lucas 17 (NBV)
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van
Samaria en Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan,
kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze
bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen:
‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei
hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen
werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was,
keerde terug en loofde God met luide stem. 16 Hij viel neer aan
Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17
Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen
anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om God eer te
bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
Het onderlinge gesprek
We beginnen de avond met een gesprek over onze dankbaarheid.
Daarvan maakt iedere groep een samenvatting op een groot vel en
die presenteren we elkaar.
1. Waar ben je dankbaar voor?
2. Welke rol speelt dankbaarheid in jouw leven?
3. Welke rol speelt dankbaarheid in jouw geloof?
4. Zou je kunnen zeggen dat dankbaarheid jou beweegt?
Nagesprek
Cursus Wat beweegt ons?, avond 4: Dank U wel…, 6 november 2013, Dankdag
Presentatie: Danken als conclusie
In het persoonlijk leven danken wij vaak achteraf:
Voor iedere dag, natje en droogje
Bijzondere gebeurtenissen (genezing, een kind, een partner)
Dat je leeft
Danken voor wat anderen (naasten) hebben ontvangen
In het geestelijk leven
Dat je God mag kennen
Wat God voor jou gedaan heeft
Danken over bijbelteksten, Psalmen bijvoorbeeld
Danken voor Gods trouw, ook als het in jouw persoonlijk leven
tegenzit
Danken voor het geloof van anderen (Ef 1: 16; Col 1: 3; 1 Thes, 1:
2; etc.)
Bijbelteksten als:
Johannes 3: 16; Romeinen 8: 38, 39; Romeinen 5: 8
Danken als lofprijzing,
In de kerk:
Geboorte van een kind, dopen
Trouwen in de kerk
Dankdag voor gewas
Danken met jubilea
Danken in rouwdiensten
Maar ook:
Danken met Pasen en Kerst
Danken voor Gods genade, Lofprijzing
Danken met Pinksteren, danken voor de gave van de Heilige Geest
Danken is teruggeven zei Franciscus van Assisi
Breng dank (EL 328)
Danken als uitgangspunt/vertrekpunt
Breng dank aan de Eeuwige,
Breng dank aan de Heilige,
Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. (2x)
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
Zegt de arme: ik ben rijk,
Om wat de Here heeft gedaan voor ons. (2x)
Breng dank
Danken zet aan tot bidden
Danken als manier van naar de wereld kijken
Danken als houding
Danken als drijfveer
 gulheid
 sociale betrokkenheid
 voorbede doen
 bewogenheid met de medemens
 zorgvuldigheid voor wat jou is toevertrouwd,
zuinigheid/rentmeesterschap/zorg
Als je dankt voor je gezondheid, bid je gelijk voor mensen die niet
gezond zijn.
Als je dankt voor je eten, bid je gelijk voor mensen die niet te eten
hebben.
Danken en bidden in een adem:
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd
verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De
Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in
Christus Jezus bewaren.
Fil. 4
Nabespreking en vragen:
1. Herken je dat danken een aanzet kan zijn tot bidden?
2. Is danken voor jou ook een drijfveer in het leven?
3. Hoe zou danken meer een drijfveer in jouw leven kunnen
worden?
4. Dank en bid jij wel eens aan de hand van een bijbeltekst?
Cursus Wat beweegt ons?, avond 4: Dank U wel…, 6 november 2013, Dankdag
Download