studie 4 als document A4

advertisement
MEI 2017
(Mr 4:19) maar de zorgen van deze wereld, de
verleiding van rijkdom en het verlangen naar al
het andere dringen hun hart binnen en
verstikken het woord, en het kan geen vrucht
dragen.
24-30 JULI 2017
‘Hebt gij mij meer lief dan deze?’
¶1
(Jo 21:1-6) Later verscheen Jezus opnieuw
aan de discipelen, bij het Meer van Tibe̱rias.
Dat gebeurde als volgt. 2 Daar waren bij elkaar:
Simon Petrus, Thomas (die de Tweeling werd
genoemd), Natha̱naël uit Kana in Galilea, de
zonen van Zebede̱üs en nog twee van zijn
discipelen. 3 Simon Petrus zei tegen ze: ‘Ik ga
vissen.’ Daarop zeiden ze: ‘We gaan met je
mee.’ Ze stapten in de boot en vertrokken,
maar ze vingen die nacht niets. 4 Toen het
ochtend werd, stond Jezus op de oever, maar
de discipelen beseften niet dat het Jezus was.
5 Jezus zei tegen ze: ‘Kinderen, hebben jullie
misschien wat te eten?’ ‘Nee’, antwoordden ze.
6 Hij zei: ‘Gooi het net uit aan de rechterkant
van de boot en je zult iets vangen.’ Ze gooiden
het dus uit, en er zat zo veel vis in dat ze het
niet meer konden binnenhalen.
¶2
(Jo 21:15) Toen ze klaar waren met ontbijten
zei Jezus tegen Simon Petrus: ‘Simon, zoon
van Johannes, heb je mij meer lief dan deze?’
Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, je weet dat ik aan je
gehecht ben.’ Hij zei tegen hem: ‘Voed mijn
lammeren.’
¶3
(Mt 13:19-22) Als iemand het woord over het
Koninkrijk hoort maar de betekenis ervan niet
begrijpt, komt de goddeloze en rukt weg wat in
zijn hart is gezaaid. Dat is het zaad dat langs
de weg terechtkwam. 20 Het zaad dat op de
rotsgrond valt, dat is degene die het woord
hoort en het meteen met vreugde aanneemt.
21 Toch schiet het woord geen wortel in hem.
Hij houdt het een tijdje vol, maar als er
vanwege het woord vervolging of moeilijkheden
ontstaan, struikelt hij meteen. 22 Het zaad dat
tussen de distels terechtkomt, dat is degene die
het woord hoort, maar de zorgen van deze
wereld en de verleiding van rijkdom verstikken
het woord en het kan geen vrucht dragen.
(Lu 21:34) Let goed op jezelf, zodat je hart
nooit overbelast raakt door te veel eten en te
veel drinken en de zorgen van het leven.
Anders overvalt die dag je plotseling,
¶5
(1Ti 5:8) Als iemand niet zorgt voor zijn familie,
vooral zijn gezinsleden, heeft hij het geloof
verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
¶7
(Lu 10:27) De man antwoordde: ‘“Je moet
Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je
hele ziel, je hele kracht en je hele verstand” en:
“Je moet je naaste liefhebben als jezelf.”’
Alinea 8
(Mt 5:3) ‘Gelukkig zijn degenen die zich bewust
zijn van hun geestelijke behoeften, want voor
hen is het Koninkrijk van de hemel.
(Mt 5:6) Gelukkig zijn degenen die hongeren en
dorsten naar rechtvaardigheid, want zij zullen
verzadigd worden.
¶9
(Sp 12:14) De vrucht van zijn woorden
verzadigt een mens met het goede, en het werk
van zijn handen beloont hem.
(Mt 6:33) Blijf eerst het Koninkrijk en Zijn
rechtvaardigheid zoeken, dan zullen al die
andere dingen je ook gegeven worden.
¶ 10
(Lu 10:38-42) Terwijl ze verder reisden, ging hij
een dorp in. Daar ontving een vrouw die Martha
heette hem als gast in haar huis. 39 Ze had ook
een zus die Maria heette. Die ging aan de
voeten van de Heer zitten en bleef luisteren
naar wat hij zei. 40 Maar Martha was afgeleid
omdat ze druk bezig was om voor alles te
zorgen. Daarom ging ze naar hem toe en zei:
‘Heer, zie je niet dat mijn zus mij alles alleen
laat doen? Zeg haar dat ze me moet komen
helpen.’ 41 De Heer antwoordde: ‘Martha,
Martha, je maakt je bezorgd en druk over van
alles. 42 Toch zijn er maar weinig dingen nodig,
of maar één. Maria heeft het beste deel
gekozen en het zal haar niet worden
afgenomen.’
1
¶ 11
¶ 16
(Pr 2:24) Er is niets beters voor een mens dan
te eten en te drinken en te genieten van zijn
harde werk. Ook dat komt uit de hand van de
ware God, besefte ik,
(Mt 6:24) Niemand kan twee meesters dienen:
óf hij zal de een haten en van de ander houden,
óf hij zal juist aan de eerste gehecht zijn en de
ander verachten. Je kunt niet God én de
Rijkdom dienen.
(Mr 6:31, 32) Hij zei tegen ze: ‘Ga mee naar
een afgelegen plaats om alleen te zijn en wat
uit te rusten.’ Want er kwamen en gingen zo
veel mensen dat ze niet eens de kans hadden
om te eten. 32 Ze vertrokken daarom met de
boot naar een afgelegen plaats om alleen te
kunnen zijn.
¶ 12
(1Kor 15:32) Wat heb ik eraan als ik net als
andere mensen in E̱feze met wilde dieren heb
gevochten? Als de doden niet worden
opgewekt, ‘laten we dan eten en drinken, want
morgen sterven we’.
¶ 13
(Ef 5:15, 16) Let er dus goed op welke weg je
gaat, dat jullie je niet als dwazen maar als
wijzen gedragen. 16 En gebruik je tijd zo goed
mogelijk, want we leven in een slechte tijd.
¶ 14
(Pr 3:12, 13) Ik ben tot de conclusie gekomen
dat er voor hen niets beters is dan vrolijk te zijn
en goed te doen tijdens hun leven, 13 en ook
dat iedereen eet en drinkt en geniet van al zijn
harde werk. Het is een geschenk van God.
(Ga 6:4, 5) Maar laat iedereen zijn eigen daden
overdenken, dan zal hij blij kunnen zijn met wat
hij zelf doet zonder zich met anderen te
vergelijken. 5 Want iedereen heeft zijn eigen
vracht te dragen.
(Mt 6:21) Want waar je schat is, daar zal ook je
hart zijn.
(Fil 1:9, 10) En ik blijf bidden dat jullie liefde
steeds meer toeneemt, met nauwkeurige
kennis en volledig inzicht, 10 en dat jullie
kunnen vaststellen wat echt belangrijk is. Dan
zullen jullie tot op de dag van Christus
onberispelijk zijn en anderen geen aanstoot
geven.
¶ 15
(Lu 12:15) Vervolgens zei hij tegen ze: ‘Pas op
en vermijd elke vorm van hebzucht, want ook al
heeft iemand nog zo veel, hij dankt zijn leven
niet aan zijn bezittingen.’
(Ef 2:3) Net als zij hebben wij allemaal ons ooit
laten leiden door de verlangens van ons vlees.
We deden wat het vlees en onze gedachten
wilden. Net als alle anderen verdienden we van
nature Gods woede.
¶ 17
(1Kor 2:14) Een fysiek mens aanvaardt de
dingen van de geest van God niet, want voor
hem zijn ze dwaasheid. Hij kan ze ook niet te
weten komen, omdat ze geestelijk moeten
worden onderzocht.
(Heb 5:11-14) We hebben veel over hem te
zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, want
jullie zijn traag van begrip geworden. 12 Jullie
hadden inmiddels leraren moeten zijn, maar in
plaats daarvan hebben jullie opnieuw iemand
nodig die je van het begin af de basisprincipes
van de heilige uitspraken van God leert. Jullie
hebben weer melk nodig in plaats van vast
voedsel. 13 Iedereen die van melk leeft, is
onbekend met het woord van rechtvaardigheid,
want hij is een klein kind. 14 Maar vast voedsel
is voor volwassen mensen, voor degenen die
door gebruik hun waarnemingsvermogen
hebben geoefend om te kunnen onderscheiden
wat goed of slecht is.
(Pr 5:10) Wie van zilver houdt raakt nooit
verzadigd van zilver en wie van rijkdom houdt
niet van inkomsten. Ook dat is zinloos.
(1Pe 2:2) Ontwikkel als pasgeboren baby’s een
verlangen naar de zuivere melk van het woord.
Dan zullen jullie door middel daarvan groeien
en redding bereiken,
(Mt 4:8-10) Opnieuw nam de Duivel hem mee,
nu naar een heel hoge berg, en hij liet hem alle
koninkrijken van de wereld zien, met hun pracht
en praal. 9 Hij zei tegen hem: ‘Dit geef ik je
allemaal als je voor me neerknielt en me
aanbidt.’ 10 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Ga
weg, Satan! Want er staat geschreven:
“Jehovah, je God, moet je aanbidden en alleen
voor hem moet je heilige dienst doen.”’
¶ 18
(Han 4:5-20) De volgende dag kwamen hun
leiders, oudsten en schriftgeleerden bij elkaar in
2
Jeruzalem, 6 samen met de overpriester A̱nnas,
Ka̱jafas, Johannes, Alexander en iedereen die
familie van de overpriester was. 7 Ze zetten
Petrus en Johannes in hun midden en
begonnen hen te ondervragen: ‘Door welke
kracht of in wiens naam hebben jullie dit
gedaan?’ 8 Petrus werd vervuld met heilige
geest en zei tegen hen: ‘Leiders van het volk en
oudsten, 9 jullie ondervragen ons vandaag over
een goede daad die we voor een verlamde man
hebben gedaan, en jullie willen weten wie die
man beter heeft gemaakt. 10 Jullie en het hele
volk Israël moeten het volgende weten: door de
naam van Jezus Christus de Nazarener, die
jullie aan een paal hebben gehangen, maar die
door God uit de dood is opgewekt, door hém
staat deze man hier gezond voor jullie. 11 Hij is
“de steen die jullie, bouwers, waardeloos
vonden, maar die de belangrijkste hoeksteen is
geworden”. 12 Ook zal er via niemand anders
redding komen, want er is onder de hemel geen
andere naam aan mensen gegeven waardoor
we gered kunnen worden.’ 13 Toen ze zagen
hoe vrijuit Petrus en Johannes spraken en ze in
de gaten kregen dat het ongeschoolde en
gewone mensen waren, stonden ze versteld.
En ze realiseerden zich dat deze mannen bij
Jezus hadden gehoord. 14 Omdat ze de man
die genezen was, bij hen zagen staan, konden
ze daar niets tegen inbrengen. 15 Daarom
geboden ze hun de Sanhedrinzaal te verlaten,
en ze gingen met elkaar overleggen. 16 Ze
zeiden: ‘Wat moeten we met deze mensen
doen? Want het is een feit dat ze iets heel
bijzonders hebben gedaan. Dat is voor alle
inwoners van Jeruzalem duidelijk, en we
kunnen het niet ontkennen. 17 Om te
voorkomen dat dit zich nog verder onder het
volk verspreidt, zullen we ze met dreigementen
verbieden om nog met iemand op basis van
deze naam te spreken.’ 18 Ze riepen hen dus bij
zich en gaven hun het bevel niets meer te
zeggen of te onderwijzen op basis van Jezus’
19 Maar
naam.
Petrus
en
Johannes
antwoordden: ‘Oordeel zelf of het in Gods ogen
goed is om meer naar jullie te luisteren dan
naar God. 20 Wij kunnen er in elk geval niet
mee ophouden te praten over de dingen die we
gezien en gehoord hebben.’
Wat kan je helpen een juiste kijk te hebben op
ontspanning?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Hoe
kun
je
materialisme?
weerstand
bieden
aan
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
WAT ZOU JE ANTWOORDEN?
Hoe kun je een juiste kijk houden op je baan?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
3
Download