De Vredesweek is opgebouwd naar Vredeszondag toe. op

advertisement
De Vredesweek is opgebouwd naar Vredeszondag toe.
op Vredeszondag vieren we de vrede die een gave van God is en tevens een opgave voor elke mens.
"We moeten samen zwoegen en zweten
maar niet samen bloeden".
WELKOM
L. Het thema van deze Vredesweek is:
"Voorkom geweld. Meer veiligheid met minder wapens".
Een veilige leefruimte scheppen voor elkaar
zonder geweld is niet vanzelfsprekend
De Schriftlezingen vandaag wijzen op de kwetsbaarheid
en het vertrouwen, maar ook op de hardheid en afwijzing
die in elke mens als mogelijkheid aanwezig zijn.
In deze viering staan we stil
bij Gods droom van vrede over de mens.
+
LIED
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
GEBED OM VERGEVING
V. Omdat we niet altijd leven in spontane harmonie met onszelf,
onze medemens, de wereld en God
willen we eerst Gods vergeving en Liefde vragen.
L. Over man en vrouw in lief en leed verbonden,
omwille van de zware muren die we optrekken tussen elkaar,
Samen: bidden wij om vergeving en verlossing.
L. Over kind en volwassene zo broos en breekbaar onderweg,
omwille van de sfeer van onveiligheid waarin we elkaar opsluiten,
Samen: bidden wij om genade en verzoening.
L. Over mensen en volkeren in pijn en vertwijfeling,
omwille van de winst uit wapens die primeert op recht en leven,
Samen: bidden wij om ommekeer en kracht.
KYRIE ELEISON
GEBED
V. Vader,
Gij hebt de hele wereld geschapen
tot één wijde ruimte waarin we veilig kunnen wonen,
help ons om de talrijke muren die wij optrekken af te breken.
Dat wij de waardigheid van de anderen zouden waarderen,
en help ons eigen hoogmoed te overwinnen
zodat wij onze naaste liefhebben gelijk onszelf.
Geef ons de gave van de ware verbondenheid
door de verzoening
de één met de andere,
door Christus, Jezus Uw Zoon. Amen.
LEZING:
uit gesprekken met kardinaal Danneels
over "De menslievendheid van God"
L. De oorzaken van terugkerend racisme en van vreemdelingenhaat
zijn veelvuldig. Aan de basis ervan ligt zeker het feit
dat iedere mens tracht zijn eigen grondgebied te verdedigen,
het gebied van de stam- en de bloedgemeenschap.
En dit gebied wordt vaak ook uitvergroot
tot een economisch, commercieel en politiek gebied.
Allemaal hebben wij het instinct van zelfverdediging,
van bescherming van ons eigen territorium.
3.
Welnu, er is slechts sprake van vermenselijking als wij deze grenzen,
die wij ook mogen erkennen en aanvaarden,
uiteindelijk overstijgen.
Volgens de boodschap van Christus bestaat precies het doel
van het christelijk leven erin, grenzen op te heffen
om, met eerbiediging van de verschillen, uiteindelijk te komen
tot de vorming van één grote mensheid
waarin alle rassen en alle talen vermengd zijn.
LIED
Stem als een zee van mensen, om mij, door mij heen,
stem van de drenkeling, van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt als hij mij aankijkt.
Stem, die mij roept: wie ben jij? Mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt,
die vuur uit steen slaat jij die mijn ik maakt.
Stem, die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem,
stem als een specht die klopt aan mijn gehoorbeen,
woord dat aanhoudt God die mij vasthoudt.
EVANGELIE: Mc. 9, 38-43.45.47-48
Woord van leven ons gegeven, God, wij danken U. (2x)
WIJ DANKEN U!
GELOOFSBELIJDENIS
L. Ik geloof in God, Vader-Moeder,
die alles in liefde geschapen heeft,
en de aarde heeft toevertrouwd aan de mens.
Samen: Ik geloof in Jezus Christus
die door de Vader gezonden is
om te zoeken en te redden wat verloren was.
L. Ik geloof in de heilige Geest
die werkt in allen die zich toekeren
naar gerechtigheid en waarheid.
Samen: Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen, de Kerk,
die geroepen is tot dienst aan allen
en Gods vergeving mag verkondigen.
L. Ik geloof in de God van de beloften,
dat Hij uiteindelijk de macht van het kwaad
zal breken in ons en in alle mensen,
en dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd.
Amen.
GEBED OVER DE GAVEN
V. God, Vader-Moeder van ons allen,
laat dit brood de uitdrukking zijn van onze dankbaarheid
en deze wijn teken van ons verlangen
naar meer vrede en veiligheid voor allen.
Amen.
DANK- EN TAFELGEBED
V. God, wij danken U voor Jezus uw Zoon
die te midden van de mensheid
-verdeeld door onenigheid en tweespaltzijn verzoening heeft verkondigd
en ons hart heeft omgebogen tot verzoening.
Aan U is het te danken dat soms de wapens gaan zwijgen
en de rede zich kan doen verstaan;
dat wrok moet wijken voor vergeving
en vergiffenis het wint van haat.
Samen: Wij danken U voor Jezus uw Zoon
die in uw Naam gekomen is.
Hij is uw Woord dat ons redt,
de hand die Gij steeds aanreikt,
de weg waarlangs uw vrede
ons wordt aangeboden.
V. Hij heeft zich in liefde prijsgegeven,
opdat wij ons tot U keren en elkander beminnen.
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden,...
INSTELLINGSWOORDEN
Samen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
V. Goede God,
5.
tewijl wij dit brood breken en deze beker zegenen
vieren wij uw verbond van vrede met ons allen.
Laat nu de Geest van Jezus ons bezielen.
Help ons om eenvoudig en zonder omhaal
te doen wat wij kunnen doen,
te zijn wie wij mogen zijn.
Samen: Geef ons geduld en stilte om U te zoeken.
Maak ons tot vredestichters van dag tot dag.
Leer ons broederlijk delen
met allen die veraf of dichtbij
onze aarde bewonen.
V. Maak ons tot vredestichters van dag tot dag
en geef ons geduld en rust om U te vinden.
Zo bidden wij hier het gebed
dat Jezus zelf ons heeft geleerd:
ONZE VADER
VREDESWENS van Franciscus van Assisi
L. Vader, maak mij stichter van uw vrede,
moge ik waar haat heerst, liefde brengen,
waar belediging, vergeving,
waar tweedracht, eensgezindheid,
waar twijfel, geloof,
waar wanhoop, hoop,
waar droefenis, blijdschap,
waar duisternis, licht.
Want wanneer wij geven, worden wij rijk.
Wanneer wij onszelf vergeten, vinden wij Vrede.
Wanneer wij vergeven, krijgen wij vergiffenis.
Wanneer wij sterven, krijgen wij verrijzenis.
Geef vrede, Vader.
Vred' en harmonie wensen wij elkaar, ook aan verre anderen.
Recht en harmonie, ook voor anderen.
Wij willen deze wereld samen delen met elkaar.
Vred' en harmonie, geve ons de Heer, ook aan verre anderen.
Water, voedselbron, ook voor anderen.
Wij willen delen, brood en wijn met ieder ander mens.
7.
COMMUNIE
LIED:
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen,
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
ALS JE GEEN LIEFDE HEBT VOOR ELKAAR,
LEEF JE BUITEN GODS GLORIA.
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de werld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
SLOTBEZINNING uit Karel Staes
L. Van kindsaf hebben wij geleerd
geen ruzie te maken;
want kwaad worden tegen elkaar
is verdriet zaaien.
Conflicten mochten niet, verzoenen moest altijd.
Verzoenen is goed en de pijn toedekken
is soms het enige antwoord.
V. Maar stel dat iemand je geliefde slaat,
je moeder bedreigt,
je kind kwaad doet...
Ga je dan alles toedekken,
onmiddellijk verzoenen
en het conflict ontwijken?
Stel dat je op schrijnend onrecht stuit,
mensen ziet sterven onder oorlogsgeweld,
honger en uitbuiting...
Ga je dan alleen maar zalven
met vrede en verzoening?
L. Ze hebben ons nooit geleerd
hoe we tegen mensen moeten ingaan
om geliefden en zwakken te beschermen en te redden.
Ze leerden ons niet tegen de wind in te staan,
vervolging aan te durven,
eerlijk te blijven zonder geweld te gebruiken,
de waarheid onder ogen te zien
en zacht maar duidelijk
op te komen tegen onrecht.
V. Waar gesproken moet worden,
kan het schuldig zijn te zwijgen.
ZENDING
EN
ZEGEN
Lezing: Ierse stemmen voor vrede.
Na jaren van angst, geweld en intimidatie eist de bevolking van Noord-Ierland nu vrede.
- Het was de ochtend van 15 juni 1996: in het centrum van de stad was een bom geplaatst. De ontmijningsdienst
zou de bom met behulp van een op afstand bediende robot tot ontploffing brengen. Helaas...in een omtrek van 800
meter kwam een regen van glas en puin neer. Meer dan 200 mensen raakten gewond.
- Toch wil de bevolking van Noord-Ierland - katholiek en protestant -niets liever dan een einde aan het geweld, dat
al meer dan 3200 levens heeft geëist.
-"De milities zijn bang voor de gewone mensen," vertelt Nancy G.
Als we elkaar steunen-katholieken en protestanten- kunnen we ze laten ophouden. We kunnen niet langer zwijgen.
Uiteindelijk zijn we allemaal mensen.
-"Als er maar genoeg van ons in actie komen, kunnen we iets tegen het geweld doen. En ze kunnen mij
vermoorden, maar er gaan steeds meer stemmen op zoals de mijne. Dan zouden ze ons allemaal moeten doden."
zegt McKee.
Download