Bijdrage BCS aan CTGB relatiedag final

advertisement
Vergroening van de landbouw:
hoe maken we stappen/
hoe maken we sprongen?
Jolanda Wijsmuller, BCS
Markt trends
• Vraag naar veilig en “duurzaam geteeld” voedsel
• Sterkere focus op voedselkwaliteit en gezonde voeding
• Toename jaarrondvraag naar verse groenten en fruit
•
Wereldwijd verwachten retailers verduurzaming agrarische productie
• Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker
• Steeds hogere eisen aan registratie GBM en toename
regulering
BCS en Biologicals
• Via overname van 2 producten van Agrogreen (2009), AgraQuest
(2012) en Prophyta (2013) heeft BCS zich versterkt in biologicals
• De komende jaren zal dit resulteren in een reeks biologische
middelen/producten van natuurlijke oorsprong
• Voordelen van deze middelen:
• Korte wachttijd
• Multi-site effecten
niet resistentiegevoelig
• Korte re-entry
• Geen MRL
gunstig voor verhandelbaarheid oogst
• Effecten op weerbaarheid gewas
• Lage impact milieu
Visie BCS op biologicals
• BCS wil geregistreerde, op veiligheid voor mens en milieu
getoetste biologicals op de markt brengen
• Met biologicals mogelijkheden aanwezig om afhankelijkheid
chemische input in teelt te verminderen met behoud van
opbrengst en kwaliteit: relevant voor alle ketenpartijen!
• Inzet van Bayer is dan ook integratie van biologicals in totaal
gewasbeschermingssschema: kracht chemie bundelen met
innovatie vanuit de biologie!
Visie BCS op vergroening
Naast inzet middelen van natuurlijke oorsprong is vergroening ook:
• Chemie inzetten op basis van waarschuwingssystemen/op basis van
monitoring
• Chemie toepassen welke van nature voorkomende nuttige insecten spaart
• Chemie combineren met nuttige insecten
• Chemie inzetten in totaal schema met middelen van natuurlijke oorsprong
• Maximale inspanning om drift/emissie te voorkomen
• Gebruik maken van genen/veredeling
Areaal regulier versus biologisch
• Wens politiek en maatschappij is vergroening landbouw en
vergroening gewasbescherming
Biologische teelt
Akkerbouw biologisch
Tuinbouw biologisch
Akkerbouw totaal
Tuinbouw vollegrond
Tuinbouw onder glas
Arealen diverse sectoren (LEI)
Totaal rond de +/- 650.000 ha
Gebruik per sector.
Page 7 • BCS NL presentation • 16-6-2015
Waar vergroeningswinst boeken?
• Met name akkerbouwmatige teelten hebben qua totale volume het
grootste gebruik gevolgd door bollenteelt en fruitteelt
• Zouden we in deze teelten 5-10-15% van de bespuitingen kunnen
vervangen door middelen van natuurlijk oorsprong (biological) dan
maken we stappen in de vergroening
Akkerbouw biologisch
Tuinbouw biologisch
Akkerbouw totaal
Tuinbouw vollegrond
Tuinbouw onder glas
Arealen diverse sectoren (LEI 2012)
Hoe pakken we dit aan?
• We kunnen en willen niet inleveren op kwaliteit en kwantiteit van het
geoogste product: is economisch niet haalbaar
• Momenteel bestrijdt een biological ziekten en plagen vaak nog wat
minder effectief dan chemie (generaliserende uitspraak)
• We moeten in het algemeen over een drempel stappen om biological
te gebruiken vanwege angst om “schade” te lijden (kwaliteit/kwantiteit)
teeltrisico’s kunnen we niet lopen. Dit geldt ook heel nadrukkelijk
voor de bedrijfsadviseur op de landbouwbedrijven
Hoe pakken we dit aan?
• Dus:
laten zien hoe we chemie kunnen vervangen door biological
met behoud van kwaliteit en kwantiteit én minder chemisch
residu bij de oogst
• Niet laten zien dat een biological minder effectief is, maar laten zien
hoe je deze WEL kunt laten werken in geïntegreerd systeem
Stellingen
1. Alle producten (zowel biologisch als chemisch) die gespoten
worden op gewassen moeten beoordeeld zijn op effectiviteit én
effecten voor mens en milieu: ook groene middelen.
2. Echte stappen in vergroening landbouw zullen uit de reguliere
land- en tuinbouw (m.n. akkerbouw) moeten komen.
3. Bedrijfsadviseur van agrariër speelt CRUCIALE rol in
vergroening van gebruik chemie en integratie gebruik
biologische middelen: dus focus op bedrijfsadviseur
Page 11 • BCS NL presentation • 16-6-2015
Dank voor uw aandacht!
Download