Actualiteit en Achtergrond

advertisement
Actualiteit en Achtergrond
Partnertoeslag AOW 2015
1. Inleiding
In 1996 besloot de toenmalige regering om de partnertoeslag in de AOW per 1 januari 2015
te laten vervallen. Nu is het zo dat iedereen die 65 jaar wordt en een jongere partner heeft,
een toeslag ontvangt naast de AOW. Die toeslag hangt af van het inkomen van de partner.
Dat gaat dus veranderen.
Het vervallen van de toeslag zal niet voor iedereen opgaan. U kunt in deze brochure nagaan
of u met deze maatregel te maken krijgt. Zoek de situatie op die op u van toepassing is. De
informatie die u nodig hebt, staat bij uw situatie vermeld.
N.B. de in deze brochure genoemde bedragen gelden per 1 januari 2012. De
pensioenbedragen worden ieder jaar aangepast. De bedragen per 1 januari 2015 zijn nog
niet bekend.
2. Hoe werkt de partnertoeslag?
De gehuwde of ongehuwd samenwonende pensioengerechtigde van 65 jaar of ouder heeft
recht op een AOW-pensioen voor een gehuwde. Dat is bruto per maand € 718,47 (exclusief
tegemoetkoming AOW ad € 33,65) bij een volledig recht. De bedragen zijn per 1 januari
2012.
Voor de partner jonger dan 65 jaar bestaat recht op een toeslag tot deze 65 wordt. De
toeslag is maximaal € 718,47 (bruto) per maand. Heeft die partner een uitkering of
prepensioen? Die gaat geheel in mindering op de toeslag. Als de uitkering of het
prepensioen meer is dan € 718,47 (bruto), is de toeslag € 0.
1
ANBO ADVIESLIJN
Postbus 18003, 3501 CA Utrecht
Tel. 030 233 00 88
ACTUALITEIT EN ACHTERGROND
PARTNERTOESLAG AOW 2015
BESTELNR:
R0336 februari 2012
Inkomsten uit arbeid van de jongere partner zijn gedeeltelijk vrijgesteld.
Blijft het bruto arbeidsinkomen onder € 216,99, dan is de toeslag volledig.
Is het bruto arbeidsinkomen tussen € 216,99 en € 1.294,70, dan wordt de toeslag
gedeeltelijk gekort.
Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag. Bij een arbeidsinkomen hoger dan € 1.294,70
(bruto), is de toeslag € 0.
3. Krijg ik straks partnertoeslag?
Of u in 2015 in aanmerking komt voor de AOW-partnertoeslag hangt af van een aantal
factoren.
Zoek hieronder de situatie op die voor u van toepassing is en kijk of de maatregel voor u
gevolgen heeft.
U bent vóór 1 januari 1950 geboren.
De maatregel heeft voor u geen gevolgen. Als u gehuwd bent of samenwoont met een
partner, blijft uw recht op partnertoeslag bestaan.
U bent ná 31 december 1949 geboren en alleenstaand.
De maatregel heeft voor u geen gevolgen. U hebt recht op een AOW-pensioen voor een
alleenstaande. Voor u geldt geen partnertoeslag.
2
ANBO ADVIESLIJN
Postbus 18003, 3501 CA Utrecht
Tel. 030 233 00 88
ACTUALITEIT EN ACHTERGROND
PARTNERTOESLAG AOW 2015
BESTELNR:
R0336 februari 2012
U bent ná 31 december 1949 geboren en uw partner is jonger.
Uw partner ontvangt inkomsten.
De maatregel kan gevolgen voor u hebben. Dat hangt af van de hoogte van het inkomen
van uw partner.
Uw partner ontvangt een uitkering of een
De maatregel heeft geen gevolgen. Met een
pensioen.
dergelijk inkomen had u in de oude situatie
Het bedrag is meer dan € 718,47 bruto per
ook geen aanspraak kunnen maken op de
maand
partnertoeslag.
Uw partner ontvangt een uitkering of een
De maatregel heeft voor u gevolgen. In de
pensioen.
oude situatie had u aanspraak kunnen
Het bedrag is minder dan € 718,47 bruto per
maken op een gedeeltelijke toeslag. In de
maand
nieuwe situatie niet.
Uw partner werkt in loondienst, als
De maatregel heeft geen gevolgen. Met een
freelancer of als zelfstandige. De inkomsten
dergelijk inkomen had u in de oude situatie
zijn meer dan € 1.294,70 per maand
ook geen aanspraak kunnen maken op de
partnertoeslag.
Uw partner werkt in loondienst, als
De maatregel heeft voor u gevolgen. In de
freelancer of als zelfstandige. De inkomsten
oude situatie had u aanspraak kunnen
zijn minder dan € 1.294,70 per maand
maken op een gedeeltelijke toeslag. In de
nieuwe situatie niet.
U bent ná 31 december 1949 geboren en uw partner is jonger.
Uw partner ontvangt geen inkomsten.
Het vervallen van de partnertoeslag heeft voor u gevolgen. In de oude situatie had u recht
op de volledige partnertoeslag. In de nieuwe situatie niet meer.
3
ANBO ADVIESLIJN
Postbus 18003, 3501 CA Utrecht
Tel. 030 233 00 88
ACTUALITEIT EN ACHTERGROND
PARTNERTOESLAG AOW 2015
BESTELNR:
R0336 februari 2012
4. Géén partnertoeslag, wat kunt u doen?
Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden en wensen af, of het nodig is om
maatregelen te treffen. ANBO reikt u vijf mogelijkheden aan en wijst u op enkele valkuilen
waarmee u te maken kunt krijgen.
Mogelijkheden
1. Spaargeld aanspreken
Is het leeftijdsverschil tussen u en uw partner gering, dan kunt overwegen om geen
maatregelen te treffen. U kunt een eventueel inkomenstekort tot de 65e verjaardag van uw
partner overbruggen met uw spaargeld.
Bij een groot leeftijdsverschil is het natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om het tekort uit
spaargeld te financieren.
2. Sparen
U kunt er voor kiezen om vanaf nu extra geld opzij te zetten, zodat u straks over extra
reserves beschikt. Weet dat u niet bij de bijstand (zie verderop) kunt aankloppen als u per
persoon meer dan € 5.685, - spaargeld hebt.
3. Verzekering
U kunt ook kiezen voor een lijfrenteverzekering. U sluit deze verzekering voor een de
periode tussen uw 65e verjaardag en de 65e verjaardag van uw partner. De verzekering keert
dan het bedrag uit dat u in die periode verzekerd hebt. Deze verzekering kan u echter veel
geld kosten. Hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger de premie. Ga niet over één nacht ijs. Laat u
goed informeren en maak vooral vergelijkingen. Internetsites zoals www.independer.nl
kunnen veel informatie bieden.
4. Werken
De vierde mogelijkheid is dat uw partner (weer) gaat werken. Het inkomen van uw partner
betekent een aanvulling op het AOW-inkomen. Kiest u hiervoor, dan is het verstandig om nu
al te solliciteren. Uw partner kan zich bijvoorbeeld al laten inschrijven bij een uitzendbureau
voor senioren.
5. Doorwerken
U kunt er ook voor kiezen om na uw 65e verjaardag door te werken. U voorkomt hiermee een
terugval in uw inkomen. Doorwerken is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan: u moet
daar zelf achter staan en uw werkgever moet ook bereid zijn u langer in dienst te houden. Is
4
ANBO ADVIESLIJN
Postbus 18003, 3501 CA Utrecht
Tel. 030 233 00 88
ACTUALITEIT EN ACHTERGROND
PARTNERTOESLAG AOW 2015
BESTELNR:
R0336 februari 2012
dat het geval, dan is doorwerken zeker een mogelijkheid die helpt. Anders kunt u natuurlijk
ook in zee gaan met een uitzendbureau voor senioren.
Valkuilen
U kunt ook te maken krijgen met valkuilen, zoals rondom uw aanvullende pensioen, of
wanneer u moet aankloppen bij de bijstand.
1. Aanvullend pensioen
Veel mensen hebben naast hun AOW aanvullend pensioen opgebouwd. Daarin wordt
meestal rekening gehouden met de AOW-partnertoeslag.
Neem contact op met uw pensioenfonds en vraag hoe dit met uw aanvullende pensioen zit.
2. Inkomensondersteuning via de bijstand
Iedereen in Nederland die een inkomen heeft onder bijstandsniveau, heeft recht op een
bijstandsuitkering. De uitkering vult het gezinsinkomen aan.
Voor 65-plussers met een partner jonger dan 65 jaar ligt het bijstandsniveau op dit moment
op € 1.342,07 per maand.
Als uw gezinsinkomen straks alleen uit de AOW voor de oudste partner bestaat (nu bruto €
752,12 per maand), zit u ver onder het bijstandsniveau.
Dat kan ook zo zijn als uw aanvullende pensioen niet zo hoog is. Uw AOW én het
aanvullende pensioen samen kunnen ook onder het bijstandsniveau blijven.
In beide gevallen kunt u uw gezinsinkomen aanvullen met een bijstandsuitkering.
Houdt daarbij rekening met het volgende.
De gemeente geeft u geen uitkering als u en uw partner samen meer dan € 11.370
spaargeld hebben. Pas als uw spaargeld onder die grens komt, kunt u aanspraak maken op
bijstand.
U hebt een eigen huis, u hebt de hypotheek in zijn geheel afgelost, én uw huis is meer
waard dan € 48.000, -? Ook dan komt u niet voor een bijstandsuitkering in aanmerking.
Ontvangt u wel een aanvulling uit de bijstand, dan heeft uw jongere partner tijdens de
periode van bijstand sollicitatieplicht. Denkt u straks in de aanvullende bijstand terecht te
komen, dan is het aan te bevelen dat uw partner nu al probeert een baan te vinden.
5
ANBO ADVIESLIJN
Postbus 18003, 3501 CA Utrecht
Tel. 030 233 00 88
ACTUALITEIT EN ACHTERGROND
PARTNERTOESLAG AOW 2015
BESTELNR:
R0336 februari 2012
5. Nuttige adressen
ANBO
ANBO Advieslijn voor leden van de ANBO
Tel. (030) 233 00 88 ma t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur
e-mail: [email protected]
Het Juridisch Loket
Postbus 487, 3500 AL Utrecht
Tel. (030) 232 64 10
www.juridischloket.nl (lokale adressen)
www.hetjl.nl
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Algemeen: Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen
Tel (020) 656 56 56
www.svb.nl
Postbus 51 Infolijn
(voor alle overheidsinformatie)
Postbus 20002, 2500 EA Den Haag
Tel. (0800) 8051
www.rijksoverheid.nl
6
ANBO ADVIESLIJN
Postbus 18003, 3501 CA Utrecht
Tel. 030 233 00 88
ACTUALITEIT EN ACHTERGROND
PARTNERTOESLAG AOW 2015
BESTELNR:
R0336 februari 2012
Download