formulier

advertisement
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
AANVRAAG OM DE ACCO-WERKHERVATTINGSTOESLAG BIJ VESTIGING ALS ZELFSTANDIGE NA EEN
OVEREENKOMST MET EEN ACTIVITEITENCOOPERATIE
(art. 129quater van het koninklijk besluit van 25.11.1991)
UI en datumstempel
IN TE VULLEN DOOR DE UITBETALINGSINSTELLING
recentste uitkeringsdag (R.U.): ..................................................
datumstempel WB
RUBRIEK I - IN TE VULLEN DOOR DE WERKNEMER
Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in geïnformatiseerde bestanden. Meer uitleg over de bescherming van deze gegevens vindt u in de
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor info ‘werkloosheidsverzekering’, zie ook www.rva.be
RVA-brochure
IDENTITEIT:
        
 
INSZ identificatienummer sociale zekerheid
......................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam
(zie de keerzijde van uw identiteitskaart)
..................................................................................................................................................................................................................................................................
adres
1. AANVRAAG ACCO-WERKHERVATTINGSTOESLAG
 Ik vraag de acco-werkhervattingstoeslag aan vanaf ........................................................................................................................ *
 Ik heb mij gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep vanaf .............................................. en ik voeg een bewijs toe van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
 Ik was verbonden door een overeenkomst met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer van .................................... tot ...................................
en laat rubriek II invullen door de activiteitencoöperatie.
*Ik ben op de hoogte van het feit dat ik voor de maand waarin ik de werkhervattingstoeslag vraag, geen recht heb op werkloosheidsuitkeringen of ziekteuitkeringen als volledig werkloze, inkomensgarantie-uitkering, of onderbrekingsuitkeringen (loopbaanonderbreking of tijdskrediet). Indien u het werk hervat in de
loop van de maand, kunt u de datum vanaf dewelke u de toeslag vraagt, verschuiven naar de 1ste dag van de volgende maand.
2. NIEUWE AANVRAAG VAN DE ACCO-WERKHERVATTINGSTOESLAG BIJ VERHUIS NAAR HET AMBTSGEBIED VAN EEN ANDER WERKLOOSHEIDSBUREAU
 Vermits ik verhuisd ben naar het ambtsgebied van een ander werkloosheidsbureau vraag ik opnieuw de toeslag aan vanaf ....................................................
(in principe de 1ste van de maand volgend op de datum van verhuis). Mijn nieuw adres staat bovenaan vermeld. Ik bevestig dat ik nog steeds zelfstandige ben
in hoofdberoep en aangesloten ben bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Ik voeg hierbij het FORMULIER C8-OVERGANG.
3. AANGIFTE VAN BEEINDIGING VAN DE ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT IN HOOFDBEROEP
Deze aangifte is niet verplicht indien u een uitkeringsaanvraag volledige werkloosheid indient.
 de zelfstandige activiteit in hoofdberoep
is beëindigd op ....................................................................
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik voor de maand waarvoor ik de werkhervattingstoeslag ontvang, geen recht heb op werkloosheidsuitkeringen of ziekteuitkeringen als volledig werkloze en ik vraag de stopzetting van de betaling van de werkhervattingstoeslag vanaf de maand ...................................................
4. ANDERE AANGIFTE
Ik heb geen recht meer op de werkhervattingstoeslag omdat
 ik in het buitenland verblijf vanaf ...........................................................................
 ik recht heb op een volledig pensioen vanaf .........................................................
 ik geïnterneerd ben of gevangen zit vanaf ............................................................
Ik bevestig op mijn eer dat deze aangifte echt en volledig is. Ik ben op de hoogte van mijn verplichtingen vermeld in het infoblad.
datum
handtekening van de werknemer
RUBRIEK II - IN TE VULLEN DOOR DE ACTIVITEITENCOOPERATIE
Ondergetekende, verantwoordelijke van de activiteitencoöperatie .........................................................................................................................................................
(naam van de activiteitencoöperatie)
..................................................................................................................................................................................................................................................................
(volledig adres)
verklaart dat de in rubriek I bedoelde werkloze verbonden was met een overeenkomst “kandidaat-ondernemer” van ................................ tot ...................................
datum
01.07.2014
naam en handtekening van de verantwoordelijke
1/2
stempel van de activiteitencoöperatie
FORMULIER C129.4
INFORMATIE OMTRENT DE ACCO-WERKHERVATTINGSTOESLAG BIJ VESTIGING ALS ZELFSTANDIGE NA EEN
OVEREENKOMST MET EEN ACTIVITEITENCOOPERATIE
Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de ACCO-werkhervattingstoeslag overgedragen aan het Vlaamse, Waalse
en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be,
www.emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).
Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het
continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.
 Wanneer kunt u de acco-werkhervattingstoeslag aanvragen?
De acco-werkhervattingstoeslag kan worden toegekend indien u zich vestigt
als zelfstandige in hoofdberoep en aangesloten bent bij een sociaal
verzekeringsfonds voor zelfstandigen en dit nadat u een overeenkomst
gesloten met een activiteitencoöperatie heeft uitgevoerd gedurende ten
minste 6 maanden.
 U moet een nieuwe aanvraag om de toeslag indienen bij uw
uitbetalingsinstelling.
- Wanneer u verhuist naar het ambtsgebied van een ander werkloosheidsbureau
 Met welke uitkeringen is de toeslag niet cumuleerbaar?
De acco-werkhervattingstoeslag kan tijdens eenzelfde maand niet worden
gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen als
volledig werkloze, de inkomensgarantie-uitkering van een deeltijdse werknemer met behoud van rechten (de inkomensgarantie-uitkering die de
deeltijdse werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid ontvangt van de
ziekteverzekering is evenmin cumuleerbaar) of de onderbrekingsuitkeringen (loopbaanonderbreking of tijdskrediet).
Dat betekent bijvoorbeeld dat u voor een zelfde maand niet én de accowerkhervattingstoeslag, én werkloosheidsuitkeringen kunt aanvragen.
Indien u zich als zelfstandige vestigt in de loop van de maand, vraag dan
de toeslag pas aan vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de
maand van de vestiging, indien u voor deze laatste maand nog
werkloosheidsuitkeringen wil ontvangen.
De acco-werkhervattingstoeslag kan niet gecumuleerd worden met de
“gewone” werkhervattingstoeslag, noch met de kinderopvangtoeslag.
 Hoeveel bedraagt de acco-werkhervattingstoeslag?
Deze toeslag bedraagt 121,90 € per maand (vanaf 05.08.2009). Dit bedrag
is gekoppeld aan de index. Vraag het actuele bedrag aan uw
uitbetalingsinstelling.
 Hoelang wordt de acco-werkhervattingstoeslag toegekend?
De acco-werkhervattingstoeslag wordt toegekend voor een periode van
maximaal 12 maanden. Deze periode is niet verlengbaar.
Indien u voorheen meer dan 6 maanden verbonden was door een
overeenkomst met een activiteitencoöperatie dan wordt de periode van
12 maanden verminderd met het aantal maanden dat de 6 maanden
overschrijdt.
Voorbeeld: u had een overeenkomst met een activiteitencoöperatie met een
duur van 8 maanden, u heeft recht op een acco-werkhervattingstoeslag
gedurende 10 maanden (12 – (8 – 6)).
 Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op de
werkhervattingstoeslag?
 Welke verplichtingen heeft u gedurende de acco-werkhervatting ?
U moet aangifte doen bij uw uitbetalingsinstelling:
- van elke adreswijziging;
- van elke situatie die een beletsel vormt voor de toekenning van de
toeslag (u verblijft niet meer in België, u kunt aanspraak maken op
een volledig pensioen);
- van de stopzetting van uw zelfstandige activiteit (of van uw
aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen).
Indien u een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen indient, dan
moet u het einde van zelfstandige activiteit niet meedelen via dit
formulier. U kunt in vak 4 van het FORMULIER C129.4 verduidelijken
vanaf welke maand de acco-werkhervattingstoeslag niet meer moet
worden toegekend (aangezien u voor eenzelfde maand niet tegelijk
de toeslag en uitkeringen als volledig werkloze mag ontvangen).
 Bij de aanvang van de werkhervatting moet u uitkeringsgerechtigd
volledig werkloze zijn. De werkhervattingstoeslag wordt niet toegekend
aan werklozen met bedrijfstoeslag.
 U moet gedurende de zes maanden die de vestiging als zelfstandige
voorafgaan verbonden geweest door een overeenkomst met een
activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer behorend tot de
doelgroep.
 U moet uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief
verblijven.
 U mag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, noch
recht hebben op een volledig rustpensioen.
 Wat moet u doen om de acco-werkhervattingstoeslag te verkrijgen?
Meld u bij uw uitbetalingsinstelling aan om een aanvraag in te dienen.
De aanvraag gebeurt door middel van het FORMULIER C129.4.
De uitbetalingsinstelling stuurt uw aanvraag door naar de RVA. Uw
aanvraag moet bij de RVA aankomen uiterlijk op de laatste dag van de
tweede maand die volgt op de maand waarvoor de toeslag wordt
aangevraagd (bijvoorbeeld: U vestigt zich als zelfstandige in hoofdberoep op
1 september en wil vanaf de aanvang de toeslag ontvangen: uw aanvraag
moet bij de RVA aankomen ten laatste op 30 november).
De toeslag zal u worden toegekend voor een periode van maximaal
12 maanden.
Indien de toeslag niet kan toegekend worden, zal de RVA u dit schriftelijk
meedelen. U kunt dan binnen de 3 maanden een beroep indienen tegen
deze beslissing bij de arbeidsrechtbank.
2/2
C129.4
Download