Raamovereenkomst stookolie

advertisement
SAMENAANKOOP OVEREENKOMST STOOKOLIE
VZW Bisdom Gent – N.V. TOTAL Belgium
Tussen de N.V. TOTAL Belgium, Handelsstraat 93, 1040 Brussel, ingeschreven in het RPR te Brussel, met
nummer 0403.063.902, met BTW–nr. BE 403.063.902, vertegenwoordigd door
de heer D. Dubois, directeur afdeling Commercial Sales en
de heer N. Standaert, regionaal directeur
hierna “ TOTAL BELGIUM” genoemd
en
de VZW Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent, ingeschreven in het RPR met nummer 0409.677.223,
vertegenwoordigd door
de heer Joris De Jonghe, voorzitter raad van bestuur VZW Bisdom Gent en
de heer Willy Verstichel, diensthoofd gebouwen bisdom Gent.
hierna “KLANT” genoemd
WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT :
De KLANT wenst al zijn behoeften aan gasolie verwarming af te nemen bij TOTAL BELGIUM, onder de
voorwaarden en condities zoals uiteengezet in huidige overeenkomst.
De KLANT wil bovendien aan zijn leden de mogelijkheid bieden om ook de integraliteit van hun behoeften aan
gasolie verwarming en gasolie verwarming ultra aan te kopen bij TOTAL BELGIUM, aan de voorwaarden en
condities die uiteengezet worden in de huidige overeenkomst.
TOTAL BELGIUM is bereid om aan de KLANT en aan de leden van de KLANT hun volledige behoeften voor
gasolie verwarming en gasolie verwarming ultra te leveren, aan de voorwaarden en condities zoals
uiteengezet in de huidige overeenkomst met de KLANT.
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT
Artikel 1 : VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
TOTAL BELGIUM verbindt er zich toe om de integraliteit van de behoeften aan gasolie verwarming en gasolie
verwarming ultra per tankwagen te leveren bij de KLANT en in alle vestigingen behorende tot de VZW Bisdom
Gent en het katholiek onderwijs bisdom Gent, voor zover deze vestigingen zich hebben ingeschreven bij de
dienst gebouwen van de VZW Bisdom Gent en de voorwaarden van de huidige overeenkomst hebben
aanvaard.
De inschrijving bij de dienst gebouwen van de VZW Bisdom Gent zal geschieden via een
inschrijvingsformulier dat door de wettelijke vertegenwoordigers van de vestigingen in drievoud zal worden
getekend. Zowel de KLANT zelf, de vestiging als TOTAL BELGIUM zullen een exemplaar van het ingevulde
en ondertekende inschrijvingsformulier ontvangen. TOTAL BELGIUM zal slechts gebonden zijn ten opzichte
van de vestigingen die zich ingeschreven hebben, na ontvangst van het ingevulde en ondertekende
inschrijvingsformulier.
Door hun inschrijving bij de dienst gebouwen van de VZW Bisdom Gent verklaren de KLANT en zijn
vestigingen afzonderlijk zich akkoord om uitsluitend en exclusief bij TOTAL BELGIUM het bovenvermelde
product te zullen bestellen overeenkomstig de bepalingen van huidige overeenkomst en overeenkomstig
de algemene verkoopsvoorwaarden van TOTAL BELGIUM.
De KLANT en zijn vestigingen afzonderlijk verbinden er zich bovendien toe dat zij de gasolie verwarming
en gasolie verwarming ultra uitsluitend voor eigen verbruik zullen bestellen.
TOTAL BELGIUM zal gasolie verwarming en gasolie verwarming ultra leveren in tankwagens volgens haar
algemene verkoopsvoorwaarden, zoals vermeld op haar facturen en voor zover daarvan in deze
overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Behoudens tegensprekelijke metingen bij aankomst door
gezworen meters geldt enkel de hoeveelheid vastgesteld bij verzending.
De KLANT of zijn vestigingen afzonderlijk zullen TOTAL BELGIUM tijdig (voor 12 uur) de
bestellingen per fax of per telefoon overmaken voor leveringen vanaf de volgende werkdag. In
uitzonderlijke gevallen kan een depannage worden gedaan de dag zelf voor zover transport en
product beschikbaar zijn. Dit zal gebeuren aan dezelfde prijsvoorwaarden zoals beschreven in
artikel 2.
TOTAL BELGIUM engageert zich om binnen de 48 uur na bestelling te leveren. Deze leveringen
worden tijdens de kantooruren uitgevoerd en voor de scholen binnen de schooluren (tenzij
uitdrukkelijk anders afgesproken met de lokale verantwoordelijke).
Alle bestellingen worden gericht aan het TOTAL Regionaal Centrum Vlaanderen, Baron Ruzettelaan
292, 8310 Assebroek. Tel: 050 36 69 30 – Fax: 050 36 69 40
Artikel 2: KORTING
TOTAL BELGIUM verbindt er zich toe om de volgende kortingen toe te staan aan de KLANT en aan alle
vestigingen die deel uitmaken van de VZW Bisdom Gent en het Katholiek Onderwijs Bisdom Gent en die
zich hebben ingeschreven bij de dienst gebouwen van de VZW Bisdom Gent :
Gasolie verwarming: vanuit het depot Gent

Een korting van 0,03738 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij betaling 30 dagen
na levering

Een korting van 0,03794 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij contante betaling
ontvangst factuur.
Gasolie verwarming Ultra: vanuit het depot Gent
Mits een supplement voor het Ultra additief van 0,01735 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van
levering worden hierbij volgende kortingen toegestaan :

Een korting van 0,04388 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij betaling 30 dagen
na levering.

0,04444 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij contante betaling ontvangst
factuur.
Gasolie verwarming: vanuit het depot Antwerpen

Een korting van 0,03910 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij betaling 30 dagen
na levering

Een korting van 0,03966 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij contante betaling
ontvangst factuur.
Gasolie verwarming Ultra: vanuit het depot Antwerpen
Mits een supplement voor het Ultra additief van 0,01735 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van
levering worden hierbij volgende kortingen toegestaan :

Een korting van 0,04610 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij betaling 30 dagen
na levering.

0,04666 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van levering bij contante betaling ontvangst
factuur.
De prijzen vermeld in artikel 2 nemen als basis de Platt’s die ook de referentie is die voorzien is op heden in
de programmaovereenkomst in België, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Beide partijen
komen overeen dat indien deze referentie zou wijzigen en er een nieuwe referentie zou gebruikt worden in de
programmaovereenkomst, deze nieuwe referentie, eveneens de basis zou zijn voor huidig contract.
Indien door bepaalde omstandigheden de programmaovereenkomst zou verdwijnen of door omstandigheden,
onder meer van economische aard onvoorzien op het ogenblik van de afsluiting van de overeenkomst, de prijs
van het product zodanig wordt vastgelegd dat deze voor één van beide partijen, buiten haar fout, economisch
niet meer verantwoord is, dan verbinden beide partijen er zich toe, binnen een maand nadat zulk een situatie
is ontstaan, met elkaar overleg te plegen over de voorwaarden waaronder de overeenkomst nog verder kan
gezet worden.
Indien ze niet tot een redelijk akkoord komen, zal elk der partijen de verbreking van de overeenkomst
onmiddellijk kunnen inroepen en dit zonder vergoeding.
Een verbreking van de overeenkomst met de KLANT zal automatisch en van rechtswege leiden tot een
verbreking van de overeenkomst met elk van de ingeschreven vestigingen
Artikel 3: AANBOD PERSONEEL VZW BISDOM GENT, VAN ORGANISATIES HOREND BIJ DE
VZW BISDOM GENT EN VAN DE VRIJE KATHOLIEKE SCHOLEN IN HET BISDOM GENT
Alle werknemers van de VZW Bisdom Gent, van organisaties die behoren tot de VZW Bisdom Gent en
van de vrije katholieke scholen in het Bisdom Gent kunnen genieten van een vaste korting voor gasolie
verwarming en gasolie verwarming ultra van 0,02479 €/l exclusief BTW op de officiële prijs dag van
bestelling.
Er wordt een supplement voor het ultra-additief aangerekend van 0,01735 €/l exclusief BTW. Het
supplement voor de ultra geldt altijd aangezien het om een ander product gaat.
De minimumhoeveelheid voor bestellingen is 1000 liter. Er is een verschillende officiële prijs tussen 1000
liter en 2000 liter, dus daar is er een prijsverschil. De vaste korting blijft dezelfde.
Die korting geldt uitsluitend bij bestellingen geplaatst bij Total Regionaal Centrum Vlaanderen –
contactpersoon: Marijke Duytschaever (tel: 050 36 69 30).
Artikel 4: CSO
De kost voor verplichte stockage is ten laste van de TOTAL BELGIUM
In geval van wijziging van de Belgische wetgeving door het Ministerie van Economische Zaken inzake
verplichte stockage zal TOTAL BELGIUM de nieuwe modaliteiten bekendmaken aan de KLANT en aan alle
ingeschreven vestigingen van zodra deze wijziging gekend zal zijn. Op datum van ondertekening van
onderhavig contract, houdt TOTAL BELGIUM rekening met een CSO kost van 2,75 €/m3. Deze kost is
inbegrepen in de prijs.
Indien er vanuit het Ministerie van Economische Zaken een agentschap wordt gecreëerd zal TOTAL
BELGIUM de nieuwe notering nemen als basis voor de prijssetting. TOTAL BELGIUM zal dan bijgevolg het
verschil tussen de huidige kost en de voorgestelde kost van het agentschap in mindering brengen van de
huidig voorgestelde korting.
Artikel 5: KWALITEIT
TOTAL BELGIUM garandeert de conformiteit van gasolie verwarming en gasolie verwarming ultra aan de
NBN T52-716 (in bijlage productkwaliteitsfiches.)
Artikel 6: BELASTINGEN EN TAKSEN
Alle huidige en eventueel bijkomende belastigen, taksen en rechten zijn ten laste van de KLANT.
Artikel 7: VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verantwoordelijkheid van het product wordt overgedragen van TOTAL BELGIUM naar de KLANT en naar
de ingeschreven vestigingen, van zodra het product zich bevindt voorbij de lossingsflens van de KLANT of de
vestiging.
TOTAL BELGIUM is volledig verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten veroorzaakt bij de levering, voor
zover de installatie (tank, vulleiding, overvulbeveiliging, …) conform de wetgeving is (gekeurd en in goede
staat van werking) op het moment van de levering.
Het eventueel niet aanwezig zijn van een afgevaardigde van de KLANT of van de ingeschreven vestiging
op het moment van de levering of het eventueel bestellen van een te grote hoeveelheid gasolie
verwarming of gasolie verwarming ultra door de klant, ontslaat TOTAL BELGIUM niet van zijn
verantwoordelijkheid bij het leveren van de gasolie verwarming of gasolie verwarming ultra.
Artikel 8: BETALINGSVOORWAARDEN
De levering dient betaald te worden uiterlijk op 30 dagen na de levering ofwel contant na ontvangst van de
factuur en dit volgens de voorwaarden vastgelegd in artikel 2. Deze betalingsvoorwaarden worden
toegekend ter precaire titel. De facturatie gebeurt per vestiging afzonderlijk.
Artikel 9: DUUR
De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van 1 jaar te beginnen op 1 februari 2006 om te eindigen
op 1 februari 2007. Indien de overeenkomst niet 3 maand voor de vervaldag wordt opgezegd door één van
beide partijen door middel van een aangetekend schrijven zal deze overeenkomst automatisch verlengd
worden voor 4 jaar om dan te eindigen op 1 februari 2011.
Artikel 10: OVERMACHT/ALLOCATIE
In geval van redenen, onafhankelijk van haar wil (om het even welke heirkracht die de vrijheid van TOTAL
BELGIUM beperkt om haar waren te verkopen, te vervoeren, in te voeren, te ontladen of te verdelen, of
ingeval van uitschakeling of beperking van de invoer en/of de leveringen ten gevolge van een beslissing
der regelmatige leveranciers of van maatregelen door welke overheid ook genomen), TOTAL BELGIUM in
de onmogelijkheid zou verkeren aan het geheel van haar verbintenissen jegens haar cliënteel te voldoen,
zal zij overgaan tot een billijke verdeling van de producten waarover zij beschikt.
De KLANT en de ingeschreven vestigingen verbinden er zich toe deze verhandeling te aanvaarden en
ontzegt zich in dergelijke eventualiteit elk verhaal wegens gehele of gedeeltelijk niet-uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 11: BETWISTINGEN
§ 1 Alle partijen aan deze overeenkomst verklaren loyaal alle bepalingen van deze overeenkomst na te
zullen leven en constructief samen te werken ter uitvoering hiervan. Eventuele problemen en conflicten
worden in eerste instantie op informele basis door alle partijen aan deze overeenkomst behandeld en
opgelost.
§ 2 Indien deze informele behandeling niet slaagt, en één der partijen aan deze overeenkomst van mening
is dat de loyale samenwerking en constructieve uitvoering in het gedrang komt, verbinden alle partijen aan
deze overeenkomst zich ertoe door middel van een formele procedure van niet-gerechtelijke betwisting
tussen de partijen aan deze overeenkomst onderling zonder bijstand van derden, tot verzoening te komen.
§ 3 Indien deze formele procedure tot verzoening mislukt kan elke partij aan deze overeenkomst overgaan
tot definitieve beslechting door de rechterlijke macht. In voorkomend geval aanvaarden alle partijen aan
deze overeenkomst dat deze betwistingen uitsluitend behandeld worden door de hoven en rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Brussel, met uitsluiting van elk ander.
Aldus opgemaakt in dubbel te Gent op 1 februari 2006, waarvan elk van de partijen erkent haar exemplaar
te hebben ontvangen.
voor
VZW Bisdom Gent
voor
N.V. TOTAL Belgium
J. De Jonghe,
voorzitter raad van bestuur VZW Bisdom Gent
D. Dubois,
directeur
W. Verstichel,
diensthoofd gebouwen bisdom Gent
N. Standaert,
regionaal directeur
Download