Een aanvraag tot het bekomen van een algemene of een speciale

advertisement
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 1/9
Het vervoer van radioactieve stoffen wordt gereglementeerd door hoofdstuk VII van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende
stralingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2001. De tekst van dit
koninklijk besluit evenals andere wetteksten vermeld in deze brochure kan u vinden in de
juridische database JURION op de website van het Agentschap (www.fanc.fgov.be).
Een aanvraag tot het bekomen van een algemene of een speciale vergunning voor het vervoer
van radioactieve stoffen moet ten minste 1 maand voor de voorziene datum van vervoer
ingediend worden, een aanvraag tot bijzondere vergunning 10 dagen.
Elke aanvraag moet per ondertekende brief (geen telex, geen E-mail) ingediend worden bij:
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Beveiliging en Vervoer
Dienst Invoer en Vervoer
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel.
Elke aanvraag moet de volgende inlichtingen en documenten omvatten:
1. Gegevens van de aanvrager:
A. naam en adres van de vervoerder (onderneming);
B. naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger van de onderneming;
2. Aard van de gevraagde vergunning:
A. algemeen, bijzonder of speciaal
B. voorziene datum van het (eerste) transport:
C. frequentie van de transporten (niet voor de bijzondere vergunning of een speciale
vergunning voor één transport);
3. Verzending en lading:
A. plaats waar de radioactieve stoffen zullen geladen worden;
B. naam en adres van de verzender(s) van de radioactieve stoffen;
C. naam en adres van de bestemmeling(en) van de radioactieve stoffen;
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 2/9
4. Karakteristieken van de radioactieve stoffen:
A.
B.
C.
D.
E.
naam van het isotoop (de isotopen);
chemische toestand van elk isotoop;
fysische toestand van elk isotoop;
maximale activiteit van elk isotoop;
vorm van de bron: ingekapseld, niet ingekapseld of radioactieve stof in speciale vorm.
Wanneer het een radioactieve stof in speciale vorm betreft moet een afschrift
bijgevoegd worden van het goedkeuringscertificaat voor een radioactieve stof in
speciale dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid van het land van herkomst;
F. aard en intensiteit van de uitgezonden straling;
G. aantal bronnen dat zou vervoerd worden;
H. voor splijtstoffen, zie ook punt 11 hieronder.
5. Colli en verpakkingen:
A. aard van de gebruikte verpakking(en);
B. volledige beschrijving van elk van deze verpakkingen;
C. duidelijke omschrijving van de manier waarop bronnen eventueel worden samen
verpakt;
D. éénduidige bepaling of het gaat om een toestel waarin zich een radioactieve bron
bevindt of om een verpakking van de bron als dusdanig;
E. aanduiding van het type (zoals bepaald in het reglement voor het vervoer van
radioactieve stoffen uitgegeven door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie
(IAEA), editie van 2005). Wanneer het colli van type B(U) of van type B(M) betreft,
moet het goedkeuringscertificaat dat afgeleverd werd door de bevoegde overheid van
het land van herkomst bijgevoegd worden;
F. beschrijving van de weerstand tegen vuur, water, schokken, temperatuurswisselingen
en binnendruk (voor andere colli dan deze van type B(U) of type B(M));
G. beschrijving van de etiketten die op de colli zijn aangebracht (symbolen, vermeldingen,
afmetingen en plaats op collo waar deze etiketten zijn aangebracht);
H. maximale activiteit per collo.
6. Voertuigen:
A. aantal voertuigen dat gebruikt zal worden voor het vervoer van radioactieve stoffen;
B. beschrijving van deze voertuigen, merk van de voertuigen en hun nummerplaten; in
welk land zijn deze voertuigen ingeschreven;
C. wordt er voorzien andere stoffen of colli samen te laden met de colli die radioactieve
stoffen bevatten, zo ja, welke?
D. Beschrijving van de etiketten en signalisatieschilden die op de voertuigen worden
aangebracht (symbolen, vermeldingen, afmetingen en plaats waar deze etiketten en
schilden op het voertuig worden aangebracht);
E. kunnen deze etiketten en schilden onzichtbaar gemaakt worden, zo ja, wanneer en hoe
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 3/9
wordt dit gedaan;
F. wordt er een beschermingspantsering voorzien in het voertuig;
G. is de laadvloer gemakkelijk te ontsmetten;
H. is het voertuig voorzien van een auditief of visueel alarmsignaal dat hoorbaar of
zichtbaar is in de chauffeurscabine en dat aanslaat op het moment dat de motor wordt
gestart en de deuren van de laadruimte niet of onvolledig gesloten zijn, en dat enkel
kan afgezet worden door deze deuren degelijk te sluiten; (enkel vereist voor in België
ingeschreven voertuigen);
I. welke is de ADR uitrusting die aan boord van het voertuig aanwezig is;
J. maximale activiteit per voertuig;
K. maximaal aantal colli dat vervoerd zal worden per voertuig.
7. Vastmaken van de colli:
A. volledige gedetailleerde beschrijving van de manier van vastmaken van de colli in het
voertuig;
B. beschrijving van de manier waarop colli worden gevrijwaard tegen verlies en diefstal;
C. beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om te voorkomen dat personen
vreemd aan het transport de colli kunnen bereiken.
8. Personen betrokken bij het vervoer:
A. vorming van het personeel dat bij het vervoer van radioactieve stoffen betrokken is;
B. zijn deze personen op de hoogte van de aan het transport van radioactieve stoffen
verbonden gevaren;
C. wie bracht hen ervan op de hoogte en hoe gebeurde dit;
D. zijn alle chauffeurs in het bezit van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de
klasse 7;
E. naam en voornaam van "aangestelde voor het vervoer”: de persoon die belast wordt
met het toezicht op het vervoer en op de naleving van de wettelijke en reglementaire
verplichtingen;
F. bewijs dat deze persoon deze opdracht met kennis van zaken kan uitvoeren
(opleidingen, ervaring,...).
9. Fysische controle:
A. naam van het erkende organisme (zie lijst in bijlage) of van de erkende deskundige
belast met de fysische controle;
B. beschrijving van de manier waarop de fysische controle zal uitgevoerd worden;
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 4/9
10. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid:
A. afschrift van de verzekeringspolis die afgesloten werd voor de voertuigen die zullen
gebruikt worden voor het vervoer van radioactieve stoffen;
B. eventueel een afschrift van de bijlagen bij de polis waaruit blijkt dat de gevolgen
worden gedekt van incidenten of ongevallen veroorzaakt door de aard van de
vervoerde goederen;
11. Specifieke voorschriften voor het vervoer van radioactieve stoffen uit de
brandstofcyclus
Het artikel 58.1. 3de alinea, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, ingevoerd door het
koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer
van radioactieve stoffen (Belgisch Staatsblad van 17 april 2009) bepaalt dat de vervoerder
die de radioactieve stoffen uit de kernbrandstofcyclus in België binnenbrengt en waarbij op
Belgisch grondgebied een verandering van vervoermiddel voorzien wordt, verantwoordelijk
is voor het aansluitend vervoer en voor de uitvoering van alle door het Agentschap of door
andere overheden opgelegde maatregelen in het kader van de veiligheid en de beveiliging
van de radioactieve stoffen.
Gelieve ons de naam van de verantwoordelijke mede te delen alsook een beschrijving van
de wijze waarop aan deze verplichtingen zal voldaan worden.
12. Bijkomende gegevens voor splijtstoffen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
hoeveelheid splijtstoffen;
isotopische samenstelling;
worden er bestraalde of niet bestraalde stoffen bedoeld;
aanrijking (vóór bestraling);
beschrijving van de primaire verpakking;
afschrift van het goedkeuringscertificaat dat afgeleverd werd door de bevoegde
overheid van het land van herkomst en in voorkomend geval tevens een kopie van het
veiligheidsrapport van het collo, inclusief de criticaliteitsanalyse.
13. Maatregelen in geval van incidenten of ongeval:
A. omschrijving van de maatregelen die de bestuurder en de aangestelde voor het vervoer
zullen nemen in geval van incident of ongeval;
B. instructies die in het voertuig zullen aangebracht worden in verband met deze te treffen
maatregelen, gelieve een kopij van deze instructies ingevuld terug te sturen;
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 5/9
14. Retributies:
Op grond van artikel 30quater, 1°, van de wet van 15 april 1994 betreffende de
bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle,
dient een retributie betaald te worden voor het bekomen van een vergunning voor het
vervoer van radioactieve stoffen.
De bedragen en de betalingswijze van deze retributie worden bepaald in het koninklijk
besluit van 27 oktober 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 november
2009.
Na ontvangst van de aanvraag tot het bekomen van een vervoervergunning wordt door
het Agentschap een debetnota gestuurd met aanduiding van het rekeningnummer
waarop de retributie moet gestort worden, het bedrag van de retributie en het artikel van
het reglement dat van toepassing is en een gestructureerde mededeling.
Gelieve hierbij het facturatieadres op te geven (indien verschillend van de gegevens
onder punt 1), de naam van de contactpersoon, telefoon- en faxnummer.
De aanvraag wordt slechts in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.
De volledige aanvraag moet mede ondertekend worden door een erkend
organisme of een erkend deskundige, belast met de fysische controle. Hierbij moet
het akkoord gegeven worden voor het uitvoeren van de fysische controle.
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 6/9
Lijst erkende organismen voor de fysische controle
Klasse I:
AIB Vinçotte Controlatom
Business Class Kantorenpark
Jan Olieslagerslaan 35
B – 1800 Vilvoorde
Tel. : 02/674.51.20
Fax : 02/674.51.40
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 7/9
Maatregelen ten nemen in geval van ongeval.
Verder vindt U twee verwittigingschema’s, een voor de bestuurder en een voor de
aangestelde van het vervoer.
Op het eerste schema dient de naam van de aangestelde voor het vervoer of zijn
plaatsvervanger en het (de) telefoonnummer(s) ingevuld te worden waar deze aangestelde
ten tijde van het transport bereikt kan worden. Dit schema dient in de bestuurderscabine op
een zichtbare plaats aangebracht te zijn. Dit verwittigingschema dient door de bestuurder
uitgevoerd te worden indien een ongeval zich voordoet.
Het tweede schema dient in het bezit te zijn van de aangestelde voor het vervoer of zijn
plaatsvervanger en dient de naam en telefoonnummers van de ingerichte dienst voor
fysische controle te bevatten. Dit schema bevat eveneens de contactnummers van het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Dit verwittigingschema dient door de
aangestelde voor het vervoer uitgevoerd te worden op het ogenblik dat hij door een
bestuurder op de hoogte gebracht wordt van het ongeval of incident.
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 8/9
Chauffeur
Aangestelde voor het
vervoer:
Naam:
Tel:
Dienst 100 of 112
Wanneer er gewonden
zijn of er gevaar voor
brand is
Dienst 101
Bij verkeersproblemen
Deel aan elk van de opgeroepenen mede:





Of er gewonden zijn
Of er brandgevaar is
Of er verkeersproblemen zijn
Een zo precies mogelijke bepaling van de plaats van het ongeval (naam van de gemeente
of stad, straatnaam, nummer van de weg of autoweg, rijrichting, kilometerpaal, …)
De aanwezigheid van radioactieve stoffen aan boord van het voertuig.
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
INFORMATIE IN VERBAND MET DE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN VERGUNNING VOOR HET
WEGVERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN.
PAGINA 9/9
aangestelde voor het
vervoer
Ingerichte dienst voor
fysische controle:
Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle
Naam:
Tel:
1. Tijdens de diensturen:
+32(0)2/289.21.11 of +32(0)2/289.21.81
of +32(0)2/289.21.83 of
+32(0)2/289.21.85
2. buiten de diensturen:
Bel rechtstreeks naar het wachtnummer
van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (FANC), dat enkel wordt
meegedeeld op aanvraag.
Deel aan elk van de opgeroepenen mede:
 Of er gewonden zijn
 Of er brandgevaar is
 Of er verkeersproblemen zijn
 Een zo precies mogelijke bepaling van de plaats van het ongeval (naam van de gemeente
of stad, straatnaam, nummer van de weg of autoweg, rijrichting, kilometerpaal, …)
 De aanwezigheid van radioactieve stoffen aan boord van het voertuig.
Wegvervoer versie NL (rev. 9) nov 09
Download