De Afdeling Nucleaire geneeskunde

advertisement
De Afdeling Nucleaire geneeskunde
Algemene informatie
Informatie over uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde
U bent doorgestuurd naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Orbis
Medisch Centrum om een 'scintigram' te laten maken. In deze folder willen wij
antwoord geven op vragen die vaak worden gesteld over een onderzoek op
onze afdeling .
Onze medewerkers
Het hoofd van de afdeling is dokter H.A.G. van der Pol. Hij is nucleair
geneeskundige. Dit is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in
de toepassing van radioactieve stoffen in de geneeskunde.
Het onderzoek zelf wordt gedaan door medisch nucleair werkers.
Het scintigram
Het maken van een 'scintigram', vroeger 'isotopenscan' genoemd, is een
onderzoek waarbij met behulp van een kleine hoeveelheid radioactiviteit foto's
gemaakt kunnen worden. Aan de hand van deze foto´s krijgt uw arts een beter
beeld van het functioneren van (een deel van) uw lichaam.
Voor het maken van het scintigram wordt de radioactieve stof bij de meeste
onderzoeken ingespoten in een ader in de arm. Dit in tegenstelling tot
bijvoorbeeld een röntgenonderzoek of CT-scan, waarbij de straling van buitenaf
komt.
Soms moet u enige tijd wachten tot de stof het orgaan of lichaamsdeel bereikt
heeft dat onderzocht moet worden.
Uw lichaam zendt nu stralen uit, 'gammastralen' genoemd. Deze stralen kunnen
vervolgens worden geregistreerd met behulp van een zogenaamde
'gammacamera'. Deze camera wordt dicht bij uw lichaam geplaatst en
absorbeert de stralen.
Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de opnamen goed stil blijft liggen
of zitten.
Met behulp van een computer, waarmee de gammacamera verbonden is,
worden de opgenomen gegevens verwerkt tot een foto (= scintigram). Bij de
meeste onderzoeken mag u uw kleren aanhouden. Na afloop van het
onderzoek kunt u gewoon naar huis of de verpleegafdeling gaan.
Kan radioactieve straling kwaad?
De toegediende radioactieve stof is niet gevaarlijk. De hoeveelheid straling is
zeer gering en komt overeen met die van een röntgenonderzoek. De stoffen die
ingespoten worden geven geen bijwerkingen of reacties.
De straling die door uw lichaam wordt uitgezonden is zo klein dat deze geen
risico's heeft voor de mensen in uw omgeving. De ingespoten stof vervalt
vanzelf in uw lichaam en zendt dan dus geen radioactieve straling meer uit. Een
gedeelte scheidt u ook uit via de urine.
Na 24 à 36 uur hebben de meeste radioactieve stoffen het lichaam verlaten.
En als ik zwanger ben?
Als u zwanger bent of denkt dit te zijn, wordt u dringend verzocht dit te melden
voordat de radioactieve stof wordt toegediend. De stof die wordt ingespoten zal
via het bloed ook de baby bereiken. De straling kan schadelijk zijn voor de
Patiëntenvoorlichting | Orbis Medisch Centrum
2
vrucht. Daarom zal het onderzoek, als de situatie niet levensbedreigend is voor
de moeder, meestal niet doorgaan.
En als ik borstvoeding geef?
Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u
borstvoeding geeft, laat dit dan voor het onderzoek weten. Wij kunnen u dan
vertellen of het nodig is de borstvoeding even te stoppen.
Kunnen kinderen op deze manier worden onderzocht?
Het is mogelijk ook bij kinderen een scintigram te maken.
Bij kinderen wordt echter minder radioactieve stof toegediend. De hoeveelheid
is afhankelijk van hun lengte en gewicht.
Is speciale voorbereiding nodig voor het onderzoek?
Bij de meeste onderzoeken is geen voorbereiding nodig.
Voor en na het onderzoek mag u over het algemeen eten en drinken wat u
gewend bent.
Er zijn hierop echter uitzonderingen. Indien deze voor u gelden, wordt u hiervan
op de hoogte gebracht.
Als ik tabletten of andere geneesmiddelen gebruik, moet ik daar dan mee
stoppen?
In de meeste gevallen kunt u een geneesmiddel dat u gebruikt gewoon blijven
innemen.
Als u wèl met een middel moet stoppen, zal dit u tijdig gemeld worden.
Mag ik iemand meenemen?
U mag zich laten begeleiden. Vaak kan de begeleider ook bij het onderzoek zelf
aanwezig zijn.
Doet het onderzoek pijn?
Het onderzoek is niet pijnlijk. Het enige dat u zult voelen is het prikje van de
naald.
Van de ingespoten vloeistof merkt u niets.
Hoe lang moet ik wachten na de injectie?
De wachttijd tussen het inspuiten van de radioactieve stof en het maken van de
foto's is afhankelijk van het soort scintigram. Deze kan variëren van een paar
minuten tot een paar dagen. Voor de verschillende onderzoeken gelden
verschillende wachttijden. Daarom kan het gebeuren dat een patiënt die na u
binnenkomt soms eerder wordt onderzocht dan u.
Als u langer dan een uur moet wachten, kunt u in de tussentijd weggaan en op
de afgesproken tijd terugkomen.
Patiëntenvoorlichting | Orbis Medisch Centrum
3
Hoe lang duurt het maken van een scintigram?
Gemiddeld varieert de tijdsduur van het maken van het scintigram van een
kwartier tot een uur.
Mag ik na het onderzoek naar mijn werk?
U kunt na het onderzoek al uw dagelijkse bezigheden hervatten.
Het is ook toegestaan om weer deel te nemen aan het verkeer en zelf auto te
rijden.
Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt opgestuurd naar de
arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Indien nodig vindt overleg plaats
tussen de artsen.
Uw behandelend arts zal u de uitslag mededelen.
Tenslotte
Indien u nog vragen heeft over een onderzoek, kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met Nucleaire geneeskunde. Het telefoonnummer vindt u op
de laatste pagina van deze folder.
Patiëntenvoorlichting | Orbis Medisch Centrum
4
© 01-2011
Internet
www.orbismedischcentrum.nl
170
Nucleaire geneeskunde
Meldpunt Oost -1
Telefoonnummer 088 – 459 7723
Download