Diapositive 1

advertisement
Handhaving van IE-rechten
Module 5A
ip4inno
1
Overzicht van de inhoud
IE-rechten – Omschrijving
Inbreuken
Handhavingsopties
Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk
voordoet?
E. Ondersteunende oefeningen
A.
B.
C.
D.
ip4inno
2
Overzicht van de inhoud
A.
B.
C.
D.
IE-rechten - Omschrijving
Inbreuken
Handhavingsopties
Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk
voordoet?
E. Ondersteunende oefeningen
ip4inno
3
Context van deze module met betrekking tot de IE
in het algemeen
• Vestiging van een IE-recht
• Het behoud van IE-rechten
• Zaken doen met IE-rechten
• Handhaving van IE-rechten
ip4inno
De handhaving rondt het
systeem van de IE-rechten
af!
4
IE-rechten in een oogopslag
Regels m.b.t.
formaliteiten
Wat wordt beschermd?
IE-RECHT
Toegekend door
Een exclusief recht op een
innovatie (uitvinding)
Internationale verdragen
inzake formaliteiten
EU-verordening en
nationale wetgeving
Nationaal IE-bureau of EOB kent de
rechten toe.
Dan is een validatie overeenkomstig de
nationale procedure vereist om een
nationaal octrooi te worden.
Een exclusief recht op een
kleine innovatie (uitvinding).
Nationale wetgeving
Nationaal IE-bureau
Internationale verdragen
EU-verordening en
nationale wetgeving
Nationaal IE-bureau of BHIM
Handelsmerk
Een exclusief recht op een
activiteitenidentificeerder zoals
een woord of een logo
Een exclusief recht op een
specifiek model of een product
Internationale verdragen
EU-verordening en
nationale wetgeving
Nationaal IE-bureau of BHIM
Model
Auteursrecht
Een exclusief recht op creatieve,
intellectuele of artistieke vorm en
of “werken”
Internationale verdragen
EU-verordening en
nationale wetgeving
In veel landen is geen registratie vereist
– maar kan worden geregistreerd in het
VK en in de VS.
Geografische
aanduidingen
(omschrijving
van herkomst)
Een exclusief recht om op een
goed een specifieke geografische
herkomst te vermelden als
kwaliteitsteken
Internationale verdragen
EU-verordening en
nationale wetgeving
Passend nationaal bureau
-
-
Octrooi
Kortlopend
octrooi
Handelsip4inno geheimen
5
Internationale regels inzake IE-rechten
De grootte van elk van de vier ringen symboliseert de
omvang van de internationale regels.
1) Aanvraagprocedure/formaliteiten
2) Onderzoek op de IE-bureaus
3) Toekenning van het recht
4) Handhaving
ip4inno
6
Namaak en piraterij
• Toenemend probleem in de wereldeconomie, een
uitdaging en een bedreiging voor:
– de samenleving → schadelijk voor de volksgezondheid, de
veiligheid en de markten
– de industrie → verlies van verkopen, geloofwaardigheid,
goodwill, investeringen in onderzoek
– consumenten → risico van geringe kwaliteit, gezondheidsrisico’s
• Meer focus en aandacht is nodig
(Wereldwijde, regionale en nationale initiatieven)
• Groeiende bezorgdheid
ip4inno
8
Overzicht van de inhoud

B.
C.
D.
IE-rechten - Omschrijving
Inbreuken
Handhavingsopties
Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk
voordoet?
E. Ondersteunende oefeningen
ip4inno
9
Inbreuken – Elementaire beginselen
Er zijn twee soorten van inbreuk:
• Een civielrechtelijke inbreuk die een particuliere vervolging of een
civielrechtelijke handhaving vereist
• Een strafrechtelijke inbreuk die strafvervolging toestaat.
Onthoud!
• De IE-wetten zijn territoriaal begrensd. Dit is relevant voor de
kwestie van de inbreuk.
• Niet alle civielrechtelijke fouten worden als misdrijven
gekwalificeerd. In dit opzicht moet juridisch advies worden
ingewonnen alvorens een rechtsgeding aan te spannen.
ip4inno
10
Eigenaar of vermeende inbreukmaker?
Twee situaties:
• De onderneming is eigenaar van een IE-recht dat werd
geschonden
• De onderneming wordt ervan beschuldigd een IE-recht
te hebben geschonden
ip4inno
11
“Inbreuken / Verweermiddelen”
Modellen – inbreukmakende handelingen
• Een exploitatie van een model zonder de toestemming
van de houder EN de twee concurrerende goederen
maken op de geïnformeerde gebruiker dezelfde
algemene indruk
Modellen – verweermiddelen (voornaamste excepties)
• Privégebruik
• Onderzoek
• Aanhaling of opvoedkundig indien geen bijzondere schade voor de
exploitatie en met bronvermelding.
ip4inno
16
Overzicht van de inhoud


C.
D.
IE-rechten - Omschrijving
Inbreuken
Handhavingsopties
Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk
voordoet?
E. Ondersteunende oefeningen
ip4inno
18
Handhaving van rechten
•
Twee soorten van handhaving:
–
–
•
Octrooien en kortlopende brevetten:
–
–
•
moeten worden gehandhaafd via burgerrechtelijke processen
sommige gebieden hebben strafrechtelijke straffen (heel weinig)
Handelsmerken en modellen:
–
•
civielrechtelijke handhaving (de IE-eigenaar vervolgt)
strafrechtelijke handhaving (de Staat vervolgt)
kunnen worden gehandhaafd via zowel particuliere als openbare
vervolging, het hangt af van de feiten
Auteursrecht:
–
ip4inno
kan worden gehandhaafd via zowel particuliere als openbare
vervolging
19
Het EU-kader
• Belang van wetten en verordeningen
– EG-regels betreffende de handhaving van IErechten
– Achterliggende redenering
ip4inno
21
Het EU-kader
De EG-Richtlijn voorziet onder andere in:
• Voorlopige en voorzorgsmaatregelen
• Corrigerende maatregelen
• Rechterlijke bevelen
• Alternatieve maatregelen
• Regels inzake compensatie
• Bekendmaking
ip4inno
22
Het EU-kader
•
•
•
•
•
Voorlopige en voorzorgsmaatregelen
Voorkom dreigende inbreuk op IE-recht
Verbied voortzetting van de vermeende inbreuk
Inbeslagneming of afgifte van de goederen die een
inbreuk vormen
Beslagname uit voorzorg van roerende en onroerende
eigendom
Eis van de houder van de IE-rechten redelijkerwijs
beschikbaar bewijsmateriaal over te leggen
ip4inno
24
Handhaving - Opties
inbreuk op een IE-recht
1
2
3
Rechtsgeding
Alternatieve
Geschillenbeslechting
(ADR)
Een combinatie van
rechtsgeding en ADR
(Alternatieve Geschillenbeslechting)
ip4inno
26
Organisaties die zich bezighouden met de
handhaving van IE-rechten
• Internationaal niveau
– Verenigde Naties (VN)
– Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO)
• Intergouvernementeel niveau
– Wereldhandelsorganisatie (WHO)
– Werelddouaneorganisatie (WDO)
– INTERnational POLice Organization (INTERPOL)
• Regionaal niveau - Europese Commissie
– Relevante directoraten-generaal zoals DG Handel, DG Belastingen en
Douane-unie, DG Interne Markt, DG Onderneming en Industrie, DG Justitie,
Vrijheid en Veiligheid, DG Ontwikkeling, DG Externe Betrekkingen en DG
Landbouw
• Nationaal niveau
– Samenwerking tussen verschillende diensten
– Andere forums
ip4inno
27
Instanties die zich bezighouden met de handhaving van
IE-rechten
Allereerst
• Nationale IE-bureaus
• Relevante ministeries
• Politie
• Douane- en belastingadministraties
• Rechtbanken
ip4inno
28
Overzicht van de inhoud



D.
IE-rechten - Omschrijving
Inbreuken
Handhavingsopties
Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk
voordoet?
E. Ondersteunende oefeningen
ip4inno
29
Wat gedaan wanneer men te maken krijgt met
nagemaakte of gepirateerde goederen?
• Bevestig het IE-recht van uw product
• Zoek het distributiekanaal van nagemaakte en gepirateerde
goederen
• Probeer kopieën te krijgen van de nagemaakte en
gepirateerde goederen
• Schenden de nagemaakte en gepirateerde goederen
werkelijk het IE-recht?
• Contacteer handhavingsinstellingen zoals
douaneadministratie en politie
• Plan hoe u zult handelen met betrekking tot de reële inbreuk –
rechtsgeding/ADR
ip4inno
30
D. Hoe te werk gaan bij inbreuken?
I.
II.
IE-proces
Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR
III. WIPO-procedures om geschillen inzake
domeinnamen op te lossen
IV. Businessstrategieën
V.
ip4inno
Het risico verlagen en de gevolgen verzachten
31
IE-proces
• Hoe uw IE-recht handhaven?
– hangt af van het geschonden IE-recht
Bv.: octrooi
• Beslissing om een geding aan te spannen?
– IE-rechten kunnen in vraag worden gesteld en ongeldig worden
verklaard
– rechterlijke uitspraken zullen normgevend zijn voor gelijkaardige
geschillen
– rechterlijke uitspraken worden openbaar gemaakt
– risico voor slechte reclame
– tijd- en geldrovend
– gevallen met octrooien zijn heel complex wegens het onderwerp
ip4inno
32
Hoe aan de douaneautoriteiten binnen de EU
vragen om op te treden?
• Nationaal optreden:
– alle nationale IE-rechten
• Communautair optreden:
–
–
–
–
–
–
communautair handelsmerk
communautair modelrecht
communautair kwekersrecht
herkomstaanduiding
geografische aanduiding
geografische omschrijving beschermd door de Gemeenschap
ip4inno
34
Inbreuk en rechtsgeding
Soort van
inbreuk
Vervolgingsmethode
Doel
- De inbreuk onmiddellijk stoppen
- Inbeslagneming of afgifte goederen
- Voorlopige inbeslagneming van roerende en
onroerende goederen
Civielrechtelijke
handhaving
Om te voorkomen dat de inbreuk uitbreiding
Particuliere neemt
vervolging
Erkenning van de geldigheid van het IE-recht
Schadevergoeding bekopen voor het geleden
verlies
Strafrechtelijke
handhaving
ip4inno
Openbare
vervolging
Openbaar belang bij het bestraffen van
inbreuken op IE-rechten
Resultaat van
de handhaving
Bevel tot staking
Optreden van de
rechtbank om het
voorlopige bevel te
bevestigen
Optreden van de
rechtbank met het oog
op een declaratie
Optreden van de
rechtbank met het oog
op schadevergoeding
Boetes en in geval van
zware inbreuken ook
- Vooral in gevallen van namaak en piraterij,
gevangenisstraffen
36
maar kan worden gebruikt voor alle IE-rechten
D. Hoe te werk gaan bij inbreuken?
I.
II.
IE-proces
Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR
III. WIPO-procedures om geschillen inzake
domeinnamen op te lossen
IV. Businessstrategieën
V.
ip4inno
Het risico verlagen en de gevolgen verzachten
38
ADR-methodes - Voordelen
De vaakst gebruikte ADRmethoden:
• Arbitrage
• Onderhandelingen
• Bemiddeling
ip4inno
Voordelen van ADR:
•
•
•
•
•
•
Eén enkele procedure
Autonomie partijen
Neutraliteit
Deskundigheid
Geheimhouding
Finaliteit en
mogelijkheid om prijzen
te handhaven
(arbitrage)
39
Scheidsgerecht
•
•
•
•
•
Arbitrage is consensueel
De partijen kiezen de arbiter(s)
Arbitrage is neutraal
Arbitrage is een vertrouwelijke procedure
De beslissing van het scheidsgerecht is definitief en
gemakkelijk afdwingbaar
Bron: WIPO
ip4inno
41
Rechtsgeding vs. Scheidsgerecht
Gmeenschappelijke
kenmerken van IEgeschillen
Rechtsgeding
Scheidsgerecht
Internationaal
Meerdere procedures volgens
verschillende wetgevingen, met gevaar
voor niet-homogene resultaten
Mogelijkheid van reële of ervaren
thuisvoordeel voor de partij die in eigen
land procedeert
Een enkele procedure volgens het
recht dat door de partijen wordt
bepaald
Scheidsrechterlijke procedure ven taal
van scheidsman kunnen neutraal zijn
qua recht, taal en institutionele cultuur
van de partijen
Technisch
De kans bestaat dat de besluitvormer
geen relevante deskundigheid bezit,
maar er kan altijd deskundig advies
worden ingewonnen
Partijen kunnen scheidsman(nen)
kiezen met relevante deskundigheid
Dringend
Procedures worden vaak gerekt
In bepaalde rechtsgebieden zijn
maatregelen die als rechterlijk bevel
gelden beschikbaar
Scheidsman(nen) en partijen kunnen
de procedure inkorten
WIPO-scheidsgerecht omvat
voorlopige maatregelen sluit het
verkrijgen van een gerechtelijk bevel
niet uit
Definitieve uitspraak
vereist
ip4inno
Mogelijkheid van hoger beroep
Beperkte mogelijkheid van hoger
beroep
43
Geheimhouding/handels-
Procedure en uitspraak zijn
Onderhandelingen
•
•
•
•
•
Vereisen een gemeenschappelijk inzicht
Vrijwillig
Niet-bindend
Kan gebeuren met of zonder juridisch advies
Vereist geen tussenkomst van derden
 Resultaat: Kan leiden tot een zakelijk partnerschap
en/of licentieovereenkomsten
ip4inno
44
Bemiddeling
• Niet-bindende procedure
• Gecontroleerd door de partijen
• Bemiddelaar
• Vertrouwelijke procedure
• Procedure gebaseerd op belangen
ip4inno
45
Waarom IE-geschillen onderwerpen aan
bemiddeling?
Bemiddeling biedt een kans om:
• Relaties in stand te houden of te versterken
• De controle te behouden over het proces dat het geschil
regelt
• De geheimhouding te bewaren, of te komen tot een
snelle regeling zonder dat de reputatie wordt geschaad
ip4inno
47
Het WIPO-Centrum voor de bemiddeling en het
scheidsgerecht
•
•
•
•
•
Bemiddeling
Scheidsgerecht
Versneld scheidsgerecht
Beslissing door deskundigen
De WIPO-regels
– geschikt voor alle commerciële geschillen
– bevatten geheimhoudingsbepalingen
– technisch en experimenteel bewijsmateriaal dat van speciaal
belang is voor de partijen die betrokken zijn bij geschillen inzake
intellectuele eigendom
ip4inno
48
Conclusie inzake het gebruik van ADR
In geval van inbreuk op IE-rechten:
ADR-systemen zoals onderhandelingen, bemiddeling of
scheidsgerecht kunnen meer geschikte instrumenten zijn
om een geschil op te lossen dat een traditioneel
rechtsgeding.
Waarom?
Denk bijvoorbeeld aan de snelheid, de ervaring van de
derde die over de ADR-procedure gaat, de
kostenbesparing of de geheimhouding.
ip4inno
49
D. Hoe te werk gaan bij geschillen?
I.
II.
IE-proces
Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR
III. WIPO-procedures om geschillen inzake
domeinnamen op te lossen
IV. Businessstrategieën
V.
ip4inno
Het risico verlagen en de gevolgen verzachten
50
Procedures om geschillen te beslechten
• Beslechting van geschillen inzake domeinnamen:
– WIPO-Centrum voor de bemiddeling en het scheidsgerecht
• Juridisch kader:
– Uniform beleid voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen
• Geschillen over:
– De generieke Top Level Domeinen (gTLD’s). Zoals de “.com”, “.net” en
“.org” domeinen, ook meer recentelijk ingevoerde gTLD’s en een groot
aantal landencode gTLD’s (ccTLDs).
• Hoe een klacht betreffende een domeinnaam indienen:
– de UDRP administratieve procedure
ip4inno
51
Criteria om de UDRP administrative procedure te
gebruiken
De domeinnaam:
• Is identiek aan of verwarrend gelijkaardig met een
handelsmerk of dienstmerk
• De registrant heeft geen rechten of rechtmatige
belangen
• Werd geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt
ip4inno
52
Relevante aspecten van de procedure
• Voordelen van de UDRP administratieve procedure
• Gebruik van de procedure en de zaak aanhangig maken
bij de rechtbank
• Geschillen betreffende een domeinnaam, geregistreerd
in een landencode top-level domein (zoals as .br, .uk,
.gt)
• Gebruik van de UDRP administratieve procedure om
een rechtsgeding aan te spannen tegen iemand die
ermee gedreigd had de houder van een domeinnaam te
vervolgen
• Vragen betreffende de geheimhouding van de
administratieve procedure
• Hoe een klacht indienen?
ip4inno
54
D. Hoe te werk gaan bij geschillen?
I.
II.
IE-proces
Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR
III. WIPO-procedures om geschillen inzake
domeinnamen op te lossen
IV. Businessstrategieën
V.
Het risico verlagen en de gevolgen verzachten
ip4inno
56
Adviserende activiteiten
• IE zou een onderdeel moeten zijn van de zakelijke
overwegingen van een bedrijf
• Leg de strategie van het bedrijf bloot om zijn IE-rechten
te handhaven
• Onthoud de kosten en voordelen voor een bedrijf om
tegen een inbreukmaker een bepaalde tactiek toe te
passen
ip4inno
57
D. Hoe te werk gaan bij geschillen?
I.
II.
IE-proces
Alternatieve Geschillenbeslechting - ADR
III. WIPO-procedures om geschillen inzake
domeinnamen op te lossen
IV. Businessstrategieën
V.
ip4inno
Het risico verlagen en de gevolgen verzachten
58
Het risico verlagen en de gevolgen verzachten
• Het risico verlagen
– registreer IE-rechten – vooral in landen waar het risico voor een
inbreuk op IE-rechten hoog is
– beslis wanneer en hoe te handelen in geval van pogingen tot
kopiëren
– netwerk met handhavingsautoriteiten
• De gevolgen verzachten
– verzamel bewijsmateriaal
– beslis over de tactiek in het specifieke geval
– indien relevant, bouw een nauwe samenwerking op met de
nationale douane- en politiediensten
ip4inno
59
Vragen?
ip4inno
60
Overzicht van de inhoud




IE-rechten - Omschrijving
Inbreuken
Handhavingsopties
Hoe te werk gaan indien zich een inbreuk
voordoet?
E. Ondersteunende oefeningen
ip4inno
61
Ondersteunende oefeningen
•
Quiz - Meerkeuzetest
(Meerkeuzevragen: meerdere opties kunnen juist zijn!)
•
Kleine oefening
ip4inno
62
1. Krachtens de Gemeenschapswet bestrijkt de handhaving van IErechten over het algemeen de volgende rechten :
a)
b)
c)
d)
Octrooien en handelsmerken
Enkel gemeenschapshandelsmerken
Gemeenschapshandelsmerken en gemeenschapsmodellen
Handelsmerken, modellen, octrooien, met inbegrip van een aanvullend
beschermingscertificaat, kwekersrechten, geografische aanduidingen, kleine brevetten en
handelsnamen
ip4inno
63
1. Krachtens de Gemeenschapswet bestrijkt de handhaving van IErechten over het algemeen de volgende rechten :
a)
b)
c)
d)
Octrooien en handelsmerken
Enkel gemeenschapshandelsmerken
Gemeenschapshandelsmerken en gemeenschapsmodellen
Handelsmerken, modellen, octrooien, met inbegrip van een aanvullend
beschermingscertificaat, kwekersrechten, geografische aanduidingen, kleine brevetten en
handelsnamen
ip4inno
64
2. Een nagemaakt goed is:
a)
b)
c)
d)
Elk goed dat oneerlijk concurreert met mijn eigen goederen
Een goed dat zonder toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een
rechtsgeldig geregistreerd handelsmerk
Een goed dat met toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een rechtsgeldig
geregistreerd handelsmerk
Een goed dat de Gemeenschap is binnengekomen zonder via de douanecontrole te gaan
ip4inno
65
2. Een nagemaakt goed is:
a)
b)
c)
d)
Elk goed dat oneerlijk concurreert met mijn eigen goederen
Een goed dat zonder toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een
rechtsgeldig geregistreerd handelsmerk
Een goed dat met toestemming een handelsmerk draagt dat identiek is aan een rechtsgeldig
geregistreerd handelsmerk
Een goed dat de Gemeenschap is binnengekomen zonder via de douanecontrole te gaan
ip4inno
66
3. Een door piraterij verkregen goed is:
a)
b)
c)
d)
Hetzelfde als een nagemaakt goed
Een kopie die illegaal is omdat de btw niet werd betaald
Een goed dat een kopie is of een kopie bevat die werd gemaakt zonder de toestemming van
de houder van een auteursrecht, een naburig recht of een modelrecht
Een illegale kopie van het goed, maar dat het handelsmerk niet kopieert
ip4inno
67
3. Een door piraterij verkregen goed is:
a)
b)
c)
d)
Hetzelfde als een nagemaakt goed
Een kopie die illegaal is omdat de btw niet werd betaald
Een goed dat een kopie is of een kopie bevat die werd gemaakt zonder de toestemming van
de houder van een auteursrecht, een naburig recht of een modelrecht
Een illegale kopie van het goed, maar dat het handelsmerk niet kopieert
ip4inno
68
4. Ooit heb ik mijn Gemeenschapsmerk geregistreerd, het Bureau voor
Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) zal waarborgen dat er
geen inbreuk op gemaakt wordt:
a)
b)
c)
d)
Juist
Fout
Juist, maar ik zal bij de registratie een speciale vergoeding moeten betalen
Juist, maar ik zal de procedurekosten moeten betalen
ip4inno
69
4. Ooit heb ik mijn Gemeenschapsmerk geregistreerd, het Bureau voor
Harmonisatie in de Interne Markt (BHIM) zal waarborgen dat er
geen inbreuk op gemaakt wordt:
a)
b)
c)
d)
Juist
Fout
Juist, maar ik zal bij de registratie een speciale vergoeding moeten betalen
Juist, maar ik zal de procedurekosten moeten betalen
ip4inno
70
5. Als eigenaar van een IE-recht kan ik kiezen hoe ik met een inbreuk
omga:
a)
b)
c)
d)
Enkel via een rechtsgeding
Enkel via bemiddeling
Enkel via onderhandelingen
Enkel via een scheidsgerecht
ip4inno
71
5. Als eigenaar van een IE-recht kan ik kiezen hoe ik met een inbreuk
omga:
a)
b)
c)
d)
Enkel via een rechtsgeding
Enkel via bemiddeling
Enkel via onderhandelingen
Enkel via een scheidsgerecht
ip4inno
72
6. In geval van een scheidsgerecht:
a)
b)
c)
d)
Kiezen de partijen de scheidsman(nen)
Verzoeken zij om geheimhouding van de procedure en van de uitspraak ervan
Moeten zij de door de WIPO aangestelde scheidsman aanvaarden
Kunnen zij zich eenzijdig terugtrekken
ip4inno
73
6. In geval van een scheidsgerecht:
a)
b)
c)
d)
Kiezen de partijen de scheidsman(nen)
Verzoeken zij om geheimhouding van de procedure en van de uitspraak ervan
Moeten zij de door de WIPO aangestelde scheidsman aanvaarden
Kunnen zij zich eenzijdig terugtrekken
ip4inno
74
7. Bemiddeling is:
a)
b)
c)
d)
Een niet-bindende procedure die door de partijen wordt gecontroleerd
Een vertrouwelijke procedure
Een procedure die gebaseerd is op belangen
Vereist niet de tussenkomst van derden
ip4inno
75
7. Mediation is:
a)
b)
c)
d)
Een niet-bindende procedure die door de partijen wordt gecontroleerd
Een vertrouwelijke procedure
Een procedure die gebaseerd is op belangen
Vereist niet de tussenkomst van derden
ip4inno
76
8. Het douanegebied van de Gemeenschap omvat:
a)
b)
c)
d)
Het grondgebied van de 27 Lid-Staten
De 27 Lid-Staten, plus Monaco, Ceuta en Melilla
De 27 Lid-Staten en Monaco
De 27 Lid-Staten van (continentaal) Europa zonder hun eilanden
ip4inno
77
8. Het douanegebied van de Gemeenschap omvat:
a)
b)
c)
d)
Het grondgebied van de 27 Lid-Staten
De 27 Lid-Staten, plus Monaco, Ceuta en Melilla
De 27 Lid-Staten en Monaco
De 27 Lid-Staten van (continentaal) Europa zonder hun eilanden
ip4inno
78
9. Een goed waarvan aan de Gemeenschapsgrenzen wordt
vastgesteld dat het inbreuk maakt op een IE-recht moet worden:
a)
b)
c)
d)
Uitgevoerd
Wederuitgevoerd
Vrijgegeven voor vrij verkeer in de Gemeenschap
Gestopt om de douaneautoriteiten toe te staan de passende maatregelen te nemen
ip4inno
79
9. Een goed waarvan aan de Gemeenschapsgrenzen wordt
vastgesteld dat het inbreuk maakt op een IE-recht moet worden:
a)
b)
c)
d)
Uitgevoerd
Wederuitgevoerd
Vrijgegeven voor vrij verkeer in de Gemeenschap
Gestopt om de douaneautoriteiten toe te staan de passende maatregelen te nemen
ip4inno
80
10.
De Europese Gemeenschap is sinds 1 juli 2007 lid van de
Werelddouaneorganisatie (WDO):
a)
b)
c)
d)
Juist
Fout
Juist, maar sinds 1992 met de oprichting van de Eenheidsmarkt
Fout, maar de Europese Commissie heeft een statuut van waarnemer
ip4inno
81
10. De Europese Gemeenschap is sinds 1 juli 2007 lid van de
Werelddouaneorganisatie (WDO):
a)
b)
c)
d)
Juist
Fout
Juist, maar sinds 1992 met de oprichting van de Eenheidsmarkt
Fout, maar de Europese Commissie heeft een statuut van waarnemer
ip4inno
82
11. Goederen kunnen door de douaneautoriteiten worden
vastgehouden, zelfs indien er geen verzoek om optreden werd
ingediend:
a)
b)
c)
d)
Juist
Fout
Juist, maar de rechthebbenden moeten een fax sturen
Juist voor een bepaalde termijn
ip4inno
83
11. Goederen kunnen door de douaneautoriteiten worden
vastgehouden, zelfs indien er geen verzoek om optreden werd
ingediend:
a)
b)
c)
d)
Juist
Fout
Juist, maar de rechthebbenden moeten een fax sturen
Juist voor een bepaalde termijn
ip4inno
84
12. De potentieel inbreukmakende goederen die zich in de persoonlijke
bagage bevinden van een reiziger die uit het buitenland komt, zal
worden toegelaten:
a)
b)
c)
d)
Enkel wanneer de waarde ervan minder bedraagt dan 3.000 euro
Nooit
Enkel indien het niet-commerciële goederen betreft waarvan de hoeveelheid de
vrijstellingslimiet niet overschrijdt
Enkel indien de waarde ervan minder bedraagt dan 5.000 euro
ip4inno
85
12. De potentieel inbreukmakende goederen die zich in de persoonlijke
bagage bevinden van een reiziger die uit het buitenland komt, zal
worden toegelaten:
a)
b)
c)
d)
Enkel wanneer de waarde ervan minder bedraagt dan 3.000 euro
Nooit
Enkel indien het niet-commerciële goederen betreft waarvan de hoeveelheid de
vrijstellingslimiet niet overschrijdt
Enkel indien de waarde ervan minder bedraagt dan 5.000 euro
ip4inno
86
13. Krachtens de Gemeenschapswet kan een verzoek om optreden
van de douane tegen potentieel inbreukmakende goederen
worden ingediend bij:
a)
b)
c)
d)
Douanedienst
Douanedienst en/of de Europese Commissie
Douanedienst en het BHIM
Douanedienst, het BHIM en het EOB
ip4inno
87
13. Krachtens de Gemeenschapswet kan een verzoek om optreden
van de douane tegen potentieel inbreukmakende goederen
worden ingediend bij:
a)
b)
c)
d)
Douanedienst
Douanedienst en/of de Europese Commissie
Douanedienst en het BHIM
Douanedienst, het BHIM en het EOB
ip4inno
88
14. Welke artikelen worden in de EU het vaakst nagemaakt?
a)
b)
c)
d)
Sigaretten
Geneesmiddelen
Speelgoed
Boeken
ip4inno
89
14. Welke artikelen worden in de EU het vaakst nagemaakt?
a)
b)
c)
d)
Sigaretten
Geneesmiddelen
Speelgoed
Boeken
ip4inno
90
15. Met civielrechtelijke handhavingsmaatregelen kan de houder van
een IE-recht het volgende bekomen:
a)
b)
c)
d)
Voorlopige rechterlijke bevelen
Inbeslagneming of afgifte van de inbreukmakende goederen
De onmiddellijke gevangenzetting van de inbreukmaker
Schadeloosstelling voor het geleden verlies
ip4inno
91
15. Met civielrechtelijke handhavingsmaatregelen kan de houder van
een IE-recht het volgende bekomen:
a)
b)
c)
d)
Voorlopige rechterlijke bevelen
Inbeslagneming of afgifte van de inbreukmakende goederen
De onmiddellijke gevangenzetting van de inbreukmaker
Schadeloosstelling voor het geleden verlies
ip4inno
92
Ondersteunende oefeningen
•
Quiz - Meerkeuzetest
•
Kleine oefening
ip4inno
93
•
1. IE-rechten zijn territoriaal gebaseerd;
wanneer tegelijk in verscheiden landen
een inbreuk wordt gemaakt ...
•
2. Wij maken ons helemaal geen zorgen
over de eventuele handhaving van onze
IE-rechten. De handhaving en procedures
zijn op internationaal vlak zo
geharmoniseerd …
•
•
•
•
a. De TRIPs-overeenkomst voorziet in
minimumstandaarden en binnen de EU
bestaan er geharmoniseerde procedures
op basis van Richtlijn 2004/48/EC. U moet
echter voorzichtig zijn: handhaving is op
internationaal vlak het minst
geharmoniseerde IE-domein.
•
3. Ons bedrijf wordt ervan beschuldigd
een octrooi te hebben geschonden, maar
onze advocaten beweren dat dit octrooi
ongeldig is …
b. Wij kunnen beslissen de geldigheid van
het octrooi aan te vechten voor de
rechtbank.
•
4. Twee van onze producten worden
nagemaakt in twee verschillende landen.
Moeten wij instellingen waarschuwen zoals
de WIPO of het DG Belasting- en Douaneunie van de Commissie? ...
c. De noodzakelijke stappen om de
rechten te handhaven, moeten in elk land
worden gedaan in overeenstemming met
de nationale regels.
•
5. Ondanks het feit dat wij van tijd tot tijd
een inbreuk vaststellen op onze
handelsmerken hebben wij beslist geen
rechtsgeding aan te spannen om slechte
reclame te vermijden …
d. Systemen inzake alternatieve
geschillenbeslechting (ADR) (bijv.
bemiddeling of scheidsgerecht) kunnen
eveneens worden gebruikt en zij bieden
geheimhouding.
•
e. Nu u moet de bevoegde
handhavingsinstanties contacteren zoals
politie of douane in het (de) land(en)
94 waar
de inbreuk zich voordoet.
ip4inno
•
1. IE-rechten zijn territoriaal gebaseerd;
wanneer tegelijk in verscheiden landen
een inbreuk wordt gemaakt ...
•
2. Wij maken ons helemaal geen zorgen
over de eventuele handhaving van onze
IE-rechten. De handhaving en
procedures zijn op internationaal vlak zo
geharmoniseerd …
•
•
•
•
a. De TRIPs-overeenkomst voorziet in
minimumstandaarden en binnen de EU
bestaan er geharmoniseerde procedures
op basis van Richtlijn 2004/48/EC. U
moet echter voorzichtig zijn: handhaving
is op internationaal vlak het minst
geharmoniseerde IE-domein.
•
3. Ons bedrijf wordt ervan beschuldigd
een octrooi te hebben geschonden, maar
onze advocaten beweren dat dit octrooi
ongeldig is …
b. Wij kunnen beslissen de geldigheid
van het octrooi aan te vechten voor de
rechtbank.
•
4. Twee van onze producten worden
nagemaakt in twee verschillende landen.
Moeten wij instellingen waarschuwen
zoals de WIPO of het DG Belasting- en
Douane-unie van de Commissie? ...
c. De noodzakelijke stappen om de
rechten te handhaven, moeten in elk land
worden gedaan in overeenstemming met
de nationale regels.
•
5. Ondanks het feit dat wij van tijd tot tijd
een inbreuk vaststellen op onze
handelsmerken hebben wij beslist geen
rechtsgeding aan te spannen om slechte
reclame te vermijden …
d. Systemen inzake alternatieve
geschillenbeslechting (ADR) (bv.
bemiddeling of scheidsgerecht) kunnen
eveneens worden gebruikt en zij bieden
geheimhouding.
•
e. Nu u moet de bevoegde
handhavingsinstanties contacteren zoals
politie of douane in het (de) land(en) waar
95
de inbreuk zich voordoet.
ip4inno
•
6. De meeste inbreuken worden niet
strafrechtelijk vervolgd, aangezien zij enkel
betrekking hebben op geschillen tussen
bedrijven …
•
f. Neen, momenteel houdt de overheid zich
in ruime mate bezig met de strafrechtelijke
handhaving om massaal en op commerciële
schaal nagemaakte producten op te sporen.
•
7. Wij weten dat een product dat wij op het punt
staan te verkopen al wordt gepirateerd en wij
zouden het probleem snel willen oplossen, bij
voorkeur voordat het op de markt komt …
•
g. Indien de registranten van deze ccTLD’s
het Uniforme Beleid inzake
Geschillenbeslechting betreffende
domeinnamen van het ICANN (het UDRPbeleid) of een gelijkaardig beleid hebben
aanvaard, behoort een bijzondere procedure
om de onrechtmatige registratie te bewijzen
tot de mogelijkheden.
•
h. In bepaalde gevallen kan het versnelde
scheidsgerecht worden gebruikt om een
procedure sneller uit te voeren en met minder
kosten.
•
i. Neen. Het aantal in beslag genomen
artikelen blijft toenemen. Het is dan ook heel
belangrijk om actief bezig te zijn met de
handhaving.
•
j. Ja, de gerechtelijke autoriteiten kunnen
tegen de vermeende inbreukmaker een
voorlopig bevelschrift uitvaardigen om een
dreigende inbreuk van een IE-recht te 96
voorkomen.
•
•
•
•
•
8. Toen wij beslisten een website te openen om
onze producten online te verkopen, ontdekten
wij dat ons handelsmerk als een domeinnaam
werd gebruikt in verscheidene ccLTD’s. Wat
kunnen wij doen? ...
9. Sommige containers die uit Azië komen,
zullen weldra in een Europese haven worden
geleverd. Kunnen wij ze stoppen voordat de
goederen op de markt worden gebracht? …
10. De recentste statistieken tonen aan dat het
aantal gevallen dat door de douane wordt
behandeld en waarbij goederen zijn betrokken
die inbreuk maken op IE-rechten zich heeft
gestabiliseerd en thans door de
handhavingsinstanties goed wordt
gecontroleerd. Bijgevolg moeten de bedrijven
meer
focussen op innovatie dan op de
ip4inno
handhaving van IE-rechten ...
•
6. De meeste inbreuken worden niet
strafrechtelijk vervolgd, aangezien zij enkel
betrekking hebben op geschillen tussen
bedrijven …
•
f. Neen, momenteel houdt de overheid zich
in ruime mate bezig met de strafrechtelijke
handhaving om massaal en op commerciële
schaal nagemaakte producten op te sporen.
•
7. Wij weten dat een product dat wij op het
punt staan te verkopen al wordt gepirateerd
en wij zouden het probleem snel willen
oplossen, bij voorkeur voordat het op de markt
komt …
•
g. Indien de registranten van deze ccTLD’s
het Uniforme Beleid inzake
Geschillenbeslechting betreffende
domeinnamen van het ICANN (het UDRPbeleid) of een gelijkaardig beleid hebben
aanvaard, behoort een bijzondere procedure
om de onrechtmatige registratie te bewijzen
tot de mogelijkheden.
•
h. In bepaalde gevallen kan het versnelde
scheidsgerecht worden gebruikt om een
procedure sneller uit te voeren en met
minder kosten.
•
i. Neen. Het aantal in beslag genomen
artikelen blijft toenemen. Het is dan ook heel
belangrijk om actief bezig te zijn met de
handhaving.
•
j. Ja, de gerechtelijke autoriteiten kunnen
tegen de vermeende inbreukmaker een
voorlopig bevelschrift uitvaardigen om een
dreigende inbreuk van een IE-recht te
97
voorkomen.
•
•
•
•
•
8. Toen wij beslisten een website te openen
om onze producten online te verkopen,
ontdekten wij dat ons handelsmerk als een
domeinnaam werd gebruikt in verscheidene
ccTLD’s. Wat kunnen wij doen? ...
9. Sommige containers die uit Azië komen,
zullen weldra in een Europese haven worden
geleverd. Kunnen wij ze stoppen voordat de
goederen op de markt worden gebracht? …
10. De recentste statistieken tonen aan dat
het aantal gevallen dat door de douane wordt
behandeld en waarbij goederen zijn betrokken
die inbreuk maken op IE-rechten zich heeft
gestabiliseerd en thans door de
handhavingsinstanties goed wordt
gecontroleerd.
ip4inno Bijgevolg moeten de bedrijven
meer focussen op innovatie dan op de
handhaving van IE-rechten ...
Relevante links
• EU - Info over het auteursrecht en naburige rechten:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm
• EU – Handhavingsrichtlijn:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/enforcement/enforcem
ent_en.htm
• WIPO:
http://www.wipo.int
• WIPO-Centrum voor de bemiddeling en het scheidsgerecht:
http://www.wipo.int/amc/en/
• WIPO-dienst voor geschillenbeslechting inzake domeinnamen:
http://www.wipo.int/amc/en/domains/
• WHO/TRIPs - overeenkomst:
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
ip4inno
98
Ik dank u voor uw aandacht!
ip4inno
99
Download