Hoofdstuk 6.1 - Economiehulp

advertisement
Buitenlandse samenwerking
•
•
•
•
Samenwerken met een bedrijf ter plaatse
Lokaal bedrijf overnemen
Joint venture* aangaan met een lokaal bedrijf
Eigen onderneming starten
* Later uitgelegd
Motieven
%
Toegang tot kennis en technologie
56
Aanbieden van een breder assortiment
47
Toegang tot nieuwe of grotere afzetmarkten
64
Kostenverlaging
28
Extra productiecapaciteit
22
Toegang tot arbeid
33
Toegang tot kapitaal
14
Bron: Drs. R.M. Braaksma, dr. J. Meijaard, November 2009
Allerlei vormen van strategische samenwerking tot het toetreden
van een nieuwe buitenlandse markt
Doel: verdedigen, versterken en uitbreiden van de
concurrentiepositie
1. Import of export van het product/dienst
2. Contractuele samenwerkingsvorm of alliantie
3. Directe investering
Moeilijk in landen met opkomende economieën!
Mogelijke oorzaken:
opleidingsniveau, cultuurverschillen, beperkte koopkracht, zwakke
valuta
• Wordt er een minimaal of groot marktaandeel nagestreefd?
• Worden de producten continu of incidenteel aangeboden op de
buitenlandse markt?
• Afspraak tussen twee of meer bedrijven die erop gericht is de
marktpositie van die bedrijven te verstevigen.
• Eventueel uitwisseling van kennis, vaardigheden, kapitaal,
technologie en personeel
Doelen
Interne schaalvoordelen in de productie, distributie en marketing
Verhoging van de marktpenetratie
Verbeteren van het concurrentievermogen van de binnenlandse en/of mondiale markt
Betere productontwikkeling
Ontwikkelen van nieuwe zakelijke kansen via nieuwe producten en diensten
Toename van de export
Diversificatie van producten
Kostenreductie
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
• Offensief of defensief
• Offensief = snel inspelen op een veranderde markt
• Defensief = verdedigen en verstevigen van de bestaande marktpositie
• Verticaal of horizontaal
• Verticaal = binnen de bedrijfskolom
• horizontaal = binnen eenzelfde bedrijfstak
Samenwerkingsvormen
• Participerende samenwerking
Daarbij wordt door bedrijven een eigen vermogen voor de
samenwerking opgebouwd (equity joint venture)
• Contractuele samenwerking
Geen gezamenlijk eigen vermogen, maar hierbij is de
samenwerking alleen in een contract opgenomen
•
•
•
•
Co-makership
Directe investering
Joint venture
Turnkey contract
• Twee organisaties komen gezamenlijk tot een eindproduct.
• Bij deze vorm van samenwerken zijn beide partners betrokken bij
zowel ontwikkelfase als uitvoeringsfase.
Co-makership
Directe investering
Joint venture
Turnkey contract
• De investeerder neemt 10% of meer van de aandelen van een
buitenlands bedrijf over.
• Hierdoor kan de eigenaar invloed uitoefenen op het
management van het buitenlandse bedrijf.
Co-makership
Directe investering
Joint venture
Turnkey contract
• Samenwerking met een lokaal bedrijf waarbij een nieuw
bedrijf wordt opgericht.
Co-makership
Directe investering
Joint venture
Turnkey contract
• Bij turnkey bouw geeft de opdrachtgever de volledige
bouwopdracht aan één bouwpartner
Co-makership
Directe investering
Joint venture
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
Turnkey contract
Samenwerkingsvorm
Voordelen
Nadelen
Co-makership
Vergroten kennis lokale
markt
Lage kosten en risico
Evenveel zeggenschap
Directe investering
Zeggenschap
Hoog risico
Joint venture
Gedeelde kosten
Kennis lokale markt
Tijdrovend en evenveel
zeggenschap
Turnkeycontact
Verkrijgen van kennis lokale Geen langdurige
markt en technologie
marktaanwezigheid
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
- Een vertegenwoordiger met meerdere opdrachtgevers.
- Bemiddelaar tussen exporteur en pot. klanten
- Niet voorraadhoudend
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico
goederen koopt van de exporteur en zelf doorverkoopt aan
zijn afnemers.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Bedrijven richten een organisatie op die belast wordt met de
gezamenlijk inkoop of export.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Een bedrijf geeft een ander bedrijf het recht om tegen een
vergoeding gebruik te maken van zijn intellectuele
eigendomsrechten.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• De franchise gever geeft het recht om tegen betaling en onder
voorwaarden een bepaalde verkoopformule toe te passen.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Een netwerk van ondernemingen die eenzelfde marketingvorm
kiezen.
Vanaf deze week krijgt de consument
25 procent korting op een viertal
Princess-producten bij alle Kijkshopvestigingen. Dit middels verzamelen van
drie actiezegels die te vinden zijn op
alle Lassie Toverrijst-verpakkingen.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Bedrijven gaan samenwerken en beloven elkaars product op te
nemen in het distributiekanaal.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Bij piggyback wordt een buitenlands bedrijf gezocht die al
actief is in het buitenland en die producten aanvullend mee kan
nemen in het distributiekanaal.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
• Een organisatie die een groot assortiment koopt en verkoopt op
de internationale markt.
Handelsagent
Importeur
Inkoop- en exportcombinaties
Licenties
Franchise
Joint marketing
Joint Selling
Piggyback
Groothandel/handelshuis
Samenwerkingsvormen
Voordelen
Nadelen
Handelsagent
Importeur
Kennis lokale markt en lage Weinig controle en druk op
kosten
verkoop
Inkoop- exportcombinaties
Samenwerking op het
gebied van export
Concurrentie als
ondernemingen hetzelfde
aanbieden
Franchise
Licenties
Lage marketingspanning,
lage investeringen
Weinig controle
Joint marketing
Joint selling
Delen van kosten en
naamsbekendheid
Geen direct individueel
voordeel
Piggyback
Gebruiken van elkaar
Geen controle
Groothandel/handelshuis
Specialisatie
Weinig controle
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
Directe marktbewerkingsvorm
• E-commerce
• Beurzen
• Eigen vertegenwoordiger en/of
eigen verkoop kantoor
Werken met eigen mensen, vanuit de thuisbasis of vanuit een nieuw op te
richten verkoopkantoor in het buitenland geniet de voorkeur.
Voordeel:
Grotere betrokkenheid bij de internationale bedrijfsvoering
Nadeel:
Voor eigen vertegenwoordiger, incl. auto (€ 80.000,- p/j) met een
brutowinst marge van 10 % moet er € 800.000,- omgezet worden.
Verkoopkosten, kantoorkosten, administratie , ed.
Meerdere lokale aanloopproblemen
Definities:
In enge zin:
het doen van transacties, bestellingen en betalingen via internet.
In ruime zin:
het gehele terrein van pre-sales, sales, after-sales op het gebied
van producten en diensten via elektronisch kanalen
Voorbeelden:
Bol.com, Dell, maar ook draagdoek.nl (blz 168)en www.koozzzi.nl
Voordeel:
Relatief goedkoop, snel, praktisch medium
en zichtbaarheid merk of product(proces).
Nadeel:
Vraagt constant onderhoud en klanten
verwachten ook respons (pre- en after-sales)
via dit medium.
Eisen / Vraagstukken bij de ontwikkeling
•
•
•
•
Visualisatie en gebruikersgemak
Onderling vertrouwen bij een transactie (TTP Trusted Third Parties)
Veilige betaalmethoden (SET Secure Electronic Transaction)
Taal en Cultuur inzetten van lokale medewerkers of
deze dienst inhuren om mogelijke barrières uit te sluiten.
• Distributie zal aangepast moeten worden, klanten willen
ook steeds sneller de goederen in huis willen hebben.
Inkopers kunnen nu ook wereldwijd zoeken naar producten
en aanbieders van producten en diensten om wereldwijd
de juiste prijs-kwaliteit te vinden.
Sourcing Catalogue Services
Diensten worden hier aangeboden door een server
waar de verkoper zich bij aansluit en de inkoper zijn
inkooppakket kan vinden of nieuwe leveranciers.
Voorbeelden zijn: www.alibaba.com en www.e2open.com
Definitie:
Een beurs is een naar tijd en plaats gecentreerde en
openbaar toegankelijke ontmoeting van grote groepen
aanbieders en vragers op de markt.
Figuur 6.4, blz. 169 (bron: Internationaal ondernemen)
Bij export is persoonlijk contact van groot belang, het
gezicht van het bedrijf in Nederland. Deze persoon moet
het vertrouwen winnen, rekening houdend met:
• de cultuur van het exportland
• de gewoontes
• de aard van het product, ed.
Nuttige links vind je via:
http://export.nl/onderwerpen/eigen-vertegenwoordiger/eigen-vertegenwoordiger_3839.html
Input: valt alles wat te maken heeft met het verwerven
van middelen, geld, personeel, grondstof (halffabricaat)
en kennis.
Transformatie: het combineren / integreren van de input
tot een product of dienst dat op de buitenlandse markt in
een behoefte voorziet.
Output: alle activiteiten die nodig zijn om een product of
dienst aan de klanten in de markt aan die markt af te zetten,
ook all commerciële activiteiten vallen hier onder.
Fusie & overname
Bij een fusie is er sprake van een nauwe samenwerking
tussen twee of meer bedrijven.
Voordelen:
• Uitbreiding van de handel en de distributie
(groter marktaandeel)
• Nieuwe verkoopkansen worden er gecreëerd
• Kan ook leiden tot een betere financiële draagkracht
(niet alleen van het kleinste bedrijf)
18 mei 2011 - Uit een wereldwijd onderzoek van Corporate Finance International (CFI) blijkt
dat Nederland internationaal koploper is op het gebied van grensoverschrijdende
transacties. Nederlandse bedrijven en investeerders doen meer dan de helft van al hun
overnames in het buitenland. En omgekeerd zijn buitenlandse kopers in Nederland juist
goed voor bijna de helft van alle fusies en overnames.
Het onderzoek bevat een analyse van circa 250.000 transacties uit de periode 2005 tot en
met 2010 en richt zich op wereldwijde trends inzake fusies en overnames, in het bijzonder
Nederland . "De positie van Nederland op het gebied van grensoverschrijdende transacties is
uniek. In Nederland is circa de helft van alle overnames internationaal van aard, terwijl
wereldwijd slechts een kwart grensoverschrijdend is.
Opvallend is ook dat wij Nederlanders buitenproportioneel veel buitenlandse bedrijven
overnemen.
bron: http://www.managersonline.nl/nieuws/11011/nederland-is-wereldleider-in-internationale-fusies-en-overnames.html
Schaalvergroting is nog steeds het toverwoord in de
luchtvaart.
Heeft het de KLM gebracht wat het zocht, zijn er
synergievoordelen?
http://www.youtube.com/watch?v=4ofIcVXsbxY
Verschillende soorten fusies en juridisch gezien allemaal verschillend.
Horizontale fusie:
samengaan van directe concurrenten van elkaar en ook dezelfde markt
delen. Grotere bedrijven proberen zo efficiëntere schaalvoordelen
te creëren (Daimler Benz en Chrysler).
Verticale fusie:
een samenvoeging tussen klant en bedrijf of leverancier en bedrijf.
Het bedrijf kan meer vertrouwen creëren en de winstgevendheid
verhogen. Denk aan de bedrijfskolom, bijvoorbeeld een autofabrikant en
de leverancier van banden.
Market–extension fusie:
twee bedrijven verkopen dezelfde producten in verschillende
internationale markten.
Product-extention fusie:
twee bedrijven brengen verschillende maar aanverwante producten
op dezelfde markt.
Conglomeratie:
twee bedrijven die een gemeenschappelijk zakelijk gebied hebben.
Bijv. Een conglomeratie van verzekeringsclubs, zoals
Proteq, Reaal en bankinstellingen.
Een bedrijf wordt opgekocht door een andere onderneming.
Nokia in China
Nokia heeft in China een klein bedrijf opgekocht om toe te mogen
treden op de Chinese markt en vandaar uit de markt verkend en
zijn marktpositie vergroot. En in een later stadium zelfs een fabriek
met R&D afdeling om ook de productiekosten te drukken.
http://www.youtube.com/watch?v=rQLXkbya-Lc
Bij een fusie/overname zijn in het begin belangrijke investeringen vereist.
Dus er wordt een diagnose opgesteld over de fusie/overname kandidaat.
Op basis van:
• een gedetailleerde financiële analyse (huidig en verleden)
• een onderzoek naar de sector en het product
• een analyse van de succesvolle factoren
• een analyse van het politieke en sociale milieu
om een totaalanalyse te realiseren die een beter inzicht geeft van de
omgeving waarin de fusie of overname kandidaat onderneming actief is.
Outsourcing & outtasking
• Definitie:
Het aan derden overdragen van activiteiten
die voorheen binnen het eigen bedrijf
werden uitgevoerd
• Kostenbesparing
• Capaciteitsuitbreiding
(producten met lagere
toegevoegde waarde)
• Uitbreiding productiecapaciteit zonder zware investeringen
• Behouden markpositie met concurerende prijzen
• Integrale Outsourcing = Business Process Outsourcing
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering en coördinatie bij de
tegenpartij
• Partiële Outsourcing =
Uitvoering van bedrijfsprocessen naar lagelonenlanden
Voordelen
Nadelen
 Uitbesteder:
Weinig verantwoordelijkheid voor
uitbestede processen
 Aanbieder
Weinig ervaring nodig voor het
project van de uitbesteder
 Uitbesteder
Soepel verlopend project
 Uitbesteder
Beperkt invloed/inzicht op de
prijs/kostenopbouw
 Uitbesteder
Beperkt invloed op de kwaliteit
van personeel, technologie en
materialen
 Uitbesteder
Grote afhankelijkheid van
aanbieder
Voordelen
Nadelen
 Uitbesteder:
Meer invloed op prijzen, tarieven
en kosten
 Meer invloed op kwaliteit van
personeel, technologie en
materialen
 Coördinatie in eigen
beheer=mogelijke kostenbesparing
 Uitbesteder moet kennis hebben
van uitbestede werkzaamheden
 Uitbesteder beschikt over
organisatorische kwaliteiten
 Communicatie-, en
coördinatieproblemen tussen
partijen
• Inhuren van externe expertise voor het uitvoeren van activiteiten
of eenmalige acties
Internationale marketing
De volgende stap na de marktentree vorm om de
buitenlandse markt te bewerken.
• Internationale marketing
• Multinationale marketing
• Global marketing
• Internationale marketing
Doelgroepen bewerken die geen deel
uitmaken van de nationale markt.
In het begin ligt het accent op de
thuismarkt en zoekt op basis van van
zijn sterke punten naar afzetmogelijkheden
in het buitenland (bijvoorbeeld IKEA).
• Multinationale marketing
Bij multinationale marketing past het bedrijf
het beleid zodanig aan dat het past in de cultuur
van het land.
Kenmerkend is dat bedrijven in verschillende
landen opereren alsof ze lokale bedrijven zijn.
Er vind dus geen export plaats, maar via
joint ventures of licentie vindt samenwerking
plaats met en buitenlands bedrijf (bijvoorbeeld Heineken).
• Global marketing
Wereldwijde marketing is ook gericht op het buitenland en
wordt ook wel mondiale marketing genoemd.
Accent ligt hier wel op een zo groot mogelijke uniformiteit
en in plaats van te kijken naar de verschillen wordt hier
gekeken naar de overeenkomsten tussen de verschillende
landen.
De marketingactiviteiten worden zo veel mogelijk
Gestandaardiseerd. Het bedrijf beschouwt de wereld als
zijn markt (bijvoorbeeld Coca Cola).
• Standaard of aanpassen?
Voordelen:
• Herkenning – consistent imago – lagere kosten per eenheid
• Kostenbesparing en schaalvoordelen (ook R&D) –
lagere kosten per eenheid
• Geen handelsbelemmeringen –
voldoet al aan de internationale normen
• Verbetering van de kwaliteit – opgeleid personeel –
investeringen in technologie en apparatuur –
totale verbetering voor product en fabrikant.
Nadelen:
• Ongedifferentieerd product
Standaardproduct kan verdrongen worden door nationale
concurrenten die wel voldoen aan de marktbehoefte.
Andere toepassingen van het product in sommige landen,
bijvoorbeeld fiets: vervoersmiddel of vrijetijdsbesteding.
Daarnaast zijn er ook nog verschillende smaken en behoeften.
• Handelsbelemmeringen
Aanpassen van het standaardproduct is hier noodzakelijk en
de schaalvoordelen worden niet meer behaald.
THINK Global, ACT Locally
• De globale aanpak per land wordt gestandaardiseerd, maar
dat de details worden afgestemd op het land waarin het
bedrijf actief is.
• Het product wordt geheel aangepast aan de wensen en
behoeften van lokale afnemers.
• Deze strategische optie wordt het beleid deels globaal en
deels lokaal ingevuld met behulp van de marketing
instrumenten; kleur, smaak, vorm wordt verandert of dat de
reclamecampagne wordt aangepast.
Volkswagen had een internationale campagne om haar
VW Passaat aan de man te brengen. Onder een foto van de
auto stond de kreet ’chauffeurs gezocht’. Hier in Nederland
zal niemand dat letterlijk nemen, maar in Ghana kreeg het
Bedrijf 80 sollicitatiebrieven.
Dan zijn er de bekende blunders:
Mitsubishi die haar terreinwagen Pajero noemde,
Spaanse straattaal voor ’rukker’.
Humor is meestal een verbindende factor:
http://www.youtube.com/watch?v=x63syveLmWg
http://www.youtube.com/watch?v=zKAW96N-Vms&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=mI0ff3iO3n0
http://www.youtube.com/watch?v=9vhesWvw5YI
http://www.youtube.com/watch?v=zyhoREeu3wA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0ljPuSfPbSw&feature=related
Links:
http://www.1001ondernemersideeen.nl/inspiratie/boeken/de-grooste-missers-uitde-marketingwereld/
http://www.wegopro.com/affiliate-marketing-missers-irritaties-en-frustraties.htm
http://www.decommunicatiedesk.nl/thema//marketing_category/285202/Interculturele+communicatie?p_p_auth=k4LkWl
m1
Internationale marketingmix
• 7 P’s model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Product
Prijs
Promotie
Plaats
Personeel
Psysical (Fysiek) bewijs
Proces
• Het productbeleid is gericht op het product dat op de
buitenlandse markt zal worden aangeboden
• De vorm, gewicht, afmeting
• De verpakking
• De samenstelling, smaak, geur, kleur
• Het assortiment
• De gebruiksaanwijzing
• Het merk en merkbeeld
• Tweetal prijsstrategieën
1. Wereldwijde prijs
2. Duale prijs
Prijsopbouw
1. Goederenkostprijs
2. Landed cost prijs
3. Landed duty paid prijs
4. importeursprijs
5. groothandelsprijs
6.Consumentenprijs
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
Berekening van prijzen
1. Eindprijs-min methode (top down methode): Men rekent dan
van onderaf naar boven. Consumentenprijs 
goederenkostprijs
2. Kostprijs-plus methode (bottom up methode): Men rekent dan
van goederenkostprijs 
Consumentenprijs
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
• Bijkomende kosten: transportkosten, verzekeringskosten,
invoerheffing, afhandelingskosten etc.
© 2012 Noordhoff: Internationaal ondernemen
• Een effect van het promotiebeleid kan alleen worden
ontwikkeld als de doelgroep bekend is. De doelgroep kan
worden bereikt met:
• Pull strategie: De consument bereiken door reclame zodat er bij
de tussenhandel vraag komt naar mijn product.
Producent Consument
• Push strategie: De agenten, im-en exporteurs,
vertegenwoordigers pushen zo erg bij de tussenhandel dat ze
het product bestellen met hoge kortingen of andere voordelen
Vertegenwoordiger producenttussenhandel
• Het plaats beleid regelt de plaats waar het product
aangeboden wordt en via welke kanalen het op zijn plaats
komt.
• Detailhandel: hoeveel inspanning wil de klant doen voor het
product.
• Groothandel: transport en opslag belangrijk
• Het personeel is het visitekaartje
• Als het personeel klant en servicegevoelig is dan stijgt het
imago
• Personeel moet getraind worden om hoge kwaliteiten te halen
• Het is onaantastbaar en gebaseerd op de dienstverlening van
een bedrijf.
• Als je nieuw op de buitenlandse markt komt, dan zal de
tegenpartij je nog niet vertrouwen.
• Je kunt daar het volgende aandoen:
1. Goede duidelijke website
2. Fysiek tonen van assortiment
3. Tastbaar bewijs
• Proces: middel om een resultaat te bereiken. Op basis hiervan
wordt een marketingstrategie gemaakt
• Het integreren van allerlei soorten marketing tot een algemeen
marketing proces
Download