Her-toets Veiligheid + Milieu - Q

advertisement
Her-toets Veiligheid + Milieu
Katern: milieu blz 30 – 45 +
EW module 2 mens en werk
EW module 2 mens en werk
Blz 70: waarom werk belangrijk [welzijn]
blz 85: taak CWI
blz 87: discriminatie
blz 105 – 109 veiligheid,gezondheid en welzijn
begrippen
sociale wetgeving
zie website
of anders via boek EW blz 229-240
Weten van de sociale wetgeving:
hoofdindeling: sociale wetgeving  sociale zekerheid + sociale beschermingswetten
Arbowet == wet poortwachter === WIA
( zie via werknemersverzekeringen WAO – WIA )
Arbeidstijdenwet
Herhaling doelen:
Wat is het doel van de arbo-wet?
Waaruit blijkt dat de werkgever en de werknemer samen verantwoordelijk zijn
voor gezonde arbeidsomstandigheden?
Waaraan kan de overheid zien dat een werkgever voldoet aan de arbowet?
Download
Random flashcards
Create flashcards