Schoolgids de Kameleon - KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon

advertisement
Schoolgids De Kameleon
2016-2017
De Kameleon vestiging Roosendaal
1
Schoolgids 2016-2017
KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon
Speciaal, Geborgen, Uitdagend en Opbrengstgericht
School voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
hoofdvestiging
nevenvestiging
Gerard ter Borchstraat 51
Zuiderdreef 320
4703 NL Roosendaal
4616 AJ Bergen op Zoom
tel: 0165-570950
tel. nr. 0164-870022
e-mail:
[email protected]
website: www.dekameleonkpo.nl
Directeur bereikbaar via e-mail: [email protected]
Managementteam De Kameleon
Directeur
Dhr. Jac de Hoon
Hoofd onderwijs en begeleiding
Mevr. drs. Annemiek Peltenburg
Coördinator locatie Roosendaal
Mevr. Lia van Gastel
Coördinator locatie Bergen op Zoom
Mevr. Isabella Geeve
De Kameleon vestiging Roosendaal
2
Schoolgids 2016-2017
Voorwoord
Beste ouders / verzorgers,
In deze schoolgids vindt u informatie over de organisatie van het onderwijs op De Kameleon.
Bij deze schoolgids hoort ook de bovenschoolse gids van de stichting Katholiek Primair Onderwijs
Roosendaal (KPO), het schoolbestuur.
De bovenschoolse gids is te vinden op onze website. Hij geeft u informatie die op alle KPO-scholen
van toepassing is.
In het kader van Passend Onderwijs heeft de school een school ondersteunings profiel, waarin
beschreven is welke ondersteuning de school biedt op basis van kenmerken van leerlingen. U kunt
het profiel vinden op de website www.dekameleonkpo.nl
Wij hopen dat onze kalender waarop een gecomprimeerde versie van de schoolgids staat een plek
krijgt waar u de informatie snel kunt raadplegen. Wij geven op de website, het hele jaar door,
eventuele aanvullingen en wijzigingen aan u door.
Mocht u na het lezen van de schoolgids of bovenschoolse gids nog vragen hebben, schroomt u dan
niet die aan ons te stellen.
Voor meer informatie over onze school verwijzen we u vriendelijk naar de website.
U bent ook altijd welkom om een afspraak te maken met een lid van het managementteam.
J. de Hoon
directeur
De Kameleon vestiging Roosendaal
3
Schoolgids 2016-2017
Inhoudsopgave
Voorwoord
3
De Kameleon op 2 locaties
Identiteit
Beschrijving van de leerling-populatie
Plaatsing op basis van toelaatbaarheidsverklaring
Grenzen aan mogelijkheden van het onderwijs
Leerroutes
Onderwijsaanbod
Richtlijn voor inzet van uren
Verantwoordelijkheden
Bijzondere zorg
Resultaten en opbrengsten
Schooleigen standaard en evaluatie-middelen
Uitstroombestemmingen laatste 5 schooljaren
Kwaliteitszorg
6
6
6
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10
11
Therapieën
Logopedie
Fysiotherapie, Muziektherapie, speltherapie of psychomotore therapie
11
12
Schoolorganisatie
Groepsbenamingen
Personele bezetting van de groepen
Taakverdeling interne begeleiders en orthopedagogen
Overig personeel intern
Personeel Externe Dienst
Stagiaires
Schoolzwemmen
Verkeer
Algemene en culturele activiteiten
Veiligheid
Omgaan met agressief gedrag
Pestprotocol
Seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik bij jongeren
Wat verstaan we onder seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik?
Schorsing
Verzuimbeleid
Betrokkenheid van ouders/leerlingen
Medezeggenschapsraad (M.R.)
Ouderraad
Ouderpanel
Leerlingenraad
Vrijwilligerswerk
Urenberekening
Schooltijden SO
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 SO-afdeling
Schooltijden VSO
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 VSO-afdeling
Stage en bijzondere activiteiten school
Zelfstandig boodschappen doen
Schoolreis SO
Schoolkamp VSO
Sponsoring
Ouderbijdrage
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
De Kameleon vestiging Roosendaal
4
Schoolgids 2016-2017
Praktische zaken
Medicijnen
Sport- en zwemkleding
Traktatie / fruit eten
Overblijven
Hoofdluiscontroles
Kleding
Petten, mobiele telefoon e.d.
Naschoolse opvang
Judolessen
Leerlingenvervoer
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
Hulpinstanties en regelingen
De jeugdprofessional
MEE West Brabant (alleen voor cliënten van 18 jaar en ouder)
Stichting Leergeld
Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg
Wajong
Tegemoetkoming studiekosten
26
26
26
27
28
29
Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
30
32
De Kameleon vestiging Roosendaal
5
Schoolgids 2016-2017
De Kameleon op 2 locaties
De Kameleon heeft 2 locaties, te weten de hoofdlocatie in Roosendaal en de nevenvestiging in Brede
Voorziening De Markiezaten te Bergen op Zoom.
In Roosendaal hebben we de afdeling Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4-13 jaar uit het
hele wervingsgebied van de regio Roosendaal en Bergen op Zoom.
In Roosendaal en Bergen op Zoom hebben we een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
voor leerlingen van 13-18 à 20 jaar.
Het voedingsgebied van De Kameleon is groot.
Leerlingen in het SO (locatie Roosendaal) zijn afkomstig uit de gemeenten Bergen op Zoom,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.
Leerlingen in het VSO locatie Roosendaal komen uit de gemeenten Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen
en leerlingen in het VSO locatie Markiezaten komen uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen,
Tholen en Woensdrecht.
De leerlingen van de VSO onderwijszorggroepen (OZG) uit alle 8 gemeenten zitten in de locatie
Markiezaten.
Identiteit
De Kameleon is een katholieke school waar godsdienstonderwijs gegeven wordt en kerkelijke feesten
worden gevierd. Vanwege de sterk uiteenlopende competenties van de leerlingen en het feit dat er
geen school voor (V)SO van een andere religie is in de regio, blijft het godsdienstonderwijs vrij
algemeen van aard. Normen en waarden van mensen met een Christelijke principes zijn over het
algemeen niet in strijd met die van andere godsdiensten.
Er is niet alleen aandacht voor de katholiek kerkelijke feesten, maar ook voor het vasten en de feesten
van de Islam en evt. andere godsdiensten waarvan leerlingen in een groep zitten.
Zolang er behoefte aan blijft bestaan bieden we graag eens per 2 jaar de gelegenheid katholieke
leerlingen in samenwerking met ouders voor te bereiden op de ontvangst van E.H. Communie en de
toediening van het H. Vormsel. We ronden die voorbereiding af met vieringen in schoolverband in
samenwerking met een parochie in Roosendaal of Bergen op Zoom. Dit schooljaar is dit niet aan de
orde.
Beschrijving van de leerling-populatie
De Kameleon is een school voor SO en VSO cluster 3. De school richt zich op het onderwijs aan
leerlingen die zeer moeilijk leren.
Alle leerlingen van De Kameleon hebben een verstandelijke beperking (IQ<70). Veel leerlingen
hebben naast hun verstandelijke beperking bijkomende problematiek, o.a. autisme spectrum
problematiek, ADHD, hechtingsproblemen, syndroom van Down, epilepsie of zintuiglijke
informatieverwerkingsproblemen.
De verschillen tussen de leerlingen zijn groot, bijvoorbeeld in verbale vaardigheden en de mate van
zelfredzaamheid. Voor sommige leerlingen beperkt de belevingswereld zich duurzaam tot de directe
omgeving van huis en school, voor veel andere leerlingen is de belevingswereld een stuk wijder.
Leerlingen van De Kameleon hebben een bij hun mogelijkheden passend uitstroomperspectief en
uitstroombestemming. Ze hebben een eigen ontwikkelingstempo en ontwikkelingsverloop en ieder een
eigen ondersteuningsbehoefte.
Veel leerlingen die onderwijs volgen op De Kameleon zijn op jonge leeftijd ingestroomd vanuit een
orthopedagogisch dagcentrum , of een medisch kinderdagverblijf . Op latere leeftijd stromen leerlingen
in vanuit (speciaal) basisonderwijs en andere vormen van speciaal onderwijs.
De variëteit in niveau van verstandelijk functioneren en sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen is groot. Dit vereist een hoge mate van gedifferentieerd onderwijs.
We kennen onderwijszorggroepen voor leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief. Zij
hebben veel extra zorg en begeleiding nodig. Om die reden staat er meer personeel in de groep en is
de groep meestal kleiner dan andere groepen. Dat is mogelijk doordat het merendeel van deze
leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring categorie 3, ook wel genoemd ‘bekostiging hoog’ heeft.
De Kameleon vestiging Roosendaal
6
Schoolgids 2016-2017
Plaatsing op basis van toelaatbaarheidsverklaring
Voor plaatsing in het SO of VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs nodig in de regio waar de leerling woont of eerder al een
tlv had.
De Kameleon heeft voor de locatie Roosendaal met meerdere samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs van doen.
Voor het SO zijn dat de samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs in de regio’s
Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen.
Voor het VSO zijn het de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs in de regio’s
Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda.
Een toelaatbaarheidsverklaring heeft een bepaalde geldigheidsduur. Voor het verstrijken van die
periode moet op basis van een uitspraak van de commissie van deskundigen van het
samenwerkingsverband, die de toelaatbaarheid beoordeelt, worden bepaald of de leerling recht houdt
op (voorgezet) speciaal onderwijs.
Nadat een toelaatbaarheidsverklaring is verkregen voor plaatsing op De Kameleon start de interne
procedure van de Commissie van Begeleiding (CvB) van de school.
De CvB vormt zich een diagnostische beeld, opgebouwd uit:
 de IQ-gegevens
 een niveaubepaling op de leerlijnen van de kernvakken;
 vermelding en onderbouwing van bevorderende en belemmerende factoren;
 de kenmerken van de (psychiatrische) stoornis / beperking
Aansluitend op het diagnostisch beeld bepaalt de CvB een ontwikkelingsperspectief van de leerling,
bevattende:
 uitstroombestemming
 leerroute
 uitstroomniveau
De vaststelling van het handelingsgerichte deel van het ontwikkelingsperspectief komt tot stand na op
overeenstemming gericht overleg met de ouders.
Grenzen aan mogelijkheden van het onderwijs
Er zijn contra indicaties voor het gaan of kunnen blijven volgen van onderwijs op De Kameleon:
 Wanneer een leerling minder dan de helft van de onderwijstijd kan benutten.
 Wanneer de benodigde aanvullende ondersteuning niet of onvoldoende gefinancierd kan
worden.
 Wanneer de leerling ernstige verstoring van de veiligheid voor zichzelf en of anderen
veroorzaakt, nadat vanuit school alle beschikbare interventies (tot en met afweging
overplaatsing naar onze andere locatie) zijn ingezet.
Soms kan een andere (V)SO-school de begeleiding bieden die de leerling nodig heeft.
In sommige gevallen kan ontheffing van leerplicht en tussentijds uitstromen naar een
dagactiviteitencentrum de gewenste oplossing zijn.
Leerroutes.
Leerroute 1a is voor leerlingen met het uitstroomperspectief belevings gerichte dagbesteding.
Leerroute 1b is voor leerlingen met het uitstroomperspectief activiteiten gerichte dagbesteding.
Leerroute 2 is voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding.
Leerroute 3 is voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid.
De Kameleon vestiging Roosendaal
7
Schoolgids 2016-2017
De kenmerken en mogelijkheden van de leerlingen op hoofdlijnen in schema:
Hoofdkenmerk
Leerroute 1a
Leerroute 1b
Leerroute 2
Leerroute 3
Verstandelijke
vermogens
IQ < 35
IQ < 50
IQ 45-65
IQ >60
Vergelijkbare haalbare
ontwikkelingsleeftijd
SO max. 3 jaar
VSO max 4 jaar
SO max 5 jaar
VSO max 7 jaar
SO max 7 jaar
VSO max 10 jaar
SO max 9 jaar
VSO max 13 jaar
Vergelijkbare
haalbaarheid in
praktische en sociale
redzaamheid
SO max. 3 jaar
VSO max 4 jaar
SO max 5 jaar
VSO max 7 jaar
SO max 7 jaar
VSO max 10 jaar
SO max 9 jaar
VSO max 13 jaar
Vergelijkbare haalbare
emotionele
ontwikkeling
SO max 18 maanden
(socialisatiefase)
VSO max. 36 maanden
(individuatiefase)
SO max 36 maanden
SO max 3-7 jaar
SO 3-7 jaar
VSO max 3-7 jaar
(identificatiefase)
VSO max 3-7 jaar
VSO 7-12 jaar
Haalbare didactische
ontwikkeling
SO Plancius
VSO Plancius
SO CED 4
VSO CED 6
SO CED 7
VSO CED 10
SO CED 9
VSO CED 14
Uitstroombestemming
Belevingsgerichte
dagbesteding
Activiteitgerichte
dagbesteding
Arbeidsmatige
dagbesteding
Arbeid met
baanafspraken of in
beschutte omgeving
Onderwijsaanbod
De onderwijsinhouden zijn vastgesteld volgens de kerndoelen voor het speciaal en het voortgezet
speciaal onderwijs, die door het ministerie zijn vastgesteld.
Het onderwijs per vakgebied wordt uitgewerkt in leerroute 1a,1b, 2 en 3 verdeeld over de
verschillende leerjaren, voor zowel SO als VSO.
De school stimuleert een brede ontwikkeling van de leerlingen.
Er wordt gewerkt aan leergebied specifieke doelen: Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie
op mens en wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.
Daarnaast wordt gewerkt aan de leergebied overstijgende doelen: zintuiglijke en motorische
ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, leren leren, omgaan met media en
technologische hulpmiddelen, praktische redzaamheid en ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit.
Er is in het SO vooral veel aandacht voor taal/lezen, rekenen en sociale en emotionele ontwikkeling.
In VSO staat het onderwijsaanbod in het teken van werken, wonen en vrije tijd.
We versterken daar aanvankelijk nog de ontwikkeling van taal/lezen en rekenen, maar geven vooral
ook praktijkvakken techniek, huishoudelijk werk, koken, agrarisch onderwijs, arbeidstraining en
algemene werknemersvaardigheden.
Stage maakt voor leerlingen van leerroute 2 en 3 een wezenlijk en qua tijd en intensiteit geleidelijk aan
toenemend onderdeel van het aanbod uit.
Leerlingen behoren tot een bepaalde stamgroep, maar het onderwijs wordt in toenemende mate
groepsdoorbroken verzorgd. Op dezelfde tijd wordt een vak in de hele afdeling gegeven. Leerlingen
worden op niveau ingedeeld en krijgen les met leerlingen uit ook andere groepen, dat kan bij een
andere dan de eigen groepsleerkracht zijn. De eigen leerkracht is in alle gevallen de regisseur van het
ontwikkelings-perspectief-plan (OPP) dat iedere leerling heeft. Hierover leest u verderop meer.
Er wordt gewerkt met 2 planningsperioden per jaar.
De school bepaalt op het eind van iedere periode of de leerling zich volgens verwachting ontwikkelt en
bespreekt dit met ouders/verzorgers.
Als resultaat van een analyse wordt vastgelegd:
 het antwoord op de vraag of de ontwikkeling van de leerling volgens verwachting verloopt, met
verwijzing naar de argumenten waarop de conclusie is gebaseerd
De Kameleon vestiging Roosendaal
8
Schoolgids 2016-2017
 een analyse van bevorderende en belemmerende factoren die (deels) een verklaring vormen

voor de bereikte resultaten, waarbij de school kan aantonen dat zij heeft gedaan wat
redelijkerwijze van haar gevraagd mag worden in termen van goed onderwijs
de consequenties die de school verbindt aan de conclusies uit de evaluatie van het
ontwikkelingsperspectief voor de inrichting van het onderwijs voor de leerlingen in de
komende planperiode.
Richtlijn voor inzet van uren op het lesrooster is uitgewerkt in bijlage 1 achterin deze gids
Verantwoordelijkheden
De directeur is eindverantwoordelijk op alle beleidsgebieden van de school.
Hij voert zelf de portefeuilles personeel en organisatie, financiën en huisvesting.
Het hoofd onderwijs en begeleiding is verantwoordelijk voor goed onderwijs.
Samen vormen directeur en hoofdonderwijs de directie, met de locatie coördinatoren vormen zij het
managementteam.
De leerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het pedagogisch klimaat in de klas, de aansluiting op
de onderwijsbehoeftes en de resultaten van onze leerlingen:
 is verantwoordelijk voor het ontwikkelings perspectief plan (OPP) van de leerling
 werkt met een groepsoverzicht waarin de streefniveaus en de toetsgegevens vermeld staan
 zorgt voor afstemming op instructieniveau
 is de professional op het gebied van didactiek en klassenmanagement
 analyseert toetsuitslagen, vergelijkt deze met de gestelde doelen en anticipeert hierop in zijn
of haar handelen in de volgende planperiode en laat dit terugkomen in de dagplanning
 is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming met o.a. vakleerkrachten, stagebureau en
therapeuten
 is eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht bij het geven van het onderwijs en voert zorgtaken uit
t.b.v. leerlingen en het lokaal.
Bijzondere zorg
Op een school voor speciaal onderwijs heeft iedere leerling een eigen ondersteuningsbehoefte. De
leerling zit op deze school omdat hij/zij in vergelijking met leerlingen in het reguliere basis- of
voortgezet onderwijs, zware ondersteuning behoeft .
Hiervoor hebben we al beschreven dat een leerling dan ook niet zo maar aangenomen kan worden in
het speciaal onderwijs, maar dat daarvoor de toelaatbaarheid bepaald moet worden.
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken
Het afstemmen van het onderwijs op het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de onderwijsbehoefte van
leerlingen is een complexe uitdaging voor elke leraar. Handelingsgericht werken is een effectieve
aanpak om doelgericht en planmatig om te gaan met verschillen in onderwijs- en ondersteuningsbehoefte tussen kinderen. Kern hiervan is het systematisch analyseren van de opbrengsten van het
onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Werkwijze en doel
In de cyclus handelingsgericht werken gaat het erom op basis van de ontwikkelingsperspectieven en
de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen doelgericht een planning op te stellen en
uit te voeren. Dit met gebruik van de leerroutes die de school heeft samengesteld in de richting van
een bepaalde uitstroombestemming. In gesprekken tussen leraar en orthopedagoog/intern begeleider
wordt geëvalueerd of de gestelde doelen bereikt zijn en worden de behaalde resultaten geanalyseerd.
Hier wordt duidelijk of de leerling zich volgens de planning in zijn OPP ontwikkelt en kan het OPP
worden geactualiseerd.
Leerlingen wiens ontwikkeling opvallend afwijkt van de planning in het OPP en leerlingen die door hun
gedrag in ernstige mate een stoorzender zijn voor zichzelf en of anderen, verdienen extra aandacht.
De Kameleon vestiging Roosendaal
9
Schoolgids 2016-2017
Als een gesprek met collega leerkrachten binnen de samenwerkende groepen geen of onvoldoende
oplossing biedt, wordt de intern begeleider en of de orthopedagoog geraadpleegd.
Samen met ouders en de leerkracht wordt getracht een duidelijk beeld van het kind en de
omgevingsfactoren te krijgen. In overleg kan gekeken worden hoe de omgeving/aanpak kan worden
aangepast. Dit wordt ook steeds geëvalueerd. Bij vragen over het welbevinden of een eventuele
bijkomende stoornis kan de orthopedagoog onderzoek verrichten en of adviseren onderzoek /
behandeling door derden te laten uitvoeren.
De leerling kan besproken worden door een multidisciplinair team in de commissie van begeleiding
(CvB). Bij dit overleg zijn aanwezig: het hoofd onderwijs en begeleiding, de orthopedagoog, intern
begeleider, maatschappelijk werker en jeugdarts. Op verzoek kunnen derden aansluiten b.v.
logopedist, leerplichtambtenaar of wijkagent.
De schoolmaatschappelijk werker kan ouders helpen wanneer zij vragen hebben m.b.t.: opvoeding;
omgang met broers/zussen; informatie betreffende hulpverlenende instanties; moeite met de
beperkingen van het kind, etc. Zij kan u zo nodig verwijzen naar instanties die het best op langere
termijn de begeleiding en ondersteuning op zich kunnen nemen. U kunt Mevr. Coumans bellen als u
vragen heeft of als u een afspraak wilt maken. Op school of bij spoed mobiel 06-19686777.
Wanneer intern overleg onvoldoende oplossing biedt, kunnen wij een beroep doen op externe
organisaties zoals o.a. de jeugdconsulent van Centrum Jeugd en Gezin, GGZ-WNB, Amares, Idris,
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), De Hondsberg.
Resultaten en opbrengsten
Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en
houdingen verwerven. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de kerndoelen –
en de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen – tot optimale ontwikkeling te
brengen. Centraal staat dat wij ‘eruit halen wat erin zit’.
In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs,
zodat wij onze schoolresultaten daar tegen af kunnen zetten. Op dit moment zijn die landelijke
standaarden er echter nog niet. Daarom beoordelen we onze behaalde opbrengsten op grond van
schooleigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties we verbinden aan de
uitkomsten van deze evaluatie voor de inrichting van ons onderwijs.
Onze schooleigen standaarden en evaluatiemiddelen onderscheiden naar leerroute zijn
uitgewerkt in bijlage 2 achter in deze gids.
We analyseren jaarlijks de resultaten op individueel (OPP), groeps- en schoolniveau.
Op het moment van aanmaken van deze gids zijn de resultaten op groeps- en schoolniveau nog niet
bekend over schooljaar 2015-2016. In september worden de resultaten besproken in de
teamvergadering, waarna ze op de website zullen worden geplaatst.
Uitstroombestemmingen laatste 5 schooljaren
Uitstroom
Orthopedagogisch
dagcentrum
Belevingsgerichte
dagbesteding
Activiteitengerichte
dagbesteding
Arbeidsmatige
dagbesteding
Dagbesteding bij
leerplichtontheffing
SW bedrijf
Regulier betaalde
arbeid vrije bedrijf
2011-2012
SO en VSO
2012-2013
SO en VSO
2013-2014
SO en VSO
2014-2015
SO
5
19
27
19
2014-2015
VSO
De Kameleon vestiging Roosendaal
3
1
2
2
5
14
21
1
3
3
10
2015-2016
VSO
7
6
5
2
2015-2016
SO
1
0
0
1
Schoolgids 2016-2017
Eigen keuze thuis
Eigen VSO afdeling
Belevingsgerichte
dagbesteding
Eigen VSO afdeling
Activiteitengerichte
dagbesteding
Eigen VSO afdeling
Arbeidsmatige
dagbesteding
Eigen VSO afdeling
arbeid
Andere zmlkschool
Mytyl onderwijs
Regulier
basisonderwijs
Speciaal
Basisonderwijs
Praktijkonderwijs
Cluster 4 onderwijs
praktijkonderwijs
MBO niv. 1, entree
opleiding
Overig (V)SO
ObservatieBehandelinstelling
Buitenland
1
3
1
2
1
4
2
4
2
8
8
9
12
7
1
2
1
2
3
1
2
1
4
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
Kwaliteitszorg
In de visie van KPO en De Kameleon past de opvatting dat kwalitatief goed onderwijs het resultaat
is van eigen inspanningen om de goede dingen op een goede manier te doen en er op toe te zien dat
de medewerkers de goede dingen ook op een goede manier blijven doen.
Kwalitatief goed onderwijs is het gevolg van systematisch, planmatig en intentioneel handelen op
basis van binnen de eigen organisatie gedeelde en gezamenlijk gedragen opvattingen.
Dat vraagt op schoolniveau dat de teamleden hun opvattingen over wat zij onder goed onderwijs
verstaan, met elkaar verkennen, delen en verder uitwerken in gezamenlijke voorbeelden van goede
onderwijspraktijk.
Het instrument dat De Kameleon daar voor inzet is een set kwaliteitskaarten. Het dient niet alleen als
inhoudelijk, onderwijskundig verantwoordingsdocument, maar heeft ook een strategisch doel.
Bij het tot stand brengen van kwalitatief goed onderwijs hoort namelijk dat bij alle betrokkenen
duidelijkheid bestaat over de eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en over de
context waarin zij hun werkzaamheden verrichten.
Het werken met de kwaliteitskaarten wordt uitgebreid met de inzet van instrumenten voor het meten
van tevredenheid over diverse aspecten van het onderwijs, voor ouders, leerlingen en medewerkers.
Eens in de 4 jaar stelt KPO een kwaliteitsonderzoek in door middel van vragenlijsten voor ouders,
leerlingen en medewerkers.
Therapieën
Logopedie
De logopedisten behandelen leerlingen met een onderwijsondersteunend doel. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen individuele logopedie en groepslogopedie.
De individuele logopedie kan geïndiceerd zijn voor het bevorderen van de communicatie, het
optimaliseren van de taalontwikkeling, het bevorderen van de spraakverstaanbaarheid en het
bevorderen van lipsluiting.
De Kameleon vestiging Roosendaal
11
Schoolgids 2016-2017
Groepslogopedie wordt gegeven ter ondersteuning van de communicatieve ontwikkeling,
woordenschatuitbreiding, zinsbouwtraining en mond-motorische oefeningen.
Logopedische behandeling wordt geïndiceerd binnen de commissie van begeleiding en beschreven in
het OPP.
Logopedie in het kader van het onderhouden van vaardigheden wordt over het algemeen niet
individueel geïndiceerd, maar kan wel aan de orde zijn in groepsbehandeling of er wordt via de
huisarts doorverwezen naar een particuliere logopedist.
Ook wordt doorverwezen als de logopedische behandeling niet onderwijsondersteunend is.
Fysiotherapie, muziektherapie, speltherapie of psychomotore therapie
Als therapieën onderwijsondersteunend zijn kunnen ze in de middagen onder lestijd verzorgd worden
door externe therapeuten. Hieraan ligt altijd een ondersteuningsvraag ten grondslag en is een
indicatie vereist. Therapieën worden verantwoord in het OPP.
Schoolorganisatie
Groepsbenamingen
Groepen maken onderdeel uit van de SO afdeling of VSO afdeling. Ze hebben de naam van een kleur
in combinatie met de vermelding SO of VSO en een letter waarmee de locatie wordt aangeduid.
De R staat voor groepen in Roosendaal, de B voor groepen in Bergen op Zoom.
In het VSO gebruiken we de Engelse benaming voor de kleuren.
Omdat SO alleen voorkomt in Roosendaal, hoeft er daar geen locatie aanduiding voor en wordt het
bijv. SO Rood, SO Geel.
Leerlingen worden geplaatst in een stamgroep in de SO-afdeling of de VSO-afdeling.
Alle stamgroepen zijn onderdeel van meer samenwerkende groepen. In de samenwerkende groepen
wordt in teamverband gewerkt door het uitwisselen van deskundigheid, groepsoverstijgend werken in
niveaugroepen, wisseling leerkracht en assistent, etc. De pedagogische behoefte van de leerling staat
centraal; als een leerling het niet aankan om te wisselen van lokaal, leerkracht of medeleerlingen, blijft
hij bij de eigen groepsleerkracht.
Personele bezetting van de groepen
SO-afdeling
Leerkrachten
Mevr. Esther Baaijens
Onderwijsassistenten
Mevr. Ellen de Vries
Mevr. Marian van der Wal
r.so rood
Mevr. Hannelore van der Kolk
Mevr. Jenny van den Biggelaar
Mevr. Anja de Jong
Mevr. Danielle Ros
r.so groen
Mevr. Very Hessels
Mevr. Lia van Gastel
Mevr. Vera Rommens
Mevr. Sandra Hamerlinck
r.so geel
Mevr. Debby Sacharias
Mevr. Caren Feenstra
Mevr. Heidi Nouws
Mevr. Jessica Portier
r.so paars
Mevr. Sandra Konings
r.so blauw
Mevr. Maud Hurxkens
Mevr. Annemieke Blom
Mevr. Marijke Ebben
Mevr. Marion Roks
Mevr. Natascha Claassens
Mevr. Angelique Teigeler
Mevr. Corina de Groen
Mevr. Anneke Peeters
Mevr. Danielle Ros
Mevr. Wendy Bosman
r.so oranje
r.so bruin
VSO-afdeling
De Kameleon vestiging Roosendaal
12
Schoolgids 2016-2017
Leerkrachten
Mevr. Hilda Visser
Onderwijsassistenten
Mevr. Conny Koevoets
Dhr. Rudi Stulen
r.vso green
Dhr. Paul Dujardin
Mevr. Els Stoffelen
Mevr. Ella Vissers
Dhr. Rudi Stulen
r.vso purple
Mevr. Suezann Lips
vacature
Mevr. Liesbeth Spitter
r.vso brown
Dhr. Peter Kuijpers
Mevr. Margo Koevoets
Mevr. Latifa el Moussaoui
Mevr. Marie Elle Bruijns
r.vso yellow
Mevr. Muriëlle Luyben
Mevr. Judith Berkelmans
Mevr. Marja Deijkers
Mevr. Fia Teseling
r.vso red
Taakverdeling interne begeleiders en orthopedagogen
r.so oranje
r.so rood
r.so groen
r.so geel
r.so paars
r.so blauw
r.so bruin
intern begeleider
Mevr. Caren Feenstra
Mevr. Caren Feenstra
Mevr. Virrie Vlieger
Mevr. Caren Feenstra
Mevr. Virrie Vlieger
Mevr. Virrie Vlieger
Mevr. Virrie Vlieger
orthopedagoog
Mevr. Miranda de Groen
Mevr. Miranda de Groen
Mevr. Rosalie van Alphen
Mevr. Miranda de Groen
Mevr. Rosalie van Alphen
Mevr. Rosalie van Alphen
Mevr. Rosalie van Alphen
r.vso red
r.vso green
r.vso purple
r.vso brown
r.vso yellow
Mevr. Virrie Vlieger
Mevr. Caren Feenstra
Mevr. Virrie Vlieger
Mevr. Virrie Vlieger
Mevr. Caren Feenstra
Dhr. Kees Goverde
Dhr. Kees Goverde
Dhr. Kees Goverde
Dhr. Kees Goverde
Mevr. Miranda de Groen
Overig personeel intern
Coördinator sociale veiligheid:
Mevr. Lia van Gastel
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Mevr. Fanneke van Eijk
Coördinator zwemonderwijs SO-groepen:
Mevr. Ella Vissers
Vakleerkracht muziek:
Mevr. Tanya Custers
Vakleerkracht huishoudkunde / koken:
Mevr. José de Prenter
Catering Bolle Buikje:
Mevr. Inge Lepelaar
Mevr. Marie Elle Bruijns
De Kameleon vestiging Roosendaal
13
Schoolgids 2016-2017
Techniekonderwijs:
Mevr. Lia Daas
Agrarisch onderwijs:
Dhr. Rudi Stulen
Psychologisch pedagogisch assistent:
Mevr. Marjon Geldhof
Logopedist:
Mevr. Karin Martens
Mevr. Olivia Martens
Mevr. Annemieke van Mook
Arbeidstoeleiding:
Mevr. Trix Fischer coördinator
Mevr. Sabien Anderson
Mevr. Fia Teseling
Dhr. Mechiel Dietvorst
Maatschappelijk werker
Mevr. Gera Coumans
Schoolcontactpersoon:
Mevr. Gera Coumans
Administratie:
Mevr. Suze Portier
Conciërge:
Dhr. Leon Baarendse
Interieurverzorgster:
Mevr. Francisca Hessels
Mevr. Vernesa Mehinagic
Mevr. Els van der Wegen
Ondersteuning conciërge:
Dhr. Ike Frijters
Personeel Externe Dienst
Mevr. Conny van den Berg
Mevr. Jeannette Traets
Mevr. Linda Jansen
Mevr. Fanneke van Eijk
Mevr. Ingvild Snoeijs
begeleiding/advisering, rots en water trainer
begeleiding/advisering
onderwijsassistente
rots en water trainer
rots en water trainer
Stagiaires
De Kameleon verleent als opleidingsschool stageplekken aan o.a.:
 Studenten die studeren voor onderwijsassistent (OA)
 Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 Studenten PABO Top Class en minor
 Studenten CIOS en ALO, opleiding tot sportleider of gymleraar.
 Studenten opleiding logopedie
Deze studenten komen in het kader van hun stage o.a. in onze groepen en werken dus ook met onze
leerlingen, onder begeleiding van medewerkers van de school, die hun mentoren zijn.
De Kameleon vestiging Roosendaal
14
Schoolgids 2016-2017
Schoolzwemmen
Van de SO-afdeling krijgen de groepen zwemles waarin leerlingen nog geen diploma hebben. Wanneer er in
een groep enkele leerlingen zijn die nog geen diploma hebben maar de meeste leerlingen wel, combineren
we die enkelingen van een paar groepen tot een aparte zwemgroep of voegen we leerlingen aan andere
groepen toe. De zwemlessen worden gegeven in De Stok te Roosendaal.
Verkeer
De school heeft het Brabants Verkeers Veiligheids Label. Verkeerslessen nemen een belangrijke
plaats in ons aanbod. Naast theorie in de klas wordt er veel aandacht besteed aan lessen in de
feitelijke verkeerssituatie. We bevorderen zoveel mogelijk dat leerlingen zich veilig leren begeven in
het verkeer, zowel als voetganger en fietser als gebruiker van het openbaar vervoer. Een aantal
leerlingen is in staat het verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland te behalen.
Algemene en culturele activiteiten
 In samenwerking met cultuureducatie De Kring en met subsidie vanuit de Gemeente
Roosendaal bieden wij een gevarieerd cultureel programma aan waarin
schouwburgbezoek, kunstenaar in de klas, beeldende vorming en museumbezoek aan
bod komen.
 Jaarlijks terugkerend evenementen en activiteiten zijn de Gertrudisdag voor een aantal
SO-groepen, de landelijke opschoondag, de kermis voor VSO-groepen en de sportdag
voor alle groepen.
 We volgen de kerkelijke jaarkalender en vieren Kerstmis, (carnaval) en Pasen.
Eens in de 2 jaar worden kinderen voorbereid op de E.H. Communie en het H. Vormsel.
Veiligheid
Zorg dragen voor een veilige omgeving is voor De Kameleon een onderdeel van het schoolbeleid.
Veiligheid wordt gekenschetst als het totale pedagogische klimaat in en rond de school.
De school streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich
veilig voelen en in goede harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid op elkaar in een
omgeving waar iedereen binnen gestelde normen zichzelf durft te zijn en kan zijn. Een gemeenschap
zoals omschreven is voor onze school de basis en het fundament voor sociaal emotionele en
cognitieve ontwikkeling. Veiligheid is verbonden aan het sterk pedagogisch klimaat van de school en
hiermee wordt geïnvesteerd in de betrokkenheid en het stimuleren van de ontwikkeling van onze
leerlingen.
De Kameleon streeft naar een veilige leer- en werkomgeving. Kortom een veilige school vanuit het
besef dat een gevoel van en vertrouwen in veiligheid ten goede komt aan de ontwikkeling en het
welbevinden van alle leerlingen en van het personeel.
De locatiecoördinatoren voeren de taak van coördinator sociale veiligheid uit.
Gedurende het schooljaar zal hiertoe een taakomschrijving nader worden bepaald in nauw overleg
met medewerkers, ouders en leerlingen, in de teamvergadering, MR en leerlingenraad.
Het veiligheidsbeleid is vastgelegd in een digitaal veiligheidsplan en beschrijft naast sociale veiligheid
alle andere aspecten van veiligheid.
Iedereen die voor De Kameleon werkt dan wel er onderwijs volgt of anderszins deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag. Onder
ongewenst gedrag wordt verstaan elke vorm van (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie,
agressie en geweld.
Op het schoolplein en in de school wordt iedere vorm van verbaal, fysiek en psychisch geweld,
agressie en seksuele intimidatie, door personeel, ouders/verzorgers, leerlingen, vrijwilligers, stagiaires
en overige medewerkers niet getolereerd. Uiteraard worden ook diefstal, vernieling, vuurwerk- en
wapenbezit niet getolereerd.
Het spreekt voor zich dat leerlingen, personeel en ouders geen ondoordachte acties uit dienen te
voeren die fysiek gevaar opleveren voor medegebruikers van de school en/of het gebouw. We denken
dan aan het verbod op het gebruik van vuur(kaarsen e.d.), onveilige elektrische apparaten, slecht
onderhouden speelmaterialen als fietsjes e.d., slecht onderhouden zandbakken en speelhoeken
buiten, verkeerd gebruik van materialen in combinatie met klimtoestellen (b.v. touwen, tuigjes).
De Kameleon vestiging Roosendaal
15
Schoolgids 2016-2017
Binnen KPO geldt de afspraak dat buitendeuren niet van buitenaf zijn te openen. Iedereen die
toegang tot de school wil, moet aanbellen om binnen gelaten te worden door een medewerker van de
school.
Het gebeurt wel eens dat een leerling in een boze bui naar buiten loopt. Meestal komt de leerling na korte
tijd weer terug. Een enkele keer blijft hij of zij langer weg.
De afspraak geldt dat een leerling de tijd die hij of zij mist door uit de les te lopen, inhaalt na schooltijd.
Het gaat vrijwel altijd om oudere leerlingen die niet in zeven sloten tegelijk lopen.
Als de leerling buiten staat, hebben wij dat niet kunnen voorkomen. Wat we niet kunnen voorkomen, daar
kunnen we ook niet aansprakelijk voor zijn. Dat neemt niet weg dat we ons wel verantwoordelijk voelen
uiteraard en daarom ook zoveel mogelijk preventief zullen handelen.
In geval een leerling het gebouw verlaten heeft, zullen wij daar altijd de ouders/verzorgers van in kennis
stellen. We vertrouwen dan op hun medewerking om hun zoon/dochter er op aan te spreken.
Samen moeten we er voor zorgen dat er geen herhaling plaats vindt.
Omgaan met agressief gedrag.
Door het gedrag van leerlingen goed te observeren, kunnen veel gedragsproblemen voorkomen worden.
Wanneer er toch een escalatie plaats vindt, zal achteraf geanalyseerd worden hoe het probleem is ontstaan
en hoe het in het vervolg zo goed mogelijk voorkomen kan worden.
Pestprotocol
Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus aan
willen pakken.
Het kan lastig zijn om er achter te komen of er gepest wordt en of de gepeste dit ook zo ervaart. Door de
kenmerken van de leerlingen op De Kameleon kan pesten als pesten ervaren worden maar ook als spel of
als “moeten” of “het hoort erbij”. Een leerling kan dat er naar hem gekeken wordt, bijv. als pesten ervaren.
Een effectieve manier om pesten te stoppen of in de hand te houden, is regels hanteren.
Er wordt gewerkt met een pestprotocol dat enkele keren per jaar wordt besproken met de leerlingen. Zij
ondertekenen ieder voor zich het pestprotocol op een manier die past bij hun ontwikkelingsniveau.
De 10 regels waar we op De Kameleon van uitgaan:
1. Let op je woorden.
2. Wij noemen elkaar bij de voornaam.
3. We blijven van elkaar af.
4. Wij zorgen goed voor onze spullen.
5. Wij helpen elkaar.
6. Als je boos bent ga je naar de juf of meneer.
7. Iedereen hoort erbij!
8. Eerst denken, dan doen.
9. We zijn aardig voor elkaar.
10. Als je gepest wordt vertel je het thuis of op school.
Seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik bij jongeren
Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren.
Daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Seksuele intimidatie en seksueel
machtsmisbruik zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling
van iedereen die hiermee geconfronteerd wordt.
Wat verstaan we onder seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik?
Seksuele intimidatie is ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of nonverbaal gedrag.
Voorbeelden van verbaal intimiderend gedrag zijn: opmerkingen over uiterlijk en/of kleding, seksueel getinte
opmerkingen en intieme vragen stellen.
Voorbeelden van fysiek intimiderend gedrag zijn: moedwillig botsen, tegen de billen slaan en onzedelijk
betasten.
Voorbeelden van non-verbaal intimiderend gedrag zijn: in kleding gluren en seksueel getinte cadeautjes
geven, dicht bij staan.
Wat te doen als u te maken krijgt met seksuele intimidatie?
De Kameleon vestiging Roosendaal
16
Schoolgids 2016-2017
Als u te maken krijgt met seksuele intimidatie zijn er 3 mogelijkheden:
a) De schoolcontactpersoon
Op school is er een contactpersoon aanwezig. Zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kind en u
evt. doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD en/of naar de
vertrouwensinspecteur.
Let op! Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan
van een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de contactpersoon van de school melding
maakt van een strafbaar feit (ontucht, aanranding, verkrachting) is deze persoon verplicht dit te
melden aan het bestuur. Het bestuur is op zijn beurt verplicht hierover de vertrouwensinspecteur van
het onderwijs te raadplegen. Als zij beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit is het
bestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie.
Contactpersoon is Mevr. Gera Coumans.
Zij is bereikbaar via tel. nr. 06-19686777 of e-mail [email protected]
b) De externe vertrouwenspersoon van de GGD
Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het beste direct contact
opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de verplichting
te melden bij het bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij/zij zal samen met u
bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden. U kunt hiervoor het
centraal meldpunt bellen in Breda, tel. 076-5282241. Zij zorgen ervoor dat u met de juiste persoon
doorverbonden wordt of dat u zo spoedig mogelijk teruggebeld wordt door één van de deskundigen
op dit gebied.
c) De vertrouwensinspecteur van het onderwijs
U kunt voor advies ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie van het
onderwijs. Ook zij hebben geen meld- en aangifteplicht. Zij zijn bereikbaar via nummer
0900-1113111
Schorsing
Na een geval van ernstige gedragsproblemen kan het voorkomen dat een leerling geschorst wordt voor een
of meer dagen. Schorsen is gebonden aan strikte bepalingen die door het schoolbestuur zijn vastgelegd. Het
schoolbestuur heeft de directeur gemandateerd om een schorsing uit te spreken van maximaal twee
werkdagen. Het bestuur zelf kan de schorsing uitbreiden tot vijf dagen. De inspectie oefent toezicht uit op
schorsing en wordt direct geïnformeerd over ieder geval van schorsing voor meer dan een dag.
Verzuimbeleid
De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. In
het VSO werken we met [email protected] (spreek uit ‘Mazzel’). [email protected] staat voor Medische Advisering van de
Ziek gemelde Leerling. Door het structureel aandacht besteden aan de ziek gemelde leerling door de
school zelf en het zo nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, kan de kwaliteit van zorg
geoptimaliseerd worden.
Bij het verzuimbeleid volgens [email protected] werken drie partijen nauw samen:
•
De school;
•
Een jeugdarts van de GGD West-Brabant;
•
De leerplichtambtenaar van de gemeente.
De jeugdarts is lid van de Commissie van Begeleiding( CvB), ook de leerplichtambtenaar kan
deelnemen aan de CvB van onze school.
De werkwijze
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim gaat de school in gesprek met ouders en laat zij zich zo nodig
adviseren door de jeugdarts van de GGD West-Brabant. We vinden het belangrijk dat de leerling weer
zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.
Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:
•
Elke 4e ziekmelding in 3 maanden tijd.
•
Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen).
•
Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling.
De ouders van een leerling waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, worden
uitgenodigd voor een gesprek op school. Zij ontvangen hiervoor een brief waaraan toegevoegd een
De Kameleon vestiging Roosendaal
17
Schoolgids 2016-2017
overzicht uit het aanwezigheidsregistratiesysteem van de leerling. Naar aanleiding van dit gesprek
kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.
Wat doet de jeugdarts ?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de
leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert
over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en
school voor het optimaliseren van deze deelname.
Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts
inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug naar de school.
Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit
zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven.
Zelf een [email protected] aanvragen?
Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust contact
met de GGD op. Op werkdagen kunt u een afspraak maken voor een [email protected] bij een van onze
jeugdartsen via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486 (lokaal
tarief).
Schorsing
Na een geval van ernstige gedragsproblemen kan het voorkomen dat een leerling geschorst wordt voor een
of meer dagen. Schorsen is gebonden aan strikte bepalingen die door het schoolbestuur zijn vastgelegd. Het
schoolbestuur heeft de directeur gemandateerd om een schorsing uit te spreken van maximaal twee
werkdagen. Het bestuur zelf kan de schorsing uitbreiden tot vijf dagen. De inspectie oefent toezicht uit op
schorsing en dient direct te worden geïnformeerd over ieder geval van schorsing voor meer dan een dag.
Verzuimbeleid
De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding.
Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens [email protected] (spreek uit ‘Mazzel’) in het
schoolreglement opgenomen. [email protected] staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling.
Door het structureel aandacht besteden aan de ziek gemelde leerling door de school zelf en het zo
nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden.
Bij het verzuimbeleid volgens [email protected] werken drie partijen nauw samen:
•
De school;
•
Een jeugdarts van de GGD West-Brabant;
•
De leerplichtambtenaar van de gemeente.
De jeugdarts is lid van de Commissie van Begeleiding( CvB), ook de leerplichtambtenaar kan
deelnemen aan de CvB van onze school.
De werkwijze
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim gaat de school in gesprek met ouders en laat zij zich zo nodig
adviseren door de jeugdarts van de GGD West-Brabant. We vinden het belangrijk dat de leerling weer
zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.
Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:
•
Elke 4e ziekmelding in 3 maanden tijd.
•
Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen).
•
Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling.
De ouders van een leerling waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, worden
uitgenodigd voor een gesprek op school. Zij ontvangen hiervoor een brief waaraan toegevoegd een
overzicht uit het aanwezigheidsregistratiesysteem van de leerling. Naar aanleiding van dit gesprek
kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.
Wat doet de jeugdarts ?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de
leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert
De Kameleon vestiging Roosendaal
18
Schoolgids 2016-2017
over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en
school voor het optimaliseren van deze deelname.
Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts
inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug naar de school.
Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit
zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven.
Zelf een [email protected] aanvragen?
Wanneer u vragen of zorgen heeft over het ziekteverzuim van uw kind, neemt u dan gerust contact
met de GGD op. Op werkdagen kunt u een afspraak maken voor een [email protected] bij een van onze
jeugdartsen via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486 (lokaal
tarief).
Betrokkenheid van ouders/leerlingen
Uit een brief van staatssecretaris van OCW, Jet Bussemakers, d.d. 17-12-2014: Ouders spelen een belangrijke
rol. Van hen mag verwacht worden dat zij de school informeren over relevante ontwikkelingen (van hun kind)
thuis, dat zij thuis een stimulerende en motiverende omgeving creëren en op constructieve wijze met de school
samenwerken in het belang van het kind.
De Kameleon hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid, niet te verwarren met ouderparticipatie.
Ouderbetrokkenheid gaat verder! Het betekent afstemming tussen school en ouders m.b.t. de
ontwikkelingskansen en de wijze van begeleiden van het kind.
Enkele weken na aanvang van het schooljaar is er een algemene ouderavond in de groep waarin u
informatie krijgt over de gang van zaken in de groep.
Halverwege en enkele weken voor afsluiting van het schooljaar wordt een oudergesprek gevoerd over
het ontwikkelings perspectief plan (OPP). Bedoeling is af te stemmen en overeenstemming te
bereiken over het handelingsgerichte deel van het OPP.
Medezeggenschapsraad (M.R.)
De MR bestaat uit 4 ouderleden, 4 personeelsleden. De directeur is door het schoolbestuur gemandateerd
namens het bestuur het contact met de MR te onderhouden.
De ouderleden zijn: Mevr. Mirjam Raams, Dhr. Wilfried Griffijn, Mevr. Hilda Roemers en Dhr. Mark
Wildhagen.
De personeelsleden zijn: Mevr. Liesbeth Spitter, Mevr. Annette Hoendervangers, Mevr. Hannelore van der
Kolk en Mevr. Ella Vissers.
De MR vergaderingen zijn ongeveer 1 x per 6 weken en zijn altijd openbaar.
Jaarplan, vergaderdata en jaarverslag van de MR staan op de website van de school.
Voorzitter van de MR is Mevr. Liesbeth Spitter. Zij is iedere werkdag bereikbaar op de locatie Roosendaal.
Het mailadres van de MR is [email protected]
Ouderraad
De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De beide locaties
hebben een eigen ouderraad. De ouderraad heeft 5 keer per jaar een vergadering met de locatie
coördinator.
Op de agenda staan o.a. alle aankomende activiteiten en bijzondere gebeurtenissen, planning ervan en
verdeling van taken, evaluatie van activiteiten en alle voorkomende zaken die de ouderraad aan de orde wil
stellen.
De ouderraad ondersteunt de eens in de twee jaar te houden informatiemarkt m.b.t. werken-wonen-vrije
tijdsbesteding en begeleiding.
Als uitgangspunt voor de samenstelling wordt geprobeerd uit de SO- en VSO-afdeling ouders deel te laten
nemen aan de ouderraad.
Heeft u een punt dat u graag bespreekbaar wilt maken tijdens de vergadering van de ouderraad of heeft u
interesse in deelname aan de ouderraad dan kunt u contact opnemen met de locatie coördinator.
De Kameleon vestiging Roosendaal
19
Schoolgids 2016-2017
Ouderpanel
Twee keer per jaar wordt er een ouderpanel georganiseerd op beide locaties. Ouders en leden van
het managementteam wisselen gedachten uit over een onderwerp van beleid. Dit dient als klankbord
voor directie over het gevoerde en te voeren beleid.
Leerlingenraad
De Kameleon werkt in de VSO-afdeling met een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft als doel om
actief burgerschap te bevorderen bij onze leerlingen. Dit doet zij onder andere door leerlingen mee te
laten denken en praten over dingen die hen aangaan op school op bijvoorbeeld het gebied van
leefklimaat (veiligheid en plezier) en over onderdelen van het schoolbeleid. De leerlingen leren ook
verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het algemeen belang raken. Hierbij leren ze dat ze op
dat moment niet alleen voor zichzelf spreken en handelen, maar tevens namens de andere leerlingen.
Deelname aan de leerlingenraad vergroot de betrokkenheid van de leerlingen onderling en met de
school. Daarnaast maken leerlingen tijdens hun deelname aan de leerlingenraad kennis met
vergadertechnieken als discussiëren en notuleren. De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van
leerlingen uit alle VSO groepen. De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen door
hun medeleerlingen voor de periode van een jaar. De leerlingenraad komt 4 x per jaar bijeen.
Vrijwilligerswerk
Er zijn op beperkte schaal mogelijkheden tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Dat kan zijn
ondersteuning in lessen, het verzorgen van gastlessen, het verrichten van werkzaamheden in het
kader van de goede gang van de school.
Voor het werken met leerlingen is een verklaring omtrent gedrag vereist, die via de gemeente moet
worden aangevraagd. De kosten hiervan neemt de school voor zijn rekening.
Met vrijwilligers die regelmatig voor de school werken zullen we een vrijwilligersovereenkomst sluiten,
waarin een aantal afspraken worden vastgelegd.
Vrijwilligerswerk waarbij met kinderen wordt gewerkt kan niet vrijblijvend zijn, maar behoeft regelmaat.
Urenberekening
De jaarlijkse urenberekening loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Een jaar telt 52 weken x
25½ uur per week in het SO en 26½ uur in het VSO. Hele dagen tellen in het SO 5½ uur, in het VSO
5¾ uur, woensdag in beide afdelingen 3½ uur.
Afhankelijk van de vraag of het een schrikkeljaar is en of 29 en 30 september op een werkdag vallen,
worden er jaarlijks wel of niet een of meer dagen bijgeteld. Dat bepaalt of er meer of minder
gelegenheid is voor het vrij roosteren van studiedagen voor het personeel.
Dit schooljaar valt de berekening als volgt uit:
SO- groepen
52 weken
1326,00
Geen bijtelling 30 sept.
Totaal schooljaar
1326,00
Af: vakanties
Herfstvakantie
25,50
Kerstvakantie
51,00
Krokusvakantie
25,50
Pasen
5,50
Meivakantie
51,00
Hemelvaartverlof
11,00
2e Pinksterdag
5,50
Zomervakantie
153,00
Totaal vakantieverlof
328,00
Subtotaal
998,00
Af: extra verlof
Totaal extra verlof
49,00
Totaal onderwijstijd
949,00
De Kameleon vestiging Roosendaal
20
VSO-groepen
1378,00
1378,00
26,50
53,00
26,50
5,75
53,00
11,50
5,75
159,00
341,00
1037,00
26,50
1010,50
Schoolgids 2016-2017
Schooltijden SO
hele dagen
8.45 -15.15 uur
woensdag
8.45 -12.15 uur
Een kwartier ochtend pauze behoort tot de lestijd.
Vanaf half 9 worden de leerlingen binnen gelaten.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 SO-afdeling
SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag SO team
Herfstvakantie
SO leerlingen vrij
SO (en VSO) leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Kerstvakantie
SO (en VSO) leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
SO leerlingen vrij
Carnavalsvakantie
SO leerlingen vrij i.v.m. studiedag SO team
Leerlingen vrij Paasverlof
Meivakantie
SO leerlingen vrij
SO (en VSO) leerlingen vrij i.v.m. studiedagen team
Leerlingen vrij Hemelvaart
Leerlingen vrij Pinksterverlof
SO (en VSO) leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Zomervakantie
12 oktober 2016
24 t/m 28 oktober 2016
16 november 2016
6 december 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
19 januari 2017
20 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
22 mei 2017
23 en 24 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
11 juli 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017
Schooltijden VSO
hele dagen
8.40 - 15.15 uur, 10 minuten lesonderbreking halverwege de ochtend.
woensdag
8.40 - 12.15 uur, 5 minuten lesonderbreking halverwege de ochtend.
Vanaf half 9 worden de leerlingen binnen gelaten.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 VSO-afdeling
Herfstvakantie
VSO (en SO) leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Kerstvakantie
VSO (en SO) leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Carnavalsvakantie
Leerlingen vrij Paasverlof
Meivakantie
VSO (en SO) leerlingen vrij i.v.m. studiedagen team
Leerlingen vrij Hemelvaart
Leerlingen vrij Pinksterverlof
VSO (en SO) leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Zomervakantie
24 t/m 28 oktober 2016
6 december 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
19 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
23 en 24 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
11 juli 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017
Stage en bijzondere activiteiten school
Ten aanzien van het samenvallen van stagedagen van VSO-leerlingen en bijzondere activiteiten van
de school hanteren we de volgende afspraken:
Geen (interne en externe) stage tijdens:
Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval, Paasviering, schoolkamp, sportdag, afscheid VSOleerlingen.
De Kameleon vestiging Roosendaal
21
Schoolgids 2016-2017
Als externe stage en de bijzondere activiteit samenvallen en de leerling wil liever stagelopen dan
deelnemen aan de activiteit, dan mag de leerling stagelopen.
Zelfstandig boodschappen doen
Leerlingen van de VSO- groepen die daartoe in staat worden geacht, mogen onder lestijd zelfstandig
met een medeleerling boodschappen doen in het kader van hun leerproces.
Dit zal alleen dan gebeuren wanneer er overleg over is gevoerd met de betreffende ouders/verzorgers
en zij daartoe een toestemmingsverklaring hebben ondertekend.
Schoolreis SO
SO-groepen gaan op schoolreis in een van de laatste maanden van het schooljaar. Uitgangspunt is
dat alle leerlingen meegaan.
Schoolkamp VSO
De doelstelling van het schoolkamp is dat de leerkrachten, onderwijsassistenten en leerlingen van het
VSO elkaar op een andere manier leren kennen. Ze trekken enkele dagen intensief met elkaar op, in
vrijere situaties dan tijdens gewone lessen het geval kan zijn. Medewerkers leren de leerling anders
kennen, zien veel van zijn omgang met medeleerlingen en volwassenen. Het geeft inzicht in wat de
leerling nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De leerling zelf raakt meer vertrouwd met de
medewerkers, gaat zich beter op zijn gemak voelen.
Het schoolkamp wordt eens in de twee jaar gehouden. Een voor de VSO onderwijszorggroepen en
een voor het overig VSO.
Dit schooljaar is er een schoolkamp aan het einde van het schooljaar.
Sponsoring
Spelregels m.b.t. sponsoring liggen vast in het landelijk convenant :”Scholen voor primair en
voortgezet onderwijs en sponsoring”. De Kameleon houdt zich hieraan.
Enkele van die regels zijn:
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school.
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden,
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het
onderwijs stelt.
Elk individueel geval van voorgenomen sponsoring zal door de directie worden beoordeeld en behoeft
de instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad.
Ouderbijdrage
Voor een aantal kosten die niet door de overheid wordt gesubsidieerd vragen wij een ouderbijdrage.
De overheid verplicht scholen aan te geven dat het gaat om een vrijwillige bijdrage.
Het gaat om inkomsten die de school nodig heeft om iets extra’s te kunnen doen voor de leerlingen.
Er worden activiteiten en voorzieningen uit betaald, die zonder het heffen van een ouderbijdrage niet
gerealiseerd kunnen worden:
a. Algemene ouderbijdrage € 42,50 per jaar
 De verzorging van het overblijven, ongeacht of er drinken wordt meegenomen van thuis.
 Het serveren van ranja en een koekje aan het eind van de dag aan de jongere leerlingen in
het SO en koffie of thee aan de leerlingen in het VSO.
 Traktaties en/of maaltijden bij gelegenheden van diverse vieringen en feesten, zoals
Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen
 Een attentie voor wegens ziekte langdurig afwezige kinderen en een aandenken voor
schoolverlaters
 Collectieve ongevallen verzekering
b. Voor leerlingen in de SO-afdeling
 De kosten van de schoolreis € 27,50
De Kameleon vestiging Roosendaal
22
Schoolgids 2016-2017
c. Voor de leerlingen in de VSO-afdeling
 De kosten van het schoolkamp voor € 67,50
Voor betaling van de vrijwillige algemene ouderbijdrageregeling ontvangt u in september een brief.
Voor betaling van de schoolreis en het schoolkamp ontvangt u de brief na de Kerstvakantie.
Het is mogelijk om bedragen in termijnen te betalen, die keuze kan worden aangegeven op het
mailadres [email protected]
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt geïnd door de administratie van de school.
Indien niet betaald is binnen 4 weken na verzoek daartoe, wordt een herinnering verstuurd.
Leerlingen voor wie de bijdrage voor de schoolreis of het schoolkamp niet ontvangen wordt voor de
gestelde datum, worden om organisatorische reden uitgesloten van deelname en zij moeten gewoon
naar school tijdens die activiteit.
Mocht het voor u moeilijk zijn om de algemene ouderbijdrage en of schoolreis / schoolkamp te betalen,
omdat u een laag inkomen heeft, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld.
Zie http://www.leergeld.nl
De school kan dit niet voor u aanvragen, u zult dat zelf moeten doen. In het geval het u niet lukt de
aanvraag in te vullen, dan kunt u een beroep doen op Mevr. Gera Coumans, school maatschappelijk
werker. Zij kan u ondersteunen bij het indienen van een aanvraag.
Zij is te bereiken via [email protected] of telefonisch 06-19686777.
Verderop in deze schoolgids vindt u meer informatie over Stichting Leergeld.
Praktische zaken
Medicijnen
Veel leerlingen maken gebruik van medicijnen. De medicatie dient vaak te worden toegediend onder
schooltijd door de medewerkers van de school. Het is van het grootste belang dat dit volgens
voorschrift gebeurt. Dit kan alleen maar als de informatie hierover duidelijk is gecommuniceerd tussen
de ouders/verzorgers en de betreffende medewerkers van De Kameleon.
Door het invullen en ondertekenen van een formulier over medicijngebruik, aan het begin van ieder
schooljaar, kunt u de school machtigen de medicatie te verstrekken.
Het meest zorgvuldig handelen we als school en ouders samen, wanneer een ouder aan het begin
van de week steeds een gevulde medicijn verdeel doos mee geeft.
Medisch handelen
Het komt voor dat een leerling sondevoeding moet worden toegediend of een andere medische
behandeling nodig heeft. Uitgangspunt is dat hiervoor een gespecialiseerde kracht ingezet moet
worden, vanuit een thuiszorgorganisatie.
Sport- en zwemkleding
Als ouder van een kind dat zwemles krijgt, zorgt u zelf voor zwemkleding en een handdoek voor de
zwemles.
Kinderen met epilepsie moeten een rode badmuts dragen omwille van de snelle herkenbaarheid als
ze een aanval zouden krijgen.
Uit oogpunt van hygiëne is sportkleding verplicht bij de gymlessen. We hanteren de volgende
afspraken:
 Alle kinderen nemen gymkleding mee naar de gymlessen: sportbroekje of legging, een shirtje
en gymschoenen met zolen die niet afgeven.
 Geen horloges, kettingen, oorbellen, etc. aanhouden tijdens de les.
 SO leerlingen douchen zich na de gymles, mits het te organiseren is in de groep.
 VSO leerlingen douchen zich na iedere gymles.
De Kameleon vestiging Roosendaal
23
Schoolgids 2016-2017

Voor het douchen nemen de leerlingen een handdoek, zeep en schoon ondergoed mee.
Traktatie / fruit eten
Wij hanteren als uitgangspunt dat snoepen over het algemeen ongezond is, tenzij er bewuste keuzes
gemaakt worden voor gezonde producten: fruit, gezonde koeken als liga, e.d.
We willen op school geen koolzuurhoudende en geen energy dranken zien.
Als uw zoon of dochter jarig is, mag er natuurlijk getrakteerd worden. Een kleine versnapering voor de
leerlingen van de eigen groep is voldoende. Wij zorgen ervoor dat uw kind die dag in het zonnetje
wordt gezet. Of u als ouder/verzorger de verjaardag van uw kind in de groep gedeeltelijk mee mag
vieren is afhankelijk van de afspraken in de groep.
Voor de ochtendpauze nemen de leerlingen fruit of een pakje fruitsap of melk mee. Als uw kind geen
fruit lust, kunt u een gezonde vervanger meegeven. Bijvoorbeeld een ligakoek, evergreen, enz. Geen
gevulde koeken, cakejes, chips en dergelijke.
In de loop van de middag krijgen de leerlingen iets te drinken als ze dat wensen: water of ranja. Voor
ze naar huis gaan op de hele schooldagen een droog koekje als maagvullertje, omdat sommigen nog
lang onderweg zijn naar huis.
Overblijven
De leerlingen eten tussen de middag in de klas. Zij brengen een lunchpakket mee naar school. Zij
krijgen thee als ze geen drinken van thuis bij zich hebben. Zorgt u wat het drinken betreft voor goed
afgesloten bekers. De leerlingen eten onder toezicht van een leerkracht of een assistente.
Na het eten gaan alle leerlingen voor de rest van de middagpauze naar buiten.
Hoofdluiscontroles
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem. Niet gek, want luizen lopen via het
haar over van hoofd naar hoofd. En op school hebben kinderen intensief contact met elkaar.
Direct na iedere vakantie is er op dinsdag een hoofdluiscontrole.
De onderwijsassistenten controleren de haren van de leerlingen. Wilt u zoveel mogelijk zorgen dat de
haren los zijn en vrij zijn van elastiekjes, gel etc.?
Ons beleid ter bestrijding van hoofdluis is aangepast n.a.v. nieuwe inzichten van het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp
meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste remedie.
Dit is eigenlijk niet veel nieuws, dit wisten we al, maar wat wel een belangrijke wijziging is, is het
volgende:
Twee weken lang elke dag kammen met een fijntandige kam is de beste aanpak.
Het wassen van spullen zoals beddengoed, kleding of knuffels is niet nodig.
Luizen verspreiden zich via haar-haar-contact.
Er blijkt onvoldoende wetenschappelijk bewijs te zijn voor overdracht van hoofdluis via, beddengoed,
tassen, jassen, petten etc. Het effect van een luizen zak of cape is ook niet wetenschappelijk
aangetoond.
Waarom twee weken kammen?
Vanaf de eerste kambeurt is het besmettingsgevaar grotendeels geweken. De reden dat men toch
twee weken moet doorgaan is dat de neten niet allemaal tegelijk uitkomen maar geleidelijk. Als je de
eerste dag alle luizen hebt verwijderd, kunnen dus tot twee weken daarna nog nieuwe luizen uit de
neetjes komen die je niet hebt verwijderd.
Nieuwe antihoofdluismiddelen
Daarnaast zijn er sinds enige tijd in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als
werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een fysische werking: bij
De Kameleon vestiging Roosendaal
24
Schoolgids 2016-2017
een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan
zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Deze
behandeling leidt niet tot resistentie-ontwikkeling.
Als bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en tevens de
ouders van medeleerlingen in de groep zodat zij ook extra gecontroleerd kunnen worden thuis.
Ons advies is nu dus: 2 weken dagelijks minimaal 3 x kammen. Als u persé wil kan u dit eventueel in
combinatie met een antihoofdluismiddel (met het bestanddeel dimeticon)
Kleding
Het dragen van kleding bij zomerse temperaturen is een punt van aandacht. We vragen
ouders/verzorgers er op toe te zien dat leerlingen er niet te uitdagend bijlopen, zodat andere
leerlingen niet te veel geprikkeld worden tot ongewenst gedrag of opmerkingen. Als stelregel geldt dat
strand- en badkleding niet op school gedragen wordt.
Petten, mobiele telefoon e.d.
Bij de inloop worden voor het binnengaan van het lokaal petten afgezet. Mobiele telefoons worden
ingezameld en in een kluisje in de klas opgeborgen. Ze worden er weer uitgehaald op het einde van
de dag, voor het naar huis gaan. Uitzondering hierop zijn de leerlingen die extern stage lopen. Zij
nemen hun telefoon mee naar de stage omdat het leren omgaan met de telefoon onderdeel is van het
leerproces.
Naschoolse opvang
SDW biedt naschoolse opvang en vakantieopvang binnen onze beide schoolgebouwen.
In onze locatie Roosendaal biedt SDW De Speelrots daarnaast ook weekendopvang.
Contactpersoon is Mevr. Marian van Bavel, bereikbaar via tel. 088 2593483.
Judolessen:
Aansluitend aan de schooltijd worden op dinsdag door Stichting Ai Te (de helpende hand) judolessen
gegeven in de gymzaal van de locatie Markiezaten.
groep 1: 15.30-16.15 uur: VSO
groep 2: 16.15-17.00: SO en VSO, gemengde groep
groep 3: 17.00-17.45: VSO gevorderde judoka's.
De judoleraar kijkt welke groep het meest geschikt is voor de judoka.
Ook leerlingen van andere scholen van Speciaal Onderwijs zijn welkom om deel te nemen.
Ouders kunnen tijdens de lessen in de centrale ruimte gezellig wat met elkaar kletsen.
Na afloop van de les nemen zij hun kind zelf mee naar huis. Kosten bedragen € 25,- per maand.
Meer informatie vind u op www.ai-te.nl
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer in het SO kan worden toegekend door de gemeente waar de leerling woont,
wanneer de afstand tussen school en huis meer dan 6 km is.
Ouders van nieuwe leerlingen dienen het vervoer zelf aan te vragen bij hun woongemeente.
Steeds meer benadrukken gemeenten dat vervoer alleen wordt toegekend wanneer de leerling niet in
staat is zelfstandig naar school te gaan en niet begeleid kan worden door of namens de ouders.
Voor leerlingen van het VSO is de regeling per gemeente anders, maar overal is het uitgangspunt dat
vervoer alleen kan worden toegekend wanneer de leerling vanwege een handicap niet zelfstandig
gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
U kunt zich tot de afdeling leerlingenvervoer van uw woongemeente wenden, om na te gaan hoe het
geregeld is.
Ook de school kan u informeren over de afspraken die in uw gemeente gelden, maar doorgaans zult u
zelf de aanvraag moeten indienen. De meeste gemeenten vragen de school om een advies omtrent
de noodzaak van vervoer.
De Kameleon vestiging Roosendaal
25
Schoolgids 2016-2017
De busjes arriveren ‘s ochtends bij de school vanaf een kwartier voor het begin van de lestijd. Daar
worden de leerlingen door de medewerkers opgevangen. ’s Middags bij het uitgaan van de school
zorgen wij voor een veilige begeleiding naar de busjes.
U dient zelf uw kind af te melden bij het vervoersbedrijf, als het onverhoopt niet naar school kan.
Als u klachten heeft over het vervoer, neemt u dan contact op met het vervoerbedrijf. Als u niet tevreden zou
zijn over de oplossing voor het probleem, kunt u ons vragen te bemiddelen. Bij ernstige klachten adviseren
wij u rechtstreeks contact op te nemen met de ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente.
Hulpinstanties en regelingen
De jeugdprofessional van de gemeente ondersteunt de school en ouders tevens voor leerlingen uit
andere gemeenten. Als er in de betreffende gezinnen ook al voor andere dan schoolse
aangelegenheden bemoeienis is vanuit de WMO dan draagt de jeugdprofessional de casus over aan
haar collega in de woongemeente van de leerling.
MEE West Brabant (alleen voor cliënten van 18 jaar en ouder)
Als u de ouder of verzorger bent van een kind met een handicap, chronische ziekte of
functiebeperking en op zoek bent naar iemand die antwoord kan geven op uw vragen, dan bent u bij
MEE op het juiste adres, want MEE maakt het duidelijk.
De uitstekend uitgeruste informatiecentra in Bergen op Zoom en Roosendaal staan garant voor
uitgebreide voorlichting en informatie op het gebied van zorg en welzijn voor mensen met een
beperking. In de centra vindt u actuele informatie over specifieke handicaps, ziekten, syndromen.
Behandelings- en begeleidingsmogelijkheden.
MEE maakt het duidelijk!
Meer weten?
Wilt u meer weten over MEE West-Brabant of wilt u een gesprek met één van onze medewerkers? Bel
dan naar MEE bij u in de buurt.
Bureau Roosendaal
Langdonk 1
4707 TG Roosendaal
0165 59 32 60
e-mail:
[email protected]
website :
www.meewestbrabant.nl
Stichting Leergeld
Aan ouders die vanwege financiële problemen hun kinderen niet kunnen laten deelnemen aan bijv.
schoolreis of schoolkamp en of naschoolse activiteiten als clubwerk, kan Stichting Leergeld misschien
een oplossing bieden. Dit geldt ook voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze
kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als
volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten,
wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.
Het motto van Leergeld is: “alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen”. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.
Om kinderen weer mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere
werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een wezenlijk onderdeel van de
manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis
bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk
De Kameleon vestiging Roosendaal
26
Schoolgids 2016-2017



gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en
(eventuele) schuldensituatie.
Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn
op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere
instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van
deze voorzieningen.
Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende
kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn,
kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van
kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan
de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van
“meedoen”.
Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld
binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk
van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.
Contact opnemen?
Stichting Leergeld Roosendaal
Postbus 215
4700 AE Roosendaal
Tel: 0165-399150 (maandag en woensdag van 10.00-15.00 uur)
e-mailadres: [email protected]
website: www.leergeld.nl
Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg
(Van de website van de Sociale Verzekerings Bank)
Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen.
Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap.
De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen
thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.
Wat zijn de voorwaarden?



uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
uw kind woont bij u thuis
uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover
een advies af. Dit is het CIZ-advies.
U ontving vóór 1 januari 2015 TOG
Dan heeft u een AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring van minimaal 10 uur zorg of meer per week voor
uw kind. Uw indicatie blijft geldig tot de einddatum van die indicatie. U ontvangt vanaf 1 januari 2015
automatisch tweemaal kinderbijslag voor uw kind als u de aanvrager bent van de kinderbijslag.
Loopt uw AWBZ-indicatie en/of ZG-verklaring in 2015 af? Wij verlengen dan éénmalig uw indicatie met
6 maanden voor tweemaal kinderbijslag. Ook als u voor daarna nog geen nieuwe indicatie heeft.
Is de verlenging van 6 maanden afgelopen? Dan krijgt u van ons automatisch een brief dat u
tweemaal kinderbijslag kunt aanvragen. Om te bepalen of uw kind intensieve zorg nodig heeft,
schakelen wij CIZ in. CIZ geeft hierover een advies af aan ons (het CIZ-advies).


Wat is een CIZ-advies?
Lees hoe u tweemaal kinderbijslag aanvraagt
De Kameleon vestiging Roosendaal
27
Schoolgids 2016-2017
Wajong
Van de website van het UWV http://www.uwv.nl/particulieren/wajong
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Iedereen die kan werken, maar het op de
arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet. Met deze wet wil het
kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker
aan het werk gaan. Alleen mensen die niet meer kunnen werken, kunnen nog Wajong krijgen.
Heeft u een ziekte of handicap? En heeft u daardoor moeite bij het vinden of houden van werk? Dan
kunt u bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Wij beoordelen dan of u mogelijkheden
heeft om te werken. Dit heet arbeidsvermogen.
De uitkomst van de beoordeling bepaalt of u ondersteuning bij werk en inkomen kunt krijgen van UWV
of van de gemeente.
Beoordeelt UWV dat u arbeidsvermogen heeft? En heeft u hierbij hulp of begeleiding nodig? Dan kunt
u misschien hulp bij werk en inkomen krijgen van de gemeente. UWV beoordeelt dan direct ook of u
een Indicatie banenafspraak krijgt. U kunt een indicatie krijgen als u door een ziekte of handicap niet
minimaal het minimumloon kunt verdienen. U wordt dan opgenomen in het doelgroepregister.
Beoordeelt UWV dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Dan kunt u een Wajonguitkering krijgen van UWV.
Wat bedoelt UWV met arbeidsvermogen?
Met arbeidsvermogen bedoelen wij: of u mogelijkheden heeft om te werken. Dat hoeft geen werk te
zijn waarmee u het minimumloon of meer kunt verdienen. U heeft bijvoorbeeld ook arbeidsvermogen
als u:



met begeleiding kunt werken;
alleen ‘beschut’ werk kunt doen;
een voorziening nodig heeft om te kunnen werken.
Wat zijn de criteria van arbeidsvermogen?
Volgens de regels van de Participatiewet heeft iemand arbeidsvermogen als hij voldoet aan deze 4
criteria:




Hij kan een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
Hij heeft basale werknemersvaardigheden.
Hij kan ten minste 1 uur aaneengesloten werken
Hij is ten minste 4 uur per dag belastbaar.
Dit zijn de criteria zoals die in de wet zijn vastgelegd.
Tot zover de tekst van de website van UWV
De regelgeving omtrent de Participatiewet is nog volop in ontwikkeling.
Het voert te ver om het hier allemaal te behandelen en bovendien kan het morgen weer anders zijn.
Jongeren die 18 jaar worden komen niet meer in aanmerking voor een (gedeeltelijke) Wajong uitkering
( werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) zolang zij nog op school zitten. Het is dus niet
nodig om enkele maanden voor hun achttiende verjaardag een uitkering aan te vragen. Wel is het
belangrijk dat deze aangevraagd wordt, drie maanden voordat zij de school gaan verlaten.
Leerlingen die voor 1 januari 2015 al een Wajong uitkering kregen en nog op school zitten behouden
deze gewoon!
De Kameleon vestiging Roosendaal
28
Schoolgids 2016-2017
Het stage bureau van de school kan u informeren over de laatste stand van zaken en zal u
ondersteunen, indien gewenst.
Tegemoetkoming studiekosten
Voor het VSO kan geen studiebeurs / studielening worden aangevraagd. Toch maakt u extra kosten
na de achttiende verjaardag. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte ziektekosten verzekering en het
wegvallen van de kinderbijslag. Voor leerlingen die 18 jaar worden en nog ingeschreven zijn op de
Kameleon kunt u gebruikmaken van de regeling: tegemoetkoming scholieren. U kunt dit aanvragen bij
Duo.
Als u gaat naar: https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkomingaanvragen.asp dan kunt u op die pagina een aanvraagformulier aanklikken en downloaden.
Als uw zoon of dochter in schooljaar 2016 – 2017 18 jaar wordt; dan kunt u nú de tegemoetkoming al
aanvragen. Het bedrag bestaat uit een basis toelage en eventueel een aanvullende toelage;
afhankelijk van het inkomen van de ouders. U krijgt het maandelijkse bedrag pas ná de achttiende
verjaardag.
Regeling gemeente: Naast de aanvraag voor studiekosten bij Duo kunt u bij uw Gemeente ook een
studiekostentoelage aanvragen. Dit is voor iedere Gemeente anders. U kunt bellen en vragen naar het
adviesformulier studietoeslag. Zij helpen u verder.
De Kameleon vestiging Roosendaal
29
Schoolgids 2016-2017
Bijlage 1
SO VSO Leerroute 1a en 1b
Vakken
Communicatie
Senso motoriek
Sociale en emotionele ontwikkeling
Spelontwikkeling
Zelfredzaamheid (praktische
redzaamheid)
Thematisch werken: zintuiglijke
ontwikkeling, rekenen, verkeer,
wereldoriëntatie.
Bewegen
Vakken
Mondelinge en schriftelijke taal
Rekenen
Sociale en emotionele ontwikkeling
SO: Leren leren
VSO: Oriëntatie op dagbesteding
Zintuiglijke motorische
ontwikkeling
Spelontwikkeling
Praktische redzaamheid
In het VSO eten en huishoudkunde
Wereld oriëntatie (inclusief
levensbeschouwing, eigen lichaam
en gezondheid )
Verkeer
Beeldende vorming en muziek
Bewegen
Totaal lestijd
Pauze
De Kameleon vestiging Roosendaal
Roostertijd VSO leerroute 1A
300 minuten per week
200 minuten per week
200 minuten per week
250 minuten per week
300 minuten per week
40 minuten per week
240 min. Per week
Gym: 75 min. inclusief omkleden
Zwemmen 90 min. inclusief
Roostertijd VSO Leerroute 1 B
250 minuten per week
60 minuten per week
140 minuten per week
60 minuten per week
90 minuten per week
150 minuten per week
300 minuten per week
120 minuten per week
30 minuten per week
150 minuten per week
240 minuten per week
VSO
1590 minuten
per week
VSO
1 x 5 minuten en
4x 50 minuten
30
Schoolgids 2016-2017
VSO leerroute 2 en 3
Vakken
VSO leerroute 2
Leerjaar 1/m 6
VSO leerroute 3
Leerjaar 1 t/m 6
Zintuiglijke en motorische
ontwikkeling
Sociaal en emotionele ontwikkeling
60
60
Spelontwikkeling
Omgaan met media
30
30
Praktische redzaamheid
Taal en communicatie (incl.
235
235
dagsluiting)
(indien gewenst 30 minuten
(inclusief 30 minuten Engels)
Mondelinge taal / Schriftelijke taal:
Engels)
lezen, spellen, stellen
Engels leerroute 3
Rekenen en wiskunde (incl
190
190
.dagopening)
Wereldoriëntatie
370
340
incl. levensbeschouwing,
burgerschap, eigen lichaam en
gezondheid, oriéntatie op vrije tijd /
atelier
Verkeer
45
45
Koken en huishoudkunde
40
40
Groen en techniek
90
90
oriëntatie op arbeid / dagbesteding:
230
230
leren leren, zedemo, interne en
externe stage, portfoliogesprekken
Opmerkingen roostertijd arbeid: Wanneer de stagetijden de arbeidstijd op het rooster overschrijden,
dan wordt in de evaluatie van het OPP aangegeven hoeveel tijd aan stage is geweest en ten koste van
welke vakken. Het stagebureau onderhoudt een overzicht waarin het aantal minuten wordt aangegeven
wat aan stage is besteed gedurende de hele VSO periode.
Beeldende vorming
Muziek en drama
150
150
Bewegingsonderwijs
gymles en transfer = 75 minuten
150
150
1590
205
1590
205
Zwemmen, inclusief transfer
Totale lestijd
Pauze tijd: (50 min. op ma – di – do en vrijd. ) (5 min. op
woe)
De Kameleon vestiging Roosendaal
31
Schoolgids 2016-2017
Bijlage 2 Schooleigen standaarden en evaluatiemiddelen onderscheiden naar leerroute
Leerroute 1a Belevingsgerichte dagbesteding
SO leerjaar
leerjaar 1
leerjaar2
leerjaar 3
IQ
< 35
< 35
<35
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
Evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
VSO leerjaar
IQ
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
Evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
CITO ZML
leerjaar 5
< 35
leerjaar 6
< 35
leerjaar 7
<35
leerjaar 8
<35
maximaal
3 jaar
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
leerjaar 1
< 35
leerjaar2
< 35
leerjaar 3
<35
leerjaar 4
<35
leerjaar 5
< 35
leerjaar 6
< 35
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
Plancius
doelen in
overleg
Observatie
leerjaar 7
<50
leerjaar 8
<50
maximaal
4 jaar
Plancius
Plancius
Plancius
Plancius
Plancius
Plancius
Observatie
Observatie
Observatie
Observatie
Observatie
Observatie
leerjaar 4
<50
leerjaar 5
<50
leerjaar 6
<50
Leerroute 1b activiteitgerichte dagbesteding
SO leerjaar
leerjaar 1
leerjaar2
leerjaar 3
IQ
<50
<50
<50
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
Evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
CITO ZML
VSO leerjaar
IQ
leerjaar 4
<35
maximaal
5 jaar
CED 1
CED 2
CED 2
CED 3
CED 3
CED 4
CED 4
CED 4
observatie
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
leerjaar2
<50
observatie
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
leerjaar 4
<50
observatie
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
leerjaar 6
<50
observatie
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
leerjaar 1
<50
leerjaar 3
<50
leerjaar 5
<50
maximaal
7 jaar
CED 5
CED 5
observatie
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
De Kameleon vestiging Roosendaal
CED 5
observatie
CED 6
CED 6
CED 6
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
observatie
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
32
Schoolgids 2016-2017
leerroute 2 arbeidsmatige dagbesteding
SO leerjaar
leerjaar 1
leerjaar2
leerjaar 3
IQ
45 - 65
45 – 65
45 - 65
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
CITO ZML
CITO SBO
leerjaar 4
45 – 65
leerjaar 5
45 - 65
leerjaar 6
45 – 65
leerjaar 7
45 - 65
leerjaar 8
45 – 65
7 jaar
CED 1
CED 2
CED 3
CED 4
CED 5
CED 6
CED 6
CED 7
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B SBO M3
DMT M3
AVI E3
VSO leerjaar
IQ
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
leerjaar 1
45 - 65
leerjaar2
45 – 65
leerjaar 3
45 – 65
leerjaar 4
45 – 65
leerjaar 5
45 - 65
leerjaar 6
45 – 65
maximaal
10 jaar
CED 7
CED 8
CED 8
CED 9
CED 9
selectie uit
CED 10
evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
CITO ZML
CITO SBO
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B
SBO M3
DMT M3
AVI E3
CITO
ZML taal B
ZML GB
C
ZML MTG
C
DMT E3
AVI M4
SBO E3
CITO
ZML taal B
ZML GB
C
ZML MTG
C
DMT E3
AVI M4
SBO E3
CITO
ZML taal
C
ZML GB
C
ZML MTG
C
DMT E3
AVI M4
SBO E3
CITO
ZML taal
C
ZML GB
C
ZML MTG
C
SBO M4
DMT M4
AVI E4
CITO
ZML taal
C
ZML GB
C
ZML MTG
C
SBO M4
DMT M4
AVI E4
leerjaar 7
>60
leerjaar 8
>60
Leerroute 3 uitstroombestemming (beschutte) arbeid of arbeid met baanafspraken
SO leerjaar
leerjaar 1
leerjaar2
leerjaar 3
leerjaar 4
leerjaar 5
leerjaar 6
IQ
>60
>60
>60
>60
>60
>60
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
CITO ZML
CITO SBO
VSO leerjaar
IQ
haalbare
ontwikkelingsleeftijd
doelen
streefniveau
evaluatie:
LVS
observatie
SCOL
CITO ZML
CITO SBO
maximaal
9 jaar
CED 2
CED 3
CED 4
CED 5
CED 6
CED 7
CED 8
CED 9
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal A
ZML GB A
ZML MTG
A
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B
CITO
ZML taal B
ZML GB B
ZML MTG
B
CITO
DMT M3
AVI E3
SBO M3
CITO
DMT E3
AVI M4
SBO E3
CITO
DMT E3
AVI E4
SBO E3
leerjaar 1
>60
leerjaar2
>60
leerjaar 3
>60
leerjaar 4
>60
leerjaar 5
>60
leerjaar 6
>60
maximaal
13 jaar
CED 10
CED 11
CED 12
CED 13
CED 14
CED 14
DMT M4
AVI E4
SBO M4
DMT M4
AVI M5
SBO M4
DMT E4
AVI E5
SBO E4
DMT M5
AVI M6
SBO M5
DMT M5
AVI E6
SBO M5
DMT M5
AVI E6
SBO M5
De Kameleon vestiging Roosendaal
33
Schoolgids 2016-2017
De Kameleon vestiging Roosendaal
34
Schoolgids 2016-2017
De Kameleon vestiging Roosendaal
35 Schoolgids 2016-2017
Download
Random flashcards
Create flashcards