aanvraag reservatie Elixier 2015

advertisement
BESTELBON
Uw bestelnummer: 27.1194-24/07/2017 17:03:49
GEKOZEN CONCEPT
: ELIXIER X
:
Locatie (welke stad)
Gekozen datum en vertrekuur
:
(opgelet! laatste vertrekuur is 16.00 – het gekozen vertrekuur is van strikte toepassing, bij laattijdigheid wordt het voorziene
einduur toch behouden)
Vertrekplaatsen Brugge (Concertgebouw), Gent (Vrijdagmarkt), Brussel (Spanjeplein), Antwerpen (Zuiderterras onderaan),
Leuven (Ladeuzeplein), Oostende (Vissersplein), Ieper (Grote Markt), Kortrijk (Schouwburgplein)
Duur event
Geschat aantal deelnemers
: 2, 5 à 3 uur
:
(u kan dit aantal wijzigen tot op de dag van het event)
:
Gewenst aantal teams
(u kan dit aantal wijzigen tot 8 dagen voor het event – een team telt minimum 6 leden)
Taal
Prijs pp incl. BTW
: NL
: 26 EUR pp
(er worden steeds minstens 10 deelnemers gefactureerd ook al bent u met minder)
Uw contactpersoon tijdens event + gsmnummer
:
Gelieve mee te brengen naar het event: goede schoenen om mee te wandelen, 1 fototoestel per team,
stadskleding (voldoende warm) + in voorkomend geval regenjas of paraplu
FACTURATIE
Naam + adres
:
Deze reservatie is pas geldig na schriftelijke bevestiging van Urban Event Lab - Urban Event Lab (division
of BRUGAVESE BVBA).
Ik, ondergetekende ga akkoord met alle bepalingen in deze bestelbon inclusief de algemene en annulatie
voorwaarden. Opgemaakt te Hertsberge op 24 juli 2017 in 3 bladzijden.
Voor akkoord,
(uw naam, handtekening + stempel bedrijf)
Voor akkoord,
handtekening Urban Event Lab
X
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: tegenwerperlijkheid
De bedingen van onze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze aanbiedingen en van alle overeenkomsten die worden
gesloten. De koper/medecontractant wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard,
behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
BRUGAVESE BVBA
Urban Event Lab
Langeplasdreef 11
8020 HERTSBERGE
T 050 38 90 21
F 050 89 02 25
M 0473 76 37 76
BTW 0505.772.450
[email protected]
www.urbaneventlab.be
Artikel 2: aanvaarding van de opdracht
De opdracht wordt door Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) pas aanvaard na schriftelijke ondertekening van de bestelbon.
Artikel 3: prijs
Onze prijzen zijn vast en inclusief btw
Artikel 4: (wan)prestatie van de koper
Al ons materiaal werd aangepast of beschermd voor outdoor gebruik. Wanneer deelnemers beschermingscases van toestellen verwijderen
of bij ander gebruik dan waarvoor voorzien kan schade optreden. Deze schade aan het gebruikte materiaal valt steeds ten laste van de
koper/medecontractant. Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) zal het werkelijke bedrag van de schade factureren na het
evenement. Na elk event krijgt u een ondertekende bevestiging van onze coördinator ter plaatse dat u het materiaal in goede staat heeft
teruggegeven.
Artikel 5 : datum en tijdstip van uitvoering
De datum van uitvoering wordt op de bestelbon bepaald en is van strikte toepassing. Hiervan kan enkel worden afgeweken in gezamenlijk
akkoord tussen Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) en de koper/medecontractant en kan aanleiding geven tot
schadevergoeding.
De gereserveerde uren dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden. In geval van laattijdigheid van de deelnemers zal alles in het werk
gesteld worden op het event zoals gepland te kunnen laten doorgaan tenzij dit praktisch onmogelijk is. Indien het geplande einduur
hierdoor met meer dan 40 minuten moet worden verlaat kan een schadevergoeding van 30 EUR per begonnen uur worden aangerekend
per event medewerker.
Artikel 6: betaling en laattijdige betaling
Onze facturen moeten worden betaald voor aanvang van het event.
Artikel 7: vernietiging en opzegging
In geval van opzegging van de overeenkomst door de koper/medecontractant vóór of op de datum van de voorziene uitvoering van het
contract, zoals bepaald op de bestelbon, is de koper/medecontractant van rechtswege aan Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA)
een schadevergoeding verschuldigd van:
25% van het totale bedrag bij opzegging van de overeenkomst tot 30 dagen vóór de voorziene uitvoeringsdatum
75% van het totale bedrag bij opzegging van de overeenkomst vanaf 30 dagen tot 7 dag vóór de voorziene uitvoeringsdatum
100% van het totale bedrag bij opzegging van de overeenkomst vanaf 7 dagen van de voorziene uitvoeringsdatum
Artikel 8: aansprakelijkheid
Onze materialen voldoen aan alle wettelijke voorschriften van veiligheid en onderhoud. De koper/medecontractant, zijn aangestelden en
deelnemers verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften en het correct gebruik van de uitrusting.
Klachten worden niet aanvaard wanneer zij niet aangetekend zijn geformuleerd binnen een termijn van 8 dagen na het evenement.
In geval Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) voor de uitvoering van het evenement beroep moet doen op derden zoals
cateraars, restaurants, boothuizen, paarden, fietsenverhuurders, ... (opsomming niet limitatief) behoudt Urban Event Lab (division of
BRUGAVESE BVBA) zich recht voor de contractueel vastgelegde partner/onderaannemer te vervangen door een gelijkaardige partner. Dit
kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
Elke aansprakelijkheid van Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) is in elk geval uitgesloten voor gebeurlijke ongevallen, directe
en/of indirecte schade, lichamelijke, materiële en immateriële veroorzaakt door (opsomming niet limitatief):
het verkeerd gebruik van het materiaal
overmacht
het niet respecteren van de veiligheidsvoorschriften
toevoeging en gebruik van bijkomende apparatuur
de daad of opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de medecontractant, zijn aangestelden, deelnemers aan
het evenement en derden.
samenloop van een gebrek in het product/materiaal van Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) en door de schuld van
het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
een ander gebruik van het materiaal dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer
Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) dit schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het afsluiten van
het contract.
Deelneming aan de evenementen is voor de medecontractant, zijn aangestelden en voor iedere andere deelnemer geheel voor eigen
risico. Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, materiële of immateriële
schade, zowel directe als indirecte schade, diefstal of vermissing of beschadiging van eigendommen opgelopen door de medecontractant,
BRUGAVESE BVBA
Urban Event Lab
Langeplasdreef 11
8020 HERTSBERGE
T 050 38 90 21
F 050 89 02 25
M 0473 76 37 76
BTW 0505.772.450
[email protected]
www.urbaneventlab.be
zijn aangestelden, deelnemers, toeschouwers of derden. De beoordeling van de medische geschiktheid om al dan niet deel te nemen aan
het evenement is op eigen verantwoordelijkheid en risico van de medecontractant, zijn aangestelden of deelnemers aan het evenement.
De medecontractant zal zich voor zijn aansprakelijkheid laten verzekeren, door een uitbreiding te nemen op zijn bestaande polis
“arbeidsongevallen”, of een speciale verzekering voor de genodigden, met vermelding voor gevaarlijke sporten.
Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor zijn grove fout of opzet of voor die van zijn
aangestelden of lasthebbers voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van deze overeenkomst
vormt, volgens de bepalingen van het gemeen recht. Geen andere schade van de medecontractant, zijn aangestelden, deelnemers aan het
evenement of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding.
Artikel 9: Bevoegde rechtbank
Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het arrondissement
Brugge, zelfs in kortgeding. Voor zover Urban Event Lab (division of BRUGAVESE BVBA) als eisende partij optreedt, zijn de rechtbanken van
het arrondissement Brugge of de rechtbanken van de woonplaats van de koper/medecontractant, naar keuze van Urban Event Lab
(division of BRUGAVESE BVBA), bevoegd.
Artikel 10: Toepasselijke wet
Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.
BRUGAVESE BVBA
Urban Event Lab
Langeplasdreef 11
8020 HERTSBERGE
T 050 38 90 21
F 050 89 02 25
M 0473 76 37 76
BTW 0505.772.450
[email protected]
www.urbaneventlab.be
Download