Powerpoint Dans op school

advertisement
ICC Module Dans op School
Bijeenkomst 1
Datum
Naam trainer / instelling
Programma bijeenkomst 1
• Welkom
• Voorstelrondje
• Inventarisatie verwachtingen
• Actieve werkvorm 1: Danselementen
• Pauze
• Theorie Leerlijn Dans
• Actieve werkvorm 2: Vormgevingselementen en
dansstijlen
• Evaluatie en huiswerk
Verwachtingen
• Wat zou jij graag willen leren op het gebied van
dansonderwijs?
• Hoe zou jij het dansonderwijs bij jou op school vorm
willen geven?
Toelichting module
• Wat is dans?
• Welke dansgenres kennen wij?
Danselementen
Theorie Leerlijn Dans
Streefcompetenties dans:
http://downloads.slo.nl/Documenten/overzicht-streef-engenerieke-competenties.pdf
Cultuureducatie met kwaliteit
• 2012: advies Cultuureducatie van Onderwijsraad &
Raad voor Cultuur: Geef scholen meer grip op de
inhoud
• 2013: programma Cultuureducatie met Kwaliteit: De
kwaliteit van door onderwijs en culturele instellingen
aangeboden cultuureducatie goed in beeld krijgen en
zeker stellen
-
Inhoudelijke basis
Professionalisering
Volgen en beoordelen van ontwikkeling van kinderen
Bijdrage van culturele instellingen aan curriculum
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
Er was:
• Kerndoel 54, 55 en 56
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te
gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en
om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• Uitwerking in TULE: per domein, per kerndoel
Opdracht SLO: ontwikkel leerlijn
cultuureducatie
• Kenmerken van goede cultuureducatie;
• Brengt de kennis, vaardigheden en attitude uitgesplitst
naar leeftijd(categorie) in beeld;
• Relatie van het leergebied kunstzinnige oriëntatie met
verwante leergebieden en vakken zoals 21st century
skills, erfgoededucatie;
• Geen dwingend keurslijf
- Inhoudelijk richting geven
- Gemeenschappelijke taal
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
Meer specifiek:
• Compact (‘één A4-tje’) – bedoeld voor middenkader
• Kerndoel 54, 55 en 56 geïntegreerd
• Uitgaand van de kennisbases K.O.
• Passend bij TULE en CIS
• Uniformiteit: alle disciplines eenzelfde format
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
• Format: het creatieve proces
van de leerling
-
Oriënteren
Onderzoeken
Uitvoeren
Evalueren
• Reflectie tijdens alle fases
Vormgevingselementen en
dansstijlen
http://dansmaar.kunstkijker.org/woordenboek.php?letter=F
ICC Module Dans op School
Bijeenkomst 2
Datum
Naam trainer / instelling
Programma bijeenkomst 2
• Welkom en korte terugblik
• Uitwisseling huiswerkopdrachten
• Theorie leerlijn Dans, deel 2
• Pauze
• Actieve werkvorm 3: Dans en digitale media
• (Digitale) methodes dans
• Afsluiten en evalueren, huiswerk na afloop
Leerplankader KO en de leerlijn
Dans
http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl
http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerlijn%20Da
ns.pdf
Opzet leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
•
Deel 1
Uitgangspunten leerlijn (creatief proces)
•
Deel 2
Relaties
Wettelijke kaders
Relaties andere vakgebieden
Recente vak- en onderwijskundige onderwerpen
•
Deel 3a
Karakteristieken kunstdisciplines + onderlinge
relaties
•
Deel 3b
Leerlijnen per kunstdiscipline, per bouw
1/2
3/4
5/6
7/8
eindcompetentie
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
Competenties voor de leerling:
• Generieke competenties voor gehele leergebied
kunstzinnige oriëntatie
• Vakspecifieke competenties per discipline
Leerlijn Dans
Oriënteren:
Betekenis geven aan dans en dit spiegelen aan eigen
betekenisgeving.
Door middel van:
• Kijken naar en praten over dans.
• Dans als inspiratiebron gebruiken.
• Openstellen voor dans en dansvoorstellingen.
• Betekenis geven aan dans m.b.v. de danselementen
Leerlijn Dans
Onderzoeken:
Danselementen onderzoeken en verwerken in dans,
thema’s aanreiken en dansen o.b.v. inspiratiebronnen.
Door middel van:
• Onderzoek naar de danselementen, bestaande dansen en
vormgevingsprincipes van dans.
• Thema’s aanreiken om over te dansen.
• Gevoelens, ervaringen, situaties en gebeurtenissen
uitdrukken in dans.
Leerlijn Dans
Uitvoeren:
Improvisaties, inspiratiebronnen, muzikale verschillen,
danselementen, vormgevingsprincipes en rolverdeling
toepassen in een choreografie en dit presenteren.
Door middel van:
• Fantasie en (eigen) belevingswereld verwerken in dans.
• De maat, sfeer, frasering van muziek en muzikale verschillen
vertalen naar dans.
• Dans vormgeven en daarbij rekening houdend met structuur,
danselementen, thema’s, rolverdeling en kwaliteit.
• Samenwerken en samen vormgeven.
Leerlijn Dans
Evalueren:
Reflecteren op jezelf en een ander en daarin de keuzes
bewust motiveren.
Door middel van:
• Kijken naar en praten over dans, het
vormgevingsproces en samenwerking.
• Relaties leggen tussen eigen betekenisgeving en die
van anderen.
• Openstaan voor feedback en dit verwerken in de dans.
Hoe verder?
landelijk niveau (macroniveau)
Leerplankader/ leerlijn Kunstzinnige
Oriëntatie PO
het niveau van de
Regionale producten/ leerlijnen zoals
school/instelling (mesoniveau)
de Culturele ladekast;
raamleerplannen Mocca & andere
lokale of regionale producten
•
het niveau van de klas/groep
Methode of lesmateriaal voor gebruik
(microniveau)
in de klas
De leerlijn kan diverse uitwerkingen krijgen die houvast bieden
voor verschillende doelgroepen, zoals schoolbesturen,
leraren, methodemakers en culturele instellingen
Digitale methodes dans
http://www.lkca.nl/primaironderwijs/~/link.aspx?_id=C50E62B889DE4329A2352626
BD1867E6&_z=z
Good Practice:
https://www.decultuurloper.nl/activiteiten/id-4192/evaluatietraject-dansgezelschap-de-stilte-jaar-1/
Download