Algemene Gebruiksovereenkomst - svn

advertisement
ALGEMENE GEBRUIKERSOVEREENKOMST
Wireless Leiden – Bureau Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden
De ondergetekenden:
Stichting Wireless Leiden, gevestigd te Leiden, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heren H.J.A. Schuurmans en J.R. Koolhaas, hierna te noemen “Gebruiker”,
en
Bureau Openbaar Onderwijs van de Gemeente Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer Q.A. Doeswijk, directeur Bureau Openbaar Onderwijs, hierna te noemen “Beheerder”.
In aanmerking nemende dat,
de Gebruiker zich ten doel stelt met hulp van vrijwilligers een breedbandig computernetwerk in Leiden
en omgeving te bouwen, gebruikmakende van onder andere draadloze technieken, open source
software en open standaarden;
De Gebruiker een zogenaamd WiFi-net over de stad Leiden wil ontwikkelen op niet-commerciële
basis;
De Gebruiker voor dit doel een draadloos netwerk-infrastructuur gaat aanleggen, onderhouden en op
niet commerciële basis faciliteren welke bestaat uit een combinatie van zend- en
ontvangstapparatuur;
Voor de exploitatie van dit netwerk het plaatsen van deze zend- en ontvangstapparatuur in/op/aan
gebouwen noodzakelijk is; de Gebruiker hiervoor gebruik maakt van nodes op daken van gebouwen;
Voor de betreffende locaties van scholen separaat deelovereenkomsten aan deze algemene
overeenkomst worden toegevoegd.
De contracterende Partijen zich conformeren aan de in deze Overeenkomst overeengekomen
bepalingen.
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1.
Voorwerp van de overeenkomst
Beheerder verkrijgt toegang tot ruimtes in welke door Gebruiker antennes en andere
Bedrijfsapparatuur worden geplaatst. Met de Bedrijfsapparatuur wordt een knooppunt (‘node’)
gebouwd dat wordt gebruikt om de communicatie binnen het netwerk mogelijk te maken. Tevens
wordt de school middels het knooppunt toegang geboden tot het netwerk.
Gebruikersovereenkomst algemeen Bureau Openbaar Onderwijs - Stichting Wireless Leiden
paraaf Beheerder
paraaf Gebruiker
pagina 1
Artikel 2.
Betaling
1.
De ruimte t.b.v. het plaatsen van zend- en ontvangstapparatuur wordt ‘om niet’
ter beschikking gesteld, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Gebruiker haar activiteiten op nietcommerciële basis uitvoert en dat Beheerder gebruik mag maken van het draadloze netwerk.
2.
Beheerder heeft zijn eigendommen (opstal en inboedel) verzekerd. De
Bedrijfsapparatuur van Gebruiker valt niet onder deze verzekeringen.
Artikel 3.
Eigendom
Partijen stellen uitdrukkelijk dat deze Overeenkomst niet tot doel heeft het eigendom van de
Bedrijfsapparatuur te doen overgaan. Derhalve zal Gebruiker te allen tijde eigenaar blijven van de
Bedrijfsapparatuur.
Artikel 4.
Verplichtingen Beheerder
1.
De Beheerder zal de Gebruiker in staat stellen om de Bedrijfsinstallatie te
installeren en te onderhouden overeenkomstig het in Artikel 1 en de betreffende deelovereenkomst
gestelde. De Beheerder zal de Gebruiker in staat stellen om de Bedrijfsinstallatie te inspecteren.
2.
Partijen komen overeen dat Gebruiker te allen tijde toegang dient te hebben tot
de Bedrijfsapparatuur. Om dit te realiseren zijn Partijen overeengekomen dat alle werkzaamheden en
inspecties worden uitgevoerd in overleg met en na toestemming van de objectbeheerder. Beheerder
zal geen sleutel ter beschikking stellen voor betreding van het gebouw buiten werktijden in geval van
nood, maar Gebruiker dient in noodgevallen buiten werktijden in contact te treden met de
objectbeheerder.
3.
De Beheerder zal de personen die de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van
de Gebruiker toegang geven tot het gebouw en de Bedrijfsapparatuur. Deze personen zullen zich
legitimeren.
4.
Buiten onvoorziene omstandigheden zullen de werkzaamheden tijdens
kantooruren (09.00 – 18.00 u.) plaatsvinden. Onvoorziene omstandigheden kunnen zijn: storingen
en/of werkzaamheden die geen tijdsvertraging kunnen en mogen oplopen. Alleen de Gebruiker zal
kunnen bepalen dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid.
5.
Indien de Beheerder (onderhouds)werkzaamheden – waaronder renovatie en/of
vernieuwing c.q. verbetering – verricht c.q. laat verrichten aan de bedrijfsapparatuur of directe
omgeving daarvan, verplicht Beheerder zich Gebruiker hiervan tijdig voor aanvang van de
(onderhouds)werkzaamheden in kennis te stellen. Dit om de Gebruiker – zulks in overleg met
Beheerder of derden die in zijn opdracht werken – in de gelegenheid te stellen zelf afdoende
maatregelen te nemen om verstoring van de doorgifte van radiosignalen ten gevolge van voornoemde
(onderhouds)werkzaamheden te voorkomen.
6.
Het is Beheerder of derden, die in zijn opdracht werken, zonder overleg niet
toegestaan de Bedrijfsapparatuur te verplaatsen c.q. te verwijderen. Hierbij worden noodgevallen
uitgesloten.
7.
Beheerder staat er niet voor in dat na aanvang van de Overeenkomst, door
Beheerder, dan wel door een door Beheerder toegelaten derde, in, op of aan het gebouw
Gebruikersovereenkomst algemeen Bureau Openbaar Onderwijs - Stichting Wireless Leiden
paraaf Beheerder
paraaf Gebruiker
pagina 2
aangebrachte elektrotechnische voorzieningen geen storingen veroorzaken aan bedrijfsapparatuur
van Gebruiker.
Beheerder zal ten einde het risico op storingen te vermijden alvorens tot plaatsing van genoemde
voorzieningen over te gaan overleg plegen met Gebruiker vanwege mogelijke onderlinge
beïnvloeding van de systemen.
8.
Indien de Beheerder de eigendom van de ruimte in eigendom overdraagt aan
een derde dan zal hij de derde informeren over het bestaan van deze Overeenkomst.
9.
derden.
Artikel 5.
Beheerder garandeert dat de Overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van
Verplichtingen Gebruiker
1.
De Gebruiker verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden conform de
wijze gesteld in de toepasselijke deelovereenkomst.
2.
De Gebruiker zal de Beheerder inlichten over de datum dat hij de
werkzaamheden wil beginnen.
3.
De Gebruiker is verplicht de aanwijzingen, in verband met het aanbrengen en
onderhouden van de Bedrijfsapparatuur, inzake het gehele gebouwenbeheer op te volgen.
4.
Alle kosten die verband houden met het oprichten, hebben, onderhouden,
verplaatsen en verwijderen van de Bedrijfsapparatuur zijn voor rekening van Gebruiker.
5.
Gebruiker is verplicht de door haar aangebrachte Bedrijfsapparatuur op eigen
kosten goed te onderhouden ten einde schade aan het gebouw inclusief de op het dak aanwezig
installaties van de Beheerder te voorkomen en geen afbreuk te doen aan de gehele
onderhoudstoestand van het gebouw.
6.
Gezien het vrijwillige, niet commerciële, karakter van de organisatie van
Gebruiker en de gebruikte technieken geeft Gebruiker geen garanties ten aanzien van de
beschikbaarheid van het netwerk.
Artikel 6.
Vergunningen
1.
Eventueel benodigde toestemmingen
Beheerder aangevraagd c.q. bewerkstelligd.
en/of
vergunningen
worden
door
2.
Daar waar nodig verleent Gebruiker haar medewerking aan het verkrijgen van de
noodzakelijke vergunningen.
3.
Alle kosten voortvloeiend uit de aanvraag en verstrekking van vergunningen, en
alle gemeentelijke heffingen of belastingen met betrekking tot de Bedrijfsapparatuur zijn voor rekening
van de Beheerder.
Artikel 7.
Spanningsvoorziening
De Beheerder biedt Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de elektriciteitsvoorziening in de
gebruikte ruimte, enkel en alleen t.b.v. de Bedrijfsapparatuur. Beheerder gaat er hierbij vanuit dat het
Gebruikersovereenkomst algemeen Bureau Openbaar Onderwijs - Stichting Wireless Leiden
paraaf Beheerder
paraaf Gebruiker
pagina 3
gemiddeld verbruik van de Bedrijfsapparatuur niet meer dan ca. 50 Watt bedraagt.
Artikel 8.
Overdracht van rechten en verplichtingen
Gebruiker kan de in deze Overeenkomst geregelde rechten en verplichtingen niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming overdragen aan een derde.
Artikel 9.
Aansprakelijkheid
1.
Gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de gebruikte ruimte dan
wel aan zaken van Beheerder aanwezig in/op/aan de gebruikte ruimte, als gevolg van een oorzaak
die kan worden toegerekend aan Gebruiker.
2.
Gebruiker is gehouden tot het nemen van alle voor haar redelijkerwijs mogelijke
maatregelen ter voorkoming van schade en Beheerder zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren
indien in of aan het gebouw waarvan de gebruikte ruimte deel uitmaakt, schade dreigt te ontstaan.
3.
Beheerder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan zaken van
Gebruiker aanwezig in, op of aan de antenne(s) en/of zend/ontvangstapparatuuur danwel voor
schade geleden door personeel van Gebruiker of door derden die vanwege Gebruiker in de
bedrijfsruimte aanwezig zijn (geweest) behoudens in geval van opzet of grove schuld van Beheerder.
4.
Gebruiker heeft voor zichzelf, met betrekking tot eigendommen en
aansprakelijkheid, een verzekering afgesloten die voldoende dekking geeft voor alle risico's die
marktconform verzekerbaar zijn.
Artikel 10.
Beëindiging van de Overeenkomst
1.
Indien één der partijen niet aan zijn verplichtingen gesteld in deze Overeenkomst
voldoet of anderszins in gebreke blijft, heeft de wederpartij het recht deze Overeenkomst onmiddellijk
te ontbinden.
2.
Indien het in deze Overeenkomst genoemde bouwwerk geheel of gedeeltelijk,
door welke oorzaak dan ook, tenietgaat dan wordt de Overeenkomst beëindigd en zullen Partijen
gezamenlijk en ieder afzonderlijk naar een alternatieve locatie zoeken. Beheerder heeft echter geen
verplichting tot het aanbieden van een alternatieve locatie.
3.
Deze Overeenkomst kan door beide Partijen zonder opgaaf van reden
ontbonden worden met inachtname van een opzegtermijn van één maand.
Artikel 11.
Verwijdering van de Bedrijfsapparatuur
1.
Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Bedrijfsapparatuur door de
Gebruiker verwijderd worden. Dit geschiedt voor rekening van de Gebruiker.
2.
De ruimtes en dakgedeeltes die door de Gebruiker aangepast werden in ten
behoeve van het aanbrengen van de Bedrijfsapparatuur worden bij beëindiging van deze
Overeenkomst in de oude staat teruggebracht.
Gebruikersovereenkomst algemeen Bureau Openbaar Onderwijs - Stichting Wireless Leiden
paraaf Beheerder
paraaf Gebruiker
pagina 4
3.
De Beheerder stelt bij beëindiging van deze Overeenkomst de Gebruiker
onverwijld in staat aan haar verplichtingen onder 10.1 en 10.2 te voldoen.
4.
Als de Bedrijfsapparatuur door natrekking deel uit is gaan maken van de
gebruikte ruimte dan zal de Beheerder bij beëindiging van de Overeenkomst het eigendom van de
Bedrijfsapparatuur overdragen aan de Gebruiker zonder daarvoor een vergoeding te vragen.
Artikel 12.
Overmacht
Partijen zijn in geen geval verantwoordelijk voor een mogelijke tekortkoming in hun verplichtingen ten
gevolge van een geval van “overmacht”. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
blikseminslag of andere natuurverschijnselen en vandalisme.
Artikel 13.
Plaats van uitvoering en contactpersonen
1.
Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van deze Overeenkomst ieder
domicilie ten eigen kantore, te weten de gemeente Leiden.
2.
De volgende personen zijn de contactpersoon voor:
Bureau Openbaar Onderwijs van de Gemeente Leiden:
Q.A. Doeswijk, tel.: 071 – 5247670
Stichting Wireless Leiden:
H. Schuurmans, tel.: 071 – 513 9817
J.R. Koolhaas, tel.: 071 – 5133175
Aldus getekend:
te Leiden
op
te Leiden
op
-----------------------H. Schuurmans
bestuurslid Stichting Wireless Leiden
-----------------------Q.A. Doeswijk
Directeur Bureau Openbaar Onderwijs
-----------------------J.R. Koolhaas
BESTUURSLID STICHTING WIRELESS LEIDENA L G E M E N E G E B R U I K E R S O V E R E E N K O M S T................... 1
ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST ........................................................................................................................ 1
ARTIKEL 2. BETALING
.......................................................................................................................................................................................................................... 2
ARTIKEL 3. EIGENDOM
Gebruikersovereenkomst algemeen Bureau Openbaar Onderwijs - Stichting Wireless Leiden
paraaf Beheerder
paraaf Gebruiker
pagina 5
.......................................................................................................................................................................................................................... 2
ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN BEHEERDER
.......................................................................................................................................................................................................................... 2
ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER ...................................................................................................................................... 3
ARTIKEL 6. VERGUNNINGEN................................................................................................................................................................... 3
ARTIKEL 7. SPANNINGSVOORZIENING ................................................................................................................................................ 4
ARTIKEL 8. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.............................................................................................. 4
ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID ........................................................................................................................................................ 4
ARTIKEL 10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST ................................................................................................................... 4
ARTIKEL 11. VERWIJDERING VAN DE BEDRIJFSAPPARATUUR ................................................................................................... 5
ARTIKEL 12. OVERMACHT ....................................................................................................................................................................... 5
ARTIKEL 13. PLAATS VAN UITVOERING EN CONTACTPERSONEN ............................................................................................. 5
Gebruikersovereenkomst algemeen Bureau Openbaar Onderwijs - Stichting Wireless Leiden
paraaf Beheerder
paraaf Gebruiker
pagina 6
Download