Klik hier - Judo Bakker

advertisement
Aanmeldingsformulier Judo Vereniging Bakker
Dojo:
Penningmeeester:
Goudenregenplein 16, 9713 PP GRONINGEN.
Geert Hoven , V. Heemskerckstraat 13, 9726 GC GRONINGEN.
Tel : 050 3129295
Emai : [email protected]
Aanmeldingsformulier Judo Bakker versie 12-1-2015
Bij het invullen van dit inschrijfformulier zijn de volgende zaken van belang/van toepassing:

Inschrijfgeld € 7,50 per nieuw lid , inclusief embleem van de vereniging.

Prijs per maand per les : jeugd jonger dan 10 jaar € 11, jeugd 10–17 jaar € 12, volwassenen 18 jaar en ouder € 15.

Voor jeugdleden tot 16 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.

Met het ondertekenen van dit formulier geeft dit (jeugd)lid te kennen de statuten van de Judo Vereniging Bakker en het
huishoudelijk reglement qua inhoud te kennen en na te leven. (Statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden op de
website www.judobakker.nl ).

Ondergetekende verleent Judo Vereniging Bakker toestemming om beeld- (foto/video) en/of geluidsmateriaal van het lid te
gebruiken op de website en/of in schriftelijk materiaal (bv. Folders) van Judo Vereninging Bakker..

Dit formulier dient bij de penningmeester te worden aangeleverd, deponeren in de speciale brievenbus bij de mattenopslag
beneden op de dojo kan ook.

Judo Bakker Groningen is niet verantwoordelijk voor diefstal – en of verlies van goederen tijdens trainingen of toernooien.

Opzeggingen dienen 3 maanden van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de penningmeester.

Lidmaatschap van de Judobond Nederland is vanaf de gele band verplicht. Lidnummer JV Bakker: 1028
Persoonsgegevens
Voor - en achternaam: _____________________________________________________
Straat: ____________________________________
Postcode : _______________
Telefoon 1: ________________
Telefoon 2 ________________
E-mail: ________________@________________
Geslacht: m/v
Huisnummer: ________
Plaats _________________________________________
E-mail 2 ________________@________________
Geb. datum: ___ - ___ - _______ Geboorte Plaats ___________________________
Geeft hierbij aan lid te willen worden van Judo Vereniging Bakker en geeft zich op voor de volgende trainingen(en).
Maandag
19:00- 20:00 jeugdgroep.
20:00- 21:30 16+ senioren.
Woensdag
15:00-16:00 jeugd wit t/m groene band.
.
Zaterdag
10:00- 11:00 groep 1 jeugd
11:00- 12:00 groep 2 jeugd vanaf gele band.
Ik wil 1 lesuur in de week extra trainen dit kost 50% van de voor mij geldende maandelijkse
contributie. (De juiste groep svp aanvinken of in overleg met de leraar)
Machtiging Automatische Incasso
Hierbij machtigt ondergetekende Judovereniging Bakker om de contributie per automatische incasso te innen met
behulp van onderstaande gegevens (s.v.p. met blokletters invullen).
Als u het niet eens bent de afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank– of girokantoor opdracht te geven het
bedrag terug te boeken.
Bank/gironr :
Ten name van :
Plaats:
Plaats:
Handtekening judoka :
______________________
Datum:
_____ - _____ - _________
Handtekening ouder/voogd:
(indien judoka jonger dan 16 jaar is)
_______________________
_________________________________
Download