Ontstaan Aarde en de eerste mensen

advertisement
Ontstaan Aarde en de eerste
mensen
(uit de ‘Basisuitleg over het leven’)
1 mei 2017 / www.johannesdejong.eu / gratis download
Johannes P.de Jong
De Zonne-Logos is de ‘God’ en Schepper van ons zonnestelsel met alle leven daarin. Onze Aarde werd
geboren uit een verbintenis tussen de Zonne-Logos en de godin van de Aarde, en die kosmische bevruchting
bracht het fysieke lichaam van de Aardegodin - onze Aarde - voort. Weet dat een schepping op kosmisch
niveau in aanleg hetzelfde is als een menselijke schepping. De moleculen van de materie wordt leven
ingeblazen door trillingen van spirituele energie. De Aardegodin ademde haar goddelijke energie in de
moleculen van de fysieke stof en schiep zo de vormen op Aarde zoals rotsen, de grond, het zand, en ook de
kostbare stenen waar de mens steeds naar zoekt.
De mens is in oorsprong afkomstig van een bron die ver verwijderd ligt van onze Aarde, en was er op Aarde
eerst een ras van reuzen - de Titanen - die de verantwoording droegen voor de drie Rijken der materie op
Aarde: het dierenrijk, het plantenrijk, en het mineralenrijk. Na de komst van de mens kreeg die geleidelijk de
verantwoordelijkheid voor de verdere evolutie van die drie Rijken. Om die reden mocht het mineralenrijk, dat
zelf de energie en de intelligentie van de Aardegodin bezat, bestuurd worden volgens de denkbeelden van de
mensen. De mens kon het mineralenrijk voortaan gebruiken naar zijn eigen ideeën en wensen om zo de aard
van haar wezen te vervullen.
Nadat de mens gedurende vele tijdperken in een volmaakte staat maar zonder vrije wil en vrije keuze had
geleefd op Aarde was de tijd aangebroken dat de mens een individuele vonk van bewustzijn moest worden en
dat hij zichzelf moest gaan ontwikkelen door toepassing van de vrije keuze. Om die reden werd de mens eerst
verwijderd en daarop weer teruggezet op Aarde maar nu toegerust met de goddelijke gave van een vrije wil
en vrije keuze en werden man en vrouw, positief en negatief, de macht - het mannelijk aspect - en de wijsheid
- het vrouwelijke aspect - geschapen. Dit was de basis van de schepping van de mens, en elke mens moest
zich voortaan gaan ontwikkelen door de Wet der Tegenstellingen te leren begrijpen en zo zou hij kunnen
komen tot de wijsheid van zijn Schepper. In elke mens is sindsdien de mogelijkheid aanwezig om zich te
verheffen tot een volmaakte imitatie van zijn Schepper. De Aarde werd destijds Cordemia c.q. Yanini genoemd.
Je fysieke lichaam is een miniversie van ons zonnestelsel.
Onderstaande informatie is afkomstig van Heer Mikaal, en Heer Mikaal is een immens hoogontwikkeld wezen
in ons zonnestelsel die wij op Aarde kennen als aartsengel Michaël. Heer Mikaal is de bestuurder van het
Twaalfde Lichtgebied (12e Trilling) in ons zonnestelsel, en ons zonnestelsel telt 13 Lichtgebieden. Er zijn twee
grote krachten: die van het goede en die van het kwade. Het is de plicht van deze 12 e Trilling om het kwade,
de 14e Trilling, te bestrijden en heeft een waaiervormige werking teneinde een heel ras of volk in haar straling
te kunnen omvatten. Koningen en heersers komen speciaal onder deze 12e Trilling en slechts enkele dictators.
De meeste dictators staan onder invloed van de 14e Trilling, en deze Trilling is de bron van alle kwaad in de
universums.
Het plasma van de Aarde werd door de adem van God tot leven gewekt. Dit kleine organisme draaide
langzaam rond en terwijl zijn omwentelingen zich versnelden vormde het zich tot een gelatine achtige stof. Het
duurde eeuwen om dit tot stand te brengen en geleidelijk verhardde de oppervlakte. Daarop werd de zorg voor
de in wording zijnde planeet Aarde overgedragen aan de Adepten (Bestuurders) van de destijds 12 en heden
ten dage 13 Lichtgebieden. De eerste vorm van menselijk leven - ook plasma's - ontwikkelde haar groei van
het embryostadium via verschillende chemische veranderingen tot een vorm van ‘kindertijd’, en daarna tot
volle wasdom en schoonheid. De oorspronkelijke mens had een zuiver geestelijk lichaam. Er bestond geen
dag en nacht maar slechts een zachte schemering. Er waren ook dieren doch zuiverder van vorm en schoner
van karakter dan de huidige dieren. Dieren behoren tot een geheel afgescheiden ontwikkeling en hebben hun
oorsprong op de planeet Uranus van waaruit plasma's op andere planeten werden uitgeademd. Het enige
diertype dat onveranderd is gebleven sinds Yanini zijn de vogels.
De eerste plasma's van menselijk leven werden dus rechtstreeks door Gods adem verwekt. De zowel
mannelijk-als-vrouwelijke Yanini's hadden geen geslachtsorganen in hun fysieke lichaam. De mensen hadden
de Aarde weer in perfecte staat moeten bewonen, maar vanwege de verworven vrije wil en vrije keuze van de
mensen voorzag God een abnormale toeneming van het kwaad op Aarde. Het werd noodzakelijk een groter
aantal mensen te scheppen, en dat werd bewerkstelligd door de adem. Daarna ontstond de scheiding tussen
het mannelijke en het vrouwelijke element. Er verscheen een ‘vrouwelijk’ ras en een ‘mannelijk’ ras naast de
al bestaande zowel mannelijk-als-vrouwelijke mensen maar de toekomstige stammoeders van de Aarde
1
hadden ook toen nog geen geslachtsorganen en geleken in elk opzicht op mannen. De zowel mannelijk-alsvrouwelijke personen, mannen en vrouwen leefden gedurende een zeer lange periode naast elkaar.
Toen de mens op Aarde verscheen was die zowel mannelijk-als-vrouwelijk en groot van gestalte, meestal
blond en met een lichte huidskleur. De wereld van toen kwam veel met onze huidige wereld overeen. De
plantengroei was van een zachte diep indigoblauwe tint, de boomstammen waren grijs, de aarde bruin met
purper vermengd. Onze huidige kleuren zijn ontstaan door hoofdzakelijk de werking van chemische stoffen.
De taal berustte grotendeels op de ademgeluiden voortgebracht door de ademhaling van het hart. De vroege
staat van de Aarde was nevelachtig en uit de kern steeg de Levenstrilling op die door de mens van nu radium
wordt genoemd en die schonk leven aan de gasachtige zich vormende Aarde.
In de vaste aarde verborgen en tot nu toe nog niet door de mens ontdekt liggen chemische stoffen die de ware
reden zouden onthullen van de tegenwoordige ‘dichtheid’ of ‘grondstoffelijkheid’ van de aarde. De gewone
trillingen zoals uranium e.d. zijn slechts enkele van de vele die nog op ontdekking wachten. De geleidelijke
vorming van de wereld in haar vroegste stadia was een reusachtige massa van parelkleurige nevels met een
weerschijn van regenboogtinten. Er ontstonden kleine plasmadeeltjes die geleidelijk aan een bepaalde vorm
aannamen. De geboorte der organismen werd geregeld door de adem van de 12 Adepten (Bestuurders) van
de 12 Lichtgebieden en het vereiste duizenden jaren om dit tot stand te brengen. Het formeren van de Aarde
werd geleid door radioactiviteit vanuit de Lichtgebieden.
De geboorte zette zich nog steeds voort door de adem en dit bleef zo tot het einde van de Yanini-beschaving.
De mensen namen in die tijd geen voedsel tot zich omdat de leven gevende bestanddelen in de lucht aanwezig
waren. Pijn was destijds onbekend. De Aarde werd geleidelijk bevolkt met mannen en vrouwen ten behoeve
van toekomstige generaties, de zowel mannelijk-als vrouwelijke mensen verdwenen geleidelijk uit de
samenleving. Er bestond volmaakte harmonie tussen de geslachten vanwege de zuiver geestelijke aard van
de mensen, het verval ontstond pas tijdens de Atlantische periode. Het gezichtsvermogen van de mensen op
Yanini was zodanig dat men het leven tot op bepaalde diepte ook onder de grond kon waarnemen. De eerste
mensen sliepen niet zoals wij. Tijdens een bepaalde periode van ongeveer één maand maakte men ongeveer
12 uur lang een tijd van bewusteloosheid door, en een etmaal duurde toen nog 58 uur.
Vele duizenden jaren was de Aarde voor het zonlicht verborgen door een dichte en donkere nevel veroorzaakt
door de opstijgende gassen en storingen in de ether die altijd optreden na het vormen van een nieuwe planeet.
De gehele wereld ten tijde van Yanini bestond uit vasteland en pas later ontstonden door barsten en inwendige
beroeringen spleten waarin zich water vormde. Er waren toen nog geen bergen, en de dieren waren groot,
evenals de mensen. Mannen werden zo’n 2.50 m. tot 3 m. lang en vrouwen werden zo’n 1.80 m. tot 2.50 m,
en allen waren lichtblond. De Yanini's aten niet, de mond diende alleen voor het ademhalen, spreken, en voor
de geboorte. De neus was lang en hun ogen stonden ver uiteen en waren grijs met bruin, blauw of violet
gevlekt. De iris bestond uit over elkaar liggende halve cirkels zoals de schubben van een vis. De Yanini's
werden 600 tot 700 jaar oud. De dood kwam noch in het dierenrijk, noch in het plantenrijk voor. Aan het einde
van de hun toegemeten tijd werd de betreffende persoon - in het bezit van een zo volledig mogelijke kennis teruggevoerd naar de geestelijke wereld.
De mond was groot en de kaak was uitgesproken vierkant, en in plaats van tanden hadden de mensen een
kleine ribbel van een substantie die eruit zag als witte varentjes. Deze bewogen voortdurend zacht op en neer.
De ademhaling ging langzaam. De schouders waren zeer breed, smal toelopend naar de middel. Men had
nog geen geslachtsorganen. Men bezat 12 vingers en 12 tenen. De huid was zacht en blanker dan van de
blanke mensen op Aarde. De kleding werd geweven van gedroogde vezels van lange bloembladen van een
plant, en die de voorloper was van ons huidige vlas. De bloemen waren zeer groot, en elk bloemblad was zo'n
1.80 m. lang. De mensen van toen maakten bij hun arbeid gebruik van de hulp van een minder gevorderd ras.
Weet dat er onder de oppervlakte van de aarde, dichter bij de kern, een volk van werkers woont van een
nevelachtige vorm. Al zijn die wezens onder de aarde nog niet ver gevorderd in hun evolutie, toch voelen ze
geen vijandschap voor hen die op het aardoppervlak leven. Alle substanties en chemicaliën worden door deze
wezens gevormd onder leiding van de Meesters der mineralen en ertsen en die op de planeet Jupiter wonen.
Die werkers onder het aardoppervlak noemen wij natuurgeesten. Ook de mens van nu heeft ooit een
nevelstadium gekend.
2
Download